Druhé kantikum
Hospodin je milosrdný a chce lásku, ne oběť

{r}Oz 6,1-6{/r}

Kristus vstal z_mrtvých třetího dne ve shodě s_Písmem. ({r}1 Kor 15,4{/r})

{v}1{/v}„Nuže, vraťme se k_Hospodinu:{+}

on (nás) rozdrásal a on nás uzdraví,{x}

on (nás) zranil a on nás obváže!

{v}2{/v}Po dvou dnech nám vrátí život,{+}

třetího dne nás vzkřísí,{x}

před jeho tváří budeme žít.

{v}3{/v}Poznávejme Hospodina,{x}

snažme se ho poznat!

Jako jitřenka jistě vysvitne,{+}

přijde k_nám jako déšť raný,{x}

jako déšť pozdní, který zavlaží zemi.“

{v}4{/v}Co mám dělat s_tebou, Efraime,{x}

co mám dělat s_tebou, Judo?

Vaše láska je jak ranní mráček,{x}

jako rosa, která záhy mizí.

{v}5{/v}Proto jsem je otesával skrze proroky,{+}

zabíjel slovy svých úst,{x}

ale má spravedlnost vyjde jak světlo,

{v}6{/v}protože chci lásku, a ne oběť,{x}

poznání Boha (chci) víc než celopaly.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky