KantikumPrvní kantikumDruhé kantikum
{k:kat-iz12.htm}Jásot vykoupeného lidu{/k}

{r}Iz 12,1-6{/r}

Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. ({r}Jan 7,37{/r})
Jásot vykoupeného lidu

{r}Iz 12,1-6{/r}

Kdo se napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. ({r}Jan 4,14{/r})
Děkuji ti, Hospodine

{r}Iz 12,1-6{/r}

Ukázal mně řeku živé vody, jasnou jako křišťál, vytékající zpod trůnu Božího a Beránkova. ({r}Zj 22,1{/r})

{v}1{/v}Děkuji ti, Hospodine:{+}

rozhněval ses na mě,{x}

ale tvůj hněv se utišil a dopřál jsi mi útěchu.

{v}2{/v}Bůh je má spása!{x}

Bez obavy mohu doufat.

Neboť Hospodin je má síla a má chvála,{x}

stal se mou spásou.

{v}3{/v}S_radostí budete vážit vodu{x}

z_pramenů spásy.

{v}4{/v}V_ten den řeknete:{x}

„Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno!

Hlásejte mezi národy jeho díla,{x}

zvěstujte vznešenost jeho jména!

{v}5{/v}Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci,{x}

ať je to známé po celé zemi!

{v}6{/v}Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu,{x}

neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.“


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky