Třetí kantikum
Jak nádherná jsou tvá díla, Pane!

{r}Sir 39,17-21a{/r} (řec. 13-16a)

Díky Bohu, on působí, že se naším prostřednictvím všude šíří vůně poznání o_něm. ({r}2 Kor 2,14{/r})

{v}13{/v}Slyšte mě, zbožní synové,{x}

a vypučíte jako růže zasazená u_vodního proudu.

{v}14{/v}Jako kadidlo budete vydechovat vůni,{x}

jak lilie vyženete v_květy.

Pozdvihněte hlas a chvalte písní,{x}

Dobrořečte Pánu za vše, co stvořil.

{v}15{/v}Velebte jeho jméno{+}

a rozšiřujte jeho chválu{x}

zpěvem i_hudbou na strunné nástroje,

a tak volejte s_jásotem:{x}

{v}16{/v}„Jak nádherná jsou díla Páně!“

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky