PONDĚLÍ PRVNÍHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Předstupme před Hospodina s_chvalozpěvy!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Svatá Trojice, Bože,

ty jsi nám ráčil dát,

že jsme ze svého lože

zdraví zas mohli vstát.

Z_lásky jsi nás stvořil,

když jsme padli, vykoupil,

na křtu jsi nám milost dal,

za dědice přijal.

K_dobrému sílu dej,

vytrvat nám pomáhej,

chceme tě vždycky chválit,

tobě věrně sloužit.

Chvalte Pána společně,

měšťané nebeští,

všichni také srdečně,

národové zemští.

Chvalte Pána, hvězdy,

nebe, země i_vody,

ptactvo, zvěř i_stromoví

a všechno stvoření,

za to dobrodiní,

jež on nám i_všem činí;

učí, spravuje, chrání

v_pracích i_ve spaní.

V_práci nás i_každého

Duchem Svatým spravuj,

hřešení všelikého

milostivě zbavuj,

hanby, pádu, škody

na zdraví, zlé příhody

i_vší ďábelské zlosti,

při smrti náhlosti.

Pokorně prosíme,

k_tvé milosti hledíme,

o_tvé dobrotě víme,

té se poroučíme.

Otcovy slávy výblesku,

ze světla světlo proudící,

zář světla jsi, zdroj paprsků

a den dny osvěcující.

Ty, slunce světla pravého,

přijď s_tváří jasem planoucí

a oheň Ducha Svatého

nám zvlažnělým vlej do srdcí.

Teď prosme Otce v_písních svých,

Otce přemocné milosti,

jej, Otce slávy v_nebesích:

zbav nás vší nepočestnosti.

Jen k_pracím pořádným nás měj,

ztup zuby závistivému,

všem správným činům požehnej,

neštěstí obrať k_dobrému.

Ovládej mysl a veď ji,

ať čistotou se tělo skví,

ať víra plane mocněji

netknuta jedem bludařství.

Náš pokrm ať je Boží Syn

a víra buď nám nápojem,

vínem Ducha vždy střízlivým

se občerstvujme v_srdci svém.

Kéž dnešek šťastně proběhne:

ať stud se jitrem zardívá,

ať víra žhne jak poledne

a soumrak v_mysl nesplývá.

Jitřenka k_nám jde s_úsvitem:

s_ní přijdi v_jasu záplavě

k_nám, Synu, celý v_Otci svém,

a Otče, celý ve Slově. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1K_tobě se modlím, Hospodine, zrána slyšíš můj hlas.

V_době velikonoční:Ať se radují v_tobě všichni, kdo milují tvé jméno, aleluja.

Ant. 2Chválíme tvé slavné jméno, náš Bože.

V_době velikonoční:Tobě, Hospodine, přísluší kralovat, ty jsi svrchovaně povýšený nade vším, aleluja.

Ant. 3Klaňte se Bohu v_jeho svatyni.

V_době velikonoční:Pán bude kralovat navěky, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Sol 3,10b-13

Kdo nechce pracovat, ať nejí. Slyšíme, že někteří z_vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kterou máme od Pána Ježíše Krista, aby v_klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají. A vy, bratři, nenechte se od dobrých skutků odradit únavou.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Požehnaný je Hospodin {*} od věků na věky.

Požehnaný je Hospodin {*} od věků na věky.

Jenom on sám koná divy {*}

od věků na věky.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Požehnaný je Hospodin {*} od věků na věky.

Ant. k_Zach. kant.Pochválen buď Hospodin, náš Bůh!

PROSBY

Velebme Krista, plného milosti a Ducha Svatého, a s_důvěrou ho prosme:

Pane, dej nám svého Ducha.

Dej nám prožít tento den radostně, klidně a bez úhony,

abychom tě mohli večer chválit s_radostí a čistým srdcem.

Pane, dej nám svého Ducha.

Osvěcuj nás dnes svým světlem

a žehnej práci našich rukou.

Pane, dej nám svého Ducha.

Veď nás dnes cestou dobra a pokoje

a chraň nás svou mocnou rukou.

Pane, dej nám svého Ducha.

Pohleď milostivě na všechny, kdo se svěřili našim modlitbám,

a zahrň je vším dobrem pro duši i_tělo.

Pane, dej nám svého Ducha.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím a provázej naše jednání svou pomocí, ať konáme všechno, od začátku až do konce ve spojení s_tebou.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Hospodinův zákon působí radost v_srdci a osvětluje oči.

Ant. 2 Hospodin povstane a bude soudit národy dle práva.

Ant. 3 Bůh je soudce spravedlivý a mocný; on uchrání lidi upřímného srdce.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 13,8.10

Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska.

Tys má pomoc, Hospodine, nezavrhuj mě,

neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli.

MODLITBA

Bože, ty chceš, aby lidé společnou prací rozvíjeli své schopnosti a vytvářeli lepší podmínky k_životu; dej, ať toto poslání plníme s_vědomím, že ty jsi náš Otec a my všichni jsme bratři. Skrze Krista, našeho Pána.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 1,19b-20.26

Člověk má být čilý, když něčemu naslouchá, ale váhavý, než začne mluvit nebo než se rozzlobí. Když se totiž člověk rozzlobí, nedělá, co je před Bohem spravedlivé. Když si někdo myslí, že je zbožný, ale přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame sám sebe a jeho zbožnost nemá cenu.

Ustavičně chci velebit Hospodina,

vždy bude v_mých ústech jeho chvála.

MODLITBA

Bože, ty posíláš dělníky na svou žeň, rozděluješ práci a dáváš spravedlivou mzdu; nauč nás nést břímě dne ochotně a bez reptání. Prosíme o_to skrze Krista, našeho Pána.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 1,17b-19

Žijte v_bázni po dobu svého vyhnanství. Víte přece, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka.

Vysvoboď mě, Hospodine, a smiluj se nade mnou;

ve shromáždění tě budu chválit.

MODLITBA

Bože, tys uzdravil chromého, když nad ním Petr a Jan, cestou do chrámu k_odpolední modlitbě, vzývali jméno tvého Syna; přijmi i_naši upřímnou modlitbu ve jménu Ježíšově a dej spásu všem, kdo ho vzývají.

NEŠPORY

HYMNUS

Všemohoucí Stvořiteli,

nebe, země slavný Králi,

nad tě mocnějšího

není, nebude a nebylo.

Nebe, země, také moře

vyznává tě, mocný Bože,

tvou velikou slávu,

kterous rozšířil v_každém živlu.

Osvítils nebe hvězdami,

ozdobils je planetami,

sám svou přítomností

zaháníš všeliké temnosti.

Divněs ozdobil i_zemi

trávou, lesy i_horami,

pahrbky, údolím,

dals ušlechtilou okrasu jim.

Nesmírnou okrasou božskou

naplnils hlubokost mořskou,

vodami mnohými,

též i_rybami rozličnými.

Co v_sobě má propast mořská

aneb co širokost zemská,

všechno k_užívání

dal jsi lidskému pokolení.

Avšak ze všeho stvoření

nic tak tobě milé není,

Pane, nad člověka,

pro nějž je práce tvá všeliká.

Když, Tvůrce nebes nezměrný,

jsi dělil vodní prameny,

by neslily se v_mocnou hráz,

oblohu vodám zbudovals.

Dals místo proudům nebeským

a břehy tokům pozemským,

by voda oheň chladila

a souši nerozrušila.

Přesvatý, vlej nám do útrob

bohatý milostí svých proud,

ať nesvede nás novou lstí

starý blud ve své otroctví.

Ať víra najde jas a s_ní

se naše nitro rozjasní,

ať vyhne se všem nástrahám

a neupadne v_žádný klam.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Hospodin zkoumá srdce člověka.

V_době velikonoční:Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět, aleluja.

Ant. 2Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

V_době velikonoční:Hospodine, kdo smí prodlévat v_tvém stánku, kdo přebývat na tvé svaté hoře? Aleluja.

Ant. 3Bůh si nás vyvolil a skrze Krista nás přijal za své děti.

V_době velikonoční:Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k_sobě, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 1,9b-11

Nepřestáváme se za vás modlit a prosit Boha, abyste dobře poznali jeho vůli a aby se vám dostalo všestranné moudrosti a duchovního pochopení. Tak povedete život hodný Pána a budete se mu ve všem líbit: ponesete plody všech možných dobrých skutků a porostete v_poznávání Boha. Jeho božská moc vám dá všestrannou sílu, abyste všechny zkoušky trpělivě vydrželi.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Uzdrav mě, Hospodine, {*} zhřešil jsem proti tobě.

Uzdrav mě, Hospodine, {*} zhřešil jsem proti tobě.

Smiluj se nade mnou, {*}

zhřešil jsem proti tobě.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Uzdrav mě, Hospodine, {*} zhřešil jsem proti tobě.

Ant. ke kant. P. M.Velebí má duše Hospodina, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

PROSBY

Bůh uzavřel věčnou smlouvu se svým lidem a nepřestal mu prokazovat dobrodiní. Děkujme mu proto a s_důvěrou ho prosme:

Bože, prokazuj dobrodiní svému lidu.

Bože, dej spásu svému lidu

a požehnej svému dědictví.

Bože, prokazuj dobrodiní svému lidu.

Shromáždi vjedno ty, kdo nosí jméno křesťan,

aby svět uvěřil v_Krista, kterého jsi poslal.

Bože, prokazuj dobrodiní svému lidu.

Zahrň svou milostí všechny naše přátele a známé,

a dej, ať šíří slávu Kristovu.

Bože, prokazuj dobrodiní svému lidu.

Projev svou lásku umírajícím,

dej, ať jejich oči uvidí tvou spásu.

Bože, prokazuj dobrodiní svému lidu.

Jednej se zemřelými milosrdně,

přidruž je k_těm, kdo odpočívají v_Kristu.

Bože, prokazuj dobrodiní svému lidu.

MODLITBA

Bože, shlédni na společnou modlitbu své církve a přijmi tuto naši službu, jako jsi přijal ochotnou spolupráci Panny Marie na díle našeho vykoupení. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky