VIANOČNÉ OBDOBIE

II. PO SLÁVNOSTI ZJAVENIA PÁNA

V_nedeľnom a feriálnom ofíciu od Zjavenia Pána po sviatok Krstu Krista Pána.

VEŠPERY

HYMNUS

Herodes, krutý protivník,

čo pred Ježišom cítiš strach?

Neurve časné kráľovstvo,

kto ti vlasť chystá v_nebesiach.

Mudrci idú za hviezdou,

v_jej svetle Svetlo hľadajú;

a veriac v_neho, že je Boh,

dary mu k_nohám skladajú.

Baránok Boží do rieky

s_hriešnikmi schádza v_pokání;

on, bezhriešny, nás umyje

krstom, čo hriechy odstráni.

Svoju moc opäť zjavuje,

keď káže džbány z_kameňa

naplniť vodou po okraj

a na víno ju premieňa.

Nech ti je sláva, Ježišu,

cez večnosť, v_ktorej kraľuješ

s_Otcom i_Duchom Presvätým,

že sa dnes ľudstvu zjavuješ. Amen.

KOMPLETÓRIUM

HYMNUS Kriste, ty svetlo a náš deň.

INVITATÓRIUM

Ant. Kristus sa nám zjavil; poďte, klaňajme sa mu.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Všetci, čo Krista hľadáte,

utkvejte zrakom na nebi!

Uvidíte tam nádherný

znak jeho večnej veleby.

Tá hviezda, ktorej nádhere

a jasu slnko ustúpi,

hlása, že na zem zavítal

Boh v_tele, čo nás vykúpi.

Až kdesi v_perzských končinách,

skade sa slnko vynára,

mudrci vidia vo hviezde

znamenie Kráľa-Vladára.

Ktože je ten kráľ, hovoria,

čo hviezdam dáva pokyny,

pred ktorým tŕpne obloha

a vzdáva mu hold povinný?!

Badáme čosi vznešené,

nad čím nevládne smrť a čas,

nádherné, divné, nesmierne

a prvšie ako prvý jas.

Len tento je kráľ národov,

Božieho ľudu potecha,

ktorú Boh sľúbil praotcom

a bez splnenia nenechá.

Nech ti je sláva, Ježišu,

cez večnosť, v_ktorej kraľuješ

s_Otcom i_Duchom Presvätým,

že sa dnes ľudstvu zjavuješ. Amen.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

Deviata je už hodina;

poriadok teda dodržme

a z_hĺbky srdca pokorne

Trojicu slávnu poprosme,

aby sme boli príbytkom

Svätého Ducha, Darcu síl,

čo práve v_túto hodinu

na apoštolov zostúpil.

Pán stvoril všetko nádherne,

poriadok, zákon veciam dal;

človeku určil, aby raz

v_kráľovstve večnom prebýval.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

Ant. Teraz sa zjavilo tajomstvo skryté od vekov a pokolení. NAPOLUDNIE

Na nebi slnko vrcholí,

k_modlitbe volá poludnie;

spievajme chvály Pánovi,

nech v_srdci oheň pobudne.

V_tento čas majú veriaci

myseľ ku krížu upretú,

na ktorom Boží Baránok

dáva sa za nás v_obetu.

To svetlo kríža Kristovho

žiaru poludnia zatieni;

nech aj nás celkom prenikne

a milosť spásy upevní.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

Ant. Kristus prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. POPOLUDNÍ

Z_Božej milosti tretí raz

chválime v_dennom období

pravého Boha jedného

a v_jednom zas tri osoby.

Peter nás učí poznávať

znak spásy v_tejto hodine.

Chráňme si Božie tajomstvo

a majme srdce nevinné.

Spievajme srdcom, ústami,

držme sa apoštolských rúk,

aby nás mocou Kristovou

chránili ako nežný puk.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

Ant. Hľa, ustanovil som ťa za svetlo národov, aby si niesol moju spásu až do končín zeme. MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Boh sa zjavil na zemi.

A prebýval s_ľuďmi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Národy uvidia tvoju spravodlivosť.

A všetci králi tvoju slávu.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Velebte, národy, nášho Boha.

A rozhlasujte jeho chválu.

6. januára

alebo v_nedeľu medzi 2. až 8. januárom

ZJAVENIE PÁNA

Slávnosť

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS Všetci, čo Krista hľadáte.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Dnes sa zjavil svetu náš Pán a Spasiteľ, zrodený už pred východom zornice a pred počiatkom vekov. Žalm 135, I

Ant. 2 Pán je veľký, náš Boh je nad všetkými bohmi. II

Ant. 3 Tamtá hviezda žiari ako oheň a oznamuje Boha, Kráľa kráľov; mudrci ju uvideli a priniesli dary veľkému Kráľovi.

Chválospev: Kristovo tajomstvo a sláva (Porov. 1 Tim 3, 16)

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Tim 1, 9-10{/r}

Boh nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale podľa svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v_Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi. No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_ňom budú požehnané {*} Všetky kmene zeme.

V_ňom budú požehnané {*} Všetky kmene zeme.

Zvelebovať ho budú všetky národy. {*}

Všetky kmene zeme.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

V_ňom budú požehnané {*} Všetky kmene zeme.

Ant. na Magnifikat: Keď mudrci uvideli hviezdu, povedali si: Toto je znamenie veľkého Kráľa; poďme, vyhľadáme ho a dáme mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

PROSBY

S_veľkou radosťou sa klaňajme nášmu Spasiteľovi, ktorému sa dnes poklonili mudrci, a pokorne ho prosme:

Pane, spas svojich služobníkov.

Kráľ národov, ty si povolal mudrcov ako prvotiny pohanov, aby sa ti klaňali;

udeľ nám ducha pravej poklony a služby.

Pane, spas svojich služobníkov.

Kráľ slávy, ty spravodlivo súdiš svoj ľud;

udeľ ľuďom hojnosť pokoja.

Pane, spas svojich služobníkov.

Kráľ večnosti, ty pretrvávaš po všetky pokolenia;

zvlažuj naše srdcia rosou svojho slova.

Pane, spas svojich služobníkov.

Kráľ spravodlivosti, ty vyslobodzuješ chudobného, ktorému nik nepomáha;

milostivo pomáhaj biednym a utláčaným.

Pane, spas svojich služobníkov.

Pane, tvoje meno je velebené naveky;

ukáž na našich zosnulých bratoch a sestrách divy svojej spásy.

Pane, spas svojich služobníkov.

MODLITBA

Omša na vigíliu

Prosíme ťa, Pane, osvieť naše srdcia svetlom svojej slávy, aby sme mohli prekonať temnoty tohto sveta a dosiahnuť žiaru večnej vlasti.

Bože, ty si dnešného dňa svetlom hviezdy zjavil svojho Syna národom; aj my sme ťa už spoznali svetlom viery a prosíme, priveď nás láskavo k_sebe, aby sme vo večnej blaženosti mohli hľadieť na tvoju velebu.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS Všetci, čo Krista hľadáte.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Mudrci otvorili svoje pokladnice a dali Pánovi zlato, kadidlo a myrhu. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele v_prvom týždni.

Ant. 2 Velebte Pána, moria a rieky; pramene, spievajte chválospev Pánovi. Aleluja.

Ant. 3 Prichádza tvoje svetlo, Jeruzalem, a Pánova veleba vzišla nad tebou; národy budú kráčať v_tvojom svetle. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 52, 7-10{/r}

Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje. Počúvaj svoje hliadky! Zvyšujú svoj hlas a jasajú všetci, lebo na vlastné oči vidia návrat Pána na Sion. Radujte sa a vedno plesajte, rozvaliny Jeruzalema, lebo Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Obnažil si Pán svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Budú sa mu klaňať {*} Všetci králi zeme.

Budú sa mu klaňať {*} Všetci králi zeme.

Slúžiť mu budú všetky národy. {*}

Všetci králi zeme.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Budú sa mu klaňať {*} Všetci králi zeme.

Ant. na Benediktus: Dnes sa Cirkev zasnúbila s_nebeským Ženíchom, lebo Kristus v_Jordáne zmyl jej viny; mudrci sa ponáhľajú s_darmi na kráľovskú svadbu a hostia majú radosť z_vody premenenej na víno. Aleluja.

PROSBY

Vzdajme hold nášmu Spasiteľovi, ktorému sa dnes poklonili mudrci, a s_veľkou radosťou volajme:

Svetlo zo Svetla, ožiar tento deň.

Kriste, ty si sa zjavil v_tele;

posväcuj nás Božím slovom a modlitbou.

Svetlo zo Svetla, ožiar tento deň.

Kriste, ty si bol ospravedlnený v_Duchu;

ochráň náš život od každého bludu.

Svetlo zo Svetla, ožiar tento deň.

Kriste, ty si sa ukázal anjelom;

daj, nech už na zemi okusujeme nebeskú radosť.

Svetlo zo Svetla, ožiar tento deň.

Kriste, teba zvestovali národom;

otváraj silou Ducha Svätého ľudské srdcia.

Svetlo zo Svetla, ožiar tento deň.

Kriste, mnohí na tomto svete v_teba uverili;

obnovuj vieru všetkých veriacich.

Svetlo zo Svetla, ožiar tento deň.

Kriste, ty si bol vzatý v_sláve;

zapáľ v_nás túžbu po tvojom kráľovstve.

Svetlo zo Svetla, ožiar tento deň.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 15, 4{/r}

Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno?! Veď ty jediný si Svätý; prídu všetky národy a budú sa ti klaňať.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 49, 6{/r}

Pán mi povedal: To je málo, že si môj služobník, aby si obnovil Jakubove kmene a naspäť priviedol zvyšok Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zach 2, 15{/r}

V_ten deň sa mnohé národy pripoja k_Pánovi a budú jeho ľudom. Budem bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma Pán zástupov poslal k_tebe.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS Herodes, krutý protivník.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Vyvýšený je Kráľ pokoja nad všetkých kráľov celej zeme. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Spravodlivým žiari svetlo v_temnotách: milosrdný, milostivý a spravodlivý Pán. Žalm 112

Ant. 3 Prídu všetky národy, ktoré si stvoril, a budú sa ti klaňať, Pane. Chválospev

Zjv 15, 3-4

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Tít 3, 4-5{/r}

Keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k_ľuďom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v_Duchu Svätom.

Ant. na Magnifikat: Slávime svätý deň ozdobený troma zázrakmi: dnes hviezda priviedla mudrcov k_jasliam; dnes sa na svadbe stalo z_vody víno; dnes sa dal Kristus Jánovi pokrstiť v_Jordáne, aby nás spasil. Aleluja.

Prosby a modlitba, ako sú na str. 156 n.

V_nasledujúce dni až do nedele Krstu Krista Pána sa vlastné časti berú z_príslušnej časti. Po nedeli Krstu Krista Pána sa začína cezročné obdobie.

V_krajinách, kde sa slávnosť Zjavenia Pána slávi v_nedeľu pripadajúcu na deň medzi 2. a 8. januárom, nasledujúce dni sa vlastné časti berú takisto zo str. 162n. Ak však táto nedeľa pripadne na deň 7. alebo 8. januára, ofícium sviatku Krstu Krista Pána sa slávi v_nasledujúci deň, ako je na str. 179-184: žalmy na modlitbu cez deň sa berú z_pondelka prvého týždňa s_antifónami zo sviatku: zo sviatku je aj krátke čítanie, verš a modlitba. Žalmy na kompletórium sú z_pondelka.

V_nasledujúci utorok sa začína Obdobie „cez rok“.

7. JANUÁRA

ALEBO V_PONDELOK PO NEDELI ZJAVENIA PÁNA

Druhý týždeň žaltára

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 9, 5{/r}

Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.

Ant. na Benediktus: Od východu prišli mudrci do Betlehema pokloniť sa Pánovi. Otvorili svoje pokladnice a dali mu vzácne dary: zlato ako veľkému Kráľovi, kadidlo ako pravému Bohu a myrhu na jeho pohreb. Aleluja.

PROSBY

Chváľme Krista, spásu nášho Boha, ktorú uvideli všetky končiny zeme, a radostne volajme:

Sláva ti, Kriste, náš Pán.

Vykupiteľ všetkých ľudí, ty si prišiel zboriť múr rozdelenia, ktorý delil Židov od pohanov;

daj, nech sa zo sveta odstránia všetky rozdiely urážajúce ľudskú dôstojnosť.

Sláva ti, Kriste, náš Pán.

Ty si svojím vtelením a narodením urobil viditeľnou svoju prítomnosť medzi nami;

nauč nás poznávať v_Cirkvi a v_ľuďoch tvoju mnohotvárnu prítomnosť.

Sláva ti, Kriste, náš Pán.

Ty si ľuďom najplnšie zjavil Boha;

pomáhaj nám, aby sme neporušenou vierou a skutkami odpovedali na tvoje slovo.

Sláva ti, Kriste, náš Pán.

Emanuel, ty si všetko obdivuhodne obnovil;

daj, aby aj v_nás bolo všetko nové: srdcia, slová i_skutky.

Sláva ti, Kriste, náš Pán.

MODLITBA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, osvieť naše srdcia jasom svojej velebnosti, aby sme šťastne prešli cez temnoty tohto sveta a dostali sa do vlasti večného svetla.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}2 Pt 1, 3-4{/r}

Kristova božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť, a to skrze poznanie toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Tak sme dostali vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť.

Ant. na Magnifikat: Keď mudrci uvideli hviezdu, veľmi sa zaradovali. Vošli do domu a dali Pánovi zlato, kadidlo a myrhu.

PROSBY

Nech je zvelebený Kristus, Pán, že navštívil a zažiaril tým, čo sedia vo tme a v_tôni smrti. Prosme ho vrúcne a oddane:

Kriste, vychádzajúce slnko, ožiar nás svojím svetlom.

Kriste, náš Pán, tvojím príchodom sa zrodilo tvoje tajomné telo, Cirkev;

daj, nech vzrastá a nech sa upevňuje v_láske.

Kriste, vychádzajúce slnko, ožiar nás svojím svetlom.

Ty svojou rukou riadiš nebo i_zem;

daj, nech národy a ich správcovia uznajú tvoju kráľovskú moc.

Kriste, vychádzajúce slnko, ožiar nás svojím svetlom.

Ty si sa svojím vtelením stal kňazom naveky;

urob kňazov hodnými služobníkmi tvojho vykúpenia.

Kriste, vychádzajúce slnko, ožiar nás svojím svetlom.

Ty si v_lone Panny Márie vytvoril tajomnú jednotu ľudskej prirodzenosti s_božskou;

požehnaj panny zasvätené tebe, nebeskému Ženíchovi.

Kriste, vychádzajúce slnko, ožiar nás svojím svetlom.

Ty si prijal našu smrteľnú ľudskú prirodzenosť, a tak si premohol smrť;

láskavo udeľ našim zosnulým bratom a sestrám večný život.

Kriste, vychádzajúce slnko, ožiar nás svojím svetlom.

8. JANUÁRA

ALEBO V_UTOROK PO NEDELI ZJAVENIA PÁNA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 4, 2-3{/r}

V_ten deň bude Pánov výhonok ozdobou a slávou a plod zeme pýchou a chválou všetkých, ktorí sa zachránia z_Izraela. Svätým sa bude nazývať každý, kto zostane na Sione a kto prežije v_Jeruzaleme, každý, kto bude zapísaný v_Jeruzaleme pre život.

Ant. na Benediktus: Tri dary dali mudrci Pánovi, Božiemu Synovi, veľkému Kráľovi: zlato, kadidlo a myrhu. Aleluja.

PROSBY

Oslavujme Kristovo milosrdenstvo, veď on prišiel vyslobodiť tvorstvo z_otroctva skazy, aby malo účasť na slobode Božích detí. S_dôverou v_jeho božskú dobrotu prosme:

Pre svoje narodenie zbav nás zlého.

Pane, hoci si od večnosti, začal si žiť v_čase ako človek;

obnovuj nás neprestajne tajomstvom svojho narodenia.

Pre svoje narodenie zbav nás zlého.

Obdivuhodne si si vzal ľudskú prirodzenosť, a pritom si božskú nestratil;

daj, aby sme mali čím plnšiu účasť na tvojom božskom živote.

Pre svoje narodenie zbav nás zlého.

Keď si prišiel na tento svet, stal si sa svetlom národov a učiteľom svätosti;

daj, nech je tvoje slovo svetlom pre naše kroky.

Pre svoje narodenie zbav nás zlého.

Božie Slovo, ty si sa v_lone Márie Panny stalo telom a prišlo si na tento svet;

vierou prebývaj stále v_našich srdciach.

Pre svoje narodenie zbav nás zlého.

MODLITBA

Bože, tvoj jednorodený Syn sa zjavil v našej ľudskej prirodzenosti a bol nám navonok podobný; daj, prosíme, aby sme sa s_pomocou jeho milosti vnútorne stali podobnými jemu.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 2, 3b-5{/r}

Od prírody sme boli deťmi hnevu tak, ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s_Kristom — milosťou ste spasení.

Ant. na Magnifikat: Kriste, zjavil si sa ako Svetlo zo Svetla a mudrci ti prinášajú dary. Aleluja.

PROSBY

V_chvále a modlitbe spojení so všetkými kresťanmi pokorne prosme Pána:

Svätý Otče, počúvaj svoje deti.

Pomáhaj tým, pre ktorých si ešte neznámym Bohom, ale oni ťa úprimne hľadajú;

osviež ich svetlom, ktorým je Kristus.

Svätý Otče, počúvaj svoje deti.

Zhliadni na všetkých, čo sa klaňajú tebe, jedinému Bohu, a očakávajú, že v_posledný deň prídeš ako sudca;

nech neprestajne spolu s_nami skusujú tvoju milosrdnú lásku.

Svätý Otče, počúvaj svoje deti.

Pamätaj na všetkých, ktorým dávaš život, svetlo a všetky iné dary;

daj, nech nikdy nie sú ďaleko od teba.

Svätý Otče, počúvaj svoje deti.

Sprevádzaj všetkých cestujúcich prostredníctvom svojich anjelov;

a uchráň ich od každého zla a od náhlej a nekajúcej smrti.

Svätý Otče, počúvaj svoje deti.

Keď si našim zosnulým ukázal na zemi svetlo pravdy,

priveď ich až k_nazeraniu tvojej nebeskej krásy.

Svätý Otče, počúvaj svoje deti.

9. JANUÁRA

ALEBO V_STREDU PO NEDELI ZJAVENIA PÁNA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 49, 8b-9a{/r}

Zmluvou ľudu ťa urobím, aby si pozdvihol krajinu a rozdelil spustošené dedičstvo, aby si väzňom povedal: Vyjdite! a tým, čo sú vo tme: Zjavte sa!

Ant. na Benediktus: Videli sme jeho hviezdu na Východe a prišli sme s_darmi pokloniť sa Pánovi.

PROSBY

Večné Slovo, zrodené z_Otca, sa nám v_plnosti času narodilo ako dieťa a bolo nám dané ako syn. S_radosťou mu volajme:

Velebíme ťa, Pane.

Syn živého Boha, ty si bol skôr, než povstal svet, a prišiel si na zem zachrániť ľudí;

urob nás svedkami svojho evanjelia.

Velebíme ťa, Pane.

Kriste, Slnko spravodlivosti, ty si zažiaril z_Otcovho lona a osvietil si celý svet;

zasvieť všetkým, čo sedia v_tôni smrti.

Velebíme ťa, Pane.

Pán slávy, stal si sa dieťaťom a ležal si v_jasliach;

obnov v_nás úprimnú jednoduchosť detí.

Velebíme ťa, Pane.

Ty si sa kvôli nám stal živým chlebom pre večný život;

daj, nech je Oltárna sviatosť radosťou nášho srdca.

Velebíme ťa, Pane.

MODLITBA

Bože, svetlo všetkých národov, dožič svojmu ľudu trvalý pokoj a do našich sŕdc vlej žiarivé svetlo, ktorým si osvecoval mysle našich otcov vo viere.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 1, 13-15{/r}

Boh nás vytrhol z_moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v_ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.

Ant. na Magnifikat: Herodes sa pýtal mudrcov: Aké znamenie o_narodení Kráľa ste videli? Videli sme jasnú hviezdu, ktorej žiara osvecuje svet.

PROSBY

Chváľme a zvelebujme Božieho Syna, ktorý prišiel na svet, aby nás vyslobodil z_priepasti našich hriechov; preto ho s_dôverou prosme:

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Večný kňaz, keď si prišiel na tento svet, ustanovil si dokonalú bohoslužbu;

daj, nech prostredníctvom Cirkvi majú všetci ľudia účasť na tejto liturgii.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Lekár duše i_tela, prišiel si na pomoc chorému ľudstvu;

uzdrav a posilni našich chorých bratov a sestry.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Ty si svojím narodením priniesol všetkým spoločnú radosť;

pomáhaj biednym a hriešnikom, aby sa tešili v_tebe.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Mocný kráľ, rozlomil si putá starého otroctva;

rozviaž sputnaných a ujmi sa väzňov.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Ty si cesta a otvorená brána do neba;

daj, nech sa naši zosnulí dostanú skrze teba k_Otcovi.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

10. JANUÁRA

ALEBO VO ŠTVRTOK PO NEDELI ZJAVENIA PÁNA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 62, 11-12a{/r}

Povedzte dcére Siona: Hľa, prichádza tvoj spasiteľ. Hľa, jeho odmena je s_ním a jeho trofeje pred ním. Budú ich volať: Svätý ľud, Pánom vykúpení.

Ant. na Benediktus: Zďaleka prídu všetky národy a prinesú svoje dary. Aleluja.

PROSBY

Oslavujme veľké činy Pánove, lebo nás potešil narodením svojho Syna, a všetci s_veľkou radosťou volajme:

Sláva Bohu na výsostiach.

S_anjelmi, patriarchami a prorokmi

chválime ťa, Pane.

Sláva Bohu na výsostiach.

S_Pannou Máriou, Božou Rodičkou,

velebí ťa naša duša, Pane.

Sláva Bohu na výsostiach.

S_apoštolmi a evanjelistami

vzdávame ti vďaky, Pane.

Sláva Bohu na výsostiach.

So všetkými svätými Kristovými mučeníkmi

dávame ti svoje telo ako živú obetu.

Sláva Bohu na výsostiach.

So všetkými svätými svedkami Cirkvi

zasväcujeme ti svoj život.

Sláva Bohu na výsostiach.

MODLITBA

Bože, skrze tvojho Syna zažiarilo všetkým národom svetlo tvojej večnosti; daj, aby sme stále lepšie poznávali nášho Vykupiteľa a s_jeho pomocou vošli do svetla večnej slávy.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 5b. 7{/r}

Boh je svetlo a niet v_ňom nijakej tmy. Ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Ant. na Magnifikat: Prídu všetci zo Sáby, zlato a kadidlo prinesú. Aleluja.

PROSBY

So všetkými bratmi a sestrami, spojenými s_nami v_modlitbe, velebme Boha a prosme ho:

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Svätý Otče, prosíme ťa za tých, čo ťa poznajú len svetlom rozumu;

obohať ich aj svetlom evanjelia tvojho Syna.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Zhliadni na všetkých, čo sú mimo Cirkvi a hľadajú východisko zo svojho biedneho položenia,

aby našli Krista, cestu, pravdu a život.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Pomáhaj ľuďom, ktorí úprimne žijú podľa svojho náboženstva,

aby došli až k_obdivuhodnému svetlu Krista, tvojho Syna.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Neprestajne očisťuj srdcia veriacich,

aby ťa čoraz jasnejšie poznali.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Zjav na zosnulých svoje milosrdenstvo

a odej ich slávou svojich vyvolených.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

11. JANUÁRA

ALEBO V_PIATOK PO NEDELI ZJAVENIA PÁNA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 45, 22-23{/r}

Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu, všetky končiny zeme. Lebo ja som Boh a nik iný! Na seba samého prisahám: z_mojich úst vychádza pravda, neodvolateľné slovo: predo mnou sa skloní každé koleno, mne bude prisahať každý jazyk.

Ant. na Benediktus: Prídu k_tebe tí, čo ťa tupili, a zohnú sa k_šľapajam tvojich nôh.

PROSBY

Česť a sláva Kristovi, ktorý prišiel stvoriť nového človeka s_novým srdcom a s_novým duchom. Vzývajme ho:

Pre svoje narodenie obnov nás, Pane.

Keď si prijal ľudskú prirodzenosť, dal si nám účasť na tajomstve svojho božského života;

daj, aby sme ťa poznali v_tajomstve tvojho slova a tela, ktoré si zveril Cirkvi.

Pre svoje narodenie obnov nás, Pane.

Pôvodca ľudského pokolenia, narodením z_nepoškvrnenej Panny si sa stal človekom, ako sme my;

na jej orodovanie daj, aby sme dosiahli spasiteľné spojenie s_tvojou božskou prirodzenosťou.

Pre svoje narodenie obnov nás, Pane.

Náš Vykupiteľ, ty si zostúpil na zem ako rosa na rúno;

oživuj naše duše živou vodou prúdiacou do večného života.

Pre svoje narodenie obnov nás, Pane.

Pane, slávime začiatky tvojho života na zemi;

daj, aby sme sa usilovali s_tvojou pomocou dosiahnuť dokonalosť kresťanského života.

Pre svoje narodenie obnov nás, Pane.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohúci Bože, svetlom hviezdy si zjavil narodenie Spasiteľa sveta; daj, prosíme, aby sme vo svojich srdciach vždy viac poznávali tajomstvo jeho narodenia.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 3b-4{/r}

Boh poslal svojho Syna v_tele podobnom hriešnemu a v_tele odsúdil hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v_nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa Ducha.

Ant. na Magnifikat: Anjel mudrcov vo sne varoval a oni sa inou cestou vrátili do svojej krajiny.

PROSBY

Drahí bratia (a sestry), prosme Otca, ktorý urobil Krista svetlom národov:

Otče náš, vyslyš nás.

Rozšír svoju Cirkev po celom svete,

aby sa zjavila sláva tvojho Syna.

Otče náš, vyslyš nás.

Večný Otec, ty si priviedol k_svojmu Synovi pohanských mudrcov;

ukáž ho všetkým, čo hľadajú pravdu.

Otče náš, vyslyš nás.

Povolaj národy do svojho obdivuhodného svetla,

aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno.

Otče náš, vyslyš nás.

Pošli robotníkov na svoju žatvu,

aby ohlasovali evanjelium chudobným a zvestovali čas milosti.

Otče náš, vyslyš nás.

Udeľ zosnulým plnosť vykúpenia,

aby sa tešili z_účasti na víťazstve tvojho Syna Ježiša Krista.

Otče náš, vyslyš nás.

12. JANUÁRA

ALEBO V_SOBOTU PO NEDELI ZJAVENIA PÁNA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 7, 26-27{/r}

Múdrosť je odblesk večného svetla, zrkadlo Božej moci bez škvrny a obraz jeho dobroty. A hoci je len jedna, môže všetko; zostáva sama v_sebe a všetko obnovuje. V_každom pokolení prechádza do svätých duší a robí z_nich Božích priateľov a prorokov.

Ant. na Benediktus: Toto urobil Ježiš v_Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a tak zjavil svoju slávu.

PROSBY

Oslavujme Krista, obraz neviditeľného Boha, a s_vierou ho prosme:

Kriste, Boží Syn, vyslyš nás.

Boží Syn, ty si nám ukázal Otcovu lásku;

zjavuj ju ďalej ľuďom v_našej bratskej láske.

Kriste, Boží Syn, vyslyš nás.

Ty si mnohými zázrakmi ukázal, že si Pán života;

udeľ nám plnú účasť na svojom živote.

Kriste, Boží Syn, vyslyš nás.

Daj, nech sa na nás zjaví tvoj život,

keď na svojom tele nosíme tvoje umieranie.

Kriste, Boží Syn, vyslyš nás.

Osvieť svojím svetlom naše srdce,

aby sme poznali Božiu velebnosť.

Kriste, Boží Syn, vyslyš nás.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, skrze svojho jednorodeného Syna urobil si nás novým stvorením; daj, aby sme sa pôsobením tvojej milosti čoraz dokonalejšie premieňali v_Ježiša Krista, v_ktorom je naša ľudská prirodzenosť spojená s_tvojím Božstvom.