Žalm {r:Ž}2{/r}
Mesiáš — kráľ a víťaz
Naozaj sa spolčili proti tvojmu Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal. (Porov. {r}Sk 4, 27{/r})

{v}1{/v}Prečo sa búria pohania?{x}

Prečo národy snujú plány daromné?

{v}2{/v}Povstávajú pozemskí králi{+}

a vladári sa spolčujú{x}

proti Pánovi a proti jeho pomazanému:

{v}3{/v}„Rozbime ich okovy{x}

a ich jarmo zhoďme zo seba!“

{v}4{/v}Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva;{x}

Pán ich privedie na posmech.

{v}5{/v}Raz na nich rozhorčene zavolá{x}

a svojím hnevom ich vydesí:

{v}6{/v}„Veď ja som ustanovil svojho kráľa{x}

na svojom svätom vrchu Sione!“

{v}7{/v}Zvestujem Pánovo rozhodnutie:{+}

Pán mi povedal: „Ty si môj syn.{x}

Ja som ťa dnes splodil.

{v}8{/v}Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy{x}

a do vlastníctva celú zem.

{v}9{/v}Budeš nad nimi panovať žezlom železným{x}

a rozbiješ ich jak hrnce hlinené.“

{v}10{/v}A teraz, králi, pochopte;{x}

dajte si povedať, pozemskí vladári.

{v}11{/v}V_bázni slúžte Pánovi{x}

a s_chvením sa mu klaňajte.

{v}12{/v}Podvoľte sa zákonu:{+}

žeby sa nerozhneval a vy by ste zahynuli na ceste,{x}

lebo sa rýchlo rozhorčí.

Šťastní sú všetci,{x}

čo sa spoliehajú na neho.

HTML © Juraj Vidéky