PÔSTNE OBDOBIE

II. VO VEĽKOM TÝŽDNI

Od prvých vešpier Kvetnej nedele, čiže Nedele utrpenia Pána, po modlitbu popoludní vo štvrtok vo Veľkom týždni vrátane:

VEŠPERY

HYMNUS

Zástavy Kráľa vejú, hľa,

a kríž tajomstvom plápolá,

keď telo Tvorcu človeka

na kríži bolesť preniká.

Hrot ostrý prešiel srdcom až,

aby zachránil život náš;

krv s_vodou z_neho prúdila,

by nás od hriechov obmyla.

Strom vzácny, krvou sfarbený,

z_teba Kráľ vládne zmučený;

len tvoj kmeň má tú veľkú česť:

smie také sväté údy niesť.

Strom šťastný, v_tvojich konároch

visela spása sveta, Boh;

on nášmu telu večnosť dal,

podsvetiu korisť odobral.

Oltár a Obeť pozdravme

a umučenie oslávme:

on umrel, aby človek žil;

Kristus nad smrťou zvíťazil.

Zdrav buď, kríž, nádej jediná!

V_posvätnom čase mučenia

nábožným milosť rozmnožuj,

zdvihni tých, čo vstať nemôžu.

Ty žriedlo spásy, Trojica,

nech všetko tebe korí sa;

tajomstvo kríža víťazí,

daj verným s_tebou v_sláve žiť. Amen.

KOMPLETÓRIUM

HYMNUS Kriste, ty svetlo a náš deň.

Kriste, ty svetlo a náš deň,

prevládaš noc a tmu a tieň;

vieme, si Svetlo zo Svetla,

čo svätým v_nebi večne plá.

Prosíme teba, Pane náš,

ty sám nás v_tejto noci stráž;

v_tebe nech srdce spočinie

teraz i_v_nočnej hodine.

A keď nám oči zastrie sen,

nech srdce bedlí s_tebou len;

nech tvoju pomoc skusujú

veriaci, čo ťa milujú.

Ježišu Kriste, obráň nás

pred pokušením v_každý čas;

spravuj nás, nech zlo odstúpi,

veď si nás krvou vykúpil.

Kriste, kráľ dobrý, láskavý,

buď sláva tebe, Otcovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, nášmu Pánovi, pre nás pokúšanému a umučenému.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Hľa, žlč, ocot, sliny, kliny,

trsť a dýka ranivá

trápia telo, z_boku tečie

voda a krv neživá,

predsa ten zdroj zem i_nebo,

súš i_more omýva.

Útulný kríž, najkrajší strom,

ty skvost medzi stromami,

všetkým sadom taký konár,

kvet a plod je neznámy.

Milé drevo s_milou ťarchou

milo stojíš pred nami.

Vznešený kmeň, ohni vetvy,

zjemni postoj pristrohý,

hoci Tvorca dal ti tvrdosť,

keď ťa staval na nohy,

neotváraj rany Kráľa,

našej spásnej zálohy!

Len tebe sa ušlo slávy

nosiť Darcu života,

rozosvietiť vo tme maják

svetu, ktorý troskotá,

veď ťa krvou napojila

Baránkova milota.

Tebe, Otče, s_Duchom Svätým

nech je sláva naveky

skrze Krista, ktorý telom

nie je nám už ďaleký

a chce krížom zmeniť v_radosť

ľudský bôľ a náreky. Amen.

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA, ČIŽE NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Toľký čas som s_vami, učil som vás v_chráme, a nezajali ste ma. Teraz ma zbičovaného vediete na ukrižovanie.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený.

Ant. 3 Pán Ježiš sa uponížil a stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Klaniame sa ti, Kriste, {*} A dobrorečíme ti.

Klaniame sa ti, Kriste, {*} A dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet. {*}

A dobrorečíme ti.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Klaniame sa ti, Kriste, {*} A dobrorečíme ti.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ prichádza k_tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.

V_roku B Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v_poli, a volali: Hosanna na výsostiach.

V_roku C Učeníci prehodili cez osliatko svoje plášte a posadili naň Ježiša. Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte.

PROSBY

Klaňajme sa Kristovi, ktorý pred svojím umučením plakal nad Jeruzalemom, lebo mesto nespoznalo čas svojho navštívenia. Kajajme sa za svoje hriechy a pokorne ho prosme:

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Ty si chcel zhromaždiť deti Jeruzalema, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka;

nauč všetkých spoznať čas tvojho navštívenia.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Neopúšťaj svojich veriacich, čo ťa opustili;

obráť nás a obrátime sa k_tebe, dobrotivý Pane.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Vo svojom umučení si udelil svetu milosť;

daj, nech stále žijeme z_tvojho Ducha, ktorého si nám vlial pri krste.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Pre svoje umučenie daj, nech veriaci umŕtvujú svoje telo,

a tak sa stále lepšie pripravujú na slávenie tvojho zmŕtvychvstania.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Ty kraľuješ v_sláve svojho Otca;

pamätaj na tých, čo dnes odišli z_tohto sveta.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si dal ľudstvu vzor poníženosti v_našom Spasiteľovi, keď sa z_tvojej vôle stal človekom a zomrel na kríži; láskavo nám pomáhaj, aby sme nasledovali jeho príklad v_utrpení, a tak mali účasť na jeho zmŕtvychvstaní.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Veľký zástup, čo prišiel na sviatky, volal Pánovi: Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom. Hosanna na výsostiach.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 S_anjelmi a deťmi oddane volajme víťazovi nad smrťou: Hosanna na výsostiach.

Ant. 3 Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zach 9, 9{/r}

Zajasaj, dcéra sionská, plesaj, dcéra jeruzalemská! Hľa, tvoj Kráľ prichádza k_tebe; je spravodlivý a prináša spásu, je chudobný a sedí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, vykúpil si nás {*} Svojou krvou.

Pane, vykúpil si nás {*} Svojou krvou.

Z_každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa. {*}

Svojou krvou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pane, vykúpil si nás {*} Svojou krvou.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Padnime s_palmovými listami na tvár pred Pánom, čo prichádza. Poďme mu všetci v_ústrety s_hymnami a chválospevmi a volajme: Požehnaný Pán!

V_roku B Tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: Požehnaný Kráľ, ktorý prichádza v_mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!

V_roku C Celé zástupy učeníkov začali radostne veľkým hlasom chváliť Boha a volali: Požehnaný Kráľ, ktorý prichádza v_mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!

PROSBY

Klaňajme sa Kristovi, veď o_ňom zástupy vyhlasovali, keď vchádzal do Jeruzalema, že je Kráľ a Mesiáš. Vyznávajme aj my s_radosťou:

Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom!

Hosanna ti, Dávidov Syn a Kráľ vekov,

hosanna ti, víťaz nad smrťou a peklom.

Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom!

Ty si vystúpil do Jeruzalema, aby si trpel, a tak vošiel do slávy;

priveď svoju Cirkev, putujúcu na zemi, do večnej veľkonočnej radosti.

Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom!

Ty si svojou smrťou premenil drevo kríža na strom života;

udeľ znovuzrodeným v_krste jeho spasiteľné ovocie.

Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom!

Náš Spasiteľ, ty si prišiel zachrániť hriešnikov;

láskavo priveď do svojho kráľovstva tých, čo veria, dúfajú a milujú.

Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom!

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Boh svojou pravicou povýšil stýraného a pokoreného.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Kristova krv nás očisťuje, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

Ant. 3 On sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo kríža, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Klaniame sa ti, Kriste, {*} A dobrorečíme ti.

Klaniame sa ti, Kriste, {*} A dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet. {*}

A dobrorečíme ti.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Klaniame sa ti, Kriste, {*} A dobrorečíme ti.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Je napísané: Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne. Ale keď vstanem z_mŕtvych, predídem vás do Galiley. Tam ma uvidíte, hovorí Pán.

V_roku B Pozdravujeme ťa, náš Kráľ, Dávidov syn, Vykupiteľ sveta: proroci o_tebe predpovedali, že prídeš ako Spasiteľ.

V_roku C Hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: Započítali ho medzi zločincov. Lebo sa spĺňa o_mne všetko.

PROSBY

Spasiteľ ľudského pokolenia vystúpil do Jeruzalema, aby trpel, a tak vošiel do slávy; pokorne ho prosme:

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Ježišu, náš Vykupiteľ, daj, aby sme sa pokáním plnšie pripojili k_tvojmu utrpeniu,

a tak dosiahli slávne vzkriesenie.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Daj, aby sme vždy žili pod ochranou tvojej Matky, tešiteľky utrápených,

a posilňovali zarmútených tou útechou, ktorou nás ty posilňuješ.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Zhliadni na tých, čo pre našu zlobu omdlievajú na ceste,

ujmi sa ich a nás naprav, aby zvíťazila spravodlivosť a láska.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Uponížil si sa a stal si sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži;

daj nám, svojim služobníkom, ducha poslušnosti a trpezlivosti.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Zmiluj sa nad našimi zosnulými a daj im raz účasť na tvojom zmŕtvychvstaní

a po smrti prijmi aj nás spolu s_nimi do večnej slávy.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

PONDELOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Ježiš povedal: Moja duša je smutná až na smrť; ostaňte tu a bdejte so mnou.

Žalmy a chválospev sú z_pondelka druhého týždňa.

Ant. 2 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.

Ant. 3 Ježiš, pôvodca a zavŕšiteľ našej viery, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Boha.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, vykúpil si nás {*} Svojou krvou.

Pane, vykúpil si nás {*} Svojou krvou.

Z_každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa. {*}

Svojou krvou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pane, vykúpil si nás {*} Svojou krvou.

Ant. na Benediktus: Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám, lebo si ma ty poslal.

[LH, zv. II, str. 423, uvádza text úvodu k_prosbám ináč. Ide však o_chybný text, ktorý je prevzatý z pondelka až stredy veľkého týždňa. Podľa latinskej LH by mal byť úvod k prosbám taký, ako uvádzame v_pracovnom preklade.]

Pokorne prosme Krista, večného kňaza, ktorého Otec pomazal Duchom Svätým, aby ohlasoval zajatým odpustenie:

Drahí bratia (a sestry), vzývajme Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním; s_dôverou volajme:

PROSBY

Drahí bratia (a sestry), vzývajme Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním; s_dôverou volajme:

Pane, zmiluj sa nad nami.

Ty si vystúpil do Jeruzalema, aby si trpel, a tak vošiel do slávy;

priveď svoju Cirkev, putujúcu na zemi, do večnej veľkonočnej radosti.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Ty si bol povýšený na kríž a dal si sa prebodnúť kopijou vojaka;

zahoj naše rany po hriechu liečivou silou sviatostnej milosti.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Ty si svojou smrťou premenil drevo kríža na strom života;

udeľ znovuzrodeným v_krste jeho spasiteľné ovocie.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Keď si zomieral na kríži, odpustil si kajúcemu zločincovi;

odpusť aj nám, hriešnikom, všetky previnenia.

Pane, zmiluj sa nad nami.

MODLITBA

Všemohúci Bože, pretože sme slabí a klesáme, dopraj, prosíme, nech nás posilňuje umučenie tvojho jednorodeného Syna.

VEŠPERY

Ant. 1 Nemá podoby ani krásy, ani výzor nemá, aby sme naň hľadeli.

Žalmy a chválospev sú z_pondelka druhého týždňa.

Ant. 2 Dám mu ako podiel zástupy, pretože vydal na smrť svoj život.

Ant. 3 Boh nás vo svojom milovanom Synovi obdaroval milosťou. V_ňom máme vykúpenie skrze jeho krv.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Klaniame sa ti, Kriste, {*} A dobrorečíme ti.

Klaniame sa ti, Kriste, {*} A dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet. {*}

A dobrorečíme ti.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Klaniame sa ti, Kriste, {*} A dobrorečíme ti.

Ant. na Magnifikat: Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v_ňom večný život.

PROSBY

Klaňajme sa Spasiteľovi ľudského pokolenia, ktorý svojou smrťou našu smrť premohol a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život. Pokorne ho prosme:

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Ježišu, náš Vykupiteľ, daj, aby sme sa pokáním plnšie pripojili k_tvojmu utrpeniu,

a tak dosiahli slávne vzkriesenie.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Daj, aby sme vždy žili pod ochranou tvojej Matky, tešiteľky utrápených,

a posilňovali zarmútených tou útechou, ktorou nás ty posilňuješ.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Daj, nech máme v_životných útrapách účasť na tvojom umučení,

aby sa na nás ukázala tvoja spása.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Uponížil si sa a stal si sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži;

daj nám, svojim služobníkom, ducha poslušnosti a trpezlivosti.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Zmiluj sa nad našimi zosnulými a daj im raz účasť na tvojom zmŕtvychvstaní

a po smrti prijmi aj nás spolu s_nimi do večnej slávy.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

UTOROK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Pane, rozhodni môj spor; zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom.

Žalmy a chválospev sú z_utorka druhého týždňa.

Ant. 2 Pane, obhajca môjho života, ujal si sa môjho sporu, Pane, Bože môj.

Ant. 3 Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny.

Ant. na Benediktus: Otče, osláv ma pri sebe slávou, ktorú som mal skôr, ako vznikol svet.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, pomôž nám tak sláviť tajomstvo Pánovho utrpenia a smrti, aby sme dosiahli odpustenie hriechov.

VEŠPERY

Ant. 1 Potupou a hrôzou ma trápili, ale Pán je so mnou sťa mocný bojovník.

Žalmy a chválospev sú z_utorka druhého týždňa.

Ant. 2 Vysloboď ma, Pane, a postav ma vedľa seba, potom môže ktokoľvek bojovať proti mne.

Ant. 3 Bol si zabitý, Pane, a svojou krvou si nás Bohu vykúpil.

Ant. na Magnifikat: Mám moc dať svoj život a zasa si ho vziať.

STREDA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Boha hľadám v_deň svojho súženia s_vystretými rukami.

Žalmy a chválospev sú zo stredy druhého týždňa.

Ant. 2 Ak sme zomreli s_Kristom, veríme, že s_ním budeme aj žiť.

Ant. 3 Kristus Ježiš sa pre nás stal múdrosťou od Boha i_spravodlivosťou, posvätením a vykúpením.

Ant. na Benediktus: Krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očisťuje nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

MODLITBA

Bože, ty si poslal svojho Syna, aby za nás zomrel na kríži a vyslobodil nás z_moci odvekého nepriateľa; daj, prosíme, aby sme ako tvoji služobníci získali milosť zmŕtvychvstania.

VEŠPERY

Ant. 1 Povedali bezbožní: Číhajme na spravodlivého, lebo sa stavia proti nášmu správaniu.

Žalmy a chválospev sú zo stredy druhého týždňa.

Ant. 2 On niesol hriechy mnohých a prosil za hriešnikov.

Ant. 3 V_Kristovi máme vykúpenie skrze jeho krv a odpustenie hriechov.

Ant. na Magnifikat: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u_teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.

ŠTVRTOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Pozri, Pane, hľa, trpím; čím skôr ma vyslyš.

Žalmy a chválospev sú zo štvrtka druhého týždňa.

Ant. 2 Hľa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa.

Ant. 3 Pán nás kŕmil jadrom pšeničným a sýtil medom zo skaly.

Ant. na Benediktus: Veľmi som túžil jesť s_vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.

PROSBY

MODLITBA

Láskavý Bože, milovať ťa nadovšetko je spravodlivé, veď nám v_smrti svojho Syna dávaš nádej na večný život; rozmnož v_nás dary svojej nevýslovnej milosti, aby sme pre jeho vzkriesenie dosiahli cieľ svojho života.

ZELENÝ ŠTVRTOK alebo VEĽKÝ ŠTVRTOK

PAMIATKA PÁNOVEJ VEČERE

VEŠPERY

Vešpery sa modlia len tí, čo sa nezúčastnili na večernej omši na pamiatku Pánovej večere.

HYMNUS

Hľa, pamätník kríža, smrti Pánovej,

ty, chlieb živý, do nás pravý život vlej.

Daj, nech duch môj vždy len tebou sa živí,

po sladkosti tvojej nech je dychtivý.

Dobrý Ježiš, obetavý Pelikán,

obmy ma hriešneho krvou z_tvojich rán;

kvapka tvojej krvi stačí celý svet

spasiť, zachrániť ho od hriechu a bied.

Keď raz budem hľadieť tebe do tvári,

tvoja sláva celého ma ožiari.

Túžim teba chváliť s_láskou prevrelou,

Otca s_Duchom Svätým, v_zbore anjelov. Amen.

Ant. 1 Prvorodený z_mŕtvych a vládca nad kráľmi zeme urobil nás kráľovstvom Bohu a svojmu Otcovi.

Žalmy a chválospev sú zo štvrtka druhého týždňa.

Ant. 2 Pán vyslobodí bedára, čo volá k_nemu, i_chudobného, ktorému nik nepomáha.

Ant. 3 Svätí zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva.

Namiesto responzória sa hovorí:

Ant.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť.

Ant. na Magnifikat: Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom.

PROSBY

Klaňajme sa nášmu Spasiteľovi, ktorý pri Poslednej večeri v_tú noc, keď bol zradený, rozkázal Cirkvi, aby ustavične slávila pamiatku jeho smrti a zmŕtvychvstania, a pokorne ho prosme:

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Ježišu, náš Vykupiteľ, daj, aby sme sa pokáním plnšie pripojili k_tvojmu utrpeniu,

a tak dosiahli slávne vzkriesenie.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Daj, aby sme vždy žili pod ochranou tvojej Matky, tešiteľky utrápených,

a posilňovali zarmútených tou útechou, ktorou nás ty posilňuješ.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Daj, nech máme v_životných útrapách účasť na tvojom umučení,

aby sa na nás ukázala tvoja spása.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Uponížil si sa a stal si sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži;

daj nám, svojim služobníkom, ducha poslušnosti a trpezlivosti.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Zmiluj sa nad našimi zosnulými a daj im raz účasť na tvojom zmŕtvychvstaní

a po smrti prijmi aj nás spolu s_nimi do večnej slávy.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

MODLITBA

Bože, na svoju slávu a na spásu ľudstva ustanovil si Krista za najvyššieho a večného kňaza; daj, aby ľud, ktorý ti on získal svojou krvou, z_eucharistickej obety čerpal spásonosnú silu jeho kríža a zmŕtvychvstania.

KOMPLETÓRIUM

Kompletórium je z_nedele po druhých vešperách.

Namiesto responzória sa hovorí:

Ant.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť.

MODLITBA CEZ DEŇ

HYMNUS

KVETNÁ NEDEĽA

Ľud Boží nech sa rozplýva

v_prejavoch vďaky za spásu!

Chránia ho kríža ramená,

čo trónom smrti otrasú.

Hľa, sprievod spieva Kristovi:

„Hosanna“, sláva, nech žije,

cestu mu čerstvým vetvovím

paliem a olív pokryje.

Nuž nebeskému Kniežaťu

vyjdime aj my naproti

s_palmami v_rukách, každý nech

zo srdca spev mu zanôti!

Nech jeho milosť chráni nás

v_živote krehkom, neistom,

aby sme plní vďačnosti

kráčali verne za Kristom.

Buď sláva večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

PREDPOLUDNÍM

Viera nás drží nažive,

nádej je svetlo blaživé,

láska nás celkom obnoví;

spievajme pieseň Kristovi.

On o_deviatej hodine

začína trpieť nevinne:

kríž nesie, cesta tŕnistá;

koná sa naša očista.

Vykúpiť ide otrokov;

prosme ho s_úctou hlbokou,

aby nás chránil od zloby

a stieral naše dlžoby.

Vzývajme Syna Božieho,

Otca i_Ducha Svätého;

jediný Bože v_Trojici,

ty mocný, chráň nás prosiacich. Amen.

NAPOLUDNIE

Hodina, keď mal Kristus smäd!

Čo všetko musel vytrpieť!

Nech je mu náš smäd po spáse

útechou v_smrtnom zápase.

Nech aj my hlad, smäd cítime

a iba ním sa živíme,

aby sa nám hriech zošklivil

a duch za čnosťou zatúžil.

Presvätým Duchom naplň nás,

keď v_žalmoch znie náš vrúcny hlas;

páľavu nášho tela schlaď

a daj nám v_mysli pookriať.

Vzývajme Syna Božieho,

Otca i_Ducha Svätého;

jediný Bože v_Trojici,

ty mocný, chráň nás prosiacich. Amen.

POPOLUDNÍ

Je tu čas tretej hodiny:

umiera Kristus nevinný.

Prosme v_tej chvíli posvätnej,

nech spása aj nám zasvitne.

Hľa, zločincovo priznanie

Kristovu milosť dostane;

aj nám skrúšeným, v_ľútosti,

Pán Ježiš hriechy odpustí.

Smrť hynie, premáha ju kríž,

svit sa k_nám po tmách priblížil;

strach, ktorý ničil vinníka,

pred žiarou spásy uniká.

Vzývajme Syna Božieho,

Otca i_Ducha Svätého;

jediný Bože v_Trojici,

ty mocný, chráň nás prosiacich. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina, a pretože miloval svojich, miloval ich do krajnosti.

Ant. predpoludním Ako mňa pozná Otec, aj ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

Ant. popoludní Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk; môžem sa chváliť krížom môjho Pána Ježiša Krista.

PREDPOLUDNÍM

Týrali ho, on to ponížene znášal.

A neotvoril ústa.

NAPOLUDNIE

On niesol naše neduhy.

Vzal na seba naše neprávosti.

POPOLUDNÍ

Vzdajme úctu krížu,

Znaku našej spásy.

KVETNÁ NEDEĽA PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 4, 10-12{/r}

Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. V_nás teda účinkuje smrť, vo vás život.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 4, 13-14{/r}

Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 5, 10-11{/r}

Boh všetkej milosti, ktorý vás v_Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen.

PONDELOK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ez 33, 10. 11a{/r}

Naše neprávosti a naše hriechy nás presahujú a my v_nich hynieme. Ako potom môžeme žiť? Ako žijem, hovorí Pán, Boh, nechcem smrť bezbožného, ale aby sa bezbožný odvrátil od svojej cesty a žil.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 18, 20b{/r}

Spomeň si, že som stával pred tebou, aby som hovoril v_ich prospech a odvrátil od nich tvoju nevôľu.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 31, 2. 3b. 4a{/r}

Toto hovorí Pán: Našiel milosť na púšti ľud, ktorý meču unikol; Izrael vojde do svojho pokoja. Láskou odvekou ťa milujem, preto som si ťa milosrdne pritiahol. Znova ťa vybudujem a budeš vybudovaná, panna Izraela.

UTOROK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 1, 18-19{/r}

Slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Veď je napísané: Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 1, 22-24{/r}

Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 1, 25-27a{/r}

Čo je u_Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u_Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych.

STREDA PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}1 Tim 2, 4-6{/r}

Boh, náš Spasiteľ, chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v_pravom čase.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 15, 3{/r}

Kristus nehľadal záľubu v_sebe, ale ako je napísané: Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 9, 28{/r}

Kristus sa raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým, čo ho očakávajú.

ŠTVRTOK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 4, 14-15{/r}

Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s_našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 7, 26-27{/r}

Bolo vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého, Ježiš Kristus, náš Pán.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 9, 11-12{/r}

Keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to jest nie z_tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s_krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.