Kantikum
{k:kat-hab3.htm}Bůh přijde soudit{/k}

{r}Hab 3,2-4.13a.15-19{/r}

Zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. ({r}Lk 21,28{/r})

{v}2{/v}Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu,{x}

bál jsem se, Hospodine, tvého díla,

v_průběhu let ho uskutečni,{+}

v_průběhu let (ho) oznam.{x}

Kdykoli se hněváš, vzpomeň na smilování!

{v}3{/v}Bůh přijde z_Temanu,{x}

Svatý z_hory Faran.

Jeho velebnost zahaluje nebesa,{x}

země je plná jeho slávy.

{v}4{/v}Sám září jako světlo,{+}

z_rukou mu (tryskají) paprsky,{x}

tam je skryta jeho síla.

{v}13{/v}Vyšel jsi spasit svůj národ,{x}

spasit (jej) i_svého pomazaného.

{v}15{/v}Svým koním jsi otevřel cestu v_moři,{x}

v_bahnu mnoha vod.

{v}16{/v}Slyšel jsem o_tom a mé nitro se zachvělo,{x}

rty se mi třásly strachem při té zprávě,

kostižer mi vniká do kostí,{x}

mé kroky pode mnou vrávorají.

Počkám však v_klidu na den tísně,{x}

jenž dolehne na lid, který se na nás chce vrhnout.

{v}17{/v}I_když fíkovník nevykvete{x}

a vinná réva nepřinese plody,

i_když zklame výnos olivy{x}

a pole nevydají pokrm,

i_když zmizí brav ze stáje{x}

a skot nebude v_chlévech,

{v}18{/v}já přesto budu jásat v_Hospodinu,{x}

budu plesat v_Bohu, svém spasiteli!

{v}19{/v}Hospodin, Pán, je mou silou,{+}

mé nohy učiní podobné (nohám) laní{x}

a zavede mě na mé výšiny.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky