DRUHÝ TÝDEN

NEDĚLE

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Světlo jsi oblažující,

Kriste, slávy jas mající

od Otce věčného,

od Boha nesmrtelného,

nebeského a svatého,

věčně blaženého.

Denní námahu nesouce,

došli jsme k_západu slunce,

hle, večer začíná.

Otci, Synu, Duchu sláva,

Bohu jedinému chvála

ať nyní zaznívá.

Sluší se po všechny časy

chválit tebe všemi hlasy,

Kriste, Synu Boží.

Ty nám věčný život dáváš,

proto se ti celý svět náš

klaní u_podnoží.

Ty, Pane, vládneš nade vším

a zůstáváš nám skrytý,

vysokost ani hlubina

nepojmou tvoje bytí.

Jsi vždy a všude, tam i_zde,

v_dálce i_na dosah,

jen víra, láska, modlitba

smí překročit tvůj práh.

Chválí tě tělo, žil jsi v_něm,

a duše též tě zdraví,

křtem jsi je, Pane, přioděl

v_šat nekonečné slávy.

I_noc tě zdraví, požehnej

spánku pro tělo znavené,

jež závislé je na duši

a duše zas na lásce tvé.

Nebo:

Za noci často nešťasten,

jsem vztáhl dlaně.

A jiné ruce cítil jsem

klásti se na ně_–

Co Bůh je, neví nikdo z_nás

a nezví ani.

On však chce věrně v_každý čas

být spojen s_námi.

Nebo:

… Prosím a ptám se tě,

můj milý Bože,

na zázrak barev a slávu slov,

na duše zmítané v_zoufalstvích a žalech,

na lásku v_hlaholu zvířené krve

a stále se nestačím ptát,

proč vše, co jest,

svíjí se v_podivné klubko

času a světa a osudu

a přece nikdo to bloudění

nenazve pravým jménem…

Tak jsme už lhostejní,

jako prach kdybychom byli už,

ten co země v_hrobech sžírá.

Tak jsme už lhostejní,

že ani když se noci klíží,

nikdo se nezeptá,

Bože můj, jak jsi vše vymyslel:

Noc a ústa,

hvězdy a oči,

ruce a trávu,

měsíc a tvář,

zemi a tělo,

vzduch a duši…

Já nemám velkých přání,

jenom tě prosím, Bože můj,

pohni se v_duších všech,

ještě jednou, naposledy,

před svítáním

vrať se lidem,

a ne-li, pak

buď vůle tvá,

amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine, aleluja.

Ant. 2U_tebe je hojná radost, Hospodine, aleluja.

Ant. 3Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i_na zemi, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 1,2b-6a

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o_vaší víře ve spojení s_Kristem Ježíšem a o_vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději na odměnu, která je vám připravena v_nebi. O_té naději jste slyšeli už dříve při hlásání slova pravdy, radostné zvěsti, která k_vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u_vás.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Od východu slunce až do jeho západu {*} ať je chváleno Hospodinovo jméno.

Od východu slunce až do jeho západu {*} ať je chváleno Hospodinovo jméno.

Nebesa vypravují o_Boží slávě. {*}

ať je chváleno Hospodinovo jméno.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Od východu slunce až do jeho západu {*} ať je chváleno Hospodinovo jméno.

PROSBY

Bůh podporuje a chrání lid, který si vyvolil za své dědictví, aby ho učinil blaženým. Děkujme mu a volejme pamětlivi jeho lásky:

V_tebe, Bože, doufáme.

Nejlaskavější Otče, prosíme tě za našeho papeže N a za našeho biskupa N,

ochraňuj je a posvěcuj svou mocí.

V_tebe, Bože, doufáme.

Ať nemocní pocítí, že mají účast na Kristových utrpeních

a že v_něm mají stálý zdroj útěchy.

V_tebe, Bože, doufáme.

Pohlédni ve své lásce na ty, kdo jsou bez přístřeší,

aby mohli najít místo vhodné k_bydlení.

V_tebe, Bože, doufáme.

Dej a uchovej plody země,

aby všichni nacházeli každodenní chléb.

V_tebe, Bože, doufáme.

(Nebo:
Dobrotivě ochraňuj náš národ od zlého,

aby žil v_pokoji a hojnosti.)

V_tebe, Bože, doufáme.

Provázej zemřelé svou láskou

a uveď je do nebeského domova.

V_tebe, Bože, doufáme.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Hospodinu; jsme jeho lid a stádce jeho pastvy. Aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Když překrásné slunéčko vychází

a temná noc pryč od nás odchází,

vzdejme za to Bohu chvály,

že jsme zdraví z_lože znovu vstali.

Nebeská i_pozemská stvoření,

slunce, měsíc s_jasnými hvězdami,

všechno každý den vesele

chválí svého Pána, Stvořitele.

Pamatuj i_ty ráno každý den,

že jsi k_obrazu Božímu stvořen,

máš Stvořitele chváliti

a za všechno jemu děkovati.

Buď ti za to chvála, Pane Bože,

že jsme všichni vstali ráno z_lože;

prosíme tě, milý Pane,

ať se nám dnes nic zlého nestane.

Zaopatřuj nás, Pane, tento den

pokrmem, nápojem i_oděvem;

rač krmiti tělo chlebem

a duši svým svatým Božím slovem.

Amen! Ve jménu Otce i_Syna i_Ducha Svatého!

Hle, jsem připraven!

Můj Bože, který mě z_hrobu voláš ven!

Spal jsem jak mrtvý

byl jsem položen v_noční tmě.

Bůh řekl, budiž světlo! A já jsem procitl,

jako když křikem budí mě!

Vstal jsem a probral jsem se

stojím na nohou

a začínám den, který začíná!

Otče, kterýs mě zplodil před jitřenkou,

v_tvé přítomnosti je místo pro syna…

Na východě novém a opuštěném

Jitřenka září do ticha.

Kohout kokrhá a Maria Magdalena

ke hrobu pospíchá…

V_tento den, který jsi stvořil, ó_Pane,

jaký bude tvůj odpočinek

jestliže se ti ho

v_mém srdci nedostane?

Nebo:

Vroucně prosím, Pane můj,

Veď mě, vždyť jsi můj Spasitel

V_slovech, činech při mně stůj,

Abych tě vždycky potkat směl

Jako syn, s_touhou čekající

A v_jasu lampy věrně bdící.

Pros i_nyní,

Pane, svými

Krvavými ranami;

Za hříšníky, jež nesla zem,

Umíral jsi ztýraný,

Zbitý, ukřižovaný

Byls v_temném hrobě uložen.

Dosáhne-li tě mdlý můj hlas,

Vyslyš mě, Spasiteli náš,

Vždyť umřels pro mne, Pane,

Kéž odevzdaně

A upřímně za tebou kráčím;

Kdes krvácel, ať vykrvácím,

Ať umřu, smím-li smrtí dát

Život tomu, kdo žil by rád,

Jen ať se sám

Ve smrti tobě podobám.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Požehnaný, kdo přichází v_Hospodinově jménu, aleluja.

Ant. 2Zpívejme chvalozpěv našemu Bohu, aleluja.

Ant. 3Chvalte Hospodina pro jeho svrchovanou velebnost, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ez 36,25-27

Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot, očistím vás ode všech vašich model. Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z_vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z_masa. Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Velebíme tě, Bože, {*} a vzýváme tvé jméno.

Velebíme tě, Bože, {*} a vzýváme tvé jméno.

Vypravujeme o_tvých divech {*}

a vzýváme tvé jméno.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Velebíme tě, Bože, {*} a vzýváme tvé jméno.

PROSBY

Děkujme našemu Spasiteli, že přišel na tento svět, aby se uskutečnilo, že Bůh bude s_námi. Vzývejme ho:

Kriste, Králi slávy, buď naším světlem a radostí.

Kriste, náš Pane, světlo vycházející z_výsosti, prvotino budoucího vzkříšení,

dej, ať tě následujeme, abychom nezůstávali ve stínu smrti, ale abychom kráčeli ve světle života.

Kriste, Králi slávy, buď naším světlem a radostí.

Ukaž nám svou dobrotu, kterou zahrnuješ všechno stvoření,

abychom ve všem viděli odlesk tvé slávy.

Kriste, Králi slávy, buď naším světlem a radostí.

Pane, nedopusť, abychom byli přemoženi zlem,

ale učiň, ať zlo přemáháme dobrem.

Kriste, Králi slávy, buď naším světlem a radostí.

Tys byl při křtu v_Jordánu pomazán Svatým Duchem,

dej, ať milost Ducha Svatého vede po celý den také nás.

Kriste, Králi slávy, buď naším světlem a radostí.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Hospodin mi dává prodlévat na svěžích pastvinách, aleluja.

Ant. 2 Slavný je Bůh a jeho jméno je veliké, aleluja.

Ant. 3 Když Bůh povstal k_soudu, země se zděsila a zmlkla, aleluja.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 5,1-2.5

Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v_pokoji s_Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k_této milosti a pevně v_ní stojíme. Naše chlouba je také v_tom, že máme naději dosáhnout slávy u_Boha. Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.

Navěky chci zpívat o_Hospodinových milostech,

po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,26

Duch nám přichází na pomoc v_naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit.

Kéž k_tobě přijde mé volání, Hospodine,

pouč mě svým slovem.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 1,21-22

Bůh upevňuje nás i_vás, abychom byli vždycky spojeni s_Kristem: posvětil nás, vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku.

Hospodin je mé světlo a má spása,

Hospodin je záštita mého života.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Pravý Bože na výsosti,

předivný jsi v_své moudrosti,

kterou všechno spatřuješ,

nebe, zemi spravuješ.

Chvála Všemohoucímu,

chvála Vševědoucímu!

Jediným slovem své moci

učinil jsi všechny věci,

nic tobě nemožného

ani nic nesnadného.

Ó_Bože všemohoucí,

buď chválen dnem i_nocí!

Tys v_nebi kůry andělské,

v_světě pokolení lidské

stvořil, by ti sloužili,

navěky s_tebou byli.

Buď tobě za to chvála

věčná a neskonalá!

Kdo tebe vpravdě poznají,

v_tebe naději skládají,

neb tys věčná dobrota,

uvádíš do života.

Ó_Bože dobrotivý,

budiž nám milostivý!

Den končí po setmění.

Komu jej odevzdám?

Vím, všechno v_zisk se mění,

co Pánu darem dám.

Vracím, co svěřil jsi mi,

dluh roste každým dnem,

dluh nelásky, jež stíní

tvůj obraz v_srdci mém.

Zas chránila mě zmaru

tvá skrytá přítomnost,

zas v_štědrém proudu darů

přijal jsem víc než dost.

Zapomeň, odpusť, promiň,

v_čem jsme tě zklamali,

my lidé chyb a provin,

slabí a nestálí.

Ty odpouštíš nám tresty,

láskous nás obnovil,

ty sám jsi naší cesty

počátek, střed i_cíl.

Za církev prosíme tě,

přírodu, lidstvo, svět,

za zájmy tvého srdce,

kterých je bezpočet.

Chcem celí se ti dáti,

kéž obrátí k_nám sluch

Otec, Syn i_Duch Svatý,

jediný, věčný Bůh. Amen.

Nebo:

K_míru, soucitu, k_lásce tvé

Se modlí lidský žal.

Lid kleká, aby laskavě

Tvé moci děkoval.

Z_lásky, míru a soucitu

Bůh otcem je nám všem,

Z_lásky, míru a soucitu

Jsi jeho dítětem.

Lidská srdce jsou soucitná

A láska posavad

Lidskou i_božskou tvářnost má

A mír má lidský šat.

V_žalu se jdeme pomodlit

Od věků do věků

O_lásku, pokoj, o_soucit

V_Bohu i_člověku.

Lidskou tvář nebe miluje,

Turka a Žida též,

Kde láska a kde soucit je,

Tam Boha nalezneš.

Nebo:

Chválím tě a děkuji ti, Bože.

Děkuji, že jsi ticho noci

rozprostřel jako plášť okolo duše,

okolo mé duše, nemocné,

ohlušené křikem světa,

oslepené jeho špínou, jeho bolestí.

Ticho je hlas, kterým ke mně, Pane, promlouváš,

most, kterým překlenuješ dálky

od mého srdce k_tvému.

Chválím tě a děkuji, že na něm,

na tvém srdci mohu odpočinout,

zapomenout na sebe i_svět.

V_propadlišti lásky, Bože, děkuji.

Už nenaříkám, ani neprosím,

už jenom vím,

že všechno smíříš, všechny zahojíš,

plačícím odpustíš a ty, kteří se namáhají,

nenecháš bez odměny.

Chválím tě a děkuji ti, Bože.

Děkuji, že jsi ticho noci

rozprostřel jako plášť okolo duše.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Kristus je kněz navěky podle Melchizedechova řádu, aleluja.

Ant. 2Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl, aleluja.

Ant. 3Chvalte Boha, všichni, kdo mu sloužíte, malí i_velcí, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Sol 2,13-14

Je to naše povinnost, abychom Bohu stále za vás děkovali, bratři Pánem milovaní, že vás vyvolil jako první, abyste došli spásy. To se stalo tak, že vás Duch posvětil a vy že jste uvěřili v_pravdu. Bůh vás naším kázáním evangelia povolal k_tomu, abyste dosáhli slávy u_našeho Pána Ježíše Krista.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Veliký je náš Bůh, {*} jemu patří všechna moc na nebi i_na zemi.

Veliký je náš Bůh, {*} jemu patří všechna moc na nebi i_na zemi.

Jeho moudrost převyšuje všechno, {*}

jemu patří všechna moc na nebi i_na zemi.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Veliký je náš Bůh, {*} jemu patří všechna moc na nebi i_na zemi.

PROSBY

Chvála a čest Kristu, neboť on může navěky spasit ty, kdo skrze něho přistupují k_Bohu; stále totiž žije, aby se za nás přimlouval. Posíleni touto vírou ho prosme:

Pane, pamatuj na svůj lid.

Ježíši, slunce spravedlnosti, na sklonku dne tě prosíme za celé lidské pokolení,

aby se všichni stále těšili z_tvého světla, kterého neubývá.

Pane, pamatuj na svůj lid.

Opatruj novou úmluvu, kterou jsi zpečetil svou božskou krví,

a posvěcuj svou církev, aby byla neposkvrněná.

Pane, pamatuj na svůj lid.

Pane, pamatuj na své shromáždění,

na svůj lid, v_němž přebýváš.

Pane, pamatuj na svůj lid.

Uveď poutníky na cestu pokoje a pravého štěstí,

aby ve zdraví a radosti došli k_vytouženému cíli.

Pane, pamatuj na svůj lid.

Pane, přijmi duše zemřelých,

uděl jim odpuštění a věčnou slávu.

Pane, pamatuj na svůj lid.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky