MEZIDOBÍ

KOMPLETÁŘ

HYMNUS

HYMNUS

Chvála tobě, Otče věčný,

velebí tě jazyk vděčný,

žes nás stvořil k_své podobě,

abychom sloužili tobě.

Chvála tobě, Synu Boží,

věrných duší drahé zboží,

že ses ráčil ponížiti,

nás svou smrtí vykoupiti.

Chvála tobě, Duchu Svatý,

že ráčíš ozdobovati

duši naši dary svými,

všemi ctnostmi šlechetnými.

Za jiná též dobrodiní

duše i_těla k_spasení

vždy, a zvlášť dnes prokázaná,

věčná chvála budiž vzdána.

Nebo:

Kriste, ty jsi den a světlo,

osvěcuješ noční temno,

věříme, žes Světlo světel,

všech věřících osvětitel.

Prosíme tě, ó_Pane náš,

této noci buď naše stráž,

ať spočineme v_lásce tvé,

dopřej nám chvíle pokojné.

Když unavené oči spí

ať srdce dál u_tebe bdí,

a ty mocnou chraň pravicí

všechny tebe milující.

Ježíši Kriste, při nás stůj,

zlé úklady od nás vzdaluj,

vykoupil jsi nás krví svou,

buď naší stálou záštitou.

V_tento nyní večerní čas

děkuje, Bože, každý z_nás

za všeliká dobrodiní,

která nám nehodným činíš.

A také prosíme tebe,

dej nám, ať poznáme sebe,

naše dnešní provinění,

dobrých skutků nečinění.

Bože, litujeme toho:

dnešního dne hříchů mnoho

spáchali jsme proti tobě,

příliš povolili sobě.

Chceme život polepšiti,

ctnosti svaté na se vzíti,

hříchů všech se varovati,

tvou vůli vždycky konati.

Na lože jdouce, k_tobě se modlíme,

a tebe vroucně, Pane náš, prosíme,

v_pokoji spáti dej, odpočívati,

ve zdraví vstáti.

Všechny duchy zlé rač od nás zahnati,

anděly svaté k_ochraně nám dáti,

kdykoliv bdíme a také když spíme,

ať tě chválíme.

Chvála buď tobě, Bože, Králi věků,

přijmi ji, Pane, od svých služebníků,

i_od nás hříšných, bídných a nehodných,

shlaď všechen náš hřích.

Práci denní jsme skončili

a k_noci se přiblížili,

obraťme svou mysl vzhůru,

k_nebeského Krále trůnu,

vděčně jemu děkujíce,

že jeho svatá pravice

chránila mocně od zlého

naši duši, naše tělo,

sílu k_práci dodávala,

boje vésti pomáhala,

přivedla v_dobrém svědomí

až k_dnešního dne skončení.

Znajíce svou vlastní slabost,

prosme ho o_jeho milost,

nedostatků doplnění

i_vin našich odpuštění.

Vždycky se sluší modliti

a nepřestávati,

ve dne v_noci prositi,

bez přestání tlouci, volati.

Smiluj se, Pane, když bdíme,

a chraň nás, když spíme,

dej nám ráno povstati

a vesele tebe chváliti.

Sešli své svaté anděly,

by při nás vždy stáli,

dobré připomínali

a před hříchem nás varovali.

Tobě se odevzdáváme,

na tě spoléháme,

tys nás všech mocným Pánem,

slyš nás, když tě prosíme. Amen.

Tys, Pane, světlo věčné,

osvěcuj naše srdce temné,

ochraňuj nás této noci

všemohoucí božskou mocí.

Nestačí naše bdění,

nebudeš-li ty bdít nad námi,

Pane Ježíši, náš strážce,

neboť tys mocný ochránce.

Tobě se poroučíme,

všemohoucí náš věčný Pane,

opatruj nás, zachovej nás,

ať tě nikdy nehněváme.

Již se přiblížil čas noční,

chvála tobě, Bože věčný,

že jsi nás dne minulého

zachoval od všeho zlého.

Před tebou nic skryté není,

odpusť naše provinění,

uchovej nás této noci

od všech neštěstí svou mocí.

Postav k_nám svaté anděly,

aby nad námi stráž měli,

dej libý a pokojný sen,

zlá myšlení od nás zažeň.

Abychom, až den vrátí se

a noc sluncem zaplaší se,

za tvá mnohá dobrodiní

vzdávali díkůčinění.

Nebo:

Kriste, ty jsi den a světlo,

osvěcuješ noční temno,

věříme, žes Světlo světel,

všech věřících osvětitel.

Prosíme tě, ó_Pane náš,

této noci buď naše stráž,

ať spočineme v_lásce tvé,

dopřej nám chvíle pokojné.

Když unavené oči spí

ať srdce dál u_tebe bdí,

a ty mocnou chraň pravicí

všechny tebe milující.

Ježíši Kriste, při nás stůj,

zlé úklady od nás vzdaluj,

vykoupil jsi nás krví svou,

buď naší stálou záštitou.

HYMNY K_VOLNÉMU VÝBĚRU

Na sklonku dne tě upřímně,

Tvůrce všech věcí prosíme,

s_tou laskavostí, jíž jsi znám,

stůj při nás v_noci a nás chraň.

Jen o_tobě ať srdce sní,

ať ve snu cítí, že s_ním jsi,

aby hned, jak se rozední,

znělo tvou chválou nejčistší.

V_žití nám pevné zdraví dej,

v_nás oheň lásky rozehřej,

ať temnou noc a také nás

rozjasní tvého světla jas.

To, Otče mocný nejvýše,

dej skrze Krista Ježíše,

s_nímž a se Svatým Duchem též

po všechny věky kraluješ. Amen.

Nebo:

Ty Kriste, světlo, jasný dni,

rozbíjíš mříže noční tmy.

Víme, že zář jsi ze světla,

jež nebešťanům věčně plá.

Prosíme tebe, Pane náš,

buď této noci naše stráž.

Chcem odpočívat v_lásce tvé,

uděl nám chvíle pokojné.

I_když nám oči zklíží sen,

chcem s_tebou dál bdít v_srdci svém.

Nad sluhy, kteří k_tobě lnou,

drž stále ruku ochrannou.

Ochránce náš, už pohleď k_nám,

před číhajícím škůdcem chraň.

Veď sluhy rukou citlivou,

vždyť vykoupils je krví svou.

Laskavý vládce Ježíši,

buď s_Otcem ti čest nejvyšší,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

Nebo:

Přichází noc, aby nás přijala,

ticho je plné tebe,

můžeme usnout v_pokoji a radosti.

Za tento den, plný světla,

je dobré tě chválit,

a jestli nás chceš odvolat,

zde jsme připraveni vyjít.

Ty, kdo trpí bez naděje,

ty, kdo hledají bez víry,

ty, kdo tě milují, aniž tě znají,

doveď skrze nás k_tobě.

Nebo:

Velebíme tě, Otče náš,

za dar soumraku nad zemí,

jenž předjímá nám tajemství

smrti, jež ústí v_nekonečný den.

V_tvých dlaních dlíme bezpečně,

ve spánku obnovíme síly,

stvoř nám srdce bdělá láskou k_tobě,

Pane, jenž nikdy nespíš.

Ať hledáme vždy slávu tvou

v_odpočinku i_činnosti,

než její plnost zjeví se

v_tobě, Trojice, zdroji života!

Nebo:

Boží Slovo, tvoje síla

svět i_vesmír vytvořila,

počátek a konec jsi.

Nebe, země, dny a noci,

čas i_prostor jsou v_tvé moci,

vše na tobě závisí.

Věčná moudrost s_námi sídlí,

Bůh má zemi za obydlí,

zve nás jeho vlídný hlas.

Pustou zemi zúrodňuje,

tíhu břemen nadlehčuje,

domů k_Otci vede nás.

Nebo:

Já o_studnici vím, jež vody rozlévá

i_v_temné noci.

Tu věčnou studnici může ukrývat stín,

kde vždycky najdu ji, já spolehlivě vím

i_v_temné noci.

Snad bez počátku je, snad ani nemá dna,

však dobře vím, že vše v_ní počátek svůj má

i_v_temné noci.

Vím, že nic nemůže být v_světě krásnější,

že zem i_nebesa tam žízeň konejší

i_v_temné noci.

Vím, že je bez konce té studny hlubina

a její podstatu že člověk nepozná

i_v_temné noci.

Jas této studnice se nikdy nemění

a světlo veškeré vychází pouze z_ní

i_v_temné noci.

Ta věčná studnice je chlebem života

a život dává nám jsouc uvnitř ukryta

i_v_temné noci.

Je zde a svolává všechno, co živé je,

ať blíže přistoupí a z_ní se napije

i_v_temné noci.

Ta živá studnice, po které toužil jsem,

zde v_chlebě života mi bude pokrmem

i_v_temné noci.

Smiluj se nade mnou, Bože, a slyš mou prosbu. V_nočních hodinách velebte Hospodina. Ochrání tě svými perutěmi; nemusíš se bát noční hrůzy. Bože, ty jsi shovívavý a nejvýš milosrdný. Neskrývej přede mnou svou tvář, vždyť v_tebe doufám. Buď mi ochrannou skálou, Bože, opevněnou tvrzí k_mé záchraně. Z_hlubin volám k_tobě, Hospodine. Mé tělo bydlí v_bezpečí. Bože, volám k_tobě ve dne i_v_noci.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bože, v_tebe důvěřuji, {*} do tvých rukou svěřuji svůj život.

Bože, v_tebe důvěřuji, {*} do tvých rukou svěřuji svůj život.

Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože, {*}

do tvých rukou svěřuji svůj život.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bože, v_tebe důvěřuji, {*} do tvých rukou svěřuji svůj život.

SIMEONOVO KANTIKUM

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s_Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v_pokoji. Aleluja.

V_NEDĚLE A SLAVNOSTI po prvních nešporách

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 6,4-7

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh. Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Ať tato slova, která ti dnes přikazuji, zůstanou v_tvém srdci! Opakuj je svým synům, mluv o_nich, když budeš přebývat doma, když budeš na cestách, když budeš ležet i_stát.

Bože, buď s_námi po celou tuto noc a ráno nás probuď do nového dne, zasvěceného radostné oslavě Kristova vzkříšení. Prosíme o_to skrze Krista, našeho Pána.

V_NEDĚLE A SLAVNOSTI po druhých nešporách

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 22,4-5

Budou hledět na jeho tvář a jeho jméno ponesou na čele. A noc už vůbec nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude ozařovat a budou kralovat na věčné věky.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Vyslyš, Bože, naši modlitbu na konci dnešního dne, kdy jsme slavili památku Kristova vzkříšení: zbav nás všeho zlého, abychom si v_klidu odpočinuli a ráno začali nový den tvou chválou. Skrze Krista, našeho Pána.

Na slávnosti mimo nedieľ:

Navštiv, Bože, náš příbytek a zažeň od nás všechny úklady nepřítele, pošli své svaté anděly, ať jsou s_námi a chrání nás, a stále nás provázej svým požehnáním. Skrze Krista, našeho Pána.

V_PONDĚLÍ

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. 1 Sol 5,9-10

Bůh nás neurčil k_tomu, abychom jednou propadli jeho hněvu, ale abychom získali spásu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás umřel, abychom my žili spojeni s_ním, ať už živí nebo mrtví.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bože, pošli nám osvěžující spánek a dej, ať to, co dobrého jsme svou prací dnes zaseli, zapustí kořeny, roste a zraje pro věčnou žeň. Prosíme o_to skrze Krista, našeho Pána.

V_ÚTERÝ

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 5,8-9a

Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí také tak trpět.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bože, buď naším světlem v_temnotách noci a stůj při nás, abychom po klidném spánku s_radostí začali nový den ve spojení s_tebou. Skrze Krista, našeho Pána.

