Kantikum
{k:kat-jer31.htm}Štěstí vysvobozeného lidu{/k}

{r}Jer 31,10-13.14b{/r}

Ježíš musel zemřít, aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno. (Srov. {r}Jan 11,51.52{/r})
Druhé kantikum
Hospodin shromáždí svůj lid

{r}Jer 31,10-13.14b{/r}

Na hoře Siónu stál Beránek a s ním bylo sto čtyřiačtyřicet tisíc. ({r}Zj 14,1{/r})

{v}10{/v}Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo,{x}

zvěstujte ho na ostrovech v_dáli!

Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil,{x}

bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.

{v}11{/v}Vykoupí Hospodin Jakuba{x}

a vysvobodí ho z_ruky mocnějšího.

{v}12{/v}Přijdou a budou jásat na hoře Siónu,{x}

těšit se budou z_Hospodinových dobrodiní,

z_obilí, vína a oleje,{x}

z_mláďat bravu a skotu.

Jejich duše bude jak zavlažovaná zahrada,{x}

nebudou už víc strádat.

{v}13{/v}Tehdy se rozveselí v_tanci panna,{x}

zaradují se jinoši a starci.

Proměním jejich nářek v_jásot,{+}

{v}14{/v}útěchu a radost jim vleji po jejich smutku;{x}

a můj lid se nasytí mým dobrodiním.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky