SOBOTA TŘETÍHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Pojďme, klaňme se Hospodinu, jemu náleží země i_to, co je na ní.

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé cesty jsou správné.

V_době velikonoční:Slova, která jsem k_vám mluvil, jsou duch a jsou život, aleluja.

Ant. 2 Ať mi pomáhá, Bože, tvá moudrost, ať se mnou pracuje.

V_době velikonoční:Bože, zbudoval sis chrám a oltář na své svaté hoře, aleluja.

Ant. 3 Hospodinova věrnost trvá navěky.

V_době velikonoční:Já jsem cesta, pravda a život, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 2,14-15

Dělejte všecko bez reptání a váhání. Tak z_vás budou lidé bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení špatného a zvráceného, ve kterém vy však budete zářit jako hvězdy ve vesmíru.

PROSBY

Bůh vyvýšil Pannu Marii nade všechno tvorstvo. Prosme ho proto s_důvěrou:

Pohleď na Matku svého Syna a vyslyš nás.

Otče milosrdenství, děkujeme ti za to, že jsi nám dal Marii za matku a za vzor našeho života,

na její přímluvu posvěť naše srdce.

Pohleď na Matku svého Syna a vyslyš nás.

Maria, tvá věrná služebnice, uchovávala tvá slova ve svém srdci,

na její přímluvu učiň i_z_nás služebníky a učedníky svého Syna.

Pohleď na Matku svého Syna a vyslyš nás.

Tys seslal na ni svého Ducha, a ona počala Ježíše, tvého Syna,

na její přímluvu daruj i_nám plody Svatého Ducha.

Pohleď na Matku svého Syna a vyslyš nás.

Tys posiloval Marii stojící pod křížem a naplnil jsi ji radostí ze zmrtvýchvstání svého Syna,

na její přímluvu zmírni naše soužení a posilni naši naději.

Pohleď na Matku svého Syna a vyslyš nás.

MODLITBA

Bože, ty jsi původce naší spásy; dej nám ducha pravé zbožnosti, ať tě oslavujeme celým svým životem už zde na zemi, abychom tě i_v_nebi mohli bez přestání chválit.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Zastaň se mě, Hospodine, a pomoz mi.

Ant. 2 Pohleďte k_Hospodinu, ať se rozveselíte.

Ant. 3 Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sam 15,22

Copak má Hospodin stejnou zálibu v_celopalech a obětech jako v_poslušnosti k_jeho hlasu? Poslušnost je lepší než oběti a ochota k_ní je víc než tuk beranů.

Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,

kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 5,26; 6,2

Neshánějme se po slávě, není to k_ničemu, nechovejme se k_sobě navzájem vyzývavě, nebuďme mezi sebou závistiví. Jeden druhého břemena neste, a tak naplníte Kristův zákon.

Hle, jak je dobré a milé, když bratři bydlí pospolu:

Hospodin jim uděluje požehnání.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mich 6,8

Člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá: co jiného než jednat spravedlivě, milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem.

S_radostí kráčím po cestě tvých přikázání, Bože,

nezapomenu na tvá slova.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky