MEZIDOBÍ

České hymny k_modlitbě uprostřed dne (k_volnému výběru) Dopoledne

K_nám, Duchu Svatý, nyní spěj

a znovu naplň naši hruď:

Ty pojíš Otce se Synem_–

i_s_námi stále spojen buď!

A srdce, ústa, mysl, cit

rač k_Božím chválám roznítit

a rozdmýchej v_nás lásky žár,

by oheň náš i_bližní hřál.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

V_čas, kdy jen strasti k_srdci lnou

a vzrůstá smutku změť,

modlitbu jednu kouzelnou

čtu v_hloubi nazpaměť.

Já cítím blaho, sílu, jas

slov živých, souzvučných,

ta nesrozumitelná z_krás

mi svatě dýchá v_nich.

Je balvan z_duše svržený,

pochyby prchly z_cest,

já věřím, pláču v_ony dny,

mně lehko, lehko jest.

Nebo (podle Renčova překladu – dominikánský breviář):

Je třetí denní hodina.

Jak jistý řád nás k_tomu má,

z_hloubi své duše pokorné

o_dar tří ctností poprosme.

Aby Duch Svatý, Těšitel,

příbytek v_našich srdcích měl,

vždyť apoštolů družinu

navštívil v_tuto hodinu.

Pán, který stvořil nebes říš,

zachovávaje sám řád týž

vybavil vše tak nádherně

i_k_naší věčné odměně.

Ať sláva Bohu Otci zní,

i_tobě, Synu jediný,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

V poledne

Jsi mocný Vládce, věrný Bůh,

sám stanovíš všech věcí řád:

smí slunce vzejít z_ranních mlh

a za poledne žhavě hřát.

Ztlum nebratrských různic žár,

zchlaď žhoucí krve temný vír,

ztiš stálý hmoty s_duchem svár,

dej zdraví tělu, srdci mír.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

Je to On

v_tichosti vánku poledního

je u_nás, abychom také ztichli

před tváří Ženicha, který přichází

a jestliže k_národům a k_světu

hovoří jako oheň a jako kladivo

rozrážející skálu

u_tebe jen klepe s_prosbou za

prominutí, že vyrušuje

stojí za dveřmi a klepe neodbytně

a hned se omlouvá …

Z_jeho kostelů rostou domy

Z_jeho tajemství roste věda

Z_jeho poslušnosti svoboda

Z_jeho jediných rukou zadarmo dávajících

z_jeho žehnajících rukou probodených

jediná opravdová,

jediná skutečná vláda nad světem.

Nebo (podle Renčova překladu – dominikánský breviář):

Teď Pánu chvály vzdávejme,

z_hloubi své duše plamenné,

vždyť k_polednímu blízký čas

k_modlitbě volá všechny nás.

V_něm nabízena věrným jest

té pravé spásy sláva, čest,

oběť Beránka čistého

teď na kříž povýšeného.

Ona paprsky skvoucími

i_polední žár zastíní,

tou Boží září blaživou

proniknout chceme duši svou.

Ať sláva Bohu Otci zní,

i_tobě, Synu jediný,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

Odpoledne

Svět celý v_pohyb uvádíš,

ač v_sobě trváš beze změn,

sám vodíš slunce oblohou

a v_různé doby dělíš den.

Ach, rozsviť jasný večer nám,

až nakloní se žití běh,

a svatou smrtí ke slávě

nás do věčnosti vkročit nech!

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

Je to On

v_tmách hodiny třetí

který byl vyzdvižen,

táhne všechno k_sobě.

Málem ho přehlédli jako ty

jej přehlížíš v_bližním svém

ale dějiny se otřásají

Jeho hučící přítomností

a všechen útěk je útěk před Ním,

všechna vzpoura je proti kříži

tomu trůnu jediné

opravdové moci nad světem.

Nebo (podle Renčova překladu – dominikánský breviář):

Hodina třetí z_poledne,

jak dá Pán, v_mžiku uběhne,

teď z_hloubi srdce zbožného

velebme Trojjediného.

Ať nám vždy v_srdci čistém tkví

přesvatá Boží tajemství.

Řiďme se vzorem Petrovým,

jenž křížem žehnal nemocným.

Ať zpěv nám tryská ze srdcí,

kéž apoštolé ochránci

nám slabé kroky pomohou

podpírat mocí Kristovou.

Ať sláva Bohu Otci zní,

i_tobě, Synu jediný,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

Hymny z Žaltáře 1./3. týden (liché týdny) Neděle

Mnohá dobrodiní od Boha milého

přijímáme nyní i_času každého.

Neb všichni stvořeni jsme k_obrazu jeho,

hojně obdařeni ctí, slávou od něho.

Bychom dosti měli všeho zde na zemi,

poddal nám svět celý a v_něm vše stvoření.

Rozkázal však správně všeho užívati,

bychom život náš zde mohli zachovati.

Zemi, moře, nebe, všechno nám Pán Bůh dal,

nás stvořil pro sebe, aby jej každý znal.

Proto věrné duši vždy, času každého

ctíti, znáti sluší toho dárce svého.

Nám do dnešního dne všecko dobré dává,

nás hříšné, nehodné v_zdraví zachovává.

Proto mu děkujme za ta dobrodiní,

která nám všem stále jeho milost činí.

Pondělí

Ó_dej nám, Pane, pomoc svou,

ať milujeme vůli tvou,

neb bez tvého posilnění

v_naší práci smyslu není.

Učiň to pro svou dobrotu,

shlédni na naši lopotu,

bychom mohli stálí býti,

v_čems nás ráčil postaviti.

Ať po tvé cestě vždy jdeme

a zarmoucení snášíme,

neb po tomto zarmoucení

dojdem s_tebou potěšení.

Budem na tebe patřiti

se svatými tě chváliti,

s_anděly se radovati,

společně tobě zpívati.

Úterý

Kriste, dej pomoc v_dnešní den,

abys byl od nás věrně ctěn

pravou služebností,

popřej k_tomu své milosti,

slyš modlitby, slyš žádosti,

z_nebeské výsosti.

Dej, ať jsme ve víře stálí,

kdo jsme se službě oddali

Stvořitele svého,

ať vděčně chválíme jeho,

neboť on prosby každého

uslyší věrného.

Milost, pomoc nám k_tomu dá,

co je k_naší spáse, on zná,

jenom stůjme v_bázni,

jsouce zloby hříchu prázdni,

jen tak dojdeme od něho

života věčného.

Středa

Pane všemohoucí, dáváme ti sebe,

s_důvěrou žádáme pomoc od tebe,

neboť všechno dobré přichází z_nebe.

Dej nám svou milostí všechno zlé přemoci,

a když budem mříti, pomoz svou mocí,

neboť nám nebude lidské pomoci.

Veliká nemoudrost je to od nás lidí,

že tolik hřešíme, ač nás Bůh vidí

a hřích všechen velmi v_nás nenávidí.

V_dobrotě nesmírné, které rovno není,

učinil Pán dobrým každé stvoření,

dává nevýslovná nám dobrodiní.

Čtvrtek

Budiž slavně veleben

Pán Bůh v_Trojici jeden,

že nás mdlé posiluje,

z_lásky své opatruje.

Nevystihlá moudrosti,

buď chvála tvé milosti

za dobrodiní časné,

ze tvých rukou přijaté.

Dej v_dobrém pracovati,

darů tvých užívati,

tak dojíti radosti

u_tebe na výsosti.

Pátek

Velký je Pán Bůh v_skutcích svých,

budiž vždycky veleben v_nich;

ty, kdo jsi srdce věrného,

prozpěvuj vždy chvály jeho. Aleluja.

Neboť štědře všemu světu

dal odpuštění všech hříchů

ve jménu Pána Ježíše,

v_zasloužení jeho kříže. Aleluja.

A všem, kteří v_Krista věří,

srdce tou milostí mění,

aby též hříchy svým bližním

odpouštěli jako Bůh jim. Aleluja.

Aby vše bližním s_radostí

činili v_síle milosti,

kterou Bůh skrz Krista dává,

nikdy dávat nepřestává. Aleluja.

Sobota

Nikdy Bůh spravedlivého

nepouští ze srdce svého,

nad ním bdí a jej spravuje

a mocí svou opatruje.

Krmí, chová, obhajuje,

vším dobrým jej obdařuje,

nižádného neopouští,

byť by bydlel i_na poušti.

Proto sobě nestýskejme,

v_Bohu potěšení mějme,

ať už budem úzkost míti,

či protivenství trpěti.

On nám dá své požehnání,

bude přítomen vždy s_námi,

po této pak smrtelnosti

přivede nás do radosti.

Hymny z_Žaltáře 2./4. týden (sudé týdny) Neděle

Dobrý jsi, Bože, navěky,

maje péči o_nás všecky,

když se nám všem uděluješ,

podivuhodně daruješ.

Kdo tě správně poznávají,

v_tobě naději mívají,

neboť tys věčná dobrota,

přivádíš nás do života.

Skrz tebe všechno stvoření

zachovává se na zemi,

věčná je moc tvého božství,

moudrost i_milosrdenství.

Jsi Pán vždycky chvályhodný

a Bůh v_Trojici jediný,

dej nám hodně tě chváliti,

dej nám s_tebou věčně žíti.

Pondělí

K_dílu svému já rád sahám,

Bože, dej, ať ho vždy zmáhám,

posilni mě v_pracování,

sám pak přidej požehnání.

Vždyť bez tvého požehnání

marné lidské namáhání,

ty, jenž dobře znáš mou slabost,

neodpírej mi svou milost.

V_povolání svém když kráčím,

Bože, dej, ať práci stačím;

cokoliv beru před sebe,

ať mám pomocníka tebe.

Úterý

V_své rozličné úzkosti

jinam zření nemám

než k_Bohu na výsosti,

tam oči pozvedám.

Odtud nám plyne pomoc,

každé dobré dání;

on má nad vším plnou moc,

vím, že mě ochrání.

Já naň spolehnu cele,

neb nespí, nedříme;

svou půjdu cestou směle

kroky čině přímé,

on pak jsa po pravici

k_ochránění mému,

ve dne a také v_noci

nevydá mě zlému.

Vyjdu-li kam za prací

svého povolání,

svou mě posílí mocí,

dává požehnání.

Odtud tu naději mám,

Pán Bůh že mou práci,

v_níž se bližním vydávám,

k_slávě své obrací.

Středa

Pán nás vybízí k_modlení

a vůli svou v_tom nemění;

blaze, kdo s_vírou modlí se,

neb oč prosí, to odnese.

Modlete se večer, ráno,

co chcete, bude vám dáno,

proste jen ve víře čisté,

Bůh vás uslyší zajisté.

Kdo jej rád prosí, dostává,

v_tom záleží Boží sláva,

a ten, kdo hledá, dosáhne

i_to, co sám nevystihne.

Kristus je cesta i_dveře,

kdo tluče, tomu otevře,

pokorný lásky dochází,

prostý vždy před něj přichází.

Čtvrtek

Vzdej čest Hospodinu, duše má, s_radostí,

vděčně jeho jménu plesej s_upřímností,

veleb Hospodina, má duše jediná,

pamatuj s_vděčností,

že svých darů dosti

dal nám z_milosti.

On tě do sytosti dobrým nasycuje,

svěžest tvé mladosti stále obnovuje

tak jako orlici věk dlouhý mající;

všem, kdo jsou v_úzkosti,

dá spravedlnosti,

zbaví vší zlosti.

Žehná těm, kdo jeho smlouvu zachovají,

žijíce pro něho, zákon Boží znají;

trůn své velebnosti v_nebeské výsosti

upevnil, kraluje,

nade vším panuje,

vše podrobuje.

Pátek

Sluší se vždy chváliti

slavné jméno Páně,

dobrodiní vážiti

nám činěná hojně.

Hoden je Bůh chválení

od nás i_od všeho stvoření,

pochvalme ho, věrní.

Vykoupil nás svedené

od ďábla zlostného,

uzdravil nás zraněné

hříchem světa všeho.

Hoden je Bůh chválení

od nás i_od všeho stvoření,

pochvalme ho, věrní.

Proto jemu děkujme

za hojné milosti,

s_veselím prozpěvujme,

s_upřímnou vděčností.

Hoden je Bůh chválení

od nás i_od všeho stvoření,

pochvalme ho, věrní.

Sobota

Bože milý, v_každou chvíli

činíš mi dobrodiní,

proto tobě v_každé době

duše má díky činí.

Buď tobě, Bože, chvála.

Tak dobrému a štědrému

dárci všichni děkujme,

poslušností dle možnosti

jemu se odsluhujme.

Buď tobě, Bože, chvála.

Hoden Bůh jest, aby mu čest

dála se od stvoření,

ač ho dosti dle hodnosti

ctíti nám možné není.

Buď tobě, Bože, chvála.

Nechať jiní, co chtí, činí,

já jej budu chváliti,

v_zdraví, v_štěstí i_v_neštěstí

věrně mu chci sloužiti.

Buď tobě, Bože, chvála.

Hymny z Uspořádání, použitené pro kterýkoliv den mezidobí (alternativa k žaltáři lichý/sudý) DOPOLEDNE

Nebo:

Dobrý Pane Ježíši,

nechť má duše uslyší

hned zrána tvůj milý hlas,

že mé práci požehnáš.

Žehnáš všem pracujícím

a vroucně se modlícím,

proto před každou prací

duch se k_tobě obrací.

Dej mi, Pane, rozum ten,

bych tak činil každý den,

sloužil tobě upřímně,

svou práci konal věrně.

I_dnes žehnej mé práci,

ať svůj smysl neztrácí,

neb bez tvého přispění,

marné vše mé snažení.

V_POLEDNE

Nebo:

V_tento nyní polední čas

přijmi, Bože, chvály od nás,

prosby naše, děkování

za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání

dával svoje požehnání,

v_dobrém šťastně prospívati

a k_tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti

dále šťastně pracovati,

svou milostí nás posiluj,

pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,

že to všechno obdržíme,

pro zásluhy tvého Syna,

Ježíše, našeho Pána.

ODPOLEDNE

Nebo:

Miluj Pána Boha svého

vždy z_celého srdce svého,

z_celé duše i_mysli své,

ze vší síly i_moci své.

Miluj též bližního svého

tak jako sebe samého,

ne pro sebe, leč pro něho

a pro Pána Boha svého.

Každý na to vždy pamatuj,

obojího se přidržuj,

abys chráněn všeho zlého

došel království věčného.

PRVNÍ TÝDEN V_MEZIDOBÍ

První týden žaltáře

MODLITBA

Bože, náš nebeský Otče, vyslyš naše prosby a provázej nás svou ochranou: dej nám poznat, co máme dělat, a posiluj nás, abychom to skutečně konali. Prosíme o_to

DRUHÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Druhý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa.

V_roku B Mistře, kde bydlíš? Ježíš řekl: Pojďte a uvidíte!

V_roku C V_galilejské Káně byla svatba a byl tam Ježíš se svou matkou Marií.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Jan vydal svědectví: Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve, než já.

V_roku B Učedníci šli, viděli, kde Ježíš bydlí, a ten den zůstali u_něho.

V_roku C Ježíš proměnil na svatbě vodu ve víno na přímluvu své matky.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Duch Svatý sestoupil jako holubice z_nebe a zůstal na Ježíšovi.

V_roku B Ondřej řekl Šimonovi: „Našli jsme Mesiáše“ – a přivedl Šimona k_Ježíšovi.

V_roku C V_galilejské Káně Ježíš zjevil svou slávu a jeho učedníci v_něj uvěřili.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i_na zemi; vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír. Prosíme o_to

TŘETÍ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Třetí týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.

V_roku B Ježíš přišel do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!

V_roku C Ježíš přišel v_síle Ducha do Galileje; učil v_jejich synagógách a všichni ho velmi chválili.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Ježíš uviděl dva bratry, jak vrhají síť do moře, a povolal je. Oni hned nechali sítě a následovali ho.

V_roku B Pojďte za mnou; udělám z_vás rybáře lidí

V_roku C Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ježíš hlásal evangelium o_Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc.

V_roku B Nechali své sítě a následovali Pána.

V_roku C Dnes se naplnilo Písmo, které jste právě slyšeli.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, abychom zůstávali stále spojeni s_tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek.

ČTVRTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Čtvrtý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu; a přistoupili k_němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: Blahoslavení chudí v_duchu, neboť jejich je nebeské království.

V_roku B Všichni žasli nad Ježíšovým učením, protože je učil jako ten, kdo má moc.

V_roku C Všichni se divili milým slovům vycházejícím z_Ježíšových úst.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

V_roku B Nové učení – a s_takovou mocí! I_nečistým duchům poroučí a poslouchají ho!

V_roku C Ježíš řekl: Žádný prorok není vítaný ve svém domově.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.

V_roku B Pověst o_Ježíšovi se roznesla po celém galilejském kraji.

V_roku C Všichni v_synagóze vzplanuli hněvem a vedli Ježíše na sráz hory, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.

PÁTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

První týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?

V_roku B Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k_Ježíšovi nemocné i_posedlé a on je uzdravil.

V_roku C Ježíš vstoupil na loď, posadil se a učil zástupy.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Vy jste světlo světa, ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v_nebesích.

V_roku B Brzo ráno Ježíš vstal a vyšel ven, odešel na opuštěné místo a tam se modlil.

V_roku C Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Buďte jako svítilna postavená na podstavec, aby svítila všem v_domě.

V_roku B Ježíš procházel celou Galilejí a kázal v_jejich synagógách.

V_roku C Ježíš řekl Šimonovi: Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s_otcovskou láskou; a protože nemáme oporu jinde, než v_naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. Prosíme o_to

ŠESTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Druhý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Kdo se bude mými přikázáními řídit a jim učit, bude v_nebeském království veliký.

V_roku B Pane, chceš-li, můžeš mne očistit. Ježíš řekl: Chci, buď čistý.

V_roku C Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.

V_roku B Ježíš vztáhl ruku, dotkl se malomocného, a ten byl hned očištěn

V_roku C Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Přinášíš-li svůj dar k_oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem; teprve potom přijď a obětuj svůj dar.

V_roku B Ježíš uzdravil malomocného a řekl mu: Jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění.

V_roku C Blahoslavení jste, když vás lidé vyloučí ze svého středu a potupí vaše jméno kvůli Synu člověka; radujte se a jásejte, máte totiž v_nebi velkou odměnu.

MODLITBA

Bože, ty přebýváš v_těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem.

SEDMÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Třetí týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce.

V_roku B Ježíš řekl ochrnulému: Synu, odpouštějí se ti hříchy.

V_roku C Co chcete, aby lidé dělali vám, to i_vy dělejte jim.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Váš nebeský Otec dává vycházet slunci pro zlé i_pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i_nespravedlivým.

V_roku B Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy.

V_roku C Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

V_roku B Ochrnulý, kterého Kristus uzdravil, vzal své lehátko a odešel, takže všichni žasli a velebili Boha.

V_roku C Dávejte, a dostanete, neboť jakou měrou měříte, takovou se zase naměří vám.

MODLITBA

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom vždycky poznávali, co se ti líbí, a slovy i_skutky věrně plnili tvou vůli.

OSMÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Čtvrtý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o_mnoho cennější než oni?

V_roku B Dokud mají hosté na svatbě ženicha mezi sebou, nemohou se postit.

V_roku C Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z_oka svého bratra.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Nedělejte si zbytečné starosti, váš nebeský Otec přece ví, co všechno potřebujete.

V_roku B Bůh nám dal skrze Krista schopnost sloužit nové smlouvě, která nespočívá v_liteře, ale v_duchu.

V_roku C Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani špatný strom dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.

V_roku B Nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, ale mladé víno se nalévá do nových měchů.

V_roku C Dobrý člověk vynáší z_dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Ústa mluví to, čím přetéká srdce.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem a veď ho po správných cestách, aby tvá církev mohla v_bezpečí a míru plnit své poslání. Prosíme o_to

DEVÁTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

První týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.

V_roku B Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu.

V_roku C Jeden setník poslal k_Ježíšovi židovské starší s_prosbou, aby přišel a uzdravil mu služebníka.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Kdo má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále.

V_roku B Syn člověka je pánem i_nad sobotou.

V_roku C Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Kdo má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku.

V_roku B Smí se v_sobotu jednat dobře, anebo zle? Život zachránit, anebo zabít?

V_roku C Když Ježíš uslyšel setníkova slova, podivil se: Ani v_Izraeli jsem nenašel takovou víru!

MODLITBA

Bože, náš nebeský Otče, dovoláváme se tvé prozřetelnosti, jejíž záměry nikdo nemůže zmařit, a prosíme: odvrať od nás všechno, co nám škodí, a všechno, co nám dáváš, ať nám prospívá.

DESÁTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Druhý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ježíš uviděl v_celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš, a řekl mu: Pojď za mnou! On vstal a šel za ním.

V_roku B Jestliže vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k_vám přišlo Boží království.

V_roku C Když Pán uviděl vdovu oplakávající svého syna, bylo mu jí líto a řekl jí: Neplač!

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Mnoho celníků a hříšníků přišlo a zaujali místo u_stolu s_Ježíšem a s_jeho učedníky.

V_roku B Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen.

V_roku C Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Milosrdenství chci, a ne oběť, praví Pán. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.

V_roku B Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i_sestra i_matka.

V_roku C Veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid.

Bože, od tebe pochází všechno dobré; slyš naše pokorné prosby a dej, abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, a s_tvou pomocí to také konali. Prosíme o_to

JEDENÁCTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Třetí týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ježíšovi bylo líto zástupů, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.

V_roku B Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, semeno klíčí a roste.

V_roku C Žena hříšnice přistoupila k_Ježíšovi, začala mu slzami smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.

V_roku B Boží království je jako hořčičné zrnko: je menší, než všechna semena, ale když vzejde, přerůstá všechny jiné zahradní rostliny.

V_roku C Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Jděte a hlásejte evangelium o_Božím království: Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.

V_roku B Ježíš hlásal Boží slovo v_mnoha podobenstvích.

V_roku C Ježíš řekl ženě: Tvá víra tě zachránila, jdi v_pokoji!

Bože, sílo všech, kdo v_tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i_jednali podle tvé vůle. Prosíme o_to

DVANÁCTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Čtvrtý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech.

V_roku B Vlny dorážely na loď a učedníci volali: Pane, zachraň nás, hyneme!

V_roku C Syn člověka bude muset mnoho trpět, bude zabit a třetího dne bude vzkříšen.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou.

V_roku B Ježíš pohrozil větru a poručil moři; vítr ustal a zavládlo úplné ticho.

V_roku C Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i_já se přiznám před svým Otcem v_nebi.

V_roku B Učedníci si říkali mezi sebou: Kdo to asi je, že ho poslouchá vítr a moře?

V_roku C Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.

MODLITBA

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k_tobě; vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o_nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. Prosíme o_to

TŘINÁCTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

První týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.

V_roku B Jedna nemocná žena se dotkla Ježíšových šatů a hned pocítila, že je vyléčena.

V_roku C Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal.

V_roku B Ježíš řekl ženě: Tvá víra tě zachránila, jdi v_pokoji.

V_roku C Jdi a zvěstuj Boží království!

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Kdo podá někomu třeba jen číši studené vody, protože je to můj učedník, nepřijde o_svou odměnu.

V_roku B Ježíš vzal dítě za ruku a řekl: Děvče, říkám ti vstaň!

V_roku C Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.

MODLITBA

Bože, ty jsi světlo a nejsou v_tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla; dej, ať v_nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v_nás září světlo tvé pravdy.

ČTRNÁCTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Druhý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království skryl před moudrými a odhalil jsi je maličkým.

V_roku B Mnoho lidí Ježíše poslouchalo a říkali celí užaslí: Jaká moudrost mu byla dána!

V_roku C Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek.

V_roku B Jaké zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není syn Mariin?

V_roku C Když někde vejdete do domu, řekněte: „Pokoj tomuto domu!“ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Mé jho netlačí a mé břemeno netíží, praví Pán.

V_roku B Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti.

V_roku C Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v_nebi.

MODLITBA

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z_otroctví hříchu; naplň nás radostí z_vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v_radost věčnou.

PATNÁCTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Třetí týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ježíš mluvil k_zástupům v_podobenstvích.

V_roku B Ježíš zavolal svých dvanáct učedníků, posílal je po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy.

V_roku C Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem a svého bližního jako sám sebe.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Vám je dáno znát tajemství nebeského království.

V_roku B Učedníci se vydali na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit.

V_roku C Samaritán přišel na své cestě ke zraněnému, a bylo mu ho líto, přistoupil k_němu a obvázal jeho rány.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky.

V_roku B Ježíšovi učedníci vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.

V_roku C Samaritán prokázal svému bližnímu milosrdenství. Jdi a stejně jednej i_ty!

MODLITBA

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života a ať usilují o_to, co se s_ním shoduje. Prosíme o_to

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Čtvrtý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno.

V_roku B Apoštolové se shromáždili u_Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili.

V_roku C Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu žena, jménem Marta.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.

V_roku B Pojďte i_vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.

V_roku C Marie se posadila Pánu k_nohám a poslouchala jeho řeč.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Spravedliví budou v_království svého Otce zářit jako slunce.

V_roku B Ježíš uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře.

V_roku C Marie si vybrala nejlepší úděl, a ten jí nikdo nevezme.

MODLITBA

Bože, buď stále s_námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v_nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání. Prosíme o_to

SEDMNÁCTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

První týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Nebeské království je podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. Když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.

V_roku B Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k_němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?

V_roku C Pane, nauč nás modlit se, jako i_Jan naučil své učedníky.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí.

V_roku B Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím.

V_roku C Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i_staré.

V_roku B Když lidé viděli znamení, které Ježíš udělal, říkali: To je jistě ten prorok, který má přijít na svět.

V_roku C Jestliže vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí.

MODLITBA

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v_tebe doufají; skloň se k_nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k_tomu, co je věčné. Prosíme o_to

OSMNÁCTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Druhý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: Je mi líto zástupů a nechci je nechat odejít hladové.

V_roku B Neusilujte o_pokrm, který pomíjí, ale o_pokrm, který zůstává k_věčnému životu.

V_roku C Chraňte se před každou chamtivostí, neboť i_když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby, požehnal je, dal učedníkům a učedníci zástupům.

V_roku B Chléb z_nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z_nebe vám dává můj Otec.

V_roku C Shromažďujte si poklady v_nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků.

V_roku B Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy, žíznit.

V_roku C Marně se namáhá, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.

MODLITBA

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás; buď stále s_námi a slyš naše prosby: obnovuj v_nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali.

DEVATENÁCTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Třetí týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Když nastal večer, vystoupil Ježíš na horu, aby se modlil.

V_roku B Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal.

V_roku C Kde je váš poklad, tam bude i_vaše srdce.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A K_ránu uviděli učedníci Ježíše kráčet po moři a strachem začali křičet. On jim však řekl: Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!

V_roku B Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný.

V_roku C Blahoslavení služebníci, které Pán při svém příchodu najde, jak bdí.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ježíš vztáhl ruku, zachytil tonoucího Petra a řekl mu: Malověrný, proč jsi pochyboval?

V_roku B Já jsem chléb živý, který sestoupil z_nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.

V_roku C Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k_tobě smíme volat jako k_Otci: upevni, co jsi v_nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. Prosíme o_to

DVACÁTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Čtvrtý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Jedna kananejská žena volala: Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův!

V_roku B Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z_nebe; kdo jí tento chléb, bude žít navěky.

V_roku C Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Kananejská žena přišla k_Ježíšovi, klaněla se mu a prosila: Pane, pomoz mi!

V_roku B Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v_něm.

V_roku C Mám být ponořen v_křest utrpení, a jak je mi úzko, než bude vykonán!

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ženo, jak veliká je tvá víra! Staň se ti, jak si přeješ.

V_roku B Jako mne poslal živý Otec a já žiji z_Otce, tak i_ten, kdo jí mne, bude žít ze mne.

V_roku C Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení.

MODLITBA

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení, převyšující všechny lidské tužby. Prosíme o_to

DVACÁTÁ PRVNÍ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

První týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.

V_roku B Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život.

V_roku C Usilujte o_to, abyste vešli těsnými dveřmi!

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.

V_roku B Nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.

V_roku C Mnoho jich přijde od východu i_od západu a zaujmou místo u_stolu s_Abrahámem, Izákem a Jakubem v_nebeském království.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.

V_roku B Šimon Petr řekl: Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, Syn Boží.

V_roku C Poslední budou prvními, a první posledními.

MODLITBA

Bože, ty vedeš úsilí věřících k_společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k_tomu, v_čem je pravá radost. Prosíme o_to

DVACÁTÁ DRUHÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Druhý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma a mnoho trpět, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.

V_roku B Zachovávejte a plňte Boží přikázání, neboť tak budete v_očích národů moudří a rozumní.

V_roku C Když budeš pozván na hostinu, jdi si sednout na poslední místo, a pozve-li tě hostitel dopředu, bude ti to ke cti u_všech, kteří budou s_tebou u_stolu.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?

V_roku B Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo a může zachránit vaši duši.

V_roku C Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.

V_roku B Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z_člověka, to ho poskvrňuje.

V_roku C Když strojíš hostinu, pozvi ty, kdo ti nemají čím odplatit, a dostaneš odměnu při vzkříšení spravedlivých.

MODLITBA

Bože, v_tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k_tvému jménu, rozmnož naši oddanost k_tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v_nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o_to

DVACÁTÁ TŘETÍ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Třetí týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal.

V_roku B Otevřou se oči slepých, odemknou se uši hluchých a zaplesá jazyk němého.

V_roku C Kdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu a děti – ano i_sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Jestliže se shodnou na zemi dva z_vás na jakékoli věci a budou o_ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce.

V_roku B K_Ježíšovi přivedli hluchoněmého, aby na něho vložil ruku a uzdravil ho.

V_roku C Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.

V_roku B Dobře všechno udělal, i_hluchým dává sluch, i_němým řeč.

V_roku C Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.

MODLITBA

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s_otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v_Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

DVACÁTÁ ČTVRTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Čtvrtý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ježíš řekl Petrovi: Neříkám ti, že máš odpustit nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmdesátsedmkrát.

V_roku B Syn člověka bude muset mnoho trpět, bude zabit a po třech dnech vstane z_mrtvých.

V_roku C Kdo z_vás, když má sto ovcí a jednu z_nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v_pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde?

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Pán se nad služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil.

V_roku B Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.

V_roku C V_nebi bude větší radost nad hříšníkem, který se obrátí, než nad spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Služebníku ničemný, celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil; neměl ses tedy i_ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?

V_roku B Kdo ztratí svůj život pro mě a pro evangelium, zachrání si ho.

V_roku C Která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z_nich ztratí, nerozsvítí svítilnu a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde?

MODLITBA

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Prosíme o_to

DVACÁTÁ PÁTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

První týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Jděte i_vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.

V_roku B Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.

V_roku C Získávejte si přátele z_nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici.

V_roku B Kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.

V_roku C Kdo je věrný v_maličkosti, je věrný i_ve velké věci.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Když nastal večer, zavolal pán vinice dělníky a vyplatil jim slíbenou odměnu.

V_roku B Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

V_roku C Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Nemůžete sloužit Bohu i_mamonu.

MODLITBA

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v_tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. Prosíme o_to

DVACÁTÁ ŠESTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Druhý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Jestliže se zločinec odvrátí od svých zlých skutků a jedná podle práva a spravedlnosti; sám sebe zachrání.

V_roku B Žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže tak hned o_mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s_námi.

V_roku C Boháč, který nedal Lazarovi ani drobty chleba, prosil o_kapku vody.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království, protože uvěřili.

V_roku B Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, nepřijde o_svou odměnu.

V_roku C Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně; nyní zatímco ty se trápíš, on se raduje.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.

V_roku B Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s_oběma rukama do pekla.

V_roku C Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.

MODLITBA

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o_dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. Prosíme o_to

DVACÁTÁ SEDMÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Třetí týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Když se přiblížilo vinobraní, poslal pán vinice k_vinařům své služebníky vyzvednout z_ní výtěžek.

V_roku B Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!

V_roku C Pane, dej nám více víry!

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Pán vinice zlosyny zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.

V_roku B Nechte děti přicházet ke mně, neboť takovým patří Boží království.

V_roku C Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: „Vyrvi se i_s_kořeny a přesaď se do moře!“, poslechla by vás.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v_našich očích je to podivuhodné.

V_roku B Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.

V_roku C Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i_to, oč se ani neodvažujeme prosit.

DVACÁTÁ OSMÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Čtvrtý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu a poslal služebníky, aby svolali hosty.

V_roku B Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v_nebi.

V_roku C Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, všechno je připraveno, pojďte na svatbu.

V_roku B Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství.

V_roku C Jeden z_malomocných, které Ježíš uzdravil, velebil Boha a děkoval mu.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí, a pozvěte na svatbu, koho najdete.

V_roku B Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát víc dostanete a za podíl budete mít život věčný.

V_roku C Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra.

DVACÁTÁ DEVÁTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

První týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Mistře, víme že jsi pravdomluvný, a že učíš cestě k_Bohu podle pravdy.

V_roku B Kalich, který já piji, pít budete, a v_křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete.

V_roku C Je třeba se stále modlit a neochabovat.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Dávejte každému, co mu patří.

V_roku B Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech.

V_roku C Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k_němu volají ve dne v_noci, a nenechá je dlouho čekat.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu!

V_roku B Syn člověka přišel, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.

V_roku C Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?

MODLITBA

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v_tvých rukou je celý náš život, dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s_upřímným srdcem. Prosíme o_to

TŘICÁTÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Druhý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.

V_roku B Slepec u_Jericha volal: Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!

V_roku C Celník se neodvažoval ani pozdvihnout oči k_nebi, ale bil se v_prsa a říkal: Bože, buď milostiv mně hříšnému.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Miluj svého bližního jako sám sebe.

V_roku B Co chceš, abych pro tebe udělal? Mistře, ať vidím!

V_roku C Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus, který si zakládal na tom, že je spravedlivý.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Na přikázání lásky spočívá celý Zákon i_Proroci.

V_roku B Jdi, tvá víra tě zachránila.

V_roku C Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s_radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. Prosíme o_to

TŘICÁTÁ PRVNÍ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Třetí týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Vy všichni jste bratři; máte společného Otce v_nebi.

V_roku B Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem. Miluj svého bližního jako sám sebe. Žádné jiné přikázání není větší než tato.

V_roku C Zachee, pojď rychle dolů; dnes musím zůstat v_tvém domě.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Jenom jeden je váš Učitel – Kristus Pán – a ten je v_nebi.

V_roku B Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.

V_roku C Dnes přišla do tohoto domu spása.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

V_roku B Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl mu: Nejsi daleko od Božího království.

V_roku C Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.

MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v_plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k_svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. Prosíme o_to

TŘICÁTÁ DRUHÁ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

Čtvrtý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.

V_roku B Mnoho boháčů dávalo do pokladnice mnoho ze svého nadbytku, chudá vdova však dala ze svého nedostatku.

V_roku C Bůh nás vzkřísí k_věčnému životu.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Ženich je tady! Jděte naproti Kristu Pánu!

V_roku B Každý ať dá podle toho, jak se sám u_sebe rozhodl, ne s_těžkým srdcem.

V_roku C Ti, kdo dosáhnou vzkříšení z_mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Bděte, protože nevíte, který den a hodinu váš Pán přijde.

V_roku B Chudá vdova dala všechno, co měla, celé své živobytí.

V_roku C Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.

MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i_vnějších překážek svobodně sloužit. Prosíme o_to

TŘICÁTÁ TŘETÍ NEDĚLE V_MEZIDOBÍ

První týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Pán si zavolal služebníky a svěřil jim svůj majetek, každému podle jeho schopností.

V_roku B Lidé uvidí Syna člověka přicházet v_oblacích s_velikou mocí a slávou.

V_roku C Dejte si pozor, abyste se nenechali svést.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:

V_roku A Služebníku dobrý a věrný, málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.

V_roku B Na konci věků shromáždí Kristus všechny své vyvolené.

V_roku C Já vám dám výmluvnost i_moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:

V_roku A Každému, kdo má, bude dáno, a bude mít nadbytek.

V_roku B Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

V_roku C Vytrvalostí zachráníte svou duši.

MODLITBA

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v_tom, že ti může celým svým životem sloužit.

TŘICÁTÝ ČTVRTÝ TÝDEN V_MEZIDOBÍ

Druhý týden žaltáře

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, probuď v_nás snahu o_účinnější spolupráci s_tvou milostí, aby v_nás stále rostla a přinášela co největší užitek.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky