Žalm {r:Ž}112{/r}
{k:kat-z112.htm}Blaženosť spravodlivého človeka{/k}
Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v_každej dobrote, spravodlivosti a pravde. ({r}Ef 5, 8. 9{/r})

{v}1{/v}Blažený muž, ktorý sa bojí Pána{x}

a má veľkú záľubu v_jeho príkazoch.

{v}2{/v}Jeho potomstvo bude mocné na zemi;{x}

pokolenie spravodlivých bude požehnané.

{v}3{/v}V_jeho dome bude úspech a bohatstvo,{x}

jeho spravodlivosť ostane naveky.

{v}4{/v}Spravodlivým žiari svetlo v_temnotách,{x}

milosrdný, milostivý a spravodlivý.

{v}5{/v}V_obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,{+}

čo svoj majetok čestne spravuje;{x}

{v}6{/v}nikdy nezakolíše.

Vo večnej pamäti bude spravodlivý,{x}

{v}7{/v}nebude sa báť zlej zvesti.

Jeho srdce je pevné, dôveruje v_Pána,{+}

{v}8{/v}bezpečné je jeho srdce, nebojí sa,{x}

kým nepokorí svojich nepriateľov.

{v}9{/v}Rozdeľuje a dáva chudobným;{+}

jeho dobročinnosť potrvá naveky{x}

a jeho moc a sláva budú stále rásť.

{v}10{/v}Hriešnik to uvidí a zanevrie,{+}

zubami bude škrípať a hynúť závisťou.{x}

Želanie hriešnikov vyjde nazmar.

HTML © Juraj Vidéky