ČTVRTEK TŘETÍHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Pojďme, klaňme se Hospodinu, neboť on je náš Bůh.

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Slavné věci se o_tobě vypravují, město Boží.

V_době velikonoční:Všechna zřídla mé spásy jsou v_tobě, aleluja.

Ant. 2 Pán přijde s_velikou mocí a jeho odplata s_ním.

V_době velikonoční:Dobrý pastýř shromažďuje beránky a ve svém klínu je nese, aleluja.

Ant. 3 Oslavujte Hospodina, našeho Boha, a klaňte se mu na jeho svaté hoře.

V_době velikonoční:Hospodin na Siónu je veliký a nade všemi národy vyvýšený, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 4,10-11b

Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti. Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k_tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista.

PROSBY

Děkujme Bohu Otci za to, že svou láskou vede a živí svůj lid. Radostně volejme:

Sláva tobě, Bože, navěky.

Nejlaskavější Otče, chválíme tě za tvou lásku,

neboť tys nás podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil.

Sláva tobě, Bože, navěky.

Na počátku tohoto dne vlož do našich srdcí snahu ti sloužit,

aby tě naše myšlenky a skutky stále oslavovaly.

Sláva tobě, Bože, navěky.

Očisti naše srdce od zlých žádostí,

abychom vždy hledali tvou vůli.

Sláva tobě, Bože, navěky.

Otevři naše srdce potřebám všech lidí,

aby nepostrádali naší bratrské lásky.

Sláva tobě, Bože, navěky.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, smiluj se nad těmi, kdo žijí ve stínu smrti: ať jim zazáří světlo tvé slávy přicházející z_výsosti nebes, náš Pán Ježíš Kristus.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Pomoz mi, Hospodine, a budu zachráněn.

Ant. 2 Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, a odpusť nám hříchy.

Ant. 3 Bože zástupů, shlédni z_nebe a pečuj o_tuto révu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 19,22

Pane, tys ve všem zvelebil a oslavil svůj lid, nepohrdl jsi jím, pomáhal jsi mu vždy a všude.

Ty jsi Bůh, který činí divy,

národům jsi dal poznat svou moc.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 4,7

Kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli ho vzýváme.

Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,

slyší jejich volání.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Est 10,3f

Izraelský národ volal k_Bohu, a Pán vysvobodil svůj lid. Vyprostil nás ze všeho zlého a udělal veliká znamení a zázraky, které se dosud nestaly mezi národy.

Děkuji ti, Hospodine, žes mě vyslyšel,

a stal se mou spásou.

NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Tvoji svatí, Bože, ať radostně jásají v_branách tvého příbytku.

V_době velikonoční: Pán Bůh mu dal trůn jeho předka Davida, aleluja.

Ant. 2 Hospodin si vyvolil Sión za své sídlo.

V_době velikonoční: Ježíš Kristus je jediný Panovník, Král králů a Pán pánů, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 3,8-9

Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o_druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak: přejte dobré. Vždyť k_tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání.

PROSBY

Se zbožnou myslí prosme Krista, pastýře, pomocníka a těšitele svého lidu, a volejme:

Pane, naše útočiště, vyslyš nás.

Požehnaný jsi, Pane, že jsi nás povolal do své svaté církve,

nedopusť, abychom se od ní odloučili.

Pane, naše útočiště, vyslyš nás.

Tys svěřil našemu papeži N starost o_všechny církevní obce,

uděl mu pevnou víru, živou naději a horlivou lásku.

Pane, naše útočiště, vyslyš nás.

Dej hříšníkům milost obrácení, těm, kdo klesli, sílu k_polepšení,

a všem ducha pokání a spásu.

Pane, naše útočiště, vyslyš nás.

Tys žil ve vyhnanství,

pamatuj na ty, kdo žijí daleko od rodiny a vlasti.

Pane, naše útočiště, vyslyš nás.

Všem zemřelým, kteří v_tebe doufali,

uděl věčný mír.

Pane, naše útočiště, vyslyš nás.

MODLITBA

Přijmi, Bože, naše poděkování za dnešní den, zachovej nám svou přízeň a odpusť nám všechno, čím jsme se z_lidské slabosti provinili. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky