ÚTERÝ DRUHÉHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Hospodinu; on je veliký Bůh.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Můj milý člověče,

zpívej nebes králi,

slyš, jak zrána vesele

ptactvo Boha chválí.

Chválí Stvořitele,

Pána nebeského,

vroucí vzdává jemu dík

za ochranu jeho.

A ty, Boží obraz,

dílo jeho ruky,

meškáš jemu věnovat

vděčné písně zvuky.

Poděkuj teď vroucně

Bohu za ochranu,

na celý čas života

odevzdej se Pánu.

On ti bude Otcem,

vodit bude tebe,

jeho láska sešle ti

požehnání z_nebe.

V_každé trpké zkoušce

poskytne ti síly,

najdeš pokoj, jehož svět

nikdy neudílí.

Můj Spasiteli, buď mým Bohem,

tak prosím dnešního rána.

Mimo tebe nechci mít

žádného jiného Pána.

Modly ve všech podobách

rozbíjím napadrť v_své duši,

ať nic mi tebe nezastře

a tvůj hlas nepřehluší.

Nic nechci znát, než tebe jen,

Ježíše ukřižovaného,

tebe chci vzývat, znát a zvát

jediným obsahem života svého.

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Sešli své světlo a svou věrnost, Hospodine.

V_době velikonoční:Smíme přistoupit k_Boží hoře Siónu a k_městu živého Boha, aleluja.

Ant. 2 Ochraňuj nás, Pane, po celý náš život.

V_době velikonoční:Tys, Pane, zachránil mou duši z_propasti zhouby, aleluja.

Ant. 3 Tobě, Bože, patří chvalozpěv na Siónu.

V_době velikonoční:Bože, navštívil jsi zemi a naplnils ji milostí, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 5,4-5

Vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás den Páně překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne, noc ani tma nemá nad námi právo.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Vyslyš mě, Hospodine, {*} spoléhám na tvá slova.

Vyslyš mě, Hospodine, {*} spoléhám na tvá slova.

Přicházím na úsvitě a o_pomoc volám, {*}

spoléhám na tvá slova.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vyslyš mě, Hospodine, {*} spoléhám na tvá slova.

Ant. k_Zach. kant.Zachraň nás, Hospodine, z_rukou všech, kdo nás nenávidí!

PROSBY

Dobrořečme našemu Spasiteli, neboť on svým zmrtvýchvstáním ozářil svět, a pokorně ho vzývejme:

Dej, Pane, ať vytrváme na tvé cestě.

Pane Ježíši, ranní modlitbou oslavujeme tvé zmrtvýchvstání,

ať náš den prozáří naděje, která pramení z_tvé slávy.

Dej, Pane, ať vytrváme na tvé cestě.

Pane, přijmi naše dobré úmysly a předsevzetí

jako prvotiny tohoto dne.

Dej, Pane, ať vytrváme na tvé cestě.

Uděl nám, ať dnes rosteme v_tvé lásce,

aby všechno prospívalo k_dobru našemu i_všech lidí.

Dej, Pane, ať vytrváme na tvé cestě.

Pane, dej, ať tak svítí naše světlo před lidmi,

aby viděli naše dobré skutky a velebili nebeského Otce.

Dej, Pane, ať vytrváme na tvé cestě.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, ty jsi pravé světlo, které svítí všem lidem, aby mohli dojít ke spáse; prosíme tě, uveď naše kroky na cestu spravedlnosti a pokoje, abychom se připravovali na setkání s_tebou.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Chci zachovávat tvá přikázání, Hospodine.

Ant. 2 Bůh změní náš osud, a budeme se radovat.

Ant. 3 Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 12,4-6

Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí.

Hospodinova spása je blízko těm, kteří se ho bojí,

těm, kteří se k_němu obracejí celým svým srdcem.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys poslal o_deváté hodině svým apoštolům Utěšitele Ducha Svatého; sešli také nám svého Ducha lásky, abychom ti před lidmi věrně vydávali svědectví. Prosíme o_to

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 12,12-13

Jako tělo je pouze jedno, i_když má mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u_Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v_jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

Otče svatý, zachovej nás ve svém jménu,

ať jsme v_dokonalé jednotě.

MODLITBA

Bože, tys promluvil k_Petrovi, když se v_poledne modlil, a dals mu poznat, že chceš, aby všichni lidé dosáhli spásy; žehnej naší každodenní práci, ať pomáhá uskutečňovat toto tvé láskyplné rozhodnutí. Prosíme o_to

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 12,24b.25-26

Bůh sestavil tělo tak, že se údům podřadnějším věnuje větší pečlivost, aby nenastal v_těle nepořádek, ale aby se údy vzájemně staraly jeden o_druhý. Trpí-li jeden úd, trpí s_ním všechny ostatní údy, je-li některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se s_ním radují.

Bože, shromáždi nás ze všech národů,

abychom chválili tvé svaté jméno.

MODLITBA

Bože, tys poslal svého anděla k_setníku Kornéliovi, aby mu ukázal cestu ke spáse; prosíme tě, učiň i_nás svými spolupracovníky na spáse světa, abychom všichni mohli ve společenství tvé církve dojít k_tobě.

NEŠPORY

HYMNUS

Jak veliká dobrodiní

Pán Bůh náš každou chvíli

z_lásky k_nám činil a činí,

uvažme, lidé milí.

Neboť všichni jsme stvořeni

ku podobenství jeho

a přehojně obdařeni

ctí a slávou od něho.

On nás rozumem a radou

milostivě obdařil,

aby omylem neb zradou

sám se člověk nezmařil.

Co je dobré a co je zlé,

dal nám jasně poznati,

a že naše síly jsou mdlé,

slíbil nám pomáhati.

Všechno lidské moci poddal,

cokoli na světě jest,

by mu člověk chválu vzdával,

prokazoval mu vždy čest.

Proto každé věrné duši,

a to času každého,

znáti a chváliti sluší

dárce tak laskavého.

Pane, zůstaň s_námi,

když se připozdívá.

Večerní světlo obzor zdobí,

o_další den jsme konci blíž.

Ve světle nelásky a zloby

ty, Pane, o_svých dětech víš.

Dej našim lampám záři svou,

ať ve tmách hříchu nezhasnou.

Pane, zůstaň s_námi,

když se připozdívá.

Když houstne kolem soumrak noci,

mráz viny zebe lidský rod,

když smutni jsme a bez pomoci,

ty, Pane, na pomoc nám pojď.

Spása je v_tobě jediném.

Kéž s_hynoucími nezhynem.

Pane, zůstaň s_námi,

když se připozdívá.

Nebo:

Paprsky tvého líbezného světla

nás, Pane, provázejí

nocí v_tomto světě

a dávají nám pomazání pevnou nadějí

ve věčný den.

Och, něžná noci,

noci, ty matko blahých snů,

ty matko nadějí, ty sladká noci,

ty temná noci duše,

ty jsi živitelka

naděje v_Krista, v_Krista Spasitele!

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Nemůžete sloužit Bohu i_mamonu.

V_době velikonoční:Usilujte o_to, co pochází shůry, ne o_to, co je na zemi, aleluja.

Ant. 2 Shromažďujte si poklady v_nebi, praví Pán.

V_době velikonoční:Bůh vysvobodil mou duši z_podsvětí, aleluja.

Ant. 3 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest.

V_době velikonoční:Tvá je, Hospodine, velikost a moc, nádhera, lesk i_vznešenost, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 3,23-25

Všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z_jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou spásnou spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v_jeho krvi, která působí skrze víru.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Ukážeš mi cestu k_životu, Hospodine, {*} u_tebe je hojná radost.

Ukážeš mi cestu k_životu, Hospodine, {*} u_tebe je hojná radost.

Po tvé pravici je věčná slast, {*}

u_tebe je hojná radost.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Ukážeš mi cestu k_životu, Hospodine, {*} u_tebe je hojná radost.

Ant. ke kant. P. M.Učiň s_námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté!

PROSBY

Chvalme Krista, pastýře a strážce našich duší, neboť on miluje a chrání svůj lid. Obraťme se na něj s_důvěrou a prosme ho:

Pane, ochraňuj svůj lid.

Věčný Pastýři, ochraňuj našeho biskupa N

a všechny pastýře své církve.

Pane, ochraňuj svůj lid.

Pohleď dobrotivě na ty, kdo trpí pronásledování,

a pospěš je vysvobodit ze všech soužení.

Pane, ochraňuj svůj lid.

Pane, smiluj se nade všemi nuznými

a hladovějícím dej obživu.

Pane, ochraňuj svůj lid.

Osvěť členy zákonodárných shromáždění,

aby ve všem rozhodovali s_moudrou spravedlností.

Pane, ochraňuj svůj lid.

Přispěj zemřelým, které jsi vykoupil svou krví,

aby s_tebou mohli vejít k_svatební hostině.

Pane, ochraňuj svůj lid.

MODLITBA

Bože, tys poslal světu svého Syna, aby jako slunce spravedlnosti svítil na cestu těm, kdo tě hledají; dej, ať jeho světlo ve dne v_noci září v_našich srdcích, abychom jednou vešli do světla tvé slávy. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky