STŘEDA TŘETÍHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem.

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1Obvesel život svého služebníka, neboť k_tobě, Pane, pozvedám svou duši.

V_době velikonoční:Všechny národy přijdou, Pane, budou se ti klanět, aleluja.

Ant. 2Blaze tomu, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu.

V_době velikonoční:Naše oči uvidí Krista, krále slávy, aleluja.

Ant. 3Jásejte před králem, Hospodinem.

V_době velikonoční:Každý člověk uzří Boží spásu, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Job 1,21; 2,10b

Nahý jsem vyšel z_lůna své matky a nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno buď pochváleno. Dobro bereme od Boha, a zlo brát nemáme?

PROSBY

Kristus vydal sám sebe za církev a stále ji živí a chrání. Prosme ho:

Pane, shlédni na svou církev.

Veleben buď, Pastýři své církve, za dar světla a života,

dej, ať jsme ti stále vděční za tak milý dar.

Pane, shlédni na svou církev.

Pohlédni milostivě na svůj lid, který vyznává tvé jméno,

ať nezahyne nikdo z_těch, které ti Otec dal.

Pane, shlédni na svou církev.

Veď svou církev po cestě svých přikázání,

a Duch Svatý ať ji posiluje, aby ti byla věrná.

Pane, shlédni na svou církev.

Nasycuj svou církev svým slovem a chlebem života,

aby tě následovala v_síle tohoto pokrmu.

Pane, shlédni na svou církev.

MODLITBA

Bože, tvá moudrost nás stvořila a tvá prozřetelnost nás vede; naplň naše nitro svým světlem, abychom tě den ze dne lépe poznávali a byli ti oddáni celým svým životem. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Kdo mě následuje, nebude chodit v_temnotě, ale bude mít světlo života, praví Pán.

Ant. 2 Já jsem chudák a ubožák, Bože, pomoz mi!

Ant. 3 Bůh nebude soudit podle zdání, ale podle spravedlnosti a podle práva.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 13,4-7

Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všecko omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží.

Ať jásají a plesají, kdo tě hledají, Hospodine,

ať tě mohou stále velebit.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 13,8-9.13

Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar poznání zanikne. Vždyť kusé je všecko naše poznání, nedostatečné je naše prorokování. Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z_nich je láska.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,

jak doufáme v_tebe.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3,14-15

Nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k_němu jste byli povoláni v_jednom těle. Buďte za to vděční.

Pokorní budou vlastnit zemi,

budou se těšit z_hlubokého klidu.

NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Kdo sejí v_slzách, žnout budou s_jásotem.

V_době velikonoční:Váš zármutek se změní v_radost, aleluja.

Ant. 2 Zbuduj nám, Hospodine, náš dům a chraň naše město.

V_době velikonoční:Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 3,20-21

Bohu, který má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení nesmírně vznešenější, než my prosíme nebo chápeme, tomu buď sláva v_církvi ve spojení s_Kristem Ježíšem, po všechna pokolení na věčné věky. Amen.

PROSBY

Bůh seslal svého Syna, aby nás vykoupil a svým životem nám dal příklad k_následování. Pokorně ho prosme:

Bože, ať tě svým životem chválíme.

Děkujeme ti za to, žes nás od věků vyvolil a povolal,

abychom získali slávu našeho Pána Ježíše Krista.

Bože, ať tě svým životem chválíme.

Sjednocuj v_pravdě svého slova všechny, kdo vyznávají tvé svaté jméno,

a spojuj je poutem své lásky.

Bože, ať tě svým životem chválíme.

Stvořiteli světa, tvůj Syn chtěl pracovat svýma rukama mezi lidmi a s_lidmi,

pamatuj na všechny, kteří si v_potu tváře vydělávají svůj denní chléb.

Bože, ať tě svým životem chválíme.

Pamatuj také na ty, kdo se věnují službě bližnímu,

aby se nedali odradit od svého úmyslu nezdarem nebo lidskou lhostejností.

Bože, ať tě svým životem chválíme.

Prokaž našim zemřelým bratřím a sestrám své milosrdenství

a nevydávej je do moci zlého ducha.

Bože, ať tě svým životem chválíme.

MODLITBA

Bože, slyš volání své církve a provázej nás svou milostí: zbav nás všeho provinění a dávej nám sílu, abychom chráněni tvou mocnou záštitou věrně plnili tvou vůli. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky