JÚL

2. júla

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE

Sviatok

INVITATÓRIUM

Ant. Oslavujme Pána vo sviatok Návštevy blahoslavenej Panny Márie.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Vznešená Matka, príďže k_nám

i_s_darom Ducha Svätého,

nech sa tešíme ako Ján

z_návštevy Syna Božieho.

Príď a prines nám Ježiša,

aby svet mohol uveriť,

by každý hľadel do výšav

a tvoju slávu ocenil.

Nes pozdrav ľudu Božiemu;

nech Krista, Pána, privíta,

hneď, ako tvoj hlas zaznie mu,

nech vzplanie láska ukrytá.

Mária, v_tebe oporu

má verný ľud tvoj, pozoruj:

hľadá ťa s_dušou planúcou,

počíta s_tvojou pomocou.

Ty nádej večnej radosti,

ty prístav našich úzkostí,

priveď nás k_večnej slávnosti

odetých rúchom milosti.

Nech s_tebou, Panna vznešená,

i_náš duch Pána velebí,

že tvoja česť i_odmena

je veľká tu i_na nebi. Amen.

Ant. 1 Panna Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v_hornatom kraji.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v_jej lone sa zachvelo a naplnil ju Duch Svätý.

Ant. 3 Blahoslavená si, Mária, lebo si uverila, že sa v_tebe splní, čo ti povedal Pán.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Joel 2, 27 – 3, 1{/r}

Spoznáte, že uprostred Izraela som ja a ja som Pán, váš Boh, iného niet; a môj ľud už nebude nikdy zahanbený. Potom vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia i_vaše dcéry budú prorokovať.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Pán si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Do svojho stánku ju voviedol. {*}

A dal jej prednosť pred všetkými.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Ant. na Benediktus: Keď Alžbeta začula Máriin pozdrav, zvolala veľkým hlasom: Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?

PROSBY

Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z_Panny Márie, a prosme ho:

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Ježišu, Slnko spravodlivosti, pred tebou ako žiarivá zornica vzišla nepoškvrnená Panna;

daj, nech stále žijeme vo svetle tvojho príchodu.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Pane, daj nech napodobňujeme tvoju matku Máriu, ktorá si vybrala lepší podiel,

aby sme hľadali pokrm, ktorý ostáva pre večný život.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Spasiteľ sveta, ty si mocou svojho vykúpenia uchránil svoju matku pred poškvrnou hriechu;

zachovaj nás čistých od hriechu.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Náš Vykupiteľ, ty si Pannu Máriu urobil čistým príbytkom pre seba a stánkom Ducha Svätého;

urob aj nás trvalým chrámom svojho Ducha.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, keď preblahoslavená Panna Mária nosila pod srdcom tvojho Syna, vnukol si jej, aby navštívila Alžbetu; daj, prosíme, aby sme ochotne nasledovali vnuknutia Ducha Svätého a spolu s_Pannou Máriou ťa vždy mohli velebiť.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Kým Peter hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo; i_hovorili jazykmi a velebili Boha.

Ant. napoludnie Peter vyšiel okolo poludnia na strechu domu modliť sa.

Ant. popoludní Peter a Ján vystupovali o_tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jdt 13, 18-19{/r}

Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na svete. A zvelebený je Pán, Boh náš, ktorý stvoril nebo i_zem a ktorý ťa viedol, aby si úderom zasiahla hlavu kniežaťa našich nepriateľov. Preto nevymizne tvoja chvála zo sŕdc ľudí, ktorí si budú naveky pripomínať Pánovu silu.

Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo

A zachovávajú ho.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Tob 12, 6b{/r}

{v}6b{/v}Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré nám preukázal; dobrorečte mu a ospevujte ho.

Blahoslavené lono Panny Márie,

Lebo nosilo Syna večného Otca.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 7, 27-28{/r}

Múdrosť zostáva sama v_sebe a všetko obnovuje. V_každom pokolení prechádza do svätých duší a robí z_nich Božích priateľov a prorokov. Veď Boh miluje len toho, kto býva s_múdrosťou.

Požehnaná si medzi ženami

A požehnaný je plod tvojho života.

VEŠPERY

HYMNUS

Chvatnými krokmi kráčaš, svätá Panna,

do mesta v_horách, ale nejdeš sama:

máš Božie dieťa a slúžiť chceš v_láske

staručkej matke.

Len čo tá čuje tvoje pozdravenie,

dieťa v_jej lone jasá, sväté chvenie;

nazve ťa matkou svojho Pána, ženou

blahoslavenou.

A vtedy v_Duchu prorokuješ krásne,

že ťa ľud bude blahoslaviť šťastne,

a spievaš Bohu za to, že ťa uctil,

chválospev vrúcny.

Národy sveta teba oslavujú,

blaženou matkou všade nazývajú,

veria, že každý prejav priazne Pána

rozdávaš sama.

Tys’ niesla Krista, prines dary nové

pre našu spásu daj ich v_miere hojnej

nám, ktorí s_tebou velebíme večnú

Trojicu šťastnú. Amen.

Ant. 1 Panna Mária vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2 Len čo zaznel tvoj pozdrav v_mojich ušiach, zachvelo sa dieťa v_mojom lone.

Ant. 3 Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 5, 5b-7{/r}

Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v_určenom čase. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o_vás stará.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {*}

Pán s_tebou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Ant. na Magnifikat: Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo Pán zhliadol na poníženú služobnicu.

PROSBY

Z_celého srdca chváľme všemohúceho Boha Otca, lebo z_jeho vôle oslavujú Pannu Máriu, matku jeho Syna, všetky pokolenia, a pokorne ho prosme:

Nech oroduje za nás Plná milosti.

Alebo:

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si nám dal Pannu Máriu za matku; na jej príhovor udeľ chorým zdravie, zarmúteným útechu, hriešnikom odpustenie

a všetkým pokoj a spásu.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Otče, daj, nech je tvoja Cirkev jedno srdce a jedna duša

a veriaci nech jednomyseľne zotrvávajú na modlitbách s_Máriou, Ježišovou matkou.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si Pannu Máriu ustanovil za matku milosrdenstva;

daj, nech všetci, čo sú v_nebezpečenstvách, pocítia jej materskú lásku.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si chcel, aby Panna Mária bola matkou rodiny v_Ježišovom a Jozefovom dome;

daj, nech sa na jej príhovor všetky matky usilujú o_lásku a svätosť vo svojich rodinách.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si Pannu Máriu korunoval za kráľovnú neba;

daj, nech sa zosnulí naveky radujú so všetkými svätými v_tvojom kráľovstve.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

3. júla

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA

Sviatok

Tomáš je z_apoštolov známy zvlášť svojou nevierou, ktorá sa rozplynula pred vzkrieseným Kristom, a vyslovil veľkonočnú vieru Cirkvi: „Pán môj a Boh môj!“ O_jeho živote nevieme nič isté, okrem toho, čo je v_evanjeliu. Údajne hlásal evanjelium národom Indie. Od 6. storočia sa spomína slávnostné prenesenie jeho tela 3. júla do Edessy.

Zo spoločnej časti na sviatky apoštolov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ty v_zbore apoštolov si

jedno zo svetiel najväčších;

to nech ti, Tomáš, chválospev

z_našich úst i_sŕdc dosvedčí.

Vzal si ťa Kristus do neba,

tvoj Pán a Boh, čo ťa mal rád;

aj ty si z_lásky k_nemu chcel

s_ním umrieť a zaň život dať.

Mučí ťa láska, trápi žiaľ;

keď bratia tvrdia, že vstal Pán.

Istotu chceš mať, hľadieť naň,

dotknúť sa jeho svätých rán.

A ako žiariš radosťou,

keď vidíš Pána živého;

Pán môj a Boh môj, zavoláš

a kľakáš v_láske pred neho.

My sme ho neuvideli,

no pre teba viac veríme,

tým vrúcnejšie a silnejšie

láskou k_Pánovi horíme.

Buď večná sláva Kristovi;

na tvoje prosby nech dá nám,

čo vierou k_nemu kráčame,

vidieť ho v_nebi bez zábran. Amen.

Ant. 1 Tomáš povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?! Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Tomáš, nazývaný Didymus, nebol s_nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci hovorili: Videli sme Pána. Aleluja.

Ant. 3 Vlož sem ruku, pozri si miesta po klincoch a nebuď neveriaci, ale veriaci. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 2, 19-22{/r}

Už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V_ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v_svätý chrám v_Pánovi; v_ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v_Duchu.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Urobíš ich kniežatami {*} Na celej zemi.

Urobíš ich kniežatami {*} Na celej zemi.

Na tvoje meno, Pane, budú pamätať. {*}

Na celej zemi.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Urobíš ich kniežatami {*} Na celej zemi.

Ant. na Benediktus: Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili. Aleluja.

PROSBY sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

MODLITBA

Všemohúci Bože, s_radosťou slávime sviatok svätého apoštola Tomáša, ktorý vyznal, že tvoj Syn je Pán a Boh; prosíme ťa, nech nás ustavične sprevádza ochrana tohto apoštola, aby sme vierou mali život v_Ježišovom mene.

VEŠPERY

Hymnus, žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Antifóny sú ako na ranné chvály.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 4, 11-13{/r}

Kristus ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k_jednote viery a poznania Božieho Syna, k_zrelosti muža, k_miere plného Kristovho veku.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zvestujte pohanom {*} Pánovu slávu.

Zvestujte pohanom {*} Pánovu slávu.

A jeho zázraky všetkým národom. {*}

Pánovu slávu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zvestujte pohanom {*} Pánovu slávu.

Ant. na Magnifikat: Vložil som svoje prsty do rán po klincoch a svoje ruky do jeho boku a povedal som: Pán môj a Boh môj. Aleluja.

PROSBY sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

4. júla

SV. ALŽBETY PORTUGALSKEJ

Narodila sa roku 1271 v_aragónskej kráľovskej rodine. Mladučkú ju vydali za portugalského kráľa a porodila dvoch synov. Statočne znášala útrapy a ťažkosti, modlila sa a konala skutky milosrdnej lásky. Po smrti manžela rozdala majetok chudobným a obliekla si rúcho Tretieho rádu svätého Františka. Zomrela roku 1336, keď sa práve usilovala o_zmierenie syna a zaťa.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien: tých, čo konali skutky milosrdenstva.

MODLITBA

Bože, pôvodca pokoja a pravej lásky, ty si obdaril svätú Alžbetu obdivuhodnou milosťou zmierovať hnevníkov; na jej príhovor nám pomáhaj vnášať pokoj medzi ľudí, aby sme sa mohli nazývať Božími deťmi.

5. júla

SV. CYRILA, MNÍCHA, A METODA, BISKUPA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Slávnosť

Cyril (predtým Konštantín) sa narodil v_Solúne. V_Carihrade dostal vynikajúce vzdelanie. Spolu s_bratom Metodom prijal misiu zveľadiť katolícku vieru a zriadiť cirkevnú provinciu u_Slovanov na Veľkej Morave. Svätí bratia preložili do staroslovienčiny Sväté písmo a liturgické knihy. Zaznačili ich písmom, ktoré vynašiel Cyril. Pozvali ich do Ríma, aby podali správu o_svojej apoštolskej činnosti. Hadrián II. potvrdil sloviensku reč za liturgickú. Cyril prijal v_Ríme mníšske rúcho a tam aj zomrel 14. februára 869. Metoda vysvätili za biskupa a pôsobil najprv v_Panónii, potom ako arcibiskup a apoštolský legát pro fide na Veľkej Morave. Veľa si vytrpel od neprajníkov, ale rímski pápeži ho podporovali. Zomrel 6. apríla 885.
Pápež Ján Pavol II. vyhlásil svätých bratov Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy 31. decembra r. 1980.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Veriaci, chváľte hrdinov dvoch slávnych;

skvejú sa v_nebi, Bohom odmenení,

–_slovanské stĺpy_–, úctou ozdobení.

Hrdí sme na nich.

Tá istá láska zjednotila bratov,

tá istá túžba vyviedla ich z_ticha:

dať perlu neba mnohým, možnosť dýchať

milosťou svätou.

Svetlom, čo v_chráme neba žiari stále,

ožiaria ľud, čo býva na Morave;

zástupy mnohé privádzajú v_sláve

k_Petrovej skale.

Nech vaša svätosť, prosby vášho hlasu

vyprosia svetu milosť prijať vieru;

a Rím jak vtedy, tak i_teraz veru

poskytne spásu.

Chvála ti, Kriste, velebíme teba,

že si dal ľudu takých vierozvestov;

pomáhaj aj nám kráčať vždy ich cestou

k_radostiam neba. Amen.

Alebo, najmä pri spoločnom recitovaní, pieseň z_JKS 432:

Oslavujme hviezdy jasné:

Cyrila a Metoda,

tieto zhora svetlá krásne

slovenského národa.

Vrúcne zaznej v_národe

jediný všetkých hlas:

Ó,_svätý Cyril i_Metod, orodujte za nás.

Ó,_svätý Cyril i_Metod, orodujte za nás.

Otcom našim Pána, Krista,

s_prácou veľkou hlásali,

aby sa tak dozaista

k_sláve večnej dostali.

Vrúcne zaznej.

Ako verní pastierovia

pásli stáda Pánove,

odrážali jak strážcovia

všetky klamy diablove.

Vrúcne zaznej.

Ako sviece pravovzorné

svetlom pravdy svietili,

srdcia čisté a pokorné

k_láske Božej vznietili.

Vrúcne zaznej.

Už koruna spravodlivá

v_nebi krášli hlavu vám,

vaša prosba starostlivá

vyžiadaj tú slávu nám!

Vrúcne zaznej.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov. Žalm 117

Ant. 2 Títo ľudia vynikali čnosťou a zvestovali národom sväté slová. Žalm 146

Ant. 3 Pre svoju zbehlosť zostavili písmo a písali ním a prednášali básne. Chválospev

Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 1-3{/r}

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u_Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s_nami. Veď my máme spoločenstvo s_Otcom a s_jeho Synom Ježišom Kristom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Ustanovil som strážcov.

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Ustanovil som strážcov.

Vo dne v_noci neprestanú hlásať Pánovo meno. {*}

Ustanovil som strážcov.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Ustanovil som strážcov.

Ant. na Magnifikat: Toto sú naši otcovia a praví pastieri, ktorí nás, čo sme sedeli vo tme a tôni smrti, priviedli do obdivuhodného svetla života.

PROSBY

S_radosťou oslavujme Ježiša Krista, nášho veľkňaza a Pastiera, ktorý nám poslal vierozvestov Cyrila a Metoda, a pokorne ho prosme:

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.

Pane Ježišu, ty osvecuješ svoju Cirkev svätými a vynikajúcimi mužmi;

daj, nech všetci kresťania žiaria radosťou z_poznania pravdy o_tebe.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.

Pane Ježišu, ty si nás svojou krvou zmieril s_Otcom;

zachovaj nás vo svojej láske, aby sme všetci boli jedno.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.

Pane Ježišu, urob z_nás znamenitý ľud, zjednotený v_pravej viere i_v_jej správnom vyznávaní,

a vlej nám do sŕdc slovo svojho učenia.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.

Pane Ježišu, ty prostredníctvom pastierov Cirkvi dávaš svojim ovečkám večný život;

prijmi k_sebe zosnulých, za ktorých si položil svoj život.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si našim predkom poslal svätých Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k_pravej viere; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili.

INVITATÓRIUM

Ant. Na sviatok svätého Cyrila a Metoda oslavujme nášho Boha.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ó, krásne svetlá otčiny,

slovanským kmeňom milené,

vás, bratia, pozdravujeme

a piesňou chváliť ideme.

Rím s_veľkou poctou vítal vás

jak matka synov v_náručí,

a vencom úcty zdobil vás

a novú moc vám poručil.

Do našich krajín vyšli ste

vniesť Krista, svetlom preniknúť,

jasom naplniť nebeským

tých, ktorých oslepoval blud.

A srdcia hriechov zbavené

horlivosť svätá zachváti

a bezútešné bodliaky

na kvety čnosti obráti.

Teraz už z_rajskej otčiny

zhliadnite na ľud vo svete;

nech živá viera planie v_nás,

dedičstvo vaše presväté.

Buď sláva svätej Trojici;

nech ona povzbudzuje nás

ísť vašou cestou vznešenou

a získať dary večných krás. Amen.

Ant. 1 Oni sú dvaja milosrdní mužovia, čo stoja pred Pánom a veľa sa modlia za celé sväté mesto.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Oni sú dve olivy a dva svietniky, čo svietia pred Pánom, Panovníkom celej zeme.

Ant. 3 Oni dosiahli slávu u_svojich súčasníkov, už za ich života ich chválili.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 13, 7-9a{/r}

Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera i_dnes a naveky! Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

O_múdrosti svätých {*} Rozprávajú národy.

O_múdrosti svätých {*} Rozprávajú národy.

A ich chválu hlása zhromaždený ľud. {*}

Rozprávajú národy.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

O_múdrosti svätých {*} Rozprávajú národy.

Ant. na Benediktus: Vo svätosti a spravodlivosti slúžili Pánovi po všetky dni svojho života; preto ich Pán zaodial rúchom slávy.

PROSBY

Vďačne chváľme Krista, dobrého Pastiera, za nášho filozofa Cyrila a veľkňaza Metoda a pokorne prosme:

Pane, spravuj nás svojou mocnou pravicou.

Ty si múdrosťou a láskou svätého Cyrila a Metoda vychovával svoje duchovné stádo;

zveľaď svoju Cirkev množstvom veriacich.

Pane, spravuj nás svojou mocnou pravicou.

Ty si pred svojím umučením prosil Otca, aby všetci boli jedno;

zjednoť v_pravej viere všetky slovanské národy.

Pane, spravuj nás svojou mocnou pravicou.

Ty si nám dal Pannu Máriu za matku; na jej príhovor udeľ chorým zdravie, zarmúteným útechu, hriešnikom odpustenie

a všetkým pokoj a spásu.

Pane, spravuj nás svojou mocnou pravicou.

Ty si nás všetkých pozval k_dokonalej láske;

na príhovor svätého Cyrila a Metoda daj nám pastierov podľa svojho srdca.

Pane, spravuj nás svojou mocnou pravicou.

Ty si manna, čo zostupuje z_neba, ty živíš Cirkev svojím telom a svojou krvou;

daj, aby sme v_sile tohto pokrmu verne kráčali za tebou.

Pane, spravuj nás svojou mocnou pravicou.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS a PSALMÓDIA je ako na prvé vešpery.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 4, 1-4{/r}

Prosím vás ja, väzeň v_Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v_láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v_jednej nádeji svojho povolania.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, Bože môj, vyslyš moju modlitbu {*} A zachovaj svoje verné stádo, na čelo ktorého si postavil mňa.

Pane, Bože môj, vyslyš moju modlitbu {*} A zachovaj svoje verné stádo, na čelo ktorého si postavil mňa.

Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby. {*}

A zachovaj svoje verné stádo, na čelo ktorého si postavil mňa.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pane, Bože môj, vyslyš moju modlitbu {*} A zachovaj svoje verné stádo, na čelo ktorého si postavil mňa.

Ant. na Magnifikat: Blažení naši veľkňazi, vaše duše sú v_raji a telá pochované v_pokoji. Svojím orodovaním opatrujte národy, ktoré ste priviedli ku Kristovi.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Otče, ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta.

Ant. napoludnie Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

Ant. popoludní My sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 12-13{/r}

Ako Boží vyvolenci svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!

Pán vedie pokorných k_správnemu konaniu

A tichých poúča o_svojich cestách.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 14-15{/r}

Nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v_jednom tele. A buďte vďační!

Nehanbím sa za evanjelium,

Veď ono je Božou mocou a spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 16-17{/r}

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v_mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Ak Pán nestavia dom,

Márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.

6. júla

SV. MÁRIE GORETTI, PANNY A MUČENICE

Narodila sa v_Corinalde v_Taliansku roku 1890 v_chudobnej rodine. Detstvo prežila neďaleko Nettuna a mala ho tvrdé: pomáhala matke v_domácich prácach. Bola nábožná a vytrvalá v_modlitbe. Roku 1902 zomrela pri obrane čistoty pred útočníkom. Radšej sa dala dopichať dýkou, ako by sa mala dať zhanobiť.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo panien.

MODLITBA

Bože, pôvodca nevinnosti a milovník čistoty, ty si svätej Márii Goretti dal v_kvete mladosti milosť mučeníctva pri obrane čistoty a odmenil si ju vencom slávy; prosíme ťa, na jej orodovanie nám udeľ milosť, aby sme verne zachovávali tvoje prikázania.

7. júla

SV. ANTONA MÁRIU ZACCARIU, KŇAZA

Narodil sa v_Cremone v_Lombardsku roku 1502. V_Padove vyštudoval medicínu. Keď bol vysvätený za kňaza, založil Spoločnosť klerikov svätého Pavla čiže barnabitov, ktorá veľa urobila pre mravnú nápravu veriacich. Zomrel roku 1539.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: vychovávateľov alebo rehoľníkov.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, daj, aby sme v_duchu apoštola Pavla nasledovali vznešené poznanie Ježiša Krista, ktoré svätý Anton Mária naplnený múdrosťou slova spásy ustavične ohlasoval v_tvojej Cirkvi.

9. júla

SV. AUGUSTÍNA ZHAO RONGA, KŇAZA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.
Svätý Augustín sa narodil v_Číne. Keď ako cisársky vojak sa vytrvalosťou svätých mučeníkov obrátil k_viere, a stal sa kňazom, roku 1815 sám podstúpil mučeníctvo pre vyznávanie a hlásanie evanjelia. Spolu s_ním sa spomínajú premnohí spoločníci mučeníci Božej Cirkvi, ktorí ako biskupi, kňazi, rehoľníci, rehoľnice ako aj laici muži, ženy, chlapci, dievčatá a deti v_rozličnom veku a na rozličných miestach Číny svedčili uprostred súžení slovom i_skutkom o_Kristovom bohatstve.

MODLITBA

Bože, ty si vyznaním svätého mučeníka Augustína a jeho spoločníkov obdivuhodným riadením posilnil svoju Cirkev; daj, aby tvoj ľud verný svojmu zverenému poslaniu dosiahol rast slobody a svedčil vo svete o_pravde.

11. júla

SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY

Sviatok

Narodil sa v_Norcii v_Umbrii okolo roku 480. Vychovali ho v_Ríme. V_subiackom kraji začal pustovnícky život, kde zhromaždil aj žiakov, a odtiaľ sa odobral na Monte Cassino. Tam založil slávny kláštor a napísal rehoľné pravidlá, ktoré sa rozšírili po všetkých krajinách, a tak sa právom nazýva patriarchom západného mníšstva. Zomrel 21. marca 547, ale už koncom 8. storočia sa jeho spomienka v_mnohých krajinách slávila v_dnešný deň. Pavol VI. ho apoštolským listom Pacis nuntius zo dňa 24. októbra r. 1964 vyhlásil za patróna celej Európy.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov okrem toho, čo nasleduje:

INVITATÓRIUM

Ant. Na sviatok svätého Benedikta oslavujme nášho Boha.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Zákonodarca múdry, svätý, nežný,

ty leskom zásluh žiariš Božím deťom,

Benedikt slávny, obnov náš svet biedny

Kristovým svetlom.

Zhromažďoval si mnohých v_ráde novom,

obdivuhodnú lásku si doň vložil:

v_ľuďoch si vzbudil úctu vľúdnym slovom

k_zákonom Božím.

Pravidlá tvoje robia z_rehoľníkov

aj Božích sluhov, aj oddaných synov;

modlitba s_prácou je ich svätým zvykom

v_prostredí milom.

Pod tvojím menom nech sa usilujú

bratsky sa správať ľudia všetkých krajín

a nech pochopia, aký šťastný dar sa

v_pokoji tají.

Chvála buď Otcu, Synu večná, vrúcna,

Svätému Duchu rovnaká buď sláva,

veď z_Božej priazne tebe česť i_úcta

všade sa vzdáva. Amen.

Ant. 1 Pán im dal večnú slávu a zaistil im meno slávne naveky.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Služobníci Pánovi, zvelebujte Pána naveky.

Ant. 3 Nech svätí jasajú v_sláve, nech sa veselia na svojich lôžkach.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 12, 1-2{/r}

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_jeho srdci {*} Je zákon Boží.

V_jeho srdci {*} Je zákon Boží.

A jeho kroky nezakolíšu. {*}

Je zákon Boží.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

V_jeho srdci {*} Je zákon Boží.

Ant. na Benediktus: Benedikt bol muž svätého života, požehnaný milosťou i_menom.

PROSBY

Bratia a sestry, príhovor svätého patróna Európy, veľkého učiteľa duchovného života, nás povzbudzuje, aby sme sa s_pokornou prosbou obrátili na Krista:

Pane, obnov naše srdcia.

Daj, nech nás príklad svätého Benedikta učí klásť na prvé miesto teba a tvoje kráľovstvo

ako cieľ a najvyššie dobro nášho života.

Pane, obnov naše srdcia.

Nauč nás v_každom pútnikovi, chudobnom a trpiacom uctiť si tvoju božskú osobu,

ako to robil a učil tvoj veľký učeník, ktorého dnes oslavujeme.

Pane, obnov naše srdcia.

Pomáhaj nám, aby sme neoddeľovali prácu od modlitby,

ale obe súladne spájali podľa príkladu svätého Benedikta, ktorý v_tom nasledoval teba a tvojich apoštolov.

Pane, obnov naše srdcia.

Daj nám silu odmietať každú diskrimináciu

v_duchu spravodlivej rovnosti, ktorého svätý Benedikt čerpal z_tvojho evanjelia.

Pane, obnov naše srdcia.

MODLITBA

Bože, ty si vo svätom opátovi Benediktovi ustanovil veľkého učiteľa duchovného života; daj, prosíme, aby sme na prvé miesto vždy kládli lásku k_tebe a veľkodušne kráčali po ceste tvojich prikázaní.

VEŠPERY

HYMNUS

Uprostred svätých ozdobených vencom,

Benedikt, skvieš sa v_nebi oslávený,

pre svoje činy žiariacou si hviezdou,

blahoslavený.

Už v_mladom veku bol si v_čnostiach zrelý,

nijaká rozkoš nemohla ťa zvábiť,

pohrdnúc slávou svetskou, chcel si celý

Boha osláviť.

Opúšťaš domov, rodičov, kraj rodný,

prebývaš v_lesoch, ale v_srdci znie ti

vnuknutie písať knihu, podklad vhodný

pre život svätý.

Hlásal si, že nás Boží príkaz viaže,

že rady Pána s_láskou prijať máme;

vypros nám, aby bolo miesto naše

v_nebeskom chráme.

Chvála buď Otcu, Synu večná, vrúcna,

Svätému Duchu rovnaká buď sláva,

veď z_Božej priazne tebe česť i_úcta

všade sa vzdáva. Amen.

Antifóny, žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 28-30{/r}

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán ho miloval {*} A ozdobil ho.

Pán ho miloval {*} A ozdobil ho.

Zaodial ho rúchom slávy. {*}

A ozdobil ho.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán ho miloval {*} A ozdobil ho.

Ant. na Magnifikat: Dostal požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho spasiteľa, lebo to je pokolenie tých, čo hľadajú Pána.

PROSBY

Prosme Boha, ktorý prostredníctvom svätého Benedikta chcel v_tomto rozvrátenom a zmätenom svete obnoviť svoje posolstvo pokoja a spásy:

Udeľ svoj pokoj všetkým národom.

V_búrlivých časoch si svätého Benedikta a jeho dielo upevnil na skale svojho slova;

daj, nech národy nájdu v_tvojom evanjeliu pevný základ poriadku, spravodlivosti a pokoja.

Udeľ svoj pokoj všetkým národom.

Svätý Benedikt a jeho nasledovníci priviedli k_rozkvetu najrýdzejšie ľudské hodnoty na žírnej pôde viery;

daj, nech v_nej ľudská spoločnosť objaví najlepšiu záruku ľudských práv.

Udeľ svoj pokoj všetkým národom.

Veľkému učiteľovi rehoľného života dal si vyniknúť múdrosťou, rozvahou a zmyslom pre kresťanské a ľudské hodnoty;

udeľ tie isté dary aj našim zákonodarcom a pastierom.

Udeľ svoj pokoj všetkým národom.

Nech svätý patrón Európy pomôže národom nášho kontinentu vytvoriť jednotné a prosperujúce spoločenstvo na osoh a pre rozvoj celého ľudstva

pri rešpektovaní tvojho zákona a v_účinnej spolupráci s_tvojou Cirkvou.

Udeľ svoj pokoj všetkým národom.

Z_Benedikta si urobil nového Abraháma, otca mnohých svätcov;

voveď našich zosnulých do ich spoločenstva vo večnej vlasti.

Udeľ svoj pokoj všetkým národom.

13. júla

SV. HENRICHA

Narodil sa v_Bavorsku roku 973. Po otcovi prevzal správu vojvodstva a neskôr ho zvolili za cisára. Vynikol podporovaním obnovy Cirkvi a misijnej činnosti. Založil mnoho biskupstiev a kláštory obdaroval majetkom. Zomrel roku 1024 a Eugen III. ho roku 1146 zapísal do zoznamu svätých.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

MODLITBA

Bože, ty si svätého Henricha obdaril svojou milosťou a uprostred starostí o_pozemské kráľovstvo si dvíhal jeho myseľ k_veciam nebeským; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme vo víre tohto sveta kráčali k_tebe s_čistou mysľou.

14. júla

SV. KAMILA Z LELLISU, KŇAZA

Narodil sa neďaleko Chieti v_Abruzzách roku 1550. Najprv bol vojakom, potom po obrátení sa zasvätil opatere chorých. Po ukončení štúdií a vysvätení za kňaza založil spoločnosť, ktorá stavala nemocnice a slúžila chorým. Zomrel v_Ríme roku 1614.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: tých, čo konali skutky milosrdenstva.

MODLITBA

Bože, ty si svätému kňazovi Kamilovi udelil osobitnú milosť lásky k_chorým; pre jeho zásluhy naplň nás duchom svojej lásky, aby sme ti slúžili vo svojich blížnych a v_hodine našej smrti mohli bez strachu predstúpiť pred tvoju tvár.

15. júla

SV. BONAVENTÚRU, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa okolo roku 1218 v_Bagnoregio pri Viterbe. V_Paríži študoval filozofiu a teológiu. Potom ho ustanovili za učiteľa a s_veľkým úspechom vyučoval tieto disciplíny spolubratov z_rehole Menších bratov. Keď ho zvolili za generálneho predstaveného jeho rehole, riadil ju premyslene a múdro. Potom sa stal biskupom a kardinálom v_Albane. Zomrel roku 1274 v_Lyone. Napísal veľa teologických a filozofických diel.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Všemohúci Bože, pri oslave svätého biskupa Bonaventúru, ktorý sa dnes narodil pre nebo, vrúcne ťa prosíme, daj, aby sme mohli čerpať z_bohatstva jeho náuky a vytrvalo ho nasledovať v_horlivej láske.

16. júla

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE KARMELSKEJ

Sväté písmo ospevuje krásu Karmelu, kde prorok Eliáš bránil čistotu viery Izraela v_živého Boha. V_12. storočí sa na tento vrch utiahlo niekoľko pustovníkov. Neskôr založili rehoľu, v_ktorej vedú pod ochranou svätej Bohorodičky Márie kontemplatívny život.

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Verejne som v_modlitbe prosil o_múdrosť a ona mi vykvitla ako skoré hrozno.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, nech nám pomáha mocné orodovanie slávnej Panny Márie, aby sme pod jej ochranou bezpečne došli k_vrcholu dokonalosti, ktorým je Kristus.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Mária počúvala Božie slovo, zachovávala ho vo svojom srdci a premýšľala o_ňom.

17. júla

SV. ANDREJA SVORADA A BEŇADIKA, PUSTOVNÍKOV

Spomienka

(V Nitrianskej diecéze sviatok hlavných patrónov)

Andrej Svorad viedol najprv pustovnícky život, neskôr v_kláštore svätého Hipolyta na vrchu Zobor neďaleko Nitry zložil do rúk opáta Filipa rehoľné sľuby podľa pravidiel svätého Benedikta. V_túžbe po úplnej dokonalosti znova sa oddal pustovníckemu životu neďaleko Trenčína, kde okolo roku 1032 nábožne zomrel.
Vynikajúci príklad tohto pustovníka nasledoval jeho žiak Benedikt. Svojho učiteľa prežil o_tri roky. Roku 1035 ho zbojníci zabili a hodili do Váhu. Svätý pápež Gregor VII. oboch pustovníkov roku 1083 vyhlásil za svätých. Ich pozostatky sú uložené v_spoločnom relikviári v_katedrálnom kostole v_Nitre a sú vo veľkej úcte.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

V_zbožnom ducha zápale,

vrúcnou túžbou hnaní,

našli útul na skale

od hrúd odpútaní.

Kajúcny pás na bedrách

krotí tela zvody,

duch sa vznáša v_modlitbách,

pôstom slávi hody.

Andrej čnosťou ožiaril

Nitru s_celým krajom,

preto ho Boh obdaril

radosťou a rajom.

Neďaleko Trenčína

vytasená dýka

krutou rukou zhasína

život Beňadika.

Nájsť ho stálo námahu,

Boh však poslal vtáka

ukázať ho vo Váhu,

kde na pohreb čakal.

Teraz tíško spočíva,

pomôcť pohotový,

s_kým sa kajal za živa:

popri Svoradovi.

V_prosbách sme im oddaní,

im sa zverujeme

aj my, k_sláve pozvaní

z_tejto tmavej zeme.

Česť a úcta Otcovi

nech sa všade vzdáva;

aj Duchu, aj Synovi

rovnaká buď sláva. Amen.

Ant. 1 Blahoslavený Svorad prišiel za opátom Filipom, ktorý sa v_kláštore svätého Hipolyta staral o_zverené duše, a prijal od neho sväté rúcho.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Blahoslavený Svorad prijal rúcho svätého života a pod menom Andrej sa rozhodol viesť pustovnícky život.

Ant. 3 V_čase štyridsaťdňového pôstu s_radosťou očakával deň svätého vzkriesenia.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 12, 1-2{/r}

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

A v_radosti sa veseliť. {*}

Pred Božou tvárou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

Ant. na Benediktus: Neslýchaný druh vyznania, ktorý si tak cení prisľúbené kráľovstvo! Ani pokrm, ani odpočinok nemohli svojím čarom odviesť svätých mužov Andreja a Benedikta od večného života.

PROSBY

Bratia, chváľme Krista, nášho Pána; prosme ho, aby sme mu slúžili vo svätosti a spravodlivosti po všetky dni svojho života, a volajme:

Pane, ty jediný si svätý.

Ty si chcel byť skúšaný ako my vo všetkom okrem hriechu;

zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu.

Pane, ty jediný si svätý.

Ty si nás všetkých pozval k_dokonalej láske;

posväcuj nás, Pane Ježišu.

Pane, ty jediný si svätý.

Ty si nám prikázal, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta;

osvecuj nás, Pane Ježišu.

Pane, ty jediný si svätý.

Ty si prišiel, aby si slúžil, nie aby ťa obsluhovali;

nauč nás pokorne slúžiť tebe i_našim bratom a sestrám, Pane Ježišu.

Pane, ty jediný si svätý.

Ty si odblesk slávy Otca a obraz jeho podstaty;

daj, aby sme v_sláve hľadeli na tvoju tvár, Pane Ježišu.

Pane, ty jediný si svätý.

MODLITBA

Láskavý Bože, na tvoje vnuknutie sa svätí Andrej Svorad a Beňadik odobrali do ticha samoty, aby ti modlitbou, prácou i_mlčaním dokonalejšie slúžili; na ich orodovanie pomôž aj nám uprostred hluku tohto sveta započúvať sa do tvojho hlasu a dôsledne plniť tvoju vôľu.

VEŠPERY

HYMNUS je ako na ranné chvály.

Ant. 1 Blahoslavený Benedikt sa po smrti svojho učiteľa Andreja rozhodol bývať na tom istom mieste ako pustovník.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

Ant. 2 Po troch rokoch života prepadli ho zločinci, zavraždili ho a hodili ho do vody.

Ant. 3 Jeho telo strážil neporušené orol celý rok.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 28-30{/r}

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán je spravodlivý {*} A miluje spravodlivosť.

Pán je spravodlivý {*} A miluje spravodlivosť.

Statoční uvidia jeho tvár. {*}

A miluje spravodlivosť.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán je spravodlivý {*} A miluje spravodlivosť.

Ant. na Magnifikat: Svätí mužovia Andrej a Benedikt odpočívajú v_bazilike svätého mučeníka Emeráma v_tom istom hrobe. A tak ani hrob nerozdelil tých, ktorých spájalo spoločenstvo rovnakého života; nech sa za nás prihovárajú u_Krista.

PROSBY

Vzývajme Otca, prameň všetkej svätosti, aby nás príkladom a príhovorom svätých viedol k_svätému životu, a volajme:

Daj, nech sme svätí, lebo ty si svätý.

Svätý Otče, ty chceš, aby sme sa nielen nazývali, ale aj boli tvojimi deťmi;

daj, nech ťa svätá Cirkev oslavuje po celom svete.

Daj, nech sme svätí, lebo ty si svätý.

Svätý Otče, ty chceš, aby sme žili dôstojne teba a vo všetkom sa ti páčili;

daj, nech prinášame ovocie dobrých skutkov.

Daj, nech sme svätí, lebo ty si svätý.

Svätý Otče, ty si nás skrze Krista zmieril so sebou;

zachovaj nás vo svojom mene, aby sme všetci boli jedno.

Daj, nech sme svätí, lebo ty si svätý.

Svätý Otče, ty si nás pozval na nebeskú hostinu;

skrze Chlieb, ktorý zostúpil z_neba, nás zdokonaľuj v_láske.

Daj, nech sme svätí, lebo ty si svätý.

Svätý Otče, odpusť všetkým hriešnikom

a zosnulých prijmi do svetla svojej slávy.

Daj, nech sme svätí, lebo ty si svätý.

20. júla

SV. APOLINÁRA, BISKUPA A MUČENÍKA

Zo spoločnej účasti na sviatky jedného mučeníka.
Ako sa predpokladá, šíril medzi národmi Kristove nevyspytateľné bohatstvo na konci druhého storočia. Podľa tradície viedol ako biskup klasenskú cirkev pri Ravenne vo Flamínii, ktorú ozdobil vznešenou slávou mučeníctva. Odišiel k_Pánovi 23. júla.

MODLITBA

Pane, usmerňuj svojich veriacich na cestu večnej spásy, ktorú ukázal učením a mučeníctvom svätý biskup Apolinár; na jeho orodovanie dopraj, aby sme vytrvali v_tvojich príkazoch a zaslúžili si veniec slávy.

21. júla

SV. VAVRINCA Z_BRINDISI, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa roku 1559. Vstúpil ku kapucínom, kde spolubratov vyučoval teológiu a zastával rôzne úrady. Ako neúnavný a úspešný kazateľ precestoval Európu. Napísal veľa diel na objasnenie viery. Zomrel v_Lisabone roku 1619.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Bože, svätému kňazovi Vavrincovi si udelil ducha rady a sily, aby šíril slávu tvojho mena; dopraj, aby sme v_tom istom duchu spoznali, čo máme konať, a na jeho orodovanie to aj uskutočňovali.

22. júla

SV. MÁRIE MAGDALÉNY

Spomienka

Patrila medzi Kristových učeníkov. Bola pri jeho smrti a zaslúžila si prvá vidieť skoro ráno na Veľkú noc zmŕtvychvstalého Vykupiteľa{n}{r}Mk 16,9{/r}{/n}. Jej úcta sa rozšírila hlavne v_12. storočí v_západnej Cirkvi.
Pápež František povýšil spomienku sv. Márie Magdalény na liturgický sviatok v_júni 2016.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Jak ranná hviezda vychádzaš

a zvesť víťazstva prinášaš,

keď Krista si chceš vyhľadať

a jeho telo pomazať.

Bez dychu bežíš za rosy;

anjel ti slávne ohlási,

že tvoj Pán drahý živý je,

že rozbil smrti veraje.

Je ale sladšia odmena

tej vernej láske súdená;

keď záhradníka oslovíš

a Učiteľa uvidíš!

Ty, čo si s_Pannou bolestnou

pod krížom stála, v_žiali s_ňou,

smieš prvá vidieť Živého,

Ježiša zmŕtvychvstalého.

Ruža z_Magdaly nádherná,

Kristovou láskou zranená,

pros, nech nám srdce láskou plá

k_Pánovi, ktorý z_mŕtvych vstal.

Daj, Kriste, nám sa pripútať

ku tebe, teba milovať,

aby sme mohli tak aj my

chváliť ťa v_nebi piesňami. Amen.

Ant. 1 Ráno prvého dňa v_týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k_hrobu.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Horí mi srdce: túžim uvidieť svojho Pána. Hľadám ho a neviem, kde ho položili. Aleluja.

Ant. 3 Ako tak Mária plakala, nahla sa do hrobu a videla tam sedieť dvoch anjelov v_bielom. Aleluja.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Neplač už, Mária, {*} Pán vstal z_mŕtvych.

Neplač už, Mária, {*} Pán vstal z_mŕtvych.

Choď k_mojim bratom a povedz im: {*}

Pán vstal z_mŕtvych.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Neplač už, Mária, {*} Pán vstal z_mŕtvych.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 12, 1-2{/r}

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Ant. na Benediktus: Keď ráno v_prvý deň týždňa Ježiš vstal z_mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z_ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov.

PROSBY sú zo spoločnej časti na sviatky svätých žien alebo z_bežného dňa.

MODLITBA

Bože, tvoj jednorodený Syn poslal Máriu Magdalénu, aby prvá zvestovala apoštolom veľkonočnú radosť; daj, prosíme, aby sme na jej príhovor a podľa jej príkladu ohlasovali živého Krista a raz ho uzreli vo večnej sláve ako svojho kráľa.

VEŠPERY

HYMNUS

Hviezda z_Magdaly, vzácna žena svätá,

všetci ťa spevom, srdcom uctievame,

veď ty si bola s_Kristom láskou spätá

vrúcne, oddane.

Keď si spoznala jeho moc a slávu,

pred ktorou miznú duchovia zla v_temne,

kajúca dvíhaš k_nemu srdce, hlavu

v_dôvere pevnej.

A tak ťa sila tejto svätej lásky

núti bdieť stále v_tôni Učiteľa,

sprevádzaš Pána i_boj jeho ťažký

vždy verná, smelá.

Pod krížom stojíš, oplakávaš Pána

a mŕtve telo voňavkami mažeš,

Milovaného s_úctou, milovaná,

do hrobu kladieš.

Nám Kristus z_lásky dáva život nový;

pros za nás, by sme účasť večnú mali

na jeho sláve, by sme Miláčkovi

spievali chvály. Amen.

Ant. 1 Ježiš sa opýtal Márie: Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky svätých žien.

Ant. 2 Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.

Ant. 3 Ježiš povedal: Mária! Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: Rabbuni, čo znamená Učiteľ.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Neplač už, Mária, {*} Pán vstal z_mŕtvych.

Neplač už, Mária, {*} Pán vstal z_mŕtvych.

Choď k_mojim bratom a povedz im: {*}

Pán vstal z_mŕtvych.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Neplač už, Mária, {*} Pán vstal z_mŕtvych.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 28-30{/r}

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Ant. na Magnifikat: Mária išla a zvestovala učeníkom: Videla som Pána. Aleluja.

PROSBY sú zo spoločnej časti na sviatky svätých žien alebo z_bežného dňa.

23. júla

SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY

Sviatok

Narodila sa vo Švédsku roku 1303. Ešte ako dievča vstúpila do manželstva a narodilo sa jej osem detí, ktoré príkladne vychovala. Po smrti manžela vstúpila do Tretieho rádu svätého Františka, a hoci žila vo svete, viedla prísny asketický život. Založila rehoľu a odišla do Ríma, kde bola vzorom veľkých čností pre všetkých. Z_kajúcich pohnútok chodievala na púť a napísala veľa diel, v_ktorých píše o_svojich vlastných mystických zážitkoch. Zomrela v_Ríme roku 1373. Pápež Ján Pavol II. ju apoštolským listom Spolupatrónky Európy (Spes aedificandi) z_1. októbra 1999 vyhlásil spolu so svätou Katarínou Sienskou a svätou Teréziou Benediktou od Kríža za spolupatrónku Európy.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien: rehoľníčok.

MODLITBA

Bože, ty si svätú Brigitu viedol rozličnými cestami života a obdivuhodne si ju naučil múdrosti kríža, keď rozjímala o_utrpení tvojho Syna; daj, aby sme v_ktoromkoľvek životnom stave vo všetkom hľadali iba teba.

24. júla

SV. ŠARBELA MACHLÚFA, KŇAZA

Ľubovoľná spomienka

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov alebo svätých mužov: rehoľníkov.
Narodil sa v_dedinke Biga’ Kafra v_Libanone v_roku 1828. Vstúpil do rehole Libanonských maronitov a prijal meno Šarbel. Keď bol vysvätený za kňaza, v_úsilí o_hlbšiu samotu a o_vyššiu dokonalosť sa vzdialil z_kláštora Annaia a uchýlil sa na púšť, kde slúžil Bohu v_najväčšej životnej prísnosti, v_ustavičných pôstoch a modlitbách. Usnul v_Pánovi 24. decembra 1898.
Poznámka: Meno tohto svätca je libanonské, originálne písané v_arabčine a číta sa „Šarbel“, preto možno v_cudzojazyčných prameňoch jeho meno nájsť v_podobe „Charbel“ či „Sharbel“. V_latinčine nejestvuje „š“, preto latinská LH prepisuje „Sarbel“, v_slovenčine „Šarbel“.

Bože, ty si povolal svätého kňaza Šarbela, aby viedol duchovný zápas v_samote na púšti, a naplnil si ho nesmiernou zbožnosťou; daj, prosíme, aby sme sa životom pripodobnili Pánovmu utrpeniu a raz si zaslúžili mať účasť na jeho kráľovstve.

25. júla

SV. JAKUBA, APOŠTOLA

Sviatok

Zebedejov syn a brat apoštola Jána. Narodil sa v_Betsaide. Bol svedkom významných Pánových zázrakov. Okolo roku 42 ho Herodes zavraždil. Najväčšej úcte sa teší v_Compostelle v_Španielsku, kde je slávna bazilika zasvätená jeho menu.

Zo spoločnej časti na sviatky apoštolov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

My tebe, Jakub, oddane

dnes chválospevy spievame:

od sietí pozdvihol ťa Pán

až k_nadpozemským výšinám.

Len čo si začul jeho hlas,

i_s_bratom všetko opúšťaš

a hlásaš smelo, nadšene

Kristovo meno, učenie.

Ty, svedok Božích zázrakov,

smieš vidieť Krista dvojako:

na vrchu v_jase nesmiernom,

v_záhrade v_temne smrteľnom.

Chceš s_Pánom napred postúpiť,

s_ním kalich utrpenia piť:

prvý smieš z_apoštolov zniesť

smrť pre Krista a jeho zvesť.

Pri Pánovi si verne stál

a svetlo neba rozlieval;

pros, by v_nás viera žiarila

i_nádej v_srdci blaživá.

Pomôž nám Krista milovať,

príkazy jeho zachovať,

aby sme mu aj na nebi

spievali hymnus veleby. Amen.

Ant. 1 Ako šiel Ježiš ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána a povolal ich.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Oni hneď zanechali loď i_svojho otca a išli za ním.

Ant. 3 Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 2, 19-22{/r}

Už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V_ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v_svätý chrám v_Pánovi; v_ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v_Duchu.

Ant. na Benediktus: Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil.

PROSBY sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si prvotnú činnosť apoštolov posvätil mučeníckou krvou svätého Jakuba; vrúcne ťa prosíme, daj, aby tvoja Cirkev čerpala posilu z_jeho mučeníctva a pod jeho ochranou sa ustavične vzmáhala.

VEŠPERY

HYMNUS je zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 1 Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. I_doľahla naňho hrôza a úzkosť.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 2 Vtedy im povedal: Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.

Ant. 3 Kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom.

Ant. na Magnifikat: Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.

PROSBY sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

26. júla

SV. JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PANNY MÁRIE

Spomienka

Podľa starej tradície, ktorá má korene už v_2. storočí, takto sa volali rodičia preblahoslavenej Panny Márie. Úcta k_svätej Anne jestvovala na Východe už v_6. storočí, na Západe sa rozšírila v_10. storočí. Úcta k_svätému Joachimovi je novšieho dáta.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Po noci úsvit prichádza,

za ním hneď zora žiarivá;

to východ slnka predchádza

a svetlom náš svet obmýva.

Kristus je slnko svätosti,

zornica Matka milosti,

Anna zas úsvit nádeje,

čo tmy zákona rozženie.

Anna, si vzácny koreň ten

a onen spásonosný kmeň,

čo vydal sviežu ratolesť

a tá plod – Krista bude niesť.

Rodička matky Kristovej

a otec dcéry bez hriechu,

proste, nech všetci máme v_nej

milosrdenstvo, útechu.

Ježišu, z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy;

Otcovi, Duchu Svätému

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 55, 3{/r}

Napnite svoj sluch a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s_vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Z_hĺbky svojho milosrdenstva {*} Navštívil nás Pán.

Z_hĺbky svojho milosrdenstva {*} Navštívil nás Pán.

Z_Dávidovho potomstva nám dal Spasiteľa, Ježiša. {*}

Navštívil nás Pán.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Z_hĺbky svojho milosrdenstva {*} Navštívil nás Pán.

Ant. na Benediktus: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo nám vzbudil mocného Spasiteľa z_rodu Dávida, svojho služobníka.

PROSBY sú zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov alebo z_bežného dňa.

MODLITBA

Pane, Bože našich otcov, ty si svätých Joachima a Annu milostivo vyvolil za rodičov Matky tvojho vteleného Syna; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme na ich spoločné orodovanie dosiahli spásu, ktorú si prisľúbil svojmu ľudu.

VEŠPERY

HYMNUS

Joachim, prijmi, čo ti dlhujeme,

sviatočnú poctu, zosilnenú spevom;

s_Máriou sme tu: ctíme v_jednom sviatku

otca i_matku.

Kráľovská reťaz tiahne stáročiami,

Abrahám, Dávid, zástup veľkých postáv:

ich diadémy zatieňuješ veru

pre takú dcéru.

Čo ti priniesla požehnaná Anna,

vypĺňa túžby dávnych pokolení,

lebo je dúhou, tešivým je kvetom

nad chmúrnym svetom.

Sláva ti, Otče Jednorodeného,

sláva ti, Synu, večne s_Duchom Svätým,

rovnaká vám česť, lebo ste si rovní

a nevýslovní. Amen.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 9, 4-5{/r}

Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z_nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, {*} Lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, {*} Lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.

Ako sľúbil našim otcom. {*}

Lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, {*} Lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.

Ant. na Magnifikat: Slávny kmeň Jesseho vyhnal nádhernú ratolesť, na ktorej sa rozvil kvet plný úžasnej vône.

PROSBY sú zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov alebo z_bežného dňa.

27. júla

SV. GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

Spomienka

Gorazd pochádzal z_okolia Nitry. Patril medzi najlepších žiakov svätého Metoda spolu s_Klimentom, Naumom, Angelárom a Sávom. Arcibiskup Metod určil Gorazda za svojho nástupcu. Veľa si vytrpel od protivníkov slovienskej liturgie. Deň jeho smrti je neznámy. Vie sa však o_Klimentovi, že zomrel ako velický biskup (v Bulharsku) 27. júla 916. Úcta svätého Gorazda a jeho spoločníkov je známa už v_10. storočí.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, ty si povzbudzoval Metodovho učeníka Gorazda a jeho spoločníkov, aby pokračovali v_apoštolskom diele našich vierozvestov; na ich orodovanie nám pomáhaj, aby sme aj my dnešnému svetu ohlasovali blahozvesť tvojho Syna a upevňovali jednotu Cirkvi.

29. júla

SV. MARTY, MÁRIE A LAZÁRA

Spomienka

Marta bola Máriinou a Lazárovou sestrou. V_Betánii pohostinne prijala Pána a usilovne ho obsluhovala. Svojimi prosbami dosiahla vzkriesenie brata.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Chvály a prosby prednášame tebe,

Marta, ty môžeš pre zásluhy pomôcť,

veď si ťa Kristus pripútal a bratskou

obdaril láskou.

On neraz prišiel navštíviť dom tichý,

kde našiel oddych, štedré pohostenie;

z_tvojich slov radosť, z_práce zasa znela

oddanosť celá.

Prvá si pred ním oplakala brata,

aj sestra v_žiali sotva prišla k_slovu;

no Kristus slovom kráže smrti riešil:

Lazára vzkriesil.

Ty, čo si vieru vo vzkriesenie tela

vyznala pevne v_prítomnosti Pána,

vypros nám milosť získať život pravý

v_kráľovstve slávy.

Chvála buď Otcu, česť a vďaka Synu,

Svätému Duchu moc i_sláva, ktorú

chceme zrieť s_tebou v_pravej domovine,

keď sa čas minie. Amen.

Ant. na Benediktus:Marta povedala Ježišovi: Ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.

MODLITBA

Bože, tvoj Syn povolal Lazára z_hrobu späť do života a prijal pohostinstvo v_dome svätej Marty; dopraj, prosíme, aby sme mu verne slúžili v_našich blížnych a spolu s_Máriou sa mohli živiť počúvaním jeho slov.

VEŠPERY

HYMNUS

Vďačne ťa z_duše úprimnej,

prešťastná Marta, chválime,

lebo si smela častokrát

Ježiša doma privítať.

Je ti cťou, Marta, potechou

mať hosťa z_neba pod strechou

a srdce láskou horiace

ťa rozohňuje do práce.

Kým hostíš Pána s_obdivom,

tvoj brat i_sestra dychtivo

sýtia sa slovom milosti,

pokrmom žitia, svätosti.

Keď cesta smrti začala

a sestra olej chystala,

tys’ bdela, chcejúc spolu s_ňou

mu prispieť službou poslednou.

Teraz ťa v_nebi hostí Pán;

otvor nám srdcia dokorán,

aby zostali pre neho

sídlom priateľstva verného.

Buď sláva svätej Trojici,

za domov v_nebi žiariaci;

kiež nám dá doňho vystúpiť,

ju s_tebou večne velebiť. Amen.

Ant. na Magnifikat: Ježiš mal rád Martu i_jej sestru Máriu a jej brata Lazára.

30. júla

SV. PETRA CHRYZOLÓGA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa okolo roku 380 v_Imole v_Emílii, tam vstúpil aj do duchovného stavu. Roku 424 ho zvolili za ravenského biskupa. Veľmi horlivo sa staral o_svoje duchovné stádo a vychovával ho slovom i_činmi. Zomrel okolo roku 450.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Bože, vo svätom biskupovi Petrovi Chryzológovi dal si svojej Cirkvi vynikajúceho hlásateľa tvojho vteleného Slova; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme s_milujúcim srdcom uvažovali o_tajomstvách spásy a verne o_nich svedčili svojimi skutkami.

Tiež 30. júla

BL. ZDENKY CECÍLIE SCHELINGOVEJ, PANNY A MUČENICE

Narodila sa v_Krivej na Orave v_roku 1916. Vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, kde žila nábožným životom; usilovala sa o_poníženosť a užšie primknutie sa k_ukrižovanému Kristovi. Ako zdravotná sestra v_nemocnici v_Bratislave ochotne slúžila chorým a liečila im rany tela i_duše. V_tom čase vládna moc, nepriateľská voči Bohu a Cirkvi, sa pokúšala všemožným spôsobom vyhasiť vieru a prenasledovala predovšetkým biskupov, kňazov a aktívnych veriacich. Sestra Zdenka sa pokúšala pomôcť kňazom, ktorí boli v_nebezpečenstve dlhotrvajúceho uväznenia, ba aj súdneho výroku smrti. Potom aj sama sestra Zdenka bola uväznená a podstúpila kruté mučenie; 17. júna 1952 ju odsúdili na 12 rokov väzenia. Všetko však znášala s_hrdinskou trpezlivosťou. Zomrela 31. júla 1955 v_Trnave, keď ju predtým pre ťažké onemocnenie vypustili z_väzenia.

Zo spoločnej časti na sviatky na sviatky mučeníkov, alebo panien.

MODLITBA

Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k_ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a tvojim kňazom; prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v_úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami tvojho Syna Ježiša Krista.

31. júla

SV. IGNÁCA Z_LOYOLY, KŇAZA

Spomienka

Narodil sa roku 1491 v_Loyole v_Cantabrii v_Španielsku. Žil na kráľovskom dvore a bol vojakom. Keď sa obrátil k_Bohu, v_Paríži vyštudoval teológiu a zhromaždil okolo seba prvých spoločníkov, s_ktorými potom v_Ríme založil Spoločnosť. Má za sebou plodný apoštolát spismi a výchovou žiakov, ktorí sa veľmi zaslúžili o_obnovu Cirkvi. Zomrel v_Ríme roku 1556.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Vodcovi veľkej armády

nech sa česť, úcta vzdáva vždy!

Hľa, Ignác činom, povelom

vojsko si vedie za cieľom.

Jedna ho láska stravuje,

k_tomu, čo v_nebi kraľuje,

a len to veľkým nazýva,

čo Božiu slávu zväčšuje.

Seba a svoj šík zasvätí

aj do najväčších obetí,

by práva Krista hájili

a hradby temna dobyli.

Na pokyn Ducha udáva

bezpečnú cestu ku spáse,

bo jeho myseľ hĺbavá

plán tvorí sťaby v_nadčase.

Nadšení žiaci pobežia

aj na odľahlé pobrežia

a nesú v_čnosti, vo slove

základy k_Božej budove.

Trojici sláva trojaká

za príklad tohto vojaka,

čo vztýčil pred nás zástavu:

Všetko len Bohu na slávu! Amen.

Ant. na Benediktus: Kiež by som poznal Krista, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení.

MODLITBA

Bože, vo svojej Cirkvi si povolal svätého Ignáca, aby šíril väčšiu slávu tvojho mena; daj, prosíme, aby sme podľa jeho príkladu a s_jeho pomocou bojovali dobrý boj na zemi a spolu s_ním dosiahli veniec slávy v_nebi.

VEŠPERY

HYMNUS Vodcovi veľkej ako na ranné chvály.

Ant. na Magnifikat: Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!