Třetí kantikum
Hospodin vykoupí lid skrze svého služebníka

{r}Iz 49,7-13{/r}

Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. ({r}1 Jan 4,9{/r})

{v}7{/v}Tak mluví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý,{+}

k_tomu, jehož život je v_potupě, kterého si lidé oškliví,{x}

k_otroku tyranů:

„Králové uvidí a vstanou,{x}

uvidí i_knížata a budou se klanět

kvůli Hospodinu, že je věrný,{x}

kvůlil Svatému Izraele, který tě vyvolil.“

{v}8{/v}Tak praví Hospodin:{+}

„V_době milosti jsem tě vyslyšel,{x}

v_čase spásy jsem ti pomohl,

chránil jsem tě a ustanovil prostředníkem smlouvy lidu,{x}

abys zvelebil zemi a jako dědictví rozdělil zpustošený úděl,

{v}9{/v}abys řekl vězňům: ‚Vyjděte!‘{x}

a těm, kteří jsou ve tmě: ‚Ukažte se!‘

Budou se pást na cestách,{x}

svou potravu najdou na holých pahorcích.

{v}10{/v}Nebudou mít hlad ani žízeň,{x}

nebude je trýznit žhavý vítr ani slunce.

Povede je ten, který se nad nimi slitoval,{x}

a přivede je k_pramenům vody.

{v}11{/v}Ze všech svých hor udělám cesty{x}

a budou upraveny mé stezky.

{v}12{/v}Hle, tito přicházejí zdáli,{+}

jiní ze severu a od západu,{x}

tihle z_jižní země.“

{v}13{/v}Jásejte, nebesa, plesej, země,{x}

radostně se veselte, hory,

neboť Hospodin těší svůj národ,{x}

a smilovává se nad svými ubožáky.

HTML © Juraj Vidéky