VE STŘEDU

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4,26-27

Ani když se rozhněváte, nenechte se strhnout ke hříchu. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedopusťte, aby vás ovlivnil ďábel.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pane Ježíši Kriste, tvé jho netlačí a tvé břemeno netíží; přijmi od nás všechno, co jsme vykonali nebo chtěli vykonat, a sejmi z_nás starosti a únavu dnešního dne, abychom nočním odpočinkem načerpali nových sil k_tvé službě.

VE ČTVRTEK

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 5,23

Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i_tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bože, občerstvi nás posilujícím spánkem, abychom byli zbaveni celodenní únavy a mohli se zítra tělem i_duší věnovat tvé službě. Skrze Krista, našeho Pána.

V_PÁTEK

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 14,7a.9b

Svědčí-li naše nepravosti proti nám, jednej, Hospodine, ke cti svého jména! Tys přece mezi námi, Hospodine, jsme nazváni tvým jménem, neopouštěj nás!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bože, vyslyš naše prosby na začátku té noci, kdy tvůj Syn ležel v_hrobě, a upevni naše spojení s_ním; a když jsme se mu stali podobnými křestním ponořením do jeho smrti, dej, ať s_ním také vstaneme k_novému životu.

ÚKON KAJÍCNOSTI

1.

Po chvíli ticha všichni společně říkají:

Vyznávám se všemohoucímu Bohu
a vám všem,
že často hřeším
myšlením, slovy i_skutky
a nekonám, co mám konat:

bijí se v_prsa a říkají:

je to má vina, má veliká vina.

Dále pak pokračují:

Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii,
všechny anděly a svaté
i_vás, bratři a sestry,
abyste se za mě u_Boha přimlouvali.

Ten, kdo předsedá společné modlitbě, úkon kajícnosti zakončí:

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy
a doveď nás do života věčného.

Lid odpoví:

Amen.


2.

Po chvíli ticha ten, kdo předsedá společné modlitbě, říká:

Smiluj se nad námi, Pane.

Lid odpovídá:

Hřešili jsme proti tobě.

Ten, kdo předsedá společné modlitbě:

Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

Lid:

A dej nám svou spásu.

Ten, kdo předsedá společné modlitbě, úkon kajícnosti zakončí:

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy
a doveď nás do života věčného.

Lid odpoví:

Amen.


3.

Po chvíli ticha ten, kdo předsedá společné modlitbě, nebo někdo z_přítomných pronáší tato anebo podobná zvolání, končící prosbou: Pane (Kriste): Smiluj se nad námi.

Byls poslán uzdravovat duše, Pane: Smiluj se nad námi.

Lid odpovídá:

Pane, smiluj se nad námi.

Ten, kdo předsedá společné modlitbě:

Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste: Smiluj se nad námi.

Lid:

Kriste, smiluj se nad námi.

Ten, kdo předsedá společné modlitbě:

Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane: Smiluj se nad námi.

Lid:

Pane, smiluj se nad námi.

Ten, kdo předsedá společné modlitbě, úkon kajícnosti zakončí:

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy
a doveď nás do života věčného.

Lid odpoví:

Amen.

Nebo:

Ten, kdo předsedá společné modlitbě:

Přišel jsi smířit svět se svým Otcem, Pane: Smiluj se nad námi.

Lid:

Pane, smiluj se nad námi.

Ten, kdo předsedá společné modlitbě:

Vzals na sebe všechen náš hřích, abychom byli skrze tebe ospravedlněni před Bohem, Kriste: Smiluj se nad námi.

Lid:

Kriste, smiluj se nad námi.

Ten, kdo předsedá společné modlitbě:

V_jednotě Svatého Ducha žiješ stále u_Otce, aby ses za nás přimlouval, Pane: Smiluj se nad námi.

Lid:

Pane, smiluj se nad námi.

Ten, kdo předsedá společné modlitbě, úkon kajícnosti zakončí:

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy
a doveď nás do života věčného.

Lid odpoví:

Amen.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky