Druhé kantikum
Příchod Páně

{r}Iz 40,1-8{/r}

Slovo Páně trvá navěky – totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno. ({r}1 Pt 1,25{/r})

{v}1{/v}Těšte, těšte můj národ,{x}

praví váš Bůh.

{v}2{/v}Mluvte k_srdci Jeruzaléma, volejte k_němu,{+}

neboť je skončena jeho špatnost,{x}

odčiněna jeho nepravost,

vzal z_Hospodinovy ruky{x}

dvojnásob za všechny své hříchy.

{v}3{/v}Hlas volá: „Na poušti připravte Hospodinovi cestu,{x}

v_pustině urovnejte stezky našemu Bohu!

{v}4{/v}Každé údolí ať se zvýší{x}

a každá hora a pahorek ať se sníží!

Co je křivé, ať se napřímí,{x}

co je drsné, ať se narovná:

{v}5{/v}Hospodinnova velebnost se zjeví{x}

a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa.“

{v}6{/v}Hlas praví: „Volej!“{x}

Řekl jsem: „Co mám volat?“

Každé tělo je tráva{x}

a všechna jeho sláva jako polní květ.

{v}7{/v}Uschla tráva a opadal květ,{+}

když jej ovanul Hospodinův dech.{x}

Ano, trávou je lid.

{v}8{/v}Uschla tráva a opadal květ,{x}

slovo našeho Boha však trvá navěky.

Kantikum
První kantikum
{k:kat-iz40.htm}Bůh přijde jako dobrý pastýř{/k}

{r}Iz 40,10-17{/r}

Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou. ({r}Zj 22,12{/r})

{v}10{/v}Hle, Pán, Hospodin, přichází s_mocí,{x}

jeho rámě mu dává vládu.

Hle, u_sebe má svou mzdu{x}

a před sebou má svůj zisk.

{v}11{/v}Jako pastýř pase své stádo,{x}

svým ramenem shromažďuje beránky,

ve svém klínu je nese,{x}

březí ovce šetrně vede.

{v}12{/v}Kdo hrstí změřil vody{x}

a určil pídí (rozměry) nebe,

kdo nabral do odměrky prach země,{+}

zvážil závažím hory{x}

a na vahách pahorky?

{v}13{/v}Kdo řídil Hospodinova ducha?{x}

Kdo ho poučil svou radou?

{v}14{/v}S_kým se radil, aby mu dal rozum,{x}

aby ho poučil o_stezce práva,

kdo se s_ním sdílel o_vědění{x}

a ukázal mu cestu moudrosti?

{v}15{/v}Hle, národy jsou jako krůpěj na okovu,{+}

za prášek na vahách se mohou považovat;{x}

hle, ostrovy váží jak smítko.

{v}16{/v}Libanon nestačí na rozdělání ohně,{x}

je málo jeho zvěře na žertvu.

{v}17{/v}Všechny národy jsou před ním, jako by nebyly,{x}

nemá je za nic, jen za prázdnotu!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky