Žalm {r:Ž}105{/r}
Boh je v_sľuboch verný
Apoštoli zvestujú pohanom obdivuhodné skutky Boha pri jeho príchode. (Sv. Atanáz)
I

{v}1{/v}Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,{x}

rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

{v}2{/v}Spievajte mu a hrajte,{x}

rozprávajte o_jeho obdivuhodných skutkoch.

{v}3{/v}Jeho svätým menom sa honoste;{x}

nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána.

{v}4{/v}Hľadajte Pána a jeho moc,{x}

hľadajte vždy jeho tvár.

{v}5{/v}Pamätajte na divy, čo učinil,{x}

na jeho znamenia a na výroky jeho úst,

{v}6{/v}vy, potomci Abraháma, Pánovho služobníka,{x}

synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.

{v}7{/v}On, Pán, je náš Boh;{x}

jeho rozhodnutia platia po celej zemi.

{v}8{/v}Večne pamätá na svoju zmluvu,{x}

na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim,

{v}9{/v}na zmluvu, čo s_Abrahámom uzavrel,{x}

na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal.

{v}10{/v}Jakubovi to stanovil za zákon,{x}

Izraelovi za zmluvu večitú,

{v}11{/v}keď povedal: „Tebe dám kanaánsku krajinu{x}

ako váš podiel dedičný.“

{v}12{/v}Keď ich bolo ešte neveľa,{x}

iba niekoľko, a boli cudzincami v_krajine

{v}13{/v}a od kmeňa prechodili ku kmeňu,{x}

z_jedného kráľovstva k_inému národu,

{v}14{/v}nedovolil, aby im ľudia krivdili;{x}

i_kráľov karhal kvôli nim:

{v}15{/v}„Netýkajte sa mojich pomazaných,{x}

neubližujte mojim prorokom.“

II

{v}16{/v}Hlad privolal na krajinu{x}

a poničil všetku zásobu chleba.

{v}17{/v}Pred nimi poslal muža,{x}

Jozefa, ktorého predali za otroka.

{v}18{/v}Putami jeho nohy zovreli{x}

a jeho šiju železom;

{v}19{/v}no potom došlo na jeho slová,{x}

Pán dokázal jeho nevinnosť.

{v}20{/v}Vyslobodil ho posol kráľovský,{x}

prepustil ho vládca národov;

{v}21{/v}ustanovil ho za pána svojho domu{x}

a za správcu všetkého svojho majetku,

{v}22{/v}aby poučil jeho kniežatá podľa svojej vôle{x}

a jeho starcov učil múdrosti.

III

{v}23{/v}I_prišiel Izrael do Egypta{x}

a Jakub sa stal hosťom v_Chámovej krajine.

{v}24{/v}Boh tam svoj národ rýchlo rozmnožil{x}

a zdatnejším ho urobil od jeho nepriateľov.

{v}25{/v}Prevrátil im srdcia, že znenávideli jeho ľud{x}

a ľstivo zaobchodili s_jeho sluhami.

{v}26{/v}Poslal svojho sluhu Mojžiša{x}

a Árona, ktorého si vyvolil.

{v}27{/v}A oni medzi nimi ohlasovali jeho znamenia{x}

a zázraky v_Chámovej krajine.

{v}28{/v}Zoslal temnoty a zahalil ich,{x}

lež oni sa jeho slovám spriečili.

{v}29{/v}Ich vody na krv premenil{x}

a pozabíjal ich ryby.

{v}30{/v}Ich krajina sa zahemžila žabami,{x}

vnikli až do paláca kráľovho.

{v}31{/v}Rozkázal a prileteli roje múch,{x}

všetky končiny zaplavili komáre.

{v}32{/v}Namiesto dažďa im zoslal kamenec,{x}

žeravý oheň do ich krajiny.

{v}33{/v}A zbil im révu i_figovník,{x}

dolámal stromy na ich území.

{v}34{/v}Rozkázal a prileteli kobylky,{x}

nespočetné množstvo sarančí.

{v}35{/v}Zožrali všetku zeleň v_krajine,{x}

zožrali všetku zemskú úrodu.

{v}36{/v}A pobil všetko prvorodené v_Egypte,{x}

prvotiny všetkej ich mužnej sily.

{v}37{/v}Potom ich vyviedol so striebrom a zlatom{x}

a v_ich kmeňoch nebol nik nevládny.

{v}38{/v}I_zaradoval sa Egypt, že už odišli,{x}

lebo strach z_nich naň doľahol.

{v}39{/v}Rozostrel oblak, aby ich tak chránil,{x}

a oheň, aby im svietil za noci.

{v}40{/v}Keď požiadali, zoslal im prepelice{x}

a sýtil ich chlebom z_neba.

{v}41{/v}Otvoril skalu a voda vytryskla,{x}

po púšti tiekla sťa rieka.

{v}42{/v}Lebo pamätal na slová svojho záväzku,{x}

ktoré dal Abrahámovi, svojmu služobníkovi.

{v}43{/v}Vyviedol teda svoj ľud v_radosti,{x}

vyvolených svojich s_plesaním.

{v}44{/v}A odovzdal im krajiny pohanov{x}

i_zaujali majetky národov,

{v}45{/v}aby zachovávali jeho predpisy{x}

a jeho zákon plnili.

HTML © Juraj Vidéky