TŘETÍ TÝDEN

NEDĚLE

PRVNÍ NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1Od východu slunce až na jeho západ buď chváleno Hospodinovo jméno.

Ant. 2Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 13,20-21

Bůh, dárce pokoje, který vyvedl z_mrtvých našeho Pána Ježíše, velikého pastýře ovcí – protože on zpečetil svou krví věčnou smlouvu – ať vás zdokonalí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, a nechť působí v_nás, co je mu milé skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věčné věky. Amen.

PROSBY

Kristus se smilovával nad těmi, kdo trpí, a kvůli nim projevoval svou lásku mocnými skutky. Buďme si toho vědomi a s_důvěrou prosme:

Pane, ukaž nám svou lásku.

Pane, víme, že jsme dnes všechno dobré dostali z_tvé ruky,

ať tvé dary nezůstanou bez užitku, ale přinesou v_dobrém srdci hojné ovoce.

Pane, ukaž nám svou lásku.

Světlo a spáso všech národů, ochraňuj své svědky, které jsi poslal do celého světa,

zažehni v_nich oheň svého Ducha.

Pane, ukaž nám svou lásku.

Dej, ať všichni přispívají k_utváření světa, aby odpovídal tvému plánu,

a veď všechny, aby dobře chápali naléhavé požadavky dnešní doby.

Pane, ukaž nám svou lásku.

Lékaři těla i_duše, ulehči nemocným, přispěj na pomoc umírajícím,

a buď nám vždycky blízko se svým smilováním a útěchou.

Pane, ukaž nám svou lásku.

Milostivě připočti k_blaženým naše zemřelé bratry a sestry,

jejichž jména jsou v_knize života.

Pane, ukaž nám svou lásku.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme Skálu své svápy, aleluja!

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1Hospodin je veliký a mocný, aleluja.

Ant. 2Velebený jsi, Pane, a plný slávy navěky, aleluja.

Ant. 3Chvalte Hospodina z_nebes, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ez 37,12b-14

Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z_nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal“ – praví Pán, Hospodin.

PROSBY

Bůh poslal svého Svatého Ducha, aby se stal oblažujícím světlem pro všechna srdce. Prosme ho naléhavě:

Bože, osvěcuj svůj lid.

Požehnaný jsi, Bože, naše světlo, tys nám dal dočkat se nového dne,

dej nám ho celý prožít k_tvé slávě.

Bože, osvěcuj svůj lid.

Vzkříšením svého Syna jsi dal světu pravé světlo,

skrze svou církev vylej toto světlo na všechny lidi.

Bože, osvěcuj svůj lid.

Tys osvítil učedníky Kristovy svým Svatým Duchem,

sešli ho i_nyní své církvi, aby ti byla věrná.

Bože, osvěcuj svůj lid.

Světlo národů, pamatuj na ty, kdo dosud žijí v_temnotách,

otevři jejich duchovní zrak, aby v_tobě poznali jediného pravého Boha.

Bože, osvěcuj svůj lid.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 V_soužení jsem volal Hospodina, a vyslyšel mě, aleluja.

Ant. 2 Hospodinova pravice mě pozvedla, aleluja.

Ant. 3 Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo, aleluja.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,15-16

Nedostali jste ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: „Abba, Otče!“ Spolu s_naším duchem to potvrzuje sám Duch Svatý, že jsme Boží děti.

U_tebe, Hospodine, je pramen života,

v_tvé záři vidíme světlo.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,22-23

Víme, že celé tvorstvo zároveň sténá a trpí až doposud. A není samo. I_my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i_my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla.

Veleb, duše má, Hospodina,

on vykupuje tvůj život ze záhuby.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Tim 1,9

Bůh nás spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z_vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v_Kristu Ježíši před dávnými věky.

Hospodin vodil a chránil svůj lid

a přivedl ho do své svaté země.

DRUHÉ NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici, aleluja.

Ant. 2Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových divech, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 1,3-5

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v_nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v_poslední době.

PROSBY

Bůh obrodil všechno stvoření vykoupením a láskou ho stále obnovuje. Vzývejme ho s_radostným srdcem:

Bože, prokazuj nám stále svou lásku.

Díky tobě, Bože, za to, že zjevuješ svou moc ve všem stvoření

a na běhu světa ukazuješ svou prozřetelnost.

Bože, prokazuj nám stále svou lásku.

Skrze svého Syna, hlasatele pokoje a vítěze na kříži,

vysvoboď nás od zbytečného strachu a zoufalství.

Bože, prokazuj nám stále svou lásku.

Dej všem, kdo milují spravedlnost a snaží se o_ni,

ať poctivě spolupracují na budování světa v_pravém míru.

Bože, prokazuj nám stále svou lásku.

Ujmi se utlačovaných, vysvoboď zajaté, potěš ubohé, dej chléb hladovějícím, posilni slabé,

na všech učiň zjevným vítězství kříže.

Bože, prokazuj nám stále svou lásku.

Svého Syna mrtvého a pohřbeného jsi podivuhodně vzkřísil k_slávě,

dej, ať i_naši zemřelí přejdou s_ním do věčného života.

Bože, prokazuj nám stále svou lásku.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky