PÁTEK DRUHÉHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Hospodin je dobrý, žehnejte jeho jménu!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Teď se před tvým trůnem stavím,

pokornou prosbou tě slavím,

dej mi sílu, Bože svatý,

vírou, láskou prospívati.

Tys mě, ó_Bože, Otče můj,

sám stvořil jako obraz svůj,

tebou jsem živ a od tebe

mám vše k_života potřebě.

Boží Synu, tys krví svou

vykoupil z_hříchu duši mou,

ty jsi můj Pán, můj přímluvce,

má rozkoš, hrad, můj zástupce.

Duchu Svatý, sílo Boží,

která ve mně vše zlé boří;

je-li na mně co dobrého,

jistě je to z_daru tvého.

Proto celým srdcem díky

vzdávám ti, Bože veliký,

za všechna tvá dobrodiní,

ježs mi činil dřív i_nyní.

Chvalme Hospodáře všehomíra,

jak nám jeho slávu hlásá víra,

ve všech úhlech světa, ve dne v_noci

slavme velké činy jeho moci.

Bůh náš vyvýšen je nad národy,

před ním vstávají a mizí rody,

on je věkověčná světů osa,

on je moře, my jen pouhá rosa.

Kdo je jako náš Pán na výsosti?

A přec přichází pln slitovnosti,

slabého on z_prachu k_sobě zvedá,

bezmocnému ublížiti nedá.

Bůh Syn v_lidského se syna vtělil,

božský život s_námi z_lásky sdělil.

Díky za tu jeho lásku vzdejme,

která naše hříchy z_duše sejme.

Nebo:

Chválím tě a děkuji ti, Bože,

kterýs mě omyl z_úzkosti přívalem světla,

protože světlo je tvou podobou.

V_jeho žáru osychají slzy,

jeho žár stravuje únavu a strach,

jeho žár valící se jako láva

temnotou věčnosti a jako láva

tuhnoucí v_příští ostrovy ráje.

Děkuji ti za světlo, veliký Bože,

protože světlo je tvou podobou.

Chválím tě a děkuji ti, Bože,

za to, že dýchám, že se pohybuji,

že srdce živých tepe a krev neustále proudí,

tak jako myšlenky a modlitby a písně,

protože pohyb je tvou podobou.

V_něm vznikáme a trváme a jsme_–

a kdybychom i_zemřeli, strnule nespočinem v_zemi

(to jenom naše těla, ty schránky ubohé a trpící,

v_ní na okamžik spočinou, aby se i_bez nás

přetavily v_temnotách v_nový květ tvé krásy).

Děkuji ti za to, že se hýbám, Bože,

protože pohyb je tvou podobou.

Chválím tě a děkuji ti, Bože,

za to, že cítím nenávist i_lásku_–

tu první abych stále překonával,

tu druhou abych pěstoval jak růže,

rozmnožoval jak boháč své statky,

choval jako dítě, které musí růst.

Ona je začátek a nikdy konec,

ona je život a nikdy zkáza,

ona je pramen, který naplní tvůj oceán.

Za lásku ti děkuji, můj Bože,

protože láska jsi ty sám.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

V_době velikonoční:Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy, aleluja.

Ant. 2Kdykoli se hněváš, Hospodine, rozpomeň se na své milosrdenství.

V_době velikonoční:Hospodine, vyšel jsi spasit svůj lid, spasit svého pomazaného, aleluja.

Ant. 3 Jeruzaléme, oslavuj Hospodina.

V_době velikonoční:Chval svého Boha, Sióne, že zjednal tvému území pokoj, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2,13-16

Nyní, protože jste spojeni s_Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i_pohany) spojil v_jedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v_Zákoně s_jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z_těchto dvou částí jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě strany s_Bohem v_jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Volám k_tobě, Bože, {*} ty mi posíláš pomoc z_nebe.

Volám k_tobě, Bože, {*} ty mi posíláš pomoc z_nebe.

Plné důvěry je mé srdce, {*}

ty mi posíláš pomoc z_nebe.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Volám k_tobě, Bože, {*} ty mi posíláš pomoc z_nebe.

Ant. k_Zach. kant.Z_milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z_výsosti.

PROSBY

Kristus se za nás vydal v_oběť Otci, aby svou krví očistil naše svědomí od mrtvých skutků. Klaňme se mu a s_upřímným srdcem prosme:

Pane, na tobě závisí naše spása.

Z_tvé dobroty nám vzchází nový den,

dej, ať v_nás také vzchází nový život.

Pane, na tobě závisí naše spása.

Všechno jsi stvořil a moudře to zachováváš,

dej, ať ve tvém tvorstvu spatřujeme tvou věčnou stopu.

Pane, na tobě závisí naše spása.

Svou krví jsi zpečetil novou a věčnou smlouvu,

dej, ať konáme, co přikazuješ, a zůstáváme tak věrni tvému zákonu.

Pane, na tobě závisí naše spása.

Když jsi visel na kříži, vyšla z_tvého boku krev a voda,

ať tento spasitelný proud smyje naše hříchy, aby se celá církev Boží naplnila radostí.

Pane, na tobě závisí naše spása.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, přijmi chválu, kterou ti vzdáváme zde na zemi, a dej, ať ti jednou smíme zpívat dokonalý chvalozpěv také s_tvými svatými v_nebi. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ, jak jsi slíbil.

Ant. 2 Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože.

Ant. 3 Bůh trestá toho, koho má rád.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 1,31b

Na poušti jsi viděl, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nese, jako nese otec svého syna, celou cestou, po které jste šli.

Podporuj mě podle svého slibu, abych byl živ,

nezklam mou naději.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, připomínáme si den a hodinu, kdys byl za spásu světa veden na smrt kříže, a obracíme se k_tobě s_prosbou: dej, ať u_tebe vždycky nacházíme odpuštění toho, co nás tíží, a stále nás chraň, abychom se nepoddávali zlému.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Bar 4,28-29

Jako vaše mysl tíhla k_tomu, abyste se od Boha vzdalovali, tak se ho snažte po svém obrácení zase hledat s_desetkrát větší horlivostí. Ano, ten, který na vás dopustil neštěstí, s_vaším vysvobozením vám dá zase věčnou radost.

U_Hospodina je slitování,

hojné je u_něho vykoupení.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, když ses nechal přibít na kříž, abys nás vykoupil, nastala v_poledne tma po celém kraji; prosíme tě: buď ty sám naším světlem na cestě do věčného života.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 1,13-15

Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo; stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed zhouby v_nich není; ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá.

Hospodin vysvobodil můj život ze smrti,

budu před ním kráčet v_zemi živých.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, tys uvedl kajícího zločince z_potupného kříže do svého království; i_my přiznáváme, že jsme hříšníci, a s_důvěrou tě prosíme: otevři nám po smrti brány ráje, abychom byli navždycky s_tebou.

NEŠPORY

HYMNUS

Bože, k_tvému milování

žádný strach mě nedohání,

ani trestání tvé ruky,

ani hrozné v_pekle muky.

Ctím tě pro tebe samého,

jemuž nic není rovného

v_moci, slávě, důstojnosti,

v_dobrotě, lásce, moudrosti.

Jenom z_lásky, bez odplaty,

protožes dobrý a svatý,

miluji tebe srdečně

a chci milovati věčně.

Synu Boží, Jezu Kriste,

srdce mé ti patří jistě:

když tě na kříži spatřuji,

láskou tvou se zapaluji.

Kříž a krev tekoucí z_tvých ran

učí, žes lásky hodný Pán;

byť nebylo pekla, nebe,

přece bych miloval tebe.

Tebe, přemilý Ježíši,

Beránku Boží nejtišší,

jenžs pro nás ráčil umříti,

chci milovati a ctíti.

Důvodem, Pane, proč tě miluji,

není tvé nebe, jež mi slibuješ,

ani strach z_pekla, plodí vzdor a lež,

ty od tebe mě spíš vzdalují.

Pohnutkou lásky mé jsi, Pane, sám:

Když zřím, jak na kříži se všeho vzdáváš,

jak v_nevýslovných mukách dokonáváš,

jak všechno vydrží tvá láska k_nám,

proto tě miluji, pro lásku tvoji,

jež ve mně probouzí týž božský cit.

Ne, nemusí být peklo ani nebe,

má láska nechce nic, aniž se čeho bojí,

přežije bez doufání, vše jí můžeš vzít,

milovat nikdy nepřestane tebe.

Nebo:

Hle, večer přichází na křídlech mlčení!

Mlčení se snáší přes hory, přes plný okraj řeky,

až do samého ticha Všehomíra!

Hle, večer přilétá na křídlech mlčení!

Ztište hlasy nevole a naslouchejte hlasu Mlčení!

Miliony plamenů planou ve hvězdách,

aby oslavily jeho:

On je ve vás!

Vylovte mlčení z_nitra svého,

přiložte je na své rány a zacelte je!

Naslouchejte večernímu mlčení,

naslouchejte tichu Všehomíra,

naslouchejte tlukotu srdce Božího!

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Náš Bůh je milosrdný, pomohl mi, když jsem byl v_bídě.

V_době velikonoční:Hospodin vysvobodil můj život z_područí smrti, aleluja.

Ant. 2 Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i_zemi.

V_době velikonoční:Hospodin chrání svůj lid jako zřítelníci svého oka, aleluja.

Ant. 3 Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.

V_době velikonoční:Hospodin je má síla a statečnost, stal se mou spásou, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 2,7-10a

Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před věky předurčil k_naší slávě. Nikdo z_těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o_ní tušení. Protože kdyby o_ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale – jak stojí v_Písmu – (my zvěstujeme) to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kristus zemřel za naše hříchy, {*} aby nám otevřel cestu k_životu.

Kristus zemřel za naše hříchy, {*} aby nám otevřel cestu k_životu.

Vzal na sebe bolest a smrt, {*}

aby nám otevřel cestu k_životu.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Kristus zemřel za naše hříchy, {*} aby nám otevřel cestu k_životu.

Ant. ke kant. P. M.Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům!

PROSBY

Dobrořečme Kristu Pánu, neboť on ve své lásce a milosrdenství stírá slzy plačících, a prosme ho s_láskou a pokorou:

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Kriste, náš Pane, ty těšíš ponížené,

pohleď na slzy chudých.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Milosrdný Bože, slyš nářek umírajících,

ať je tvůj anděl navštíví a posílí.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Ať všichni vyhnanci poznají tvou dobrotu a lásku,

ať se mohou vrátit domů a jednou dojít do nebeské vlasti.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Kdo se zmítají v_hříchu, ať se přestanou vzpouzet tvé lásce,

a smíří se s_tebou a s_tvou církví.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Dej dobrotivě svou spásu zemřelým bratřím a sestrám,

aby měli plnou účast na tvém vykoupení.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

MODLITBA

Bože, dej, ať správně chápeme, že kříž už není potupou a hanbou, ale ukázala se v_něm tvá nekonečná moudrost a láska, a nauč nás vidět v_umučení tvého Syna počátek jeho oslavení, abychom se nad jeho křížem nepohoršili, ale vždycky v_něm s_důvěrou hledali svou slávu. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky