Kantikum
{k:kat-dt32.htm}Boží dobrodiní{/k}

{r}Dt 32,1-12{/r}

Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna svoje kuřátka pod křídla. ({r}Mt 23,37{/r})

{v}1{/v}Slyšte, nebesa, chci mluvit,{x}

země, nakloň sluch k_slovu mých úst!

{v}2{/v}Ať jako déšť skane mé poučení,{x}

ať jako rosa stéká můj výrok,

jako kapky na rostliny,{x}

jako krůpěj na trávu.

{v}3{/v}Hospodinovo jméno budu vzývat,{x}

vzdejte čest našemu Bohu!

{v}4{/v}Je Skála, dokonalá jsou jeho díla,{x}

neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé.

Bůh je věrný a bez nepravosti,{x}

spravedlivý a přímý.

{v}5{/v}Hřešili proti němu, nejsou už jeho, jsou to synové zvrhlí,{x}

pokolení zkažené a zvrácené.

{v}6{/v}Tím odplácíte Hospodinu,{x}

lide pošetilý a nemoudrý?

Není on tvým otcem, který tě zplodil,{x}

který tě stvořil a dal ti sílu?

{v}7{/v}Pamatuj na dávné dny,{x}

uvažuj o_létech mnohých pokolení!

Ptej se svého otce, a oznámí ti,{x}

ptej se svých starců, a řeknou ti:

{v}8{/v}Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla,{x}

když rozděloval syny Adamovy,

stanovil hranice národů{x}

podle počtu synů Izraele;

{v}9{/v}neboť Hospodinovým podílem je lid jeho,{x}

Jakub je dědičný jeho úděl.

{v}10{/v}Našel ho v_pusté zemi,{x}

v_místě hrůzy, kde vyjí divoká zvířata,

obklopil ho péčí a staral se o_něj,{x}

střežil ho jako zřítelnici oka.

{v}11{/v}Jako orel bdí nad svým hnízdem,{x}

vznáší se nad svými mláďaty a rozprostírá své perutě,

tak ho vzal{x}

a nesl na svých křídlech.

{v}12{/v}Hospodin sám ho vedl,{x}

nebyl u_něho cizí bůh.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky