ČTVRTÝ TÝDEN

NEDĚLE

PRVNÍ NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Vyprošujte Jeruzalému pokoj.

Ant. 2 Od časného rána až do noční tmy čeká má duše na Pána.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Petr 1,19-20

Máme něco velmi spolehlivého, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v_srdci. Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví v_Písmu není ponecháno soukromému výkladu.

PROSBY

V_Kristu se všichni radují a doufají v_něho. Prosme ho:

Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás.

Tys věrný svědek a prvorozený z_mrtvých, svou krví jsi nás obmyl od našich hříchů,

dej, ať vždy pamatujeme na tvé divy.

Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás.

Dej těm, které jsi povolal za hlasatele evangelia,

ať jsou horlivými a věrnými rozdavateli tajemství tvého království.

Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás.

Králi pokoje, ať sestoupí tvůj Duch na ty, kdo řídí národy,

aby se zastávali chudých a ubohých.

Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás.

Pomáhej těm, kdo trpí kvůli svému rodu, barvě, postavení, řeči nebo náboženství,

ať dosáhnou svých práv a uznání své důstojnosti.

Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás.

Všem, kdo zemřeli v_přátelství s_tebou,

dej účast na blaženosti s_Pannou Marií a všemi svými svatými.

Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Pojďme, klaňme se Hospodinu, jsme jeho lid a stádce jeho pastvy, aleluja!

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá navěky, aleluja.

Ant. 2 Aleluja. Všechna díla Páně, velebte Pána, aleluja.

Ant. 3 Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Tim 2,8.11-13

Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z_mrtvých. To je moje evangelium. Tohle je jisté: Když jsme s_ním umřeli, budeme s_ním také žít. Když vytrváme, budeme s_ním i_kralovat. Když ho zapřeme, zapře také on nás. Ale i_když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.

PROSBY

Otevřme radostně své srdce Bohu mocnému a dobrotivému a vzdávejme mu chválu, vždyť on nás miluje a ví, co potřebujeme:

Bože, chválíme tě a důvěřujeme v_tebe.

Dobrořečíme ti, všemohoucí Bože, Králi všeho světa, za to, že jsi nás hříšníky povolal,

abychom poznávali tvou pravdu a sloužili tvé velebnosti.

Bože, chválíme tě a důvěřujeme v_tebe.

Bože, tys nám otevřel bránu milosrdenství,

učiň, ať nikdy nezbloudíme z_cesty života.

Bože, chválíme tě a důvěřujeme v_tebe.

Oslavujeme vzkříšení tvého milovaného Syna,

dopřej nám, ať tento den prožijeme v_duchovní radosti.

Bože, chválíme tě a důvěřujeme v_tebe.

Dej svým věrným pravého ducha modlitby,

abychom tě chválili a abychom ti vždycky a ve všem děkovali.

Bože, chválíme tě a důvěřujeme v_tebe.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Kdo jí tento chléb, bude žít navěky, aleluja.

Ant. 2 Hospodin přijde ve slávě, obklopen svými svatými, aleluja.

Ant. 3 Plňte své sliby Hospodinu a přinášejte mu dary, aleluja.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 6,19-20

Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni, a to za vysokou cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem.

Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,

mé srdce i_mé tělo s_jásotem tíhnou k_živému Bohu.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 10,12

Co žádá od tebe Hospodin, tvůj Bůh? Jenom aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, abys ho miloval a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.

Hospodine, kdo smí prodlévat v_tvém stánku?

Ten, kdo žije bez vady a upřímně smýšlí ve svém srdci.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Pís 8,6b-7a

Silná jako smrt je láska, nezlomná jako podsvětí je vášeň. Její výheň je výheň ohně, plamen Hospodinův. Zátopy vod nemohou uhasit lásku a proudy řek ji neodplaví.

Miluji tě, Hospodine, má sílo,

můj zachránce a spasiteli.

DRUHÉ NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Ode dne zrození je ti určeno vládnout v_posvátném lesku, aleluja.

Ant. 2 Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 12,22-24

Přistoupili jste k_hoře Siónu a k_městu živého Boha, k_nebeskému Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k_obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v_nebi; přistoupili jste k_soudci, Bohu všech, k_duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k_Ježíši, prostředníku nové smlouvy, a byli jste pokropeni krví, která mluví důrazněji než krev Ábelova.

PROSBY

Od Boha pochází všechno dobré, proto ho upřímně prosme:

Bože, vyslyš naši modlitbu.

Otče a Pane všech, tys poslal na svět svého Syna, aby na každém místě bylo oslavováno tvé jméno,

posilni svědectví své církve mezi národy.

Bože, vyslyš naši modlitbu.

Učiň, ať ochotně přijímáme apoštolské učení,

aby náš život odpovídal pravdám naší víry.

Bože, vyslyš naši modlitbu.

Bože, ty miluješ spravedlivé,

zastaň se těch, kdo trpí bezpráví.

Bože, vyslyš naši modlitbu.

Osvoboď nevinně vězněné, dej světlo slepým,

ujmi se vyhnanců, ochraňuj cizince.

Bože, vyslyš naši modlitbu.

Splň touhu věrných zemřelých

a doveď je skrze svého Syna k_slávě vzkříšení.

Bože, vyslyš naši modlitbu.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky