Třetí kantikum
Ti, kdo zbudou z_Izraele, budou nakonec spaseni

{r}Sof 3,8-13{/r}

Izaiáš prohlašuje o_Izraeli: I_kdyby bylo synů Izraele jako mořského písku, bude zachráněna jen malá část. ({r}Řím 9,27{/r})

{v}8{/v}„Jen na mě počkej – praví Hospodin_–{x}

na den, kdy vstanu jako svědek.

(To je) mé rozhodnutí:{x}

shromáždím národy a sesbírám království,

abych na ně vylil své rozhořčení,{x}

všechen žár svého hněvu;

ohněm mého rozhorlení{x}

bude pohlcena celá země.

{v}9{/v}Tehdy očistím rty národům,{+}

aby všechny vzývaly Hospodinovo jméno{x}

a sloužily mu svorně.

{v}10{/v}(Až z_končin) za etiopskými řekami přinesou mi dary,{x}

ti, kdo mě ctí, synové mého rozptýleného (lidu).

{v}11{/v}Tu se již nebudeš hanbit za žádné své skutky,{x}

kterými ses na mně prohřešil,

neboť z_tebe odstraním tvé pyšné chvástaly,{x}

už se nebudeš vypínat na mé svaté hoře.

{v}12{/v}Uprostřed tebe zanechám{x}

lid pokorný a chudý.“

Budou hledat své útočiště v_Hospodinově jménu{x}

{v}13{/v}ti, kdo zbudou z_Izraele.

Nebudou konat nepravost, nebudou lhát,{x}

v_jejich ústech se nenajde podvodný jazyk.

Když se budou pást a odpočívat,{x}

nikdo je nebude děsit.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky