Třetí kantikum
Modlitba v_soužení

{r}Pláč 5,1-7.15-17.19-21{/r}

Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i_Ježíšův život byl patrný na našem těle. ({r}2 Kor 4,10{/r})

{v}1{/v}Rozpomeň se, Hospodine, na to, co se nám stalo,{x}

pohlédni a viz naše pohanění!

{v}2{/v}Naše dědictví se dostalo cizincům,{x}

vetřelcům naše domy.

{v}3{/v}Stali jsme se sirotky bez otce,{x}

naše matky jsou jako vdovy.

{v}4{/v}Svou vodu pijem za peníze{x}

své dříví získáváme za plat.

{v}5{/v}Jařmem na šíji byli jsme oslabeni,{x}

jsme unaveni a nemáme klid.

{v}6{/v}Do Egypta jsme vztáhli ruce,{x}

do Asýrie, abychom se nasytili chlebem.

{v}7{/v}Naši otcové hřešili – a nejsou,{x}

my však nesem jejich nepravosti.

{full-text}

[{v}8{/v}Panují nad námi otroci{x}

z_jejich ruky nás nikdo nemůže vytrhnout.

{v}9{/v}Přinášíme si v_nebezpečí chléb,{x}

že meč stihatele vezme nám život.

{v}10{/v}Naše kůže jsou černé jako pec{x}

od palčivého hladu.

{v}11{/v}Na Siónu zneuctili ženy,{x}

panny v_judských městech.

{v}12{/v}Jejich rukou byla pověšena knížata,{x}

před starci nemají úctu.

{v}13{/v}Jinoši musí nosit žernov,{x}

chlapci klesají pod dřívím.

{v}14{/v}Starci vymizeli z_bran{x}

jinoši zanechali hudby na strunné nástroje.]

{/full-text}

{v}15{/v}Zmizela radost našeho srdce,

v_nářek se změnil náš rej.

{v}16{/v}Spadla koruna z_naší hlavy;{x}

běda nám, že jsme zhřešili!

{v}17{/v}Proto zchřadlo naše srdce,{x}

proto se zkalil náš zrak:

{full-text}

[{v}18{/v}na hoře Siónu jsou lupiči,{x}

rejdí po ní lišky.]

{/full-text}

{v}19{/v}Ty však, Hospodine, zůstáváš na věky,{x}

tvůj trůn je po všechna pokolení.

{v}20{/v}Proč bys na nás zapomínal na věky,{x}

proč bys nás opouštěl na dlouhé doby?

{v}21{/v}Vrať nás, Hospodine, k_sobě, a my se vrátíme,{x}

obnov nám bývalé časy.

{full-text}

[{v}22{/v}Jestliže jsi nás naprosto nezavrhl,{x}

nerozhněval se na nás navždy!]

{/full-text}

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky