Prvá nedeľa po Zoslaní Ducha Svätého

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Slávnosť

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Vznešený Otče, celá tvoja ríša

vyznáva, že ty, tvoj Syn a Duch Svätý

si vo vesmíre, krásne utvorenom,

jediným Pánom.

Nik nezná divné hĺbky tvojho bytia,

Trojica Božia, lež ty oblažuješ

nebeské zbory, čo ťa vyznávali

piesňami chvály.

Spievajú, že ty, Otče, svet si stvoril,

že večným Svetlom riadiš vesmír celý,

že srdcia verných ohňom Lásky pravej

prenikáš stále.

V_duchu sme aj my s_chórmi anjelskými,

k_ich spevom svoje hymny pripájame,

by sme raz s_nimi, verní tvojej vôli,

blažení boli. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Buď s_nami, jediný všemohúci Boh, Otec i_Syn i_Duch Svätý. Aleluja.

Žalm 8

Ant. 2 Otec je láska, Syn je milosť, Duch Svätý spoločenstvo, blažená Trojica. Aleluja.

Žalm 33, I

Ant. 3 Otec je pravdivý, Syn je pravda, aj Duch je pravda, blažená Trojica. Aleluja.

Žalm 33, II

Pánovým slovom povstali nebesia. Aleluja.

A dychom jeho úst všetky ich voje. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom

{r:1Kor}2, 1-16{/r}

{p}

Veľké tajomstvo Božej vôle

{v}1{/v}Keď som prišiel k_vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. {v}2{/v}Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. {v}3{/v}A bol som u_vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. {v}4{/v}Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v_presvedčivých a múdrych slovách, ale v_prejavoch Ducha a moci, {v}5{/v}aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.

{v}6{/v}Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť – no nie múdrosť tohto veku ani múdrosť kniežat tohto veku, ktoré spejú k_záhube, {v}7{/v}ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. {v}8{/v}Nik z_kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. {v}9{/v}Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

{v}10{/v}Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. {v}11{/v}Veď kto z_ľudí vie, čo je v_človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v_ňom? Tak ani čo je v_Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch. {v}12{/v}A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z_Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. {v}13{/v}A o_tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetľujeme. {v}14{/v}Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. {v}15{/v}No duchovný posudzuje všetko, a jeho nik nemôže posúdiť.

{v}16{/v}Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie,

aby ho poúčal?

My však máme Kristovo zmýšľanie.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Ef 1, 17. 18{/r}; {r}1 Kor 2, 12{/r}

Nech nám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby sme ho poznali. Nech osvieti oči nášho srdca, {*} Aby sme vedeli, aká je nádej z_jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z_jeho dedičstva vo svätých.

Nedostali sme ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z_Boha. {*} Aby sme vedeli, aká je nádej z_jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z_jeho dedičstva vo svätých.

Z_Listov svätého biskupa Atanáza

(Ep. 1 ad Serapionem, 28-30: PG 26, 594-595. 599)

{p}

Svetlo, odblesk, milosť v_Trojici a z_Trojice

Nebolo by od veci preskúmať staré podanie, učenie a vieru katolíckej Cirkvi, ktorú nám nepochybne Pán odovzdal, apoštoli hlásali a otcovia zachovali. Veď na nej je postavená Cirkev a keď z_nej niekto vypadne, už nemôže ani byť, ani sa v_nijakom ohľade nazývať kresťanom.

A tak Trojica je svätá a dokonalá. Poznávame ju ako Otca, Syna a Ducha Svätého; nie je v_nej primiešané nič cudzie ani vonkajšie, ani nepozostáva zo stvoriteľa a stvorenej veci, ale celá je plná tvorivej a účinnej sily. Prirodzenosťou sa podobá sama sebe a je nedeliteľná. A jedna je aj jej pôsobnosť, aj činnosť. Lebo Otec robí všetko skrze Slovo v_Duchu Svätom, a takto sa zachováva jednota svätej Trojice. Tak sa v_Cirkvi ohlasuje jeden Boh, ktorý je „nad všetkým, preniká všetko a je vo všetkom“{n}{r}Ef 4,6{/r}{/n}. „Nad všetkým“ ako Otec, ako východisko a prameň. „Preniká všetko“, čiže skrze Slovo. A konečne je „vo všetkom“ v_Duchu Svätom.

Keď svätý Pavol píše Korinťanom o_duchovných veciach, privádza všetko k_jednému Bohu Otcovi ako k_hlave takto: „Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.“{n}{r}1Kor 12,4-6{/r}{/n}

Teda čo Duch rozdeľuje jednotlivcom, to dáva Otec skrze Slovo. Lebo všetko, čo má Otec, je aj Synovo. A potom čo dáva Syn v_Duchu, sú pravé Otcove dary. Podobne keď je v_nás Duch, je v_nás aj Slovo, ktoré nám ho dáva, a v_Slove je aj Otec. A tak sa spĺňa to: „Prídeme ja a Otec a urobíme si uňho príbytok.“{n}{r}Jn 14,23{/r}{/n} Lebo kde je svetlo, tam je aj odblesk. A zasa kde je odblesk, tam je podobne aj jeho pôsobenie a žiarivá milosť.

To isté učí Pavol v_Druhom liste Korinťanom týmito slovami: „Milosť nášho Pána Ježiša Krista a Božia láska i_spoločenstvo Svätého Ducha nech je s_vami všetkými.“{n}{r}2Kor 13,13{/r}{/n} Lebo milosť a dar, ktorý sa dáva v_Trojici, dáva Otec skrze Syna v_Duchu Svätom. Lebo ako sa milosť dáva z_Otca skrze Syna, tak my nemôžeme nijako ináč tento dar prijať, iba v_Duchu Svätom. A keď sa na nej staneme účastnými, máme lásku Otca, milosť Syna a spoločenstvo samého Ducha.

{p}

RESPONZÓRIUM

Velebme Otca i_Syna so Svätým Duchom. {*} Chváľme a vyvyšujme ho naveky.

Nech je zvelebený Boh na nebeskej oblohe; hoden chvály a slávy naveky. {*} Chváľme a vyvyšujme ho naveky.

NA VIGÍLIU: Ant. Chvála a večná sláva Bohu Otcovi i_Synovi aj svätému Tešiteľovi na veky vekov. Chválospevy ako v Cezročnom období.
Evanjelium je zo slávnosti; to, ktoré sa tento rok nečíta pri omši.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Nesmierny Bože v_Trojici,

od vekov existujúci,

moc tvoja všetko stvárňuje,

nad časom, vekmi panuje.

Ty k_blaženosti úplnej

sám sebe stačíš jedine,

a predsa starosť o_nás máš,

zem, nebo láskou objímaš.

Ty, Otče, si zdroj milosti,

ty, Synu, jeho slávou si

a ty, Duch Svätý, obidvoch

si večná láska, pravý Boh.

Z_teba, Trojica blažená,

jak z_prvotného prameňa

vyviera život, stvorenie

i_všetka krása z_teba je.

Z_nás, ktorých zdobí radostná

koruna tvojho synovstva,

vybuduj chrámy žiarivé,

Svätého Ducha svätyne.

Ty Svetlo, v_tom dni poslednom

pridruž nás v_nebi k_anjelom;

nech chválime ťa v_radosti

po všetky veky večnosti. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Sláva ti, Trojica, rovná v_osobách, jediné Božstvo, ako pred všetkými vekmi tak i_teraz i_naveky.

Žalm 113

Ant. 2 Nech je zvelebená svätá Trojica a nerozdielna Jednota; oslavujme ju, lebo nám preukázala svoje milosrdenstvo.

Žalm 147, 12-20

Ant. 3 Sláva a česť Bohu v_jednote Trojice, Otcovi i_Synovi so Svätým Duchom, na večné veky.

Chválospev Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 11, 33-36{/r}

Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Velebme Otca i_Syna so Svätým Duchom. {*} Chváľme ho naveky.

Velebme Otca i_Syna so Svätým Duchom. {*} Chváľme ho naveky.

Jedinému Bohu česť a sláva. {*}

Chváľme ho naveky.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Velebme Otca i_Syna so Svätým Duchom. {*} Chváľme ho naveky.

Ant. na Magnifikat: Vďaka ti, Bože, vďaka ti, pravá a jedna Trojica, jedno a najvyššie Božstvo, svätá a jedna Jednota.

PROSBY

Ako na druhé vešpery.

MODLITBA

Bože, láskavý Otče, ty si poslal na svet Slovo pravdy a Ducha Posvätiteľa, a tak si zjavil ľuďom svoje obdivuhodné tajomstvo; daj, aby sme v_duchu pravej viery vyznávali slávu večnej Trojice a klaňali sa jedinému všemohúcemu Bohu.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa pravému Bohu, jedinému v_Trojici a Trojici v_Jednote.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Na večnom tróne Trojica sa skveje,

čo láskou vládne nad srdcami ľudí;

nech ti znie pieseň chvály nekonečnej

na veky večné.

Stvoriteľ sveta, Otče dobrotivý,

dal si nám život, sme aj tvoje deti;

daj, by sme stále podľa viery žili

vždy tebe milí.

Večného svetla odblesk, Synu Boží,

nazývaš bratmi nás a s_nami bývaš,

daj, nech sme v_tebe ako ratolesti

dobrej povesti.

Ty oheň lásky, Tešiteľ Duch Svätý,

čo mocným svetlom nežne riadiš svety,

obnov nám myseľ, srdce k_dobru pohni

vo svojom ohni.

Trojica nežná, vítaný hosť duše,

spoj nás so sebou putom silnej lásky,

daj, nech náš život, radosť i_spev rastie

na večné šťastie. Amen.

Ant. 1 Tebe česť a vláda, tebe sláva a moc, tebe chvála a plesanie na večné veky, blažená Trojica.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Právom ťa chvália, klaňajú sa ti a oslavujú ťa všetky tvoje tvory, blažená Trojica.

Ant. 3 Od neho, skrze neho a v_ňom je všetko: jemu sláva naveky.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 12, 4-6{/r}

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tebe chvála, tebe sláva, {*} Blažená Trojica.

Tebe chvála, tebe sláva, {*} Blažená Trojica.

Tebe vzdávanie vďaky na veky vekov. {*}

Blažená Trojica.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Tebe chvála, tebe sláva, {*} Blažená Trojica.

Ant. na Benediktus: Nech je zvelebená svätá a nerozdielna Trojica, ktorá tvorí a spravuje všetko; nech je zvelebená teraz i_vždycky i_po nekonečné veky vekov.

PROSBY

Klaňajme sa Otcovi i_Synovi i_Duchu Svätému a s_radosťou ich oslavujme:

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Svätý Otče, my nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba, preto nám milostivo daj Ducha Svätého,

nech príde na pomoc našej slabosti a prihovára sa za nás.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Boží Syn, ty si prosil Otca, aby poslal tvojej Cirkvi Tešiteľa;

daj, nech s_nami naveky zostane Duch pravdy.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Príď, Duchu Svätý, a daruj nám svoje ovocie: lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu,

vernosť, miernosť, zdržanlivosť a čistotu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Všemohúci Otče, ty si poslal do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: Abba, Otče;

daj, nech nás vedie Duch, aby sme boli tvoji dedičia a Kristovi spoludedičia.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kriste, ty si poslal Tešiteľa, ktorý vychádza od Otca, aby o_tebe vydal svedectvo;

daj, nech aj my svedčíme o_tebe pred ľuďmi.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na prvé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pravá, najvyššia a večná Trojica: Otec, Syn a Duch Svätý.

Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Osloboď nás, spas nás a oživ nás, blažená Trojica.

Žalm 114

Ant. 3 Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

Chválospev Porov. Zjv 19, 1-2. 5-7

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 4, 3-6{/r}

Usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v_jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Velebme Otca i_Syna so Svätým Duchom. {*} Chváľme ho naveky.

Velebme Otca i_Syna so Svätým Duchom. {*} Chváľme ho naveky.

Jedinému Bohu česť a sláva. {*}

Chváľme ho naveky.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Velebme Otca i_Syna so Svätým Duchom. {*} Chváľme ho naveky.

Ant. na Magnifikat: Teba, nezrodeného Boha Otca, teba, jednorodeného Syna, teba, Ducha Svätého Tešiteľa: svätú a nerozdielnu Trojicu, celým srdcom i_ústami vyznávame, chválime a velebíme: Tebe sláva naveky.

PROSBY

Otec skrze Ducha Svätého oživil telo svojho Syna, Ježiša Krista, a tým ho urobil pre nás prameňom života. Pozdvihnime oslavný hlas a volajme jedinému Bohu v_Trojici:

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Otče, všemohúci a večný Bože, v_mene svojho Syna zošli na Cirkev Tešiteľa Ducha Svätého,

aby ju zachoval v_jednote dokonalej lásky a pravdy.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Otče, pošli robotníkov na svoju žatvu, aby učili všetky národy a krstili ich v_mene Otca i_Syna i_Ducha Svätého

a aby ich utvrdzovali vo viere.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Bože, pomáhaj všetkým, ktorých prenasledujú pre meno tvojho Syna,

veď on sľúbil, že im dáš Ducha pravdy, aby v_nich hovoril.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Všemohúci Otče, nech všetci spoznajú, že ty, Večné Slovo a Duch Svätý ste jedno,

aby verili a dúfali v_jedného Boha a milovali ho.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Otče živých, daj našim zosnulým účasť na svojej sláve,

kde v_jednote s_tebou naveky kraľuje tvoj Syn i_Duch Svätý.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

MODLITBA CEZ DEŇ Žalmy sú z nedele prvého týždňa.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Teba vzývame, teba chválime, tebe sa klaniame, blažená Trojica.

Ant. 2 Ty si naša nádej, naša spása, naša sláva, blažená Trojica.

Ant. 3 Vyznávame, že u_teba je plnosť bytia, života i_poznania.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 1, 21-22{/r}

Boh nás i_vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha.

Vstúpte do jeho brán s_piesňou chvály.

Vzdajte slávu Bohu Otcovi i_Synovi i_Duchu Svätému.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 4, 4. 5-6{/r}

Boh poslal svojho Syna, aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: Abba, Otče!

Blažená, velebená a slávna Trojica:

Otec i_Syn i_Duch Svätý.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 7, 12{/r}

Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i_sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.

Zvelebený si, Pane, na nebeskej oblohe.

Hoden chvály a slávy naveky.