MEZIDOBÍ

26. TÝDEN

MODLITBA SE ČTENÍM

NEDĚLE

Začátek listu svatého apoštola Pavla Filipanům

{r:Flp}1,1-11{/r}

{p}

Pozdrav a díkůvzdání

{v}1,1{/v}Pavel a Timotej, služebníci Krista Ježíše, všem věřícím křesťanům spolu s_představenými a jáhny ve Filipech. {v}2{/v}Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. {v}3{/v}Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu {v}4{/v}a vždy ve všech svých modlitbách s_radostí prosím za vás za všechny. {v}5{/v}Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v_rozšiřování evangelia. {v}6{/v}Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás (toto) dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni Krista Ježíše. {v}7{/v}Je to jen správné, když o_vás všech takto smýšlím. Vždyť vás nosím v_srdci, protože vy máte účast v_milosti mi svěřené, ať už ve vězení, anebo když hájím a utvrzuji evangelium. {v}8{/v}Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. {v}9{/v}A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s_ní i_poznání a všestranný úsudek, {v}10{/v}abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, {v}11{/v}s_plnou mírou dobrých skutků, (vykonaných) ve spojení s_Ježíšem Kristem, k_Boží chvále a slávě.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Flp 1,9-10.6{/r}

Ať stále víc a více roste vaše láska a s_ní i_poznání a všestranný úsudek, {*} abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu.

Jsem přesvědčen, že ten, který ve vás dobré dílo začal, přivede ho ke konci. {*} Abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu.

Začátek listu svatého Polykarpa, biskupa a mučedníka, Filipanům

(Inscriptio; nn. 1,1-2,3: Funk 1,267-269)

{p}

Milostí jste spaseni

Polykarp a jeho spolukněží Boží církvi ve Filipech: Budiž vám dána plnost milosrdenství a pokoj od Boha, vládce všeho a od našeho Spasitele Ježíše Krista.

Velmi jsem se spolu s_vámi zaradoval v_našem Pánu Ježíši Kristu, že jste přijali příklady pravé lásky a dali jim doprovod. Konali jste svou povinnost, zvláště když byli spoutáni svatými pouty, která jsou korunou těch, jež Bůh, náš Pán, vpravdě vyvolil. Ve vás žije pevný kořen vaší víry až do dneška a nese plody v_našem Pánu Ježíši Kristu, který za naše hříchy šel na smrt a kterého Bůh vzkřísil a zbavil bolestí smrti.{fnr}1{/fnr} Třebaže ho ještě nevidíte, v_něho věříte v_nevýslovné a zářivé radosti,{fnr}2{/fnr} v_niž mnozí touží vejít; víte, že milostí jste spaseni, ne pro skutky,{fnr}3{/fnr} ale podle Boží vůle skrze Ježíše Krista.

Mějte proto ochotnou mysl{fnr}4{/fnr} a služte Bohu v_bázni{fnr}5{/fnr} a v_pravdě. Zanechte prázdného tlachání a omylu mnohých a věřte v_toho, který našeho Pána Ježíše Krista vzkřísil z_mrtvých a dal mu slávu{fnr}6{/fnr} a trůn po své pravici. Jemu jsou podřízení všichni tvorové na nebi i_na zemi. Vše, co dýchá, mu slouží. On přichází jako soudce živých i_mrtvých,{fnr}7{/fnr} jehož krev bude Bůh požadovat od těch, kteří v_něho neuvěřili.

Ten, který vzkřísil z_mrtvých jeho, vzkřísí i_nás,{fnr}8{/fnr} budeme-li činit jeho vůli, žít podle jeho přikázání a milovat to, co miloval on, když se budeme vyhýbat nespravedlnosti, lakotě, prospěchářství, pomluvám a lživému svědectví; když nebudeme odplácet zlo zlem, nadávku nadávkou,{fnr}9{/fnr} ránu ranou nebo kletbu kletbou; když budeme pamatovat na to, co učil Pán: Nesuďte, a nebudete souzeni, odpouštějte, a bude vám odpuštěno, buďte milosrdní, a dojdete milosrdenství. Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám;{fnr}10{/fnr} řekl též: Blahoslavení chudí a pronásledovaní pro spravedlnost, neboť jejich je království Boží.{fnr}11{/fnr}

{fn:1}{r}Sk 2,24{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}1 Petr 1,8{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Ef 2,8.9{/r}.{/fn} {fn:4}{r}1 Petr 1,13{/r}.{/fn} {fn:5}{r}Žl 2,11{/r} (Vulg.).{/fn} {fn:6}Srov. {r}1 Petr 1,21{/r}.{/fn} {fn:7}Srov. {r}Sk 10,42{/r}.{/fn} {fn:8}Srov. {r}2 Kor 4,14{/r}.{/fn} {fn:9}Srov. {r}1 Petr 3,9{/r}.{/fn} {fn:10}Srov. {r}Mt 7,1{/r}; {r}Lk 6,36-38{/r}.{/fn} {fn:11}Srov. {r}Mt 5,3.10{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}2 Tim 1,9{/r}; {r}Ef 2,5.7{/r}

Bůh nás spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z_vlastního rozhodnutí. {*} Milostí jste spaseni!

Tím chtěl v_budoucím čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to pro Krista Ježíše. {*} Milostí jste spaseni!

PONDĚLÍ

Z_listu svatého apoštola Pavla Filipanům

{r:Flp}1,12-26{/r}

{p}

Hlavně, že se všemi možnými způsoby hlásá Kristus

{v}1,12{/v}Chci vám, bratři, podat zprávu, že to, co se stalo se mnou, obrátilo se spíše k_prospěchu evangelia. {v}13{/v}Rozneslo se to po celém prétoriu a mezi všemi ostatními, že jsme v_poutech pro Krista. {v}14{/v}I_většině bratří moje okovy dodaly sebevědomí ve víře, takže mluví Boží slovo s_větší odvahou a bez bázně.

{v}15{/v}Někteří z_nich sice hlásají Krista ze závisti a hádavosti, ale jiní zase z_dobrých pohnutek. {v}16{/v}Jedni hlásají Krista z_lásky, protože vědí, že jsem určen k_obraně evangelia, {v}17{/v}jiní však z_hádavé ctižádostivosti, ne z_čistého úmyslu. Myslí, že se mi tím moje okovy stanou ještě těžší. {v}18{/v}Ale co na tom záleží? Hlavně, že se hlásá všemi možnými způsoby Kristus: ať už s_postranním úmyslem, nebo upřímně. Mám z_toho radost a budu mít radost i_dále.

{v}19{/v}Vím přece, že se moje věc obrátí k_dobrému, když se za mě budete modlit a když mi Duch Ježíše Krista pomůže. {v}20{/v}Pevně očekávám a mám naději, že v_ničem nedojdu hanby, ale že i_teď jako vždycky budu moci svým neohroženým počínáním na sobě Krista oslavit, ať svým životem, ať svou smrtí. {v}21{/v}Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. {v}22{/v}Avšak kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s_užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. {v}23{/v}Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu zemřít a být s_Kristem – a to je věc mnohem, mnohem lepší; {v}24{/v}ale pro vás je zase nutnější, abych zůstal ještě naživu. {v}25{/v}O_tom jsem přesvědčen, a proto vím, že ještě s_vámi zůstanu a že vám budu dále pomáhat, aby u_vás u_všech rostla radost, jakou dává víra. {v}26{/v}Vy pak se budete moci tím více skrze mne chlubit v_Kristu Ježíši, až se k_vám zase vrátím.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Flp 1,20.21{/r}

Pevně očekávám a mám naději, že v_ničem nedojdu hanby; {*} Budu moci Krista oslavit ať svým životem, ať svou smrtí.

Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. {*} Budu moci Krista oslavit ať svým životem, ať svou smrtí.

Z_listu svatého Polykarpa, biskupa a mučedníka, Filipanům

(Nn. 3,1-5,2: Funk 1,269-273)

{p}

Vyzbrojme se zbraněmi spravedlnosti

Bratři, toto vám píšu o_spravedlnosti ne z_vlastního popudu, ale proto, že jste mne vyzvali. Neboť ani já, ani jiný mně podobný člověk se v_moudrosti nemůže rovnat blaženému a slavnému Pavlovi, který u_vás byl osobně a učil přesně a spolehlivě slovo pravdy, a který vám psal listy, když vám byl vzdálen. Vnoříte-li se do nich, můžete dále budovat na víře vám dané. Ta je matkou nás všech,{fnr}1{/fnr} následována nadějí a vedena láskou k_Bohu, ke Kristu a k_bližnímu. Kdo jimi žije, splnil přikázání spravedlnosti;{fnr}2{/fnr} kdo má lásku, je daleko od hříchu.

Kořenem všeho zla je láska k_penězům.{fnr}3{/fnr} Protože už víme, že jsme do tohoto světa nic s_sebou nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést,{fnr}4{/fnr} vyzbrojme se zbraněmi spravedlnosti.{fnr}5{/fnr} Především učme sami sebe žít podle Božích přikázání; pak učte i_vaše ženy, aby – podle jim dané víry – žily v_lásce a čistotě, aby své muže upřímně milovaly, všem lidem byly se vší zdrženlivostí nakloněny a vychovávaly děti k_Boží bázni.{fnr}6{/fnr} Vdovy učte, aby se zřetelem na víru v_Pána žily zdrženlivě, bez ustání ať se za všechny modlí a mají se na pozoru před osočováním a před vším zlým; ať vědí, že jsou Boží oltář, a že Bohu je všechno zřejmé a nic před ním nezůstane skryto: žádná myšlenka, žádný úmysl, nic z_toho, co je skryto v_srdci.{fnr}7{/fnr}

Protože tedy víme, že Bůh se nenechá posmívat,{fnr}8{/fnr} musíme žít podle jeho přikázání a jak si zasluhuje jeho sláva. To platí i_pro jáhny: ať jsou bezúhonní před jeho spravedlností, jako služebníci Boha a Krista a ne lidí; ať nejsou utrhační, obojetní a lakomí, nýbrž ve všem zdrženliví, milosrdní, pečliví; ať žijí podle pravdy Páně, který se stal služebníkem všech.{fnr}9{/fnr} Budeme-li se mu líbit v_tomto čase, dostaneme i_ten budoucí; slíbil nám přece, že nás vzkřísí z_mrtvých a budeme s_ním kralovat,{fnr}10{/fnr} budeme-li žít hodni jeho a budeme-li věřit.

{fn:1}Srov. {r}Gal 4,26{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}Řím 13,8-10{/r}.{/fn} {fn:3}{r}1 Tim 6,10{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}1 Tim 6,7{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}2 Kor 6,7{/r}.{/fn} {fn:6}Srov. {r}Ef 5,23{/r} a násl.{/fn} {fn:7}Srov. {r}1 Tim 5,3-16{/r}.{/fn} {fn:8}{r}Gal 6,7{/r}.{/fn} {fn:9}Srov. {r}1 Tim 3,8{/r} a násl.{/fn} {fn:10}Srov. {r}2 Tim 2,12{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Flp 4,8.9{/r}

Mějte zájem o_všechno, co je pravdivé, co je spravedlivé a o_každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. {*} A_Bůh, dárce pokoje, bude s_vámi.

Dělejte i_nadále to, čemu jste se ode mě naučili. {*} A_Bůh, dárce pokoje, bude s_vámi.

ÚTERÝ

Z_listu svatého apoštola Pavla Filipanům

{r:Flp}1,27 – 2,11{/r}

{p}

Výzva k_následování Krista

{v}1,27{/v}Chovejte se tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu, (abych mohl vždycky shledat) – ať už k_vám přijdu a uvidím vás, nebo ať jsem nepřítomen a jen o_vás slyším – že pevně držíte pohromadě a jako jedna duše že společně bojujete (za rozšíření) víry v_evangelium {v}28{/v}a že se v_ničem nenecháváte zastrašit od protivníků. To je důkaz záhuby pro ně, ale spása pro vás. (Je to důkaz) od Boha: {v}29{/v}vám se přece dostalo té milosti, že smíte v_Krista nejen věřit, ale také pro něho trpět. {v}30{/v}Podstupujete stejný zápas, jaký jste viděli, (že jsem podstupoval) já, a který, jak slyšíte, trvá dosud.

{v}2,1{/v}Jestliže je u_vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, {v}2{/v}dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude (všechny) pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. {v}3{/v}Nic nedělejte z_hašteřivosti nebo (touhy) po prázdné slávě, ale z_pokory ať každý z_vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. {v}4{/v}Nikdo z_vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i_na prospěch druhých.

{v}5{/v}Mějte v_sobě to smýšlení, jako měl Kristus Ježíš:

{v}6{/v}ačkoli má božskou přirozenost,

nic nelpěl na tom, že je roven Bohu,

{v}7{/v}ale sám sebe se zřekl,

vzal na sebe přirozenost služebníka

a stal se jedním z_lidí.

Byl jako každý jiný člověk,

{v}8{/v}ponížil se a byl poslušný až k_smrti,

a to k_smrti na kříži.

{v}9{/v}Proto ho také Bůh povýšil

a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,

{v}10{/v}takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno

na nebi, na zemi i_v_podsvětí

{v}11{/v}a každý jazyk musí k_slávě Boha Otce vyznat:

Ježíš Kristus je Pán.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}1 Petr 2,24{/r}; {r}Žid 2,14{/r}; {r:Žid}12,2{/r}

Kristus vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. {*} Aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla.

Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází; místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž. {*} Aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla.

Z_listu svatého Polykarpa, biskupa a mučedníka, Filipanům

(Nn. 6,1-8,2: Funk 1,273-275)

{p}

Kristus nám dal příklad sám na sobě

Kněží ať jsou milosrdní a plní soucitu vůči všem. Ať zbloudilé přivádějí zpět, navštěvují všechny nemocné a nezanedbávají vdovu, sirotka ani nuzného. Ať usilují o_všechno, co je dobré před Bohem i_před lidmi,{fnr}1{/fnr} a vyvarují se všeho hněvu, stranickosti a nespravedlivého soudu. Touha po majetku ať je daleko od nich. Ať nevěří ukvapeně nepříznivým zprávám o_jiných, nejsou tvrdí v_soudech a pamatují, že všichni jsme dlužníky za své hříchy.

Když tedy prosíme Pána, aby nám odpustil, musíme také sami odpouštět.{fnr}2{/fnr} Vždyť jsme před očima Pána a Boha, a všichni budeme stát před Kristovým soudem a každý sám za sebe bude skládat účty.{fnr}3{/fnr} Služme mu tedy s_bázní a úctou.{fnr}4{/fnr} Přikázal nám to on i_apoštolové, kteří nám zvěstovali evangelium, i_proroci, kteří předpovídali příchod našeho Pána. Chceme horlivě usilovat o_dobro a vyhýbat se pohoršením i_lživým bratrům, těm, kteří pokrytecky nosí jméno Páně a svádějí povrchní lidi.

Každý, kdo nevyznává, že Ježíš Kristus přišel v_těle, je antikrist.{fnr}5{/fnr} A kdo nevyzná svědectví kříže, je z_ďábla. A kdo překrucuje slova Páně podle vlastního přání, a nemluví ani o_vzkříšení, ani o_soudu, je prvorozenec Satanův. Proto opusťme pošetilost mnohých i_lživé nauky a obraťme se ke slovu, které nám bylo předáno na počátku. Buďme bdělí na modlitbách,{fnr}6{/fnr} vytrvalí v_postech a prosme vševědoucího Boha, aby nás neuváděl v_pokušení,{fnr}7{/fnr} jak pravil Pán: Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.{fnr}8{/fnr}

Neustále setrvávejme ve své naději a v_záruce naší spravedlnosti, totiž v_Ježíši Kristu, on na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo (kříže), on nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.{fnr}9{/fnr} Ale pro nás všechno vydržel, abychom skrze něho měli život.{fnr}10{/fnr} Napodobujme ho v_jeho trpělivosti, budeme-li trpět pro jeho jméno, chtějme jej tím oslavit. Sám na sobě nám dal příklad,{fnr}11{/fnr} a my jsme uvěřili.

{fn:1}Srov. {r}Př 3,4{/r} (LXX); srov. {r}2 Kor 8,21{/r}; srov. {r}Řím 12,17{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}Mt 6,12.14{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Řím 14,10.12{/r}; srov. {r}2 Kor 5,10{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Žid 12,28{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}1 Jan 4,2.3{/r}; {r}2 Jan 7{/r}.{/fn} {fn:6}Srov. {r}1 Petr 4,7{/r}.{/fn} {fn:7}Srov. {r}Mt 6,13{/r}.{/fn} {fn:8}{r}Mt 26,41{/r}.{/fn} {fn:9}{r}1 Petr 2,24.22{/r}.{/fn} {fn:10}Srov. {r}1 Jan 4,9{/r}.{/fn} {fn:11}Srov. {r}1 Petr 2,21{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Srov. {r}Řím 12,17{/r}; {r}2 Kor 6,3{/r}; {r}Sk 24,15.16{/r}

Usilujme o_dobro pro všechny lidi. {*} Nikomu v_ničem nedávejme pohoršení, aby nebyla potupena naše služba.

Mám naději v_Boha a snažím se, abych měl vždycky čisté svědomí před Bohem i_před lidmi. {*} Nikomu v_ničem nedávejme pohoršení, aby nebyla potupena naše služba.

STŘEDA

Z_listu svatého apoštola Pavla Filipanům

{r:Flp}2,12-30{/r}

{p}

Pracujte na tom, abyste došli spásy

{v}2,12{/v}Moji drazí, jako jste vždycky (projevovali) poslušnost, tak i_teď pracujte s_úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy; a to nejen když jsem u_vás, ale hlavně nyní, když jsem daleko. {v}13{/v}Vždyť i_to, že chcete, i_to, že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit.

{v}14{/v}Dělejte všecko bez reptání a váhání. {v}15{/v}Tak z_vás budou (lidé) bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení špatného a zvráceného, ve kterém vy však budete zářit jako hvězdy ve vesmíru. {v}16{/v}Držte se pevně slova života, abych se mohl chlubit v_onen Kristův den, že jsem neběžel nadarmo ani že jsem se nadarmo nenamáhal.

{v}17{/v}A kdybych musel prolít v_oběť i_svou krev při posvátné službě vaší víře, raduji se (z_toho) a raduji se s_vámi se všemi. {v}18{/v}Stejně se však radujte i_vy a dělte se o_tu radost se mnou.

{v}19{/v}Doufám v_Pána Ježíše, že k_vám brzy budu moci poslat Timoteje, abych i_já byl klidný, když se dovím, jak se vám vede. {v}20{/v}Nemám totiž nikoho, kdo by tak stejně smýšlel a tak upřímně pečoval o_vaše věci. {v}21{/v}Všichni ostatní myslí jenom na svoje (zájmy), ne na (zájmy) Ježíše Krista. {v}22{/v}Víte, jak se (Timotej) osvědčil, že se mnou sloužil v_evangeliu jako syn s_otcem. {v}23{/v}Doufám tedy, že ho pošlu, hned jak uvidím, na čem jsem. {v}24{/v}Mám však důvěru v_Pána, že i_sám budu moci brzo přijít.

{v}25{/v}Pokládám však za nutné vypravit k_vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste poslali, aby mi posloužil v_mých potřebách. {v}26{/v}Vždyť toužil po vás všech a znepokojilo ho, že jste se dověděli, jak se rozstonal. {v}27{/v}A opravdu onemocněl na smrt. Bůh se však nad ním slitoval – a nejen nad ním, ale i_nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. {v}28{/v}Tím spěšněji ho posílám nazpět, abyste se při pohledu na něj zase zaradovali a já abych tím měl o_zármutek méně. {v}29{/v}Přijměte ho tedy s_velkou radostí, jak se sluší na křesťany, a mějte takové lidi v_úctě. {v}30{/v}Vždyť pro Kristovo dílo by málem byl umřel. Vlastní život dal v_sázku, aby doplnil, v_čem jste vy mi nemohli posloužit.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}2 Petr 1,10.11{/r}; {r}Ef 5,8{/r}

Vynasnažte se, aby bylo vaše povolání a vyvolení pevné. {*} Tak vám bude dopřán volný přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v_Pánu. Žijte jako děti světla. {*} Tak vám bude dopřán volný přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Z_listu svatého Polykarpa, biskupa a mučedníka, Filipanům

(Nn. 9,1-11,4: Funk 1,275-279)

{p}

Běžme ve víře a spravedlnosti

Prosím vás všechny, abyste poslouchali slovo spravedlnosti a cvičili se ve vytrvalosti, kterou jste na vlastní oči viděli nejen na blažených Ignácovi, Zosimovi a Rufovi, ale i_na jiných z_vašeho středu a na samotném Pavlovi a ostatních apoštolech. Buďte přesvědčeni, že ti všichni neběželi nadarmo,{fnr}1{/fnr} ale ve víře a spravedlnosti, a že jsou na místě, které jim náleží – u_Pána, s_nímž trpěli. Nezamilovali si totiž tento svět,{fnr}2{/fnr} ale toho, který za nás umřel a pro nás byl Bohem vzkříšen.{fnr}3{/fnr}

V_tom tedy buďte pevní a následujte příkladu Pána, silní a stálí ve víře.{fnr}4{/fnr} Buďte si nakloněni v_bratrské lásce a sjednoceni v_pravdě, navzájem se předcházejte laskavostí Pánovou a nikým nepohrdejte.{fnr}5{/fnr} Můžete-li vykonat dobro, neodkládejte to, neboť almužna osvobozuje od smrti.{fnr}6{/fnr} Všichni se sobě navzájem podřizujte,{fnr}7{/fnr} veďte mezi pohany vzorný život, abyste pro své dobré skutky{fnr}8{/fnr} došli chvály a Pán aby vaší vinou nebyl hanoben.{fnr}9{/fnr} Běda tomu, kvůli němuž je jméno Páně znevažováno!{fnr}10{/fnr} Proto učte všechny rozvážnosti, kterou se i_vy vyznačujete.

Jsem velmi smutný z_Valenta, který se u_vás kdysi stal knězem, že nechce přijmout určené místo. Proto vás napomínám: varujte se lakoty a buďte čistí a pravdiví. Chraňte se všeho zla. Kdo v_tom sám sebe neovládá, jak může napomínat druhého? Kdo se neuchrání lakoty, poskvrní se modloslužbou,{fnr}11{/fnr} a bude považován za rovného pohanům, kteří neznají soud Páně. Což nevíme, že křesťané budou soudit svět,{fnr}12{/fnr} jak učí Pavel?

Vždyť nic takového jsem u_vás nepozoroval ani neslyšel. Mezi vámi působil blažený Pavel a uvádí vás na začátku svého listu, vámi se chlubí ve všech církvích, které už poznaly Boha; to my jsme Boha tehdy ještě neznali.

Nuže, bratři, jsem z_Valenta a z_jeho ženy velmi smutný – kéž jim Pán dopřeje opravdové obrácení. Také vy buďte v_této věci rozvážní a nechovejte se k_nim jako nepřátelé,{fnr}13{/fnr} ale odvolejte je jako nemocné a bloudící údy, abyste zachránili celé své tělo. Takovým jednáním sami rostete.

{fn:1}Srov. {r}Flp 2,16{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}2 Tim 4,10{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}2 Kor 5,15{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}1 Kor 15,58{/r}; srov. {r}Kol 1,23{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}Řím 12,10{/r}.{/fn} {fn:6}{r}Tob 4,10{/r}.{/fn} {fn:7}Srov. {r}Ef 5,21{/r}; srov. {r}1 Petr 5,5{/r}.{/fn} {fn:8}Srov. {r}1 Petr 2,12{/r}.{/fn} {fn:9}Srov. {r}Řím 2,24{/r}.{/fn} {fn:10}Srov. {r}Iz 52,5{/r}; srov. {r}Řím 2,24{/r}.{/fn} {fn:11}Srov. {r}Ef 5,5{/r}.{/fn} {fn:12}Srov. {r}1 Kor 6,2{/r}.{/fn} {fn:13}Srov. {r}2 Sol 3,15{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Flp 2,12.13{/r}; {r}Jan 15,5{/r}

Pracujte s_úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy. {*} Vždyť i_to, že chcete, i_to, že pak jednáte, působí ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit.

Pán praví: Beze mne nemůžete dělat nic. {*} Vždyť i_to, že chcete, i_to, že pak jednáte, působí ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit.

ČTVRTEK

Z_listu svatého apoštola Pavla Filipanům

{r:Flp}3,1-16{/r}

{p}

Pavlův příklad

{v}3,1{/v}Moji bratři, radujte se v_Pánu! Opakovat vám v_psaní stejné věci není pro mne obtížné, vás to však utvrdí. {v}2{/v}Chraňte se těch psů, chraňte se těch pracovníků k_ničemu, chraňte se toho vyřezávání! {v}3{/v}Správně obřezaní jsme my, protože sloužíme Bohu způsobem vnitřním, hledáme svou chloubu v_Kristu Ježíši a nespoléháme se na ty vnější věci, {v}4{/v}ačkoli já bych se mohl spoléhat i_na ně. Myslí-li někdo jiný, že se může spoléhat na ty věci vnější, já bych to mohl tím spíše: {v}5{/v}osmý den jsem byl obřezán, pocházím z_izraelského národa, z_Benjamínova kmene, jsem Hebrej a syn hebrejských rodičů, co se Zákona týká farizeus, {v}6{/v}co do horlivosti pronásledovatel církve, a co do spravedlnosti, která (spočívá v_zachovávání) Zákona, byl jsem bez úhony.

{v}7{/v}Ale v_čem jsem (dříve) viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu. {v}8{/v}Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání s_oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista {v}9{/v}a byl s_ním spojen; nemám přece vlastní spravedlnost, která se získá (zachováváním) Zákona, ale tu, (která se dává) tomu, kdo věří v_Krista, totiž tu, která (přichází) od Boha a (spočívá) na víře. {v}10{/v}Tak na sobě poznám Krista i_moc jeho zmrtvýchvstání a účast v_jeho utrpení; a protože umřel on, i_já mu chci být v_tom podobný. {v}11{/v}Potom (jak doufám,) dosáhnu i_vzkříšení z_mrtvých. {v}12{/v}(Tím neříkám,) že už bych toho dosáhl nebo že už jsem dokonalý; ale ze všech sil se snažím to uchvátit, protože i_mne samého uchvátil Kristus Ježíš.

{v}13{/v}Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o_jedno (mi jde): nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k_tomu, co je přede mnou. {v}14{/v}Běžím k_cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše.

{v}15{/v}Tak tedy máme smýšlet my všichni, kdo jsme dokonalí. A smýšlíte-li v_té věci jinak, i_to vám Bůh ukáže v_pravém světle. {v}16{/v}Jenom (je třeba,) abychom v_tom, k_čemu jsme už dospěli, šli přímým směrem stejně dále.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Flp 3,8.9.10{/r}

Všechno považuji za škodu ve srovnání s_nesmírně cenným poznáním Krista. {*} Všeho jsem se zřekl, abych byl s_ním spojen.

Tak na sobě poznám Krista i_moc jeho zmrtvýchvstání a účast v_jeho utrpení. {*} Všeho jsem se zřekl, abych byl s_ním spojen.

Z_listu svatého Polykarpa, biskupa a mučedníka, Filipanům

(Nn. 12,1-14: Funk 1,279-283)

{p}

Kristus ať vás posiluje ve víře a pravdě

Jsem přesvědčen, že dobře znáte svatá Písma a že vám není nic skryto; mně to dáno není. Jen snad to, jak je řečeno v_knihách: Ani když se rozhněváte, nenechte se strhnout ke hříchu. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.{fnr}1{/fnr} Blažený, kdo na to pamatuje! Věřím, že tomu tak u_vás je.

Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista a on sám věčný velekněz, Boží Syn Ježíš Kristus, ať vás posiluje ve víře a pravdě, ve vší mírnosti daleko od hněvu, v_trpělivosti a shovívavosti, snášenlivosti a čistotě; ať vám dá úděl a podíl mezi svými svatými.{fnr}2{/fnr} Kéž tak učiní i_nám spolu s_vámi a všem, kteří jsou pod nebem, kteří uvěří v_našeho Pána a Boha Ježíše Krista a v_jeho Otce, který ho vzkřísil z_mrtvých.{fnr}3{/fnr}

Modlete se za všechny křesťany.{fnr}4{/fnr} Modlete se i_za krále a za všechny, kteří mají v_rukou moc,{fnr}5{/fnr} i_za ty, kdo nás pronásledují a nenávidí.{fnr}6{/fnr} Modlete se také za nepřátele kříže,{fnr}7{/fnr} aby na všech bylo zřejmé vaše ovoce a abyste v_něm byli dokonalí.

Vy i_Ignác jste mi psali, že kdyby někdo šel do Sýrie, aby vzal s_sebou i_vaše listy. Bude-li vhodný čas, učiním tak buď sám nebo ten, koho k_vám pošlu.

Ignácovy listy, které nám poslal, i_jiné, které jsme měli u_sebe, vám posíláme, jak jste žádali. Jsou připojeny k_tomuto listu; můžete z_nich mít velký užitek. Najdete v_nich víru i_vytrvalost a veškeré vzdělání, které se týká Pána. A když se dovíte něco určitého o_Ignácovi a o_těch, kdo jsou s_ním, oznamte nám to.

Toto jsem vám psal skrze Krescenta, kterého jsem vám nedávno doporučil a teď ho znovu doporučuji. Žil u_nás bezúhonně, a věřím, že tomu tak bude i_u_vás. Přijměte i_jeho sestru, až k_vám přijde.

Žijte bezpečně v_Pánu Ježíši Kristu, a jeho milost ať je s_vámi. Amen.

{fn:1}{r}Ef 4,26{/r}; srov. {r}Žl 4,5{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}Kol 1,12{/r}.{/fn} {fn:3}{r}Gal 1,1{/r}.{/fn} {fn:4}{r}Ef 6,18{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}1 Tim 2,2{/r}.{/fn} {fn:6}Srov. {r}Mt 5,44{/r}.{/fn} {fn:7}Srov. {r}Flp 3,18{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Žid 13,20.21{/r}; {r}2 Mak 1,3{/r}

Bůh, dárce pokoje, ať vás zdokonalí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, {*} a nechť působí v_nás, co je mu milé skrze Ježíše Krista.

Kéž vám Bůh všem dá ochotu, abyste ho ctili a plnili jeho vůli. {*} A nechť působí v_nás, co je mu milé skrze Ježíše Krista.

PÁTEK

Z_listu svatého apoštola Pavla Filipanům

{r:Flp}3,17 – 4,9{/r}

{p}

Stůjte v_Pánu pevně

{v}3,17{/v}Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dívejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu. {v}18{/v}Často jsem vás na to upozorňoval, a teď to říkám se slzami v_očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže. {v}19{/v}Jejich konec je záhuba, jejich bůh je břicho a vychloubají se tím, zač by se měli stydět, mají zájem jenom o_věci pozemské. {v}20{/v}My však máme svou vlast v_nebi, odkud také s_touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. {v}21{/v}On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou si může podřídit všecko.

{v}4,1{/v}Proto, moji bratři milovaní a vytoužení, moje radosti a koruno, tak stůjte v_Pánu pevně, milovaní!

{v}2{/v}Napomínám Evodii a napomínám Syntychu, aby byly svorné, jsou přece křesťanky! {v}3{/v}A prosím i_tebe, Syzygu, skutečný (spolupracovníku), ujmi se jich. Vždyť se lopotily při (šíření) evangelia spolu se mnou, s_Klementem a ostatními mými spolupracovníky, jejichž jména jsou (zapsána) v_knize života.

{v}4{/v}Radujte se stále v_Pánu, opakuji: Radujte se! {v}5{/v}Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. {v}6{/v}O_nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v_modlitbě a prosbě s_děkováním. {v}7{/v}Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v_Kristu Ježíši.

{v}8{/v}Konečně, bratři, mějte zájem o_všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o_každou zdatnost nebo (činnost, která si zasluhuje) chvály. {v}9{/v}Dělejte i_nadále to, čemu jste se ode mě naučili, co jste ode mě převzali, ode mě slyšeli a na mně viděli. A Bůh, (dárce) pokoje, bude s_vámi.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Ef 4,17{/r}; {r}Flp 4,9{/r}; {r}1 Sol 5,16-18{/r}

Zapřísahám vás ve jménu Páně: Nežijte už tak, jak žijí pohané! {*} A Bůh, dárce pokoje, bude s_vámi.

Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. {*} A Bůh, dárce pokoje, bude s_vámi.

Z_výkladu na list Filipanům, připisovaného svatému Ambroži, biskupovi

(PLS 1,617-618)

{p}

Radujte se stále v_Pánu

Milovaní bratři, pro spásu naší duše nás Boží láska volá k_radostem věčné blaženosti, jak jste to slyšeli v_dnešním čtení, kde apoštol říká: Radujte se stále v_Pánu.{fnr}1{/fnr} Světské radosti vedou k_věčnému zármutku; avšak radosti, které jsou podle Boží vůle, přitahují k_věcem trvalým a věčným všechny, kdo v_nich vytrvají. A proto říká apoštol: Opakuji: radujte se!{fnr}2{/fnr}

Vybízí nás, aby stále více rostla naše radost z_Boha a z_plnění jeho přikázání; neboť čím více se budeme v_tomto světě snažit přijmout přikázání našeho Pána Boha za své, tím budeme šťastnější v_budoucím životě a tím větší slávu si získáme u_Boha.

Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem:{fnr}3{/fnr} to znamená, aby váš svatý život byl zjevný nejen Bohu, ale i_lidem, jako příklad laskavosti a střízlivosti pro všechny, kdo se s_vámi stýkají na zemi, a také pro dobrou památku před Bohem i_před lidmi.

Pán je blízko; o_nic nemějte starost:{fnr}4{/fnr} Pán je vždycky blízký všem, kdo ho upřímně vzývají{fnr}5{/fnr} v_pravé víře, pevné naději a dokonalé lásce; on přece ví, co potřebujete, dřív než ho prosíte:{fnr}6{/fnr} je stále připraven pomoci v_jakékoli tísni všem, kdo mu věrně slouží. Hrozí-li nám proto něco zlého, nemáme si dělat velké starosti, jen máme vědět, že náš ochránce Bůh je nám nablízku, jak je psáno: Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, na duchu zlomené zachraňuje. Spravedlivý mívá mnoho soužení. Hospodin však ho ze všech vyprostí.{fnr}7{/fnr}

Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v_modlitbě a prosbě s_děkováním;{fnr}8{/fnr} ne abychom je snad předkládali usoužení, s_reptáním nebo smutkem, toho se varujme, ale trpělivě a radostně děkujme stále Bohu za všechno.{fnr}9{/fnr}

{fn:1}{r}Flp 4,4{/r}.{/fn} {fn:2}Tamtéž.{/fn} {fn:3}Tamtéž, {r:Flp 4,}5{/r}.{/fn} {fn:4}Tamtéž, {r:Flp 4,}5-6{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}Žl 145 (144),18{/r}.{/fn} {fn:6}Srov. {r}Mt 6,8{/r}.{/fn} {fn:7}{r}Žl 34 (33),19-20{/r}.{/fn} {fn:8}{r}Flp 4,6{/r}.{/fn} {fn:9}{r}Ef 5,20{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Žl 40 (39),2.3{/r}

Hospodin se ke mně sklonil {*} a vyslyšel mé volání.

Na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým krokům. {*} A vyslyšel mé volání.

SOBOTA

Z_listu svatého apoštola Pavla Filipanům

{r:Flp}4,10-23{/r}

{p}

Poděkování za poslanou pomoc

{v}4,10{/v}Velmi jsem se v_Pánu zaradoval, že jste zase jednou mohli rozvinout starost o_mě. Mysleli jste na to (ovšem vždycky), scházela vám příležitost. {v}11{/v}Ne že bych si snad stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s_tím, co právě mám. {v}12{/v}Dovedu žít v_odříkání, a dovedu žít v_hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i_hladověním, s_nadbytkem i_nedostatkem. {v}13{/v}Všechno mohu v_tom, který mi dává sílu.

{v}14{/v}Ale jste hodní, že jste mi pomohli v_mém tíživém postavení. {v}15{/v}Sami dobře víte, Filipané, že na začátku práce pro evangelium, když jsem odcházel z_Makedonie, žádná církevní obec si se mnou nevyrovnávala vzájemně příjmy a vydání. Jen vy jste to dělali. {v}16{/v}Také do Soluně jste mi vícekrát poslali (pomoc), když jsem potřeboval. {v}17{/v}Ne že bych vyhledával dary, ale hledám hodně kladných položek ve prospěch vašeho účtu. {v}18{/v}Dostal jsem všecko, co potřebuji, ano ještě více, (než potřebuji). Mám teď všeho dost, když jsem dostal od Epafrodita vaši zásilku. (Je to jako) libá vůně, oběť Bohu příjemná a milá. {v}19{/v}A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat. {v}20{/v}Bohu, našemu Otci, buď sláva na věčné věky! Amen.

{v}21{/v}Každému z_věřících posílám pozdrav v_Kristu Ježíši. {v}22{/v}Pozdravují vás bratři, kteří jsou se mnou. Pozdravují vás všichni (zdejší) křesťané, zvláště ti, co jsou v_císařských službách.

{v}23{/v}Milost Pána Ježíše Krista buď s_vámi! Amen.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Flp 4,12-13{/r}; {r}2 Kor 12,10{/r}

Dovedu žít v_odříkání, a dovedu žít v_hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i_s_hladověním, s_nadbytkem i_nedostatkem. {*} Všechno mohu v_tom, který mi dává sílu.

S_radostí přijímám slabosti a úzkosti a snáším to pro Krista. {*} Všechno mohu v_tom, který mi dává sílu.

Z_knihy „O_křesťanských zásadách“ od svatého Řehoře z_Nyssy, biskupa

(PG 46,295-300)

{p}

Bojuj dobrý boj víry

Když se někdo stal křesťanem, je to nové stvoření, to staré pominulo.{fnr}1{/fnr} Novým stvořením nazval apoštol to, že v_čistém a neposkvrněném srdci, jež se varuje každé zloby, špatnosti a hanebnosti, bydlí Duch Svatý. Když totiž duše pojme nenávist k_hříchu, věnuje všechny své síly tomu, aby se zabydlela ve ctnosti, promění svůj život a přijme do sebe milost Ducha Svatého, bude celá nová, bude znovu stvořena. Ostatně i_to, co apoštol říká na jiném místě: Odstraňte starý kvas, aby se z_vás stalo nové těsto,{fnr}2{/fnr} a dále: Slavme svátky ne se starým kvasem, ale s_nekvašenými chleby: to je s_upřímností a životem podle pravdy,{fnr}3{/fnr} i_to souzní s_tím, co bylo řečeno o_novém stvoření.

Pokušitel ovšem chystá naší duši mnoho léček a lidská přirozenost je sama od sebe příliš slabá, než aby nad ním mohla zvítězit. Proto nás také apoštol nabádá, abychom oblékli nebeskou zbroj: Vezměte na sebe pancíř spravedlnosti a obujte se v_odhodlanost, jakou dává evangelium pokoje, bedra pak mějte opásaná pravdou.{fnr}4{/fnr} Vidíš, kolik prostředků spásy ti apoštol ukázal, jež všechny směřují touž cestou a k_témuž cíli? S_jejich pomocí běh života snadno dosáhne vrcholu Božích přikázání. Na jiném místě zase apoštol říká: Vytrvale běžme o_závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k_dokonalosti.{fnr}5{/fnr}

Ten, pro něhož už docela nic neplatí ani velkolepé věci tohoto života a jenž se zříká veškeré slávy zde na zemi, se ovšem musí spolu se životem vzdát i_své vlastní duše. Vzdát se své duše pak znamená nikdy neprosazovat svou vlastní vůli, ale ptát se po vůli Boží a jako dobrou vůdkyní se jí dát vést; a nemít nakonec nic než společný majetek. Tak bude také člověk připravenější k_tomu, aby s_radostí a nadějí ochotně plnil, co přikazují představení, jako služebník Kristův a jako ten, kdo byl vykoupením získán pro službu společným potřebám bratří. To si ostatně přeje i_Pán, když říká: Kdo chce být mezi vámi první a veliký, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.{fnr}6{/fnr}

Taková služba lidem však musí být zdarma a musíme přitom být podřízeni všem a sloužit bratřím tak, jako bychom jim to byli dlužni. A ti, kdo jsou postaveni do čela jako představení, mají přitom vynakládat větší úsilí než ostatní, mají smýšlet pokorněji než jejich podřízení, a jejich život má být přímo obrazem a vzorem služby druhým, neboť ty, kteří jim byli svěřeni, mají považovat za svěřenství Boží.

Představení se tedy musejí o_své bratry starat tak, jako se řádní vychovatelé starají o_křehké děti, které jim svěřili jejich rodiče. Budete-li se k_sobě takto chovat, jak podřízení tak učitelé, budou-li totiž podřízení s_radostí poslouchat, co se jim přikazuje, a vyučující zase s_potěšením vést své bratry k_dokonalosti, a budete-li se předcházet ve vzájemné úctě, povedete již zde na zemi život andělský.

{fn:1}{r}2 Kor 5,17{/r}.{/fn} {fn:2}{r}1 Kor 5,7{/r}.{/fn} {fn:3}Tamtéž, {r:1 Kor 5,}8{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Ef 6,14-15{/r}.{/fn} {fn:5}{r}Žid 12,1-2{/r}.{/fn} {fn:6}{r}Mk 9,35{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Gal 5,13{/r}; {r}1 Kor 10,32{/r}

Vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k_prosazování sebe. {*} Spíše si navzájem posluhujte láskou.

Nebuďte pohoršením ani židům, ani pohanům, ani Boží církevní obci. {*} Spíše si navzájem posluhujte láskou.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky