STŘEDA ČTVRTÉHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s_radostí!

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce.

V_době velikonoční:Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, aleluja.

Ant. 2Bůh mě oblékl v_roucho spásy a oděl mě šatem spravedlnosti.

V_době velikonoční:Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě přede všemi národy, aleluja.

Ant. 3Pokud žiji, chci chválit Hospodina.

V_době velikonoční:Hospodin bude vládnout navěky, tvůj Bůh, Sióne, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 4,39-40a

Uznej to dnes a uvaž v_srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi, není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji.

PROSBY

Kristus, dokonalá podoba slávy Otcovy, všechno udržuje svým mocným slovem. S_láskou ho vzývejme:

Vyslyš nás, Králi věčné slávy.

Pane, od tebe pochází naše víra a ty ji vedeš k_dokonalosti,

děkujeme ti, že jsi nás povolal z_temnot do svého podivuhodného světla.

Vyslyš nás, Králi věčné slávy.

Tys otvíral oči slepým a hluchým vracel sluch,

pomáhej i_naší malé víře.

Vyslyš nás, Králi věčné slávy.

Pane, dej nám milost, ať stále zůstáváme ve tvé lásce,

aby nás nic nerozdělovalo.

Vyslyš nás, Králi věčné slávy.

Dej nám obstát v_pokušení, vytrvat v_soužení

a děkovat ti ve štěstí.

Vyslyš nás, Králi věčné slávy.

MODLITBA

Rozpomeň se, Bože, na svou svatou smlouvu, kterou tvůj Syn potvrdil svou krví prolitou na kříži, a odpusť nám naše hříchy, aby stále rostla naše účast na vykoupení.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Volám k_tobě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.

Ant. 2 Hospodin zná myšlenky lidí: jsou věru marné.

Ant. 3 Hospodin mi bude útočištěm a posilou mé naděje.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 10,24.31

Žádný nesmí dbát jenom o_to, co prospívá jemu, nýbrž o_to, co prospívá druhému. Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k_Boží oslavě.

Dobré je chválit Hospodina,

opěvovat jeho svaté jméno.

MODLITBA

Bože, náš nebeský Otče, tys poslal slíbeného Ducha Svatého, aby sjednotil lidstvo, rozdělené hříchem; pomáhej nám, když chceme plnit tvou vůli a usilovat o_dosažení jednoty a pokoje.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3,17

Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Přinesu ti, Hospodine, oběť díků

a budu vzývat tvé jméno.

MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, provázej naši dnešní práci svým požehnáním; dej nám poznat, co jsme nedělali správně, a pomoz nám to napravit, abychom šťastně dokončili, co jsme s_tvou pomocí začali. Prosíme o_to

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3,23-24

Cokoli děláte, dělejte z_duše jako pro Pána, a ne pro lidi. Víte, že od Pána obdržíte za odměnu dědictví – život věčný. Služte Kristu Pánu!

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i_mou číší,

ty mně zachováváš můj úděl.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, tys rozepjal ruce a dal ses přibít na kříž, abys vykoupil celý svět; přijmi, co jsme dnes z_lásky k_tobě vykonali, a pomáhej nám žít tak, abychom lidem připravovali cestu k_víře ve vykoupení.

NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Podivuhodná je pro mě tvá znalost, Hospodine.

V_době velikonoční:Noc jako den se rozjasní, aleluja.

Ant. 2 Hospodin zkoumá lidské srdce, aby odplatil každému podle jeho skutků.

V_době velikonoční:Já znám svoje ovce a moje ovce znají mne, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 2,3-6

Podle toho víme, že jsme poznali Krista, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: „Znám ho“, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v_něm pravda. Kdo však jeho slova zachovává, v_tom je Boží láska opravdu přivedena k_dokonalosti. Podle toho můžeme poznat, že jsme v_Kristu. Kdo tvrdí, že v_něm zůstává, má se i_sám chovat tak, jak se choval on.

PROSBY

Dobrota věčného Otce k_jeho lidu sahá až do oblak. Proto k_němu volejme s_radostí v_srdci:

Bože, ať se veselí všichni, kdo v_tebe doufají.

Bože, tys neposlal svého Syna svět soudit, ale aby byl svět skrze něj spasen,

dej, ať nám jeho smrt na kříži přinese hojný užitek.

Bože, ať se veselí všichni, kdo v_tebe doufají.

Podle tvé vůle jsou kněží služebníky Kristovými a rozdavateli tvých tajemství,

dej jim věrnost, moudrost a lásku.

Bože, ať se veselí všichni, kdo v_tebe doufají.

Dej těm, kteří se ti zcela zasvětili pro nebeské království,

aby zůstali věrní tvému volání a následovali tvého Syna.

Bože, ať se veselí všichni, kdo v_tebe doufají.

Tys na počátku stvořil člověka jako muže a ženu, a tak jsi položil základ rodinného života,

uchovej všechny rodiny v_upřímné lásce.

Bože, ať se veselí všichni, kdo v_tebe doufají.

Kristova oběť zničila všechen hřích,

odpusť proto všem zemřelým jejich viny.

Bože, ať se veselí všichni, kdo v_tebe doufají.

MODLITBA

Bože, ty všechny lidi dobře znáš, ty víš, co kdo potřebuje a po čem touží; rozpomeň se na své milosrdenství a naplň nás bohatstvím svých darů. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky