PONDĚLÍ DRUHÉHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Oslavujme Hospodina a písněmi mu zajásejme!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Děkujeme, ó_Bože náš,

že jsi z_lásky otcovské

této noci naše byl stráž

a že nad námi svou moc

neprovedl nepřítel náš.

Tebe my, Otče prosíme,

veď nás svým Svatým Duchem,

ať před tebou nehřešíme,

dej, ať tento celý den

k_tvé cti a chvále strávíme.

Zažeň od nás ďábla zlého,

vzdal od nás i_člověka

lstivého a nepravého,

pošli k_naší ochraně

anděla svého svatého.

A poněvadž v_potu tváři

svůj chléb jísti musíme,

Bože, dobrý Hospodáři,

požehnej pracím našim,

ať se nám zde dobře daří.

Na tvou lásku spoléháme,

tobě se poroučíme

se vším, co od tebe máme,

dej, ať ve zdraví času

večerního se dočkáme.

Můj probuzený život,

Ježíši, tobě patří

a všichni, které potkám,

jsou tví a moji bratři.

Tys všude konal dobro,

když po zemi jsi chodil,

chci tě dnes následovat,

na lásce tvé mít podíl.

Dej, ať mám pro bližního

čas, humor, vlídná slova,

ať ovládám své vzněty

a odpouštím vždy znova.

Ať starosti a tísně

na tebe duše vloží

a v_mysli, slovech, činech

hledá vždy vůli Boží.

Ať s_pomocí tvé Matky,

kterou vždy vyslyšíš,

pomohu druhým k_tobě

aspoň o_krůček blíž.

Buď oslaven a chválen

Otec i_Syn i_Duch,

v_jednotě lásky dokonalé,

k_níž Boží děti velké, malé,

zveš ty, náš dobrý Bůh.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?

V_době velikonoční:Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože, aleluja.

Ant. 2Pane, ukaž všem lidem své milosrdenství.

V_době velikonoční:Bože, dej, ať poznáme tvé skutky a vypravujeme o_tvých podivuhodných činech, aleluja.

Ant. 3Požehnaný jsi, Bože, na nebeské klenbě.

V_době velikonoční:Boží velebnost ozařuje svaté město a jeho světlem je Beránek, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 15,16

Když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem; tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce, protože mám tvé jméno, Hospodine, Bože zástupů!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Radujte se, spravedliví, z_Hospodina: {*} sluší se, aby ho všichni chválili.

Radujte se, spravedliví, z_Hospodina: {*} sluší se, aby ho všichni chválili.

Zpívejte mu píseň novou: {*}

sluší se, aby ho všichni chválili.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Radujte se, spravedliví, z_Hospodina: {*} sluší se, aby ho všichni chválili.

Ant. k_Zach. kant.Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil!

PROSBY

Náš Spasitel nás učinil královským kněžstvem, abychom přinášeli oběti Bohu příjemné. Vděčně ho tedy vzývejme:

Pane, zachovej nás ve své službě.

Kriste, věčný Veleknězi, tys dal svému lidu podíl na svém kněžství,

uděl nám, abychom stále přinášeli duchovní oběti Bohu příjemné.

Pane, zachovej nás ve své službě.

Uštědři nám v_hojnosti plody svého Ducha,

trpělivost, dobrotu a vlídnost.

Pane, zachovej nás ve své službě.

Ty, který jsi láska sama, dej, ať jsme s_tebou v_lásce spojeni,

ať správně jednáme, abychom tě chválili také svým životem.

Pane, zachovej nás ve své službě.

Pomáhej nám hledat to, co je užitečné pro naše bratry,

aby snáze dosáhli spásy.

Pane, zachovej nás ve své službě.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, děkujeme ti za tento nový den a prosíme tě: chraň nás svou milostí, abychom nesešli na cestu hříchu, a veď naše myšlenky, slova i_skutky, abychom ti dnes zbožně a spravedlivě sloužili. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.

Ant. 2 Mým pokrmem je konat vůli Otcovu.

Ant. 3 Já jsem ubožák, ale Pán se o_mě stará.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 31,33

Taková bude smlouva, kterou sjednám s_Izraelovým domem po těch dnech – praví Hospodin: „Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem!“

Stvoř mi čisté srdce, Bože,

neodvrhuj mě od své tváře.

MODLITBA

Bože, ty chceš, aby lidé společnou prací rozvíjeli své schopnosti a vytvářeli lepší podmínky k_životu; dej, ať toto poslání plníme s_vědomím, že ty jsi náš Otec a my všichni jsme bratři. Skrze Krista, našeho Pána.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 32,40

Sjednám s_nimi věčnou smlouvu, že jim nepřestanu prokazovat dobro; vložím jim do srdce svou bázeň, aby ode mě neodstoupili.

U_Boha je má spása a sláva,

v_něm je mé útočiště.

MODLITBA

Bože, ty posíláš dělníky na svou žeň, rozděluješ práci a dáváš spravedlivou mzdu; nauč nás nést břímě dne ochotně a bez reptání. Prosíme o_to skrze Krista, našeho Pána.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ez 34,31

Vy, moje ovce, jste stádem, které já pasu, a já jsem vaším Bohem – praví Pán, Hospodin.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,

dává mi prodlévat na svěžích pastvinách.

MODLITBA

Bože, tys uzdravil chromého, když nad ním Petr a Jan, cestou do chrámu k_odpolední modlitbě, vzývali jméno tvého Syna; přijmi i_naši upřímnou modlitbu ve jménu Ježíšově a dej spásu všem, kdo ho vzývají.

NEŠPORY

HYMNUS

Vší cti, chvály nade vše hodný,

dobroty plný, mocný, moudrý, silný,

náš Pán, Bůh velebný,

Stvořitel všech stvoření, není jemu rovný.

On je od věčnosti jediný,

v_moci, v_moudrosti, v_skutcích svých předivný,

místem neobsáhlý,

v_cestách svých nevystihlý, v_bohatství nesmírný.

On učinil anděly v_nebi,

člověka stvořil a svěřil mu zemi

i_všechno stvoření,

ten však vzal porušení, byv ďáblem svedený.

Bůh pak vida bídy náramnost,

stvoření svého pro hřích těžký zašlost,

viny trestuhodnost,

rozhodl se pomoci pro svou dobrotivost.

Proto ho chválí všichni věrní,

vzdávají Bohu svému děkování

za hojné spasení:

Chvála tobě, náš Bože, za tvé smilování.

Večer nad krajem se sklání,

denní skončena činnost,

zdravím, můj Ježíši, tebe

a prosím, dej dobrou noc.

Tichnou domy, lesy, pole,

ustává shon života,

když vše usne, neusíná

nikdy tvoje dobrota.

Do tvých rukou odevzdávám

celý uplynulý den,

tobě na milost se vzdávám,

chci se ukrýt v_srdci tvém.

Lítostí chci smazat hříchy,

zbavit duši marných pout,

s_písní díků za tvé dary

v_náručí tvé spočinout.

Jako dítě v_klíně matky

utiší se duše má,

dotekem tvým uzdravená,

šťastná, Pane, že tě zná.

Nebo:

Můj Bože, tys mě láskou poranil,

rána se po úderu dosud chvěje,

můj Bože, tys mě láskou poranil…

Zde je má krev, kterou jsem neprolil,

a tělo mé nehodné utrpení,

zde je má krev, kterou jsem neprolil.

Zde je mé čelo, jež se smí jen rdít,

učiň je podnoží svých svatých nohou,

zde je mé čelo, jež se smí jen rdít.

Zde jsou mé ruce, práci nezvyklé,

vlož do nich kadidlo a žhavé uhlí,

zde jsou mé ruce, práci nezvyklé.

Zde je mé srdce, tlouklo nadarmo,

ať chvěje se mukami Kalvárie,

zde je mé srdce, tlouklo nadarmo.

Zde jsou mé nohy, bludné poutnice,

teď touží běžet, kam tvá milost volá,

zde jsou mé nohy, bludné poutnice.

Zde je můj hlas, nevlídný, prolhaný,

aby si vyčítal a prosil o_pokání,

zde je můj hlas, nevlídný, prolhaný.

Zde jsou mé oči, světla omylů,

ať zhasí je mé modlitby a slzy,

zde jsou mé oči, světla omylů…

To všechno dobře znáš, to vše, to vše,

vždyť není větší ubožák v_mé době,

to všechno znáš, to vše, to vše,

ale co mám, můj Bože, to dám tobě.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech.

V_době velikonoční:Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, aleluja.

Ant. 2 Ženich je tady, jděte mu naproti!

V_době velikonoční:Blaze těm, kdo jsou pozváni k_beránkově svatební hostině, aleluja.

Ant. 3 Bůh sám u_sebe ustanovil, že všechno sjednotí v_Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy.

V_době velikonoční:Všichni jsme dostali z_jeho plnosti, a to milost za milostí, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 2,13

Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i_jeho účinky.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k_tobě {*} jako vůně kadidla.

Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k_tobě {*} jako vůně kadidla.

Mé zvednuté dlaně ať jsou jako večerní oběť, {*}

jako vůně kadidla.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k_tobě {*} jako vůně kadidla.

Ant. ke kant. P. M.Veleb, duše má, Hospodina!

PROSBY

Chvalme Krista, neboť on miluje svou církev, sytí ji a pečuje o_ni. S_důvěrou ho prosme:

Pane, splň prosby svého lidu.

Pane Ježíši, učiň, aby všichni lidé byli spaseni

a došli k_poznání pravdy.

Pane, splň prosby svého lidu.

Ochraňuj našeho papeže N a biskupa N

a přispěj jim na pomoc svou silou.

Pane, splň prosby svého lidu.

Veď ty, kdo touží po spravedlnosti,

aby prožili svůj život v_radosti a bezpečí.

Pane, splň prosby svého lidu.

Pane, buď útočištěm trpících

a buď jim pomocníkem v_soužení.

Pane, splň prosby svého lidu.

Svěřujeme ti ty, které jsi za života povolal k_posvátné službě,

ať tě v_nebi oslavují navěky.

Pane, splň prosby svého lidu.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš sílu, protože víš, že bez tvé pomoci jsme slabí a nic nezmůžeme; přijmi naši večerní modlitbu jako poděkování za dary, kterés nám dnes udělil. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky