Žalm {r:Ž}111{/r}
Veľké sú diela Pánove
Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci. ({r}Zjv 15, 3{/r})

{v}1{/v}Z_celého srdca chcem oslavovať Pána{x}

v_zbore spravodlivých i_v_zhromaždení.

{v}2{/v}Veľké sú diela Pánove;{x}

nech ich skúmajú všetci, čo majú v_nich záľubu.

{v}3{/v}Nádherné a vznešené sú jeho diela,{x}

jeho spravodlivosť platí naveky.

{v}4{/v}Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky;{x}

Pán je milosrdný a milostivý.

{v}5{/v}Pokrm dal tým, čo sa ho boja;{x}

svoju zmluvu má stále na mysli.

{v}6{/v}Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu{+}

a dal im dedičstvo pohanov;{x}

{v}7{/v}pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk.

Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy,{+}

{v}8{/v}upevnené naveky,{x}

založené na pravde a spravodlivosti.

{v}9{/v}Vykúpenie poslal svojmu ľudu,{x}

zmluvu uzavrel naveky.

Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu;{x}

{v}10{/v}bohabojnosť je počiatok múdrosti

a múdro robia všetci, čo ju pestujú;{x}

jeho chvála ostáva naveky.

HTML © Juraj Vidéky