První kantikum
Hospodin vítězí nad nepřáteli

{r}Iz 63,1-5{/r}

Zvítězili Beránkovu krví. ({r}Zj 12,11{/r})

{v}1{/v}„Kdo je to, jenž přichází z_Edomu,{x}

v_rudém oděvu z_Bosry,

skvěje se ve svém rouchu{x}

a kráčí v_plnosti síly?“

„Já to jsem, hlásám spravedlnost{x}

a dobývám hojnou spásu.“

{v}2{/v}„Proč však je červený tvůj oděv,{x}

tvůj šat jak toho, kdo šlape v_lisu?“

{v}3{/v}„V_lisu jsem šlapal sám,{x}

z_národů nebyl se mnou nikdo.

Rozšlapal jsem je ve svém hněvu,{x}

ve své nevoli jsem je zdeptal,

až mi jejich krev stříkala na šaty{x}

a potřísnil jsem celý svůj oděv.

{v}4{/v}Neboť jsem měl na mysli den pomsty,{x}

přišel rok mého vykoupení.

{v}5{/v}Rozhlížel jsem se – nikdo nepomáhal,{x}

užasl jsem – nikdo nepodpíral.

Tu mi pomohlo mé rámě{x}

a můj hněv mi přispěl.“

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky