Třetí kantikum
Napravte své chování, a budu u_vás přebývat

{r}Jer 7,2-7{/r}

Jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. ({r}Mt 5,24{/r})

{v}2{/v}Slyšte Hospodinovo slovo, všichni Judovci,{+}

vy, kteří vcházíte těmito branami{x}

abyste se klaněli Hospodinu!

{v}3{/v}Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:{+}

„Napravte své chování a skutky,{x}

a dám vám přebývat na tomto místě.

{v}4{/v}Nespoléhejte se na klamná slova:{x}

‚Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův!‘

{v}5{/v}Neboť když své jednání a skutky napravíte,{+}

když budete uplatňovat ve vzájemných sporech spravedlnost,{x}

{v}6{/v}když nebudete utiskovat přistěhovalce, sirotky a vdovy,

když nebudete na tomto místě vylévat nevinnou krev,{x}

když nebudete na svou vlastní škodu chodit za cizími bohy,

{v}7{/v}dám vám přebývat na tomto místě,{x}

v_zemi, kterou jsem dal vašim otcům, od věků až na věky.“

HTML © Juraj Vidéky