Žalm {r:Ž}97{/r}
{k:kat-z97.htm}Pán je slávny sudca{/k}
Tento žalm zvestuje spásu sveta a vieru všetkých národov. (Sv. Atanáz)

{v}1{/v}Pán kraľuje, jasaj, zem;{x}

radujte sa, všetky ostrovy.

{v}2{/v}Vôkol neho oblaky a mrákavy,{x}

spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.

{v}3{/v}Predchádza ho oheň,{x}

čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov.

{v}4{/v}Jeho blesky ožarujú zemekruh:{x}

zem to vidí a chveje sa.

{v}5{/v}Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou,{x}

pred Pánom celej zeme.

{v}6{/v}Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia{x}

a jeho slávu vidia všetky národy.

{v}7{/v}Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené{+}

a honosia sa svojimi sochami.{x}

Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli.

{v}8{/v}Sion to počuje a teší sa{+}

a dcéry Júdove plesajú, Pane,{x}

nad tvojimi súdmi.

{v}9{/v}Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi,{x}

nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.

{v}10{/v}Vy, čo milujete Pána, majte zlo v_nenávisti,{+}

veď on ochraňuje svojich svätých{x}

a vyslobodzuje ich z_rúk hriešnika.

{v}11{/v}Vychádza svetlo spravodlivému{x}

a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

{v}12{/v}Radujte sa, spravodliví, v_Pánovi{x}

a oslavujte jeho sväté meno.

HTML © Juraj Vidéky