Kantikum
První kantikum
Druhé kantikum
Chvalozpěv po vítězství nad nepřáteli

{r}Iz 26,1-4.7-9.12{/r}

Městské hradby mají dvanáct základních kamenů. (Srov. {r}Zj 21,14{/r})
Chvalozpěv po vítězství nad nepřáteli

{r}Iz 26,1-4.7-9.12{/r}

Svaté město Jeruzalém mělo silné a vysoké hradby s_dvanácti branami. (Srov. {r}Zj 21,12{/r})
Spravedlnost a pokoj v_Jeruzalémě

{r}Iz 26,1-4.7-9.12{/r}

Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s_nimi přebývat. ({r}Zj 21,3{/r})

{v}1{/v}Pevné město máme k_spáse,{x}

(Pán) je opatřil hradbami a valem.

{v}2{/v}Otevřte brány, ať vejde spravedlivý národ,{x}

který střeží věrnost.

{v}3{/v}Jeho zásady jsou pevné,{+}

zachováš (mu) pokoj,{x}

neboť doufal v_tebe.

{v}4{/v}Doufejte v_Hospodina navždy,{x}

neboť Hospodin je skála navěky.

{v}7{/v}Stezka spravedlivého je přímá,{x}

spravedlivému rovnáš cestu.

{v}8{/v}Ano, čekáme na tebe, jak budeš soudit, Hospodine,{x}

tvé jméno a vzpomínka na tebe jsou touhou duše.

{v}9{/v}Svou duší po tobě toužím v_noci,{x}

ale i_v_duchu tě hledám svým srdcem.

Až zazáří tvé rozsudky na zemi,{x}

naučí se spravedlnosti obyvatelé světa.

{v}12{/v}Hospodine, uděl nám pokoj,{x}

neboť i_všechny naše skutky jsou tvým dílem.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky