SOBOTA PRVNÍHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Pojďme, klaňme se Hospodinu; jemu náleží země i_to, co je na ní.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Chvála tobě, Bože věčný,

žes nás ochránil v_čas noční,

dal rána ve zdraví se dočkati

a světlo dnešního dne spatřiti,

sluší se za to tě chváliti.

Ty jsi světlo světa pravé,

trvající, neskonalé,

rač nám dáti v_tvém světle choditi,

tento den k_tvé cti, chvále stráviti,

rač cesty naše spravovati.

Abychom v_ctnosti, v_svatosti,

v_tvé živi jsouce milosti,

naše povinnosti zde konali

a v_tobě své potěšení měli,

na svou smrt vždy pamatovali.

Hle, nyní je ten čas vzácný,

hle, nyní jsou dny spasení,

umějme my jich sobě vážiti,

hleďme časů dobrých nemařiti,

chcem-li do života přijíti.

Tvář nebe rdí se purpurem,

do kraje proudí nový den,

světelné šípy letí výš,

vše nečisté ať zmizí již!

Ať příznak tmy se odplíží,

ať hříchy mysl netíží,

ať vina, kterou na práh dne

tmy vynesly, se rozpadne.

Kéž ono ráno poslední

–_čekáme na ně zkroušeni_–

tak zaskvěje se nad námi,

jak dnešní den zní chválami.

Ať sláva Bohu Otci zní

i_tobě, Synu jediný,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Přicházím na úsvitě a spoléhám na tvá slova.

V_době velikonoční:Smiluj se, Bože, a otevři mi cestu k_životu, aleluja.

Ant. 2Hospodin je má síla, jej opěvuji, stal se mou spásou.

V_době velikonoční:Ti, kdo zvítězili, zpívali píseň Mojžíše, Božího služebníka, a píseň Beránkovu, aleluja.

Ant. 3Chvalte Hospodina, všichni lidé.

V_době velikonoční:Mocně vládne nad námi jeho milosrdenství, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Petr 1,10-11

Bratři, vynasnažte se, aby bylo vaše povolání a vyvolení pevné, neboť když to děláte, jistě nikdy neklopýtnete. Tak vám bude dopřán volný přístup do věčného království našeho Pána a spasitele Ježíše Krista.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Volám k_tobě, Hospodine, {*} ty jsi mé útočiště.

Volám k_tobě, Hospodine, {*} ty jsi mé útočiště.

Ty jsi můj úděl v_zemi živých, {*}

ty jsi mé útočiště.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Volám k_tobě, Hospodine, {*} ty jsi mé útočiště.

Ant. k_Zach. kant.Hospodine, buď světlem pro ty, kdo žijí v_temnotě a v_stínu smrti!

PROSBY

Kristus chtěl být jedním z_nás, aby se stal naším milosrdným a věrným veleknězem u_Boha. Chvalme ho a prosme ho:

Pane, otevři nám poklady své lásky.

Slunce spravedlnosti, tobě ať je zasvěcen náš den,

neboť jsi nás na křtu osvítil.

Pane, otevři nám poklady své lásky.

Každou hodinu tohoto dne ti budeme dobrořečit

a ve všem chválit tvé jméno.

Pane, otevři nám poklady své lásky.

Tvá matka Maria ochotně uchovávala tvá slova ve svém srdci,

veď dnes naše kroky podle svých slov.

Pane, otevři nám poklady své lásky.

Dej nám, kteří putujeme uprostřed věcí porušitelných, očekávat nebeskou neporušitelnost,

abychom už nyní skrze víru, naději a lásku okoušeli budoucí blaženost.

Pane, otevři nám poklady své lásky.

MODLITBA

Bože, naplň naše srdce radostí ze slavného vzkříšení, abychom nezůstávali v_temnotách a ve stínu smrti, ale směřovali do světla věčné slávy. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Voď mě, Hospodine, po stezce svých nařízení.

Ant. 2 Nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.

Ant. 3 Hledej pokoj a usiluj o_něj.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Král 8,60-61

Ať pochopí všechny národy země, že jen Hospodin je Bůh a nikdo jiný. Ať je vaše srdce zcela oddáno Hospodinu, našemu Bohu, abyste plnili jeho zákony a zachovávali jeho příkazy.

Ukaž mi své cesty, Hospodine,

veď mě ve své pravdě a uč mě.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, shlédni na nás, své služebníky, a sešli nám svého Svatého Ducha, aby nás chránil v_každém nebezpečí a naučil nás radostně chválit tvou dobrotu. Skrze Krista, našeho Pána.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 17,9-10

Záludné je srdce, víc než vše jiné, stěží polepšitelné, kdo je pozná? Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkouším ledví, abych dal každému podle jeho chování, podle ovoce jeho skutků.

Hospodine, očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty,

chraň svého služebníka před zpupností.

MODLITBA

Bože, planoucí výhni lásky, dej, ať tvá láska přebývá i_v_nás, abychom tě milovali celým svým srdcem a z_lásky k_tobě sloužili svým bratřím. Prosíme o_to skrze Krista, našeho Pána.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 7,27ab;8,1

Moudrost Boží, ačkoli je jedna, všechno může, i_když v_sobě zůstává, všechno obnovuje. Mocně se rozpíná od jednoho konce světa k_druhému a všemu vládne s_dokonalostí.

Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine,

jak hluboké tvé myšlenky.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, splň naši touhu po opravdovém pokoji, abychom se po všechny dny svého života mohli s_radostí věnovat tvé službě, a pod ochranou blahoslavené Panny Marie bezpečně došli k_tobě. Skrze Krista, našeho Pána.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky