ČTVRTEK PRVNÍHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Hospodinu, neboť on je náš Bůh.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Kriste, světlo pravdivé,

slunce svých věřících,

ó srdce milostivé,

útěcho lkajících,

tvé dobroty líbeznost

každé jitro hřeje,

v_tobě mám pravou radost,

ty jsi má naděje.

Probuď mě z_ospalosti,

živote můj milý,

k_obnovení čilosti

popřej ducha, síly;

čistou rosou nebeskou

sladkého učení,

Kriste, svlažuj duši mou

na cestě k_spasení.

Dobrotou svou navštiv mě,

Spasiteli milý,

ať se celé srdce mé

v_tobě tak posílí,

bych z_rozkoší nebeských

cítil potěšení

a hledal jen v_nich samých

své obveselení.

Zůstaneš-li mým světlem,

Jezu, má radosti,

pak ve věčném světle tvém

po zdejší žalosti

mě svou krásou ozdobíš,

v_ní budu plesati,

a že mi dobře činíš,

tobě děkovati.

Ohnivé slunce vychází,

nás jímá lítost, stud a žal:

když Boží světlo na nás zří,

nikdo už nesmí hřešit dál.

Ať zaslepenost konečně

ustoupí, neboť dlouhý čas

k_propasti z_cesty bezpečné

podvodným klamem vedla nás.

To světlo ať dá jasný den

a od všech vin nás očistí.

Nemluvme nic leč pravdu jen

a neosnujme žádných lstí.

Ať proběhne náš dnešek tak,

že nezhřeší rty prolhané,

ni ruce, ani chtivý zrak,

a tělo čisté zůstane.

Ten, jenž vše vidí, z_výše zří

a každého dne přísně nám

srdce i_skutky prohlíží

od úsvitu až k_nočním tmám.

Ať Bohu Otci sláva zní

i_tobě, Synu jediný,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo.

V_době velikonoční:Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, aleluja.

Ant. 2Můj lid se nasytí mým dobrodiním, praví Hospodin.

V_době velikonoční:Pán vykoupil svůj lid, aleluja.

Ant. 3Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v_městě našeho Boha.

V_době velikonoční:Náš Bůh je Bůh navěky, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 66,1-2

Tak praví Hospodin: „Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou. Jaký dům byste mi mohli vystavět, jaké místo pro můj odpočinek? Vždyť přece to všechno učinila má ruka, mně to všechno patří – praví Hospodin. Na koho shlédnu? Jen na pokorného, duchem zkroušeného, plného úcty před mými slovy.“

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Volám z_celého srdce: {*} Vyslyš mě, Hospodine.

Volám z_celého srdce: {*} Vyslyš mě, Hospodine.

Tvé příkazy chci zachovávat. {*}

Vyslyš mě, Hospodine.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Volám z_celého srdce: {*} Vyslyš mě, Hospodine.

Ant. k_Zach. kant.Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě; on nás vysvobodí z_rukou našich nepřátel!

PROSBY

Děkujme Kristu, že nám dopřál světlo tohoto dne, a volejme k_němu:

Pane, požehnej nám a posvěť nás.

Dal ses v_oběť za naše hříchy,

přijmi naše dnešní úmysly a předsevzetí.

Pane, požehnej nám a posvěť nás.

Potěšuješ naše oči darem nového světla,

vzejdi jako jitřenka v_našich srdcích.

Pane, požehnej nám a posvěť nás.

Pomoz nám, ať jsme dnes ke všem trpěliví,

neboť ty jsi k_nám trpělivý a plný slitování.

Pane, požehnej nám a posvěť nás.

Učiň, Pane, ať dnes poznáme tvé milosrdenství

a radost z_tebe ať je naše síla.

Pane, požehnej nám a posvěť nás.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tvá církev tě od rána až do večera po celý den chválí; vyslyš naše pokorné prosby: zažeň z_našeho srdce temnoty hříchu a přiveď nás k_pravému světlu, k_našemu Pánu Ježíši Kristu.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Otevři mé oči, ať pozoruji divy tvého zákona.

Ant. 2 Veď mě ve své pravdě, Hospodine.

Ant. 3 Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Am 4,13

Uhnětl hory a stvořil vítr a svůj úradek zvěstuje člověku, působí jitřenku i_temnotu a kráčí po výšinách země; jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů.

Všechna díla Páně, velebte Pána,

chvalte a oslavujte ho navěky.

MODLITBA

Bože, tys seslal na apoštoly, shromážděné k_modlitbě, svého Svatého Ducha; vyslyš naše pokorné prosby a učiň i_nás jeho trvalým příbytkem. Prosíme o_to skrze Krista, našeho Pána.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Am 5,8

Ten, který stvořil Plejády i_Orióna, temnoty mění v_jitro a den zatmívá v_noc; volá mořské vody a rozlévá je po povrchu země – jeho jméno je Hospodin.

Velebnost a vznešenost ho předcházejí,

moc a nádhera jsou v_jeho svatyni.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom nechodili ve tmách, ale s_velkodušnou věrností kráčeli po cestě tvých přikázání. Prosíme o_to skrze Krista, našeho Pána.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Am 9,6

Na nebi staví stupně svého trůnu, na zemi zakládá svou klenbu; volá mořské vody a vylévá je na zemský povrch – jeho jméno je Hospodin.

Nebesa vypravují o_Boží slávě

a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.

MODLITBA

Bože, vyslyš naše modlitby a dej, ať nás příklad tvého trpícího Syna posiluje, abychom statečně snášeli všechna protivenství. Prosíme o_to skrze Krista, našeho Pána.

NEŠPORY

HYMNUS

Vesele Bohu zpívejme,

čest, chválu mu vzdávejme,

moc i_moudrost jeho znejme,

srdcem, ústy jej ctěme,

vidouce tvorstvo všeliké,

k_jeho cti, chvále veliké,

učiněné od něho.

Všemohoucí Stvořiteli,

předivné jsou skutky tvé,

nebe, země slavný Králi,

budiž ti chvála za ně;

člověkus jasný rozum dal,

by tvá díla dobrá poznal

a chválil tě navěky.

Tíms ho nade vše stvoření

zde na zemi zvelebil,

dal mu rozkoš utěšení,

moudrostí ho ozdobil,

myslel na něj od věčnosti,

obdařil ho svou milostí,

ó štědroto nesmírná.

Slunce, jež zvolna zapadá,

loučí se s_moři, horami

i_s_poli a jim nechává

slib zítřejšího svítání.

Nad důmyslem tvým, Tvůrce náš,

lidský duch jat je údivem,

vždyť světu zákon ukládáš,

jak střídat se má noc i_den.

Když ponenáhlu opřádá

celou zem hustá příze tmy,

ruch denních prací ustává

a vrací se klid toužebný.

Nadějí pevnou, vírou svou

nás blaží tvého Slova jas,

ono je slávou Otcovou

od věků po veškerý čas.

Toť Slunce, jehož blahý svit

od věků plá a nehasne,

zem zalita jím touží být,

jím skví se nebe přešťastné.

Dej, ať jsme jednou světlem tím,

náš Otče, věčně blaženi,

ať Synu s_Duchem vznešeným

i_tobě nová píseň zní. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Hospodine, volal jsem k_tobě a uzdravils mě; chci tě chválit navěky.

V_době velikonoční:Můj nářek jsi obrátil v_radost, aleluja.

Ant. 2Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu.

V_době velikonoční:Byli jsme s_Bohem usmířeni smrtí jeho syna, aleluja.

Ant. 3Bůh mu dal moc a čest i_královskou vládu; budou mu sloužit všechny národy.

V_době velikonoční:Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine, kdo je jako ty vznešený ve svatosti? Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 1,6-9

Budete jásat, i_když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v_ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v_něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v_nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodin pomáhá svému lidu, {*} živí nás jadrnou pšenicí.

Hospodin pomáhá svému lidu, {*} živí nás jadrnou pšenicí.

Medem ze skály nás sytí, {*}

živí nás jadrnou pšenicí.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodin pomáhá svému lidu, {*} živí nás jadrnou pšenicí.

Ant. ke kant. P. M.Bůh sesadil mocné z_trůnu a ponížené povýšil.

PROSBY

Chvalme Boha, neboť on nám pomáhá a v_něm spočívá celá naše naděje. Zbožně ho vzývejme:

Bože, pohlédni na své syny.

Tys uzavřel se svým lidem věčnou smlouvu,

povzbuzuj nás, ať neustále uvažujeme o_tvých velikých dílech.

Bože, pohlédni na své syny.

Zdokonaluj ve své lásce všechny kněze

a své věřící zachovávej vždy v_jednotě ducha a svazku pokoje.

Bože, pohlédni na své syny.

Učiň, ať stavíme město Boží na zemi podle tvého plánu,

aby jeho stavitelé nepracovali nadarmo.

Bože, pohlédni na své syny.

Pošli dělníky na svou žeň,

aby bylo velebeno tvé jméno mezi národy.

Bože, pohlédni na své syny.

Přidruž naše zemřelé příbuzné a dobrodince ke svým svatým

a dej nám jednou účast na jejich blaženosti.

Bože, pohlédni na své syny.

MODLITBA

Bože, tvé světlo vítězí i_nad nejtemnější tmou; chraň nás tuto noc před nepřátelskými úklady, abychom tě ráno opět mohli s_celou církví chválit.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky