SOBOTA ČTVRTÉHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Uposlechněme, když nás Bůh volá, abychom dosáhli slíbeného spočinutí v_něm.

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Dobré je opěvovat tvé jméno, Svrchovaný: zrána hlásat tvé milosrdenství.

V_době velikonoční:Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, aleluja.

Ant. 2 Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.

V_době velikonoční:Pokropím vás očistnou vodou, aleluja.

Ant. 3 Z_úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu.

V_době velikonoční:Všechno je naše, my však patříme Kristu a Kristus Bohu, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Petr 3,13-14

Čekáme – jak to Pán slíbil – nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v_pokoji.

PROSBY

Klanějme se Bohu, neboť on dal skrze svého Syna světu naději a život, a pokorně prosme:

Bože, vyslyš nás.

Pane a Otče všech, tys nám dopřál dočkat se začátku tohoto dne,

dej nám i_milost žít s_Kristem ke tvé chvále.

Bože, vyslyš nás.

Zachovej nám víru, naději a lásku,

které jsi vlil do našich srdcí.

Bože, vyslyš nás.

Uč nás stále pozvedat naši mysl k_tobě,

abychom ochotně odpovídali na tvé volání.

Bože, vyslyš nás.

Nedej nám podlehnout zlým úkladům a nástrahám

a odvrať naše kroky od každé špatnosti.

Bože, vyslyš nás.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi pravé světlo, které nikdy nehasne; stůj při nás, když skončila noc a nastal nový den, vyveď nás z_područí zloby a naplň nás jasem své milosti a pravdy. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Kéž mi pomůže tvá ruka, vždyť jsem si vyvolil tvá nařízení.

Ant. 2 Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy.

Ant. 3 Uviděl jsem nový Jeruzalém jako nevěstu okrášlenou pro svého ženicha.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dan 6,27b-28a

Náš Bůh je Bůh živý a zůstává navěky, jeho království nebude zničeno, jeho moc nemá konec. Zachraňuje a vysvobozuje, činí znamení a divy na nebi i_na zemi.

Pojďte, pozorujte mé skutky,

uznejte, že já jsem Bůh.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, shlédni na nás, své služebníky, a sešli nám svého Svatého Ducha, aby nás chránil v_každém nebezpečí a naučil nás radostně chválit tvou dobrotu.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 15,5-7

Bůh, zdroj vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, abyste v_souladu stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Tak budete moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jak i_Kristus přijal vás – k_oslavě Boží.

Hospodin miluje svůj národ

a pokorné zdobí vítězstvím.

MODLITBA

Bože, planoucí výhni lásky, dej, ať tvá láska přebývá i_v_nás, abychom tě milovali celým svým srdcem a z_lásky k_tobě sloužili svým bratřím. Prosíme o_to

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 4,8.9b

Bratři, mějte zájem o_všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o_každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. A Bůh, dárce pokoje, bude s_vámi.

Budu tě oslavovat, můj Bože, králi,

budu velebit tvé jméno po všechny věky.

MODLITBA

Prosíme těm Bože, splň naši touhu po opravdovém pokoji, abychom se po všechny dny svého života mohli s_radostí věnovat tvé službě a pod ochranou blahoslavené Panny Marie bezpečně došli k_tobě.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky