SPOMIENKA PANNY MÁRIE V_SOBOTU

Vo voľnú sobotu v_Cezročnom období (keď možno sláviť ľubovoľnú spomienku) možno sláviť Spomienku Panny Márie.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Synovi Panny Márie.

Alebo: Oslavujme Pána pri spomienke na blahoslavenú Pannu Máriu.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Kráľ a Pán sveta, ktorému

znie pieseň zeme, vesmíru,

v_pokore veľkej skrytý je

v_prečistom lone Márie.

Mesiac i_slnko a ich jas

slúžia mu verne v_každý čas;

milosťou Božou žiariacou

nosí ho Panna pod srdcom.

Jak šťastná, Matka, nad tým si,

že Tvorca tvoj, Pán najvyšší,

čo vesmír v_dlani ukrýva,

v_tebe jak v_chráme prebýva.

Čula si sväté posolstvo,

požehnal ťa Duch materstvom,

po ktorom túžia národy,

i_nám sa z_teba narodil.

Ježišu, z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy;

Otcovi, Duchu Svätému

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

Alebo:

Panenská Matka, dcérou si

blaženou Syna milého,

skromná vždy, no si vzácnejšia

nad tvory sveta celého.

Odveký náš vzor, poňatý

v_tvorivom Božom zámere,

ozdoba sveta najkrajšia,

skveješ sa celá v_nádhere.

Tak šľachtíš ľudskú prírodu,

že sám jej Tvorca vznešený

sa do nej včlenil skrz teba

k_úžasu všetkých stvorení.

A v_tvojom lone panenskom

oheň sa Božej lásky vzňal

a v_jeho teple materskom

zem rajské kvety vyháňa.

Otca i_Ducha aj Syna

tvojho nech všetko pochváli,

že ťa tri božské osoby

do rúcha slávy odiali. Amen.

Alebo hymnus Mária, ty vždy láskavo ako na prvé vešpery zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie:

Mária, ty vždy láskavo

počúvaš prosby všetkých nás;

prosíme vrúcne, pokorne:

stoj pri nás, Matka, v_každý čas.

Stoj pri nás, keď nás do okov

hriešny čin, vina zoviera;

pomôž nám putá roztrhnúť,

keď srdce v_hriechu zomiera.

Stoj pri nás, keď svet pred náš zrak

vyčarí veci vábivé,

aby sme neopustili

loď spásy, nebo žiarivé.

Stoj pri nás, Matka, v_úzkosti,

keď telu hrozia pohromy;

vypros nám časy pokojné,

nech večnosť žiari na zemi.

Buď svojim deťom útechou

v_hodine smrti, v_súžení,

by na tvoj mocný príhovor

dosiahli večné odmeny.

Otca i_Ducha aj Syna

tvojho nech všetko pochváli,

že ťa tri božské osoby

do rúcha slávy odiali. Amen.

Antifóny, žalmy verš a prvé čítanie s responzóriom sa berie z príslušnej soboty.
Druhé čítanie s_responzóriom sa berie buď zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie, alebo z_tých, čo nasledujú, alebo z_príslušnej soboty.

Z_Rečí svätého Prokla, carihradského biskupa

(De nativitate Domini, 1-2: PG 65, 843-846)

{p}

Ten, čo miluje človeka, stal sa človekom a narodil sa z_Panny

„Nech sa tešia nebesia a z_oblakov nech prší pravda“{n}porov. {r}Iz 45,8{/r}{/n}, „lebo Pán sa zmiloval nad svojím ľudom“{n}porov. {r}Iz 49,13{/r}{/n}. „Nech sa tešia nebesia“, lebo tak, ako boli ony na počiatku stvorené, Stvoriteľ urobil aj Adama z_panenskej zeme a on sa stal Božím dôverným priateľom. „Nech sa tešia nebesia“, lebo teraz je zásluhou nášho Pána, ktorý prišiel v_tele, zem posvätená a ľudské pokolenie oslobodené od modlárskych obetí. „Z_oblakov nech prší pravda“, lebo dnes bol odstránený Evin hriech, vyrovnaný čistotou Panny Márie a Bohočlovekom, ktorý sa z_nej narodil. Dnes bol Adam vyslobodený zo starej kliatby noci, do ktorej bol odsúdený.

Kristus sa narodil z_Panny. Vzal si z_nej telo v_tomto prirodzenom poriadku, ako sa mu páčilo: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“{n}{r}Jn 1,14{/r}{/n} Preto sa Panna stala matkou Božou. Matka je pannou, lebo bez semena porodila vtelené Slovo; zachovala si panenstvo, pretože to chcel ten, čo sa z_nej zázračne narodil. Ona je matkou ľudskej prirodzenosti Božieho slova, ktoré sa v_nej vtelilo, zjavilo a spojilo z_múdrosti a vôle toho, ktorý robí zázraky. Svätý Pavol hovorí: „Z_nich podľa tela pochádza Kristus.“{n}porov. {r}Rim 9,5{/r}{/n}

On bol taký, aký je aj teraz, a taký bude a zostane. Kvôli nám sa však stal človekom. Miloval ľudí a stal sa človekom, tým, čím nebol. Stal sa človekom, ale zostal Bohom bez najmenšej premeny. Kvôli mne sa stal mne podobným. Stal sa tým, čím nebol, a pritom si zachoval to, čím bol. A konečne stal sa človekom, aby naše utrpenia urobil svojimi, aby sme sa mohli stať adoptovanými deťmi a aby nám pomohol do kráľovstva, ktorého hodnými nech nás urobí milosť a milosrdenstvo Pána Ježiša Krista. Jemu s_Otcom i_Duchom Svätým sláva, česť a moc teraz, v_každom čase a po všetky veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Ž 72, 6. 19{/r}; {r}Zjv 21, 3{/r}

Ako dážď spadne na rúno; {*} A Božou velebou sa naplní celá zem.

Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A Boh bude medzi nimi prebývať. A sám Boh — ich Boh — bude s_nimi. {*} A Božou velebou sa naplní celá zem.

Alebo:

Z_Rečí blahoslaveného opáta Guerika

(Sermo 1 in Assumptione beatae Mariae: PL 185, 187-189)

{p}

Mária, matka Krista a matka kresťanov

Mária porodila jedného; tak, ako je jediným Synom Otca na nebesiach, je jediným dieťaťom matky na zemi. A ona je jediná panna matka; len ona sa môže pochváliť, že porodila jediného Otcovho Syna, a objímať tohto svojho jediného vo všetkých jeho údoch; a neštíti sa volať matkou všetkých, v_ktorých pozná hotovú alebo tvoriacu sa podobu svojho Krista.

Prvá Eva bola viac macocha ako matka, lebo svoje deti poznačila skôr smrťou ako počiatkom svetla. Voláme ju „matkou všetkých žijúcich“{n}{r}Gn 3,20{/r}{/n}, ale vysvitlo, že je skôr vrahyňou žijúcich alebo rodičkou zomierajúcich, lebo narodiť sa z_nej nie je nič iné ako narodiť sa pre smrť. A pretože nebola schopná správne naplniť svoje meno, tajomstvo naplnila tá, ktorá je ako Cirkev, pretože sa jej podobá, matkou všetkých, čo sa znovu rodia pre život. Ak je totiž matkou života, z_ktorého žijú všetci, keď ho porodila, tak istým spôsobom znovuzrodila všetkých, čo majú žiť týmto životom.

Kristova blahoslavená matka chce byť tajomným spôsobom matkou kresťanov. Preto sa o_nich matersky stará a úprimne ich miluje. Nezatvrdne voči deťom, akoby neboli jej, lebo jej vnútro, len raz oplodnené, sa nikdy nevysilí, nikdy neprestane rodiť plody lásky.

Ak už Kristov služobník starostlivo a s_láskou vždy znovu rodí svoje deti, „kým v_nich nebude stvárnený Kristus“{n}porov. {r}Gal 4,19{/r}{/n}, o_koľko viac Kristova matka? Aj Pavol splodil tých, ktorí sa pre jeho hlásanie znovuzrodili slovom pravdy, ale Mária to urobila oveľa vznešenejšie a svätejšie, keď porodila samo Slovo. Uznávam Pavlovu službu hlásania, ale viac obdivujem a uctievam tajomstvo Máriinej plodnosti.

Všimni si, ako sa deti priznávajú k_matke: hnané akousi prirodzenou dôverou, založenou na láske, najprv a najčastejšie volajú meno matky a vo všetkých ťažkostiach a nebezpečenstvách utekajú ako maličkí do matkinho náručia. Preto si myslím, že nie je nerozumné vzťahovať na tieto deti to, čo jej prisľúbil prorok: „Budú v_tebe bývať tvoje deti;“{n}porov. {r}Ž 102,29{/r}{/n} pritom nepochybujeme, že sa toto proroctvo vzťahuje v_prvom rade na Cirkev.

A tak ak teraz žijeme s_pomocou matky Najvyššieho, prebývame pod jej ochranou akoby v_tôni jej perutí{n}porov. {r}Ž 17,8{/r}{/n}; a aj potom, keď budeme mať účasť na jej sláve, bude nás tešiť akoby v_svojom lone. Vtedy sa budú všetci jedným hlasom tešiť a blahoželať matke: „V_tebe prebývame všetci, čo sa radujeme,“{n}porov. {r}Ž 87,7{/r}{/n} svätá Božia Rodička.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 1, 20. 21{/r}; {r}Mich 5, 3-4{/r}

Čo sa v_Márii počalo, je z_Ducha Svätého; porodí Syna. {*} On vyslobodí svoj ľud z_hriechov.

Bude veľký až po končiny zeme; on bude pokoj. {*} On vyslobodí svoj ľud z_hriechov.

Alebo iné:

Z_Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho

(De coemeterio et de cruce, 2: PG 49, 396)

{p}

Adam a Kristus, Eva a Mária

Videl si obdivuhodné víťazstvo? Videl si veľký čin na kríži? Môže byť niečo ešte obdivuhodnejšie? Budeš ešte viac žasnúť, keď si všimneš spôsob tohto víťazstva. Čím diabol zvíťazil, tým ho Kristus porazil. Vzal jeho vlastné zbrane a nimi ho premohol. Počúvaj, ako.

Panna, drevo a smrť boli znaky našej porážky. Panna bola Eva, lebo ešte nepoznala muža, drevo bol strom a smrť bol Adamov trest. A pozri, zasa Panna, drevo a smrť: znamenia porážky sa stali znakmi víťazstva. Namiesto Evy je Mária, namiesto stromu poznania dobra a zla strom kríža a namiesto Adamovej smrti Kristova smrť.

Vidíš, čím zvíťazil, tým bol porazený! Pri strome diabol zničil Adama, na strome Kristus premohol diabla. To prvé drevo posielalo do podsvetia, toto druhé však odtiaľ vyvolalo tých, čo sa ta dostali. Ďalej, prvé drevo zahalilo oklamaného a nahého človeka, toto druhé všetkým vo výške ukázalo nahého víťaza. Prvá smrť odsúdila tých, čo sa po nej narodili, táto smrť zobudila aj tých, čo sa narodili pred ňou. „Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove?“{n}{r}Ž 106,2{/r}{/n} Smrť nás urobila nesmrteľnými: toto je veľký čin kríža.

Pochopil si toto víťazstvo? Rozumieš aj spôsobu tohto víťazstva? Teraz pozri, ako sa toto víťazstvo zrodilo bez našej námahy a bez nášho potu. My sme krvou nesfarbili zbrane, nestáli sme v_šíku, neboli sme ranení, ani sme nevideli boj, a predsa sme zvíťazili; bojoval Pán{n}porov. {r}Iz 25,8{/r}{/n}, veniec sme dostali my. Keď sme teda zvíťazili, spievajme dnes radostným hlasom víťazné piesne ako vojaci; oslavujme Pána: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Kdeže je tvoj osteň, podsvetie?“{n}{r}1 Kor 15,55{/r}; porov. {r}Oz 13,14{/r}{/n}

Na kríži sa nám zrodili tieto slávne činy: kríž je víťazné znamenie proti diablovi, meč proti hriechu, ktorým Kristus prebodol hada; kríž je Otcova vôľa, sláva Jednorodeného, plesanie Ducha, hrdosť anjelov, istota Cirkvi, Pavlova chvála, ochrana svätých a svetlo celého sveta.

{p}

RESPONZÓRIUM

Na pokyn Pána, ktorý štedro rozdáva dary, {*} Ako tŕnie rodí ruže, tak Eva zrodila Máriu.

Aby čnosť zahladila neprávosť a milosť hriech. {*} Ako tŕnie rodí ruže, tak Eva zrodila Máriu.

Alebo iné:

Z_dogmatickej konštitúcie Lumen gentium Druhého vatikánskeho koncilu o_Cirkvi

(Č. {r:LG}63-65{/r})

{p}

Mária je obraz Cirkvi

Blahoslavená Panna je pre dôstojnosť a úlohu Božieho materstva, ktoré ju spája so Synom Vykupiteľom, a pre svoje mimoriadne milosti a dary veľmi úzko spojená aj s_Cirkvou. Už svätý Ambróz učil, že Bohorodička je obrazom Cirkvi vo viere, láske a dokonalej jednote s_Kristom.

V_tajomstve Cirkvi, ktorá sa tiež právom nazýva pannou a matkou, je blahoslavená Panna Mária na prvom mieste a dáva vynikajúci a jedinečný príklad panenstva a materstva. Veď ona s_vierou a poslušne bez muža, Duchom Svätým zatônená, porodila Syna samého Otca a ako nová Eva bez zaváhania uverila nie starému hadovi, ale Božiemu poslovi. Ona porodila Syna, ktorého Boh urobil „prvorodeným medzi mnohými bratmi“{n}porov. {r}Rim 8,29{/r}{/n}, teda medzi veriacimi, a ona s_materskou láskou spolupracuje na ich zrode a výchove.

Cirkev rozjíma o_jej tajomnej svätosti, napodobňuje jej lásku, verne plní Otcovu vôľu a sama sa stáva matkou tým, že verne prijíma Božie slovo: hlásaním a krstom rodí pre nový, nesmrteľný život deti počaté z_Ducha Svätého a narodené z_Boha. A Cirkev je aj panna, ktorá neporušene a čisto zachováva vernosť Ženíchovi a podľa príkladu matky svojho Pána mocou Ducha Svätého panensky stráži neporušenú vieru, pevnú nádej a úprimnú lásku.

Kým v_blahoslavenej Panne Cirkev už dosiahla dokonalosť a je „bez škvrny a vrásky“{n}{r}Ef 5,27{/r}{/n}, veriaci sa ešte musia namáhať, aby zvíťazili nad hriechom a rástli vo svätosti. Preto upierajú oči na Máriu, ktorá žiari celému spoločenstvu vyvolených ako vzor čností. Cirkev na ňu s_láskou myslí, rozjíma o_nej vo svetle Slova, ktoré sa stalo človekom, a tak s_posvätnou úctou preniká stále hlbšie do najväčšieho tajomstva vtelenia a stále viac vrastá do podobnosti so svojím Ženíchom.

Mária prenikla hlboko do dejín spásy a istým spôsobom v_sebe spája a vyžaruje najhlbšie pravdy viery. Preto keď o_nej hovoríme a keď ju uctievame, ona privádza veriacich k_svojmu Synovi, k_jeho obete a láske k_Otcovi. A zasa keď Cirkev hľadá Kristovu slávu, je stále podobnejšia svojmu vznešenému vzoru, nepretržite napreduje vo viere, nádeji a láske a vo všetkom hľadá a plní Božiu vôľu.

Preto Cirkev aj pri svojej apoštolskej činnosti právom hľadí na tú, ktorá porodila Krista. On sa počal z_Ducha Svätého a narodil sa z_Panny, aby sa prostredníctvom Cirkvi narodil a rástol aj v_srdciach veriacich. Táto Panna bola v_svojom živote príkladom materskej lásky, ktorá má oživovať všetkých, čo spolupracujú s_Cirkvou na znovuzrodení ľudí.

{p}

RESPONZÓRIUM

Skrze Pannu Máriu sa veriacim zjavila spása sveta. {*} Jej slávny život ožaruje všetky cirkvi.

S_oddanou láskou oslavujme pamiatku blahoslavenej Panny Márie. {*} Jej slávny život ožaruje všetky cirkvi.

Možno použiť aj čítanie zo spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, alebo zo 16. júla.

Možno použiť aj druhé čítanie z_22. augusta, alebo zo 7. októbra, alebo z_21. novembra.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Mária, Pani vznešená,

ty slávou tôniš žiaru hviezd;

toho, čo teba utvoril,

na svojej hrudi živiť smieš.

Čo Eva, žiaľ, raz stratila,

Dieťaťom svojím vraciaš nám,

otváraš cestu plačúcim,

vedieš nás k_svätým výšinám.

Žiarivá brána kráľovská,

cez ktorú prešiel veľký Kráľ;

národy sveta, jasajte,

že z_Panny Život zavítal.

Otca i_Ducha aj Syna

tvojho nech všetko pochváli,

že ťa tri božské osoby

do rúcha slávy odiali. Amen.

Alebo:

Panna, ty hviezdou lásky si,

blažená v_ríši nadhviezdnej;

ty, nádej naša, stoj pri nás

v_hodine žitia poslednej.

Syn dal ti, Panna vznešená,

nad svojím srdcom veľkú moc;

a preto žije v_istote,

kto teba prosí o_pomoc.

Ty dávaš z_dobrotivosti

nielen to, o_čo prosíme;

ty vždy predchádzaš štedrosťou

priania, čo nevyslovíme.

Ty, Matka milosrdenstva,

ty veľkodušných sŕdc si vzor;

v_tebe je vrchol bohatstva,

ktorým sa zaskvel Boží tvor.

Otca i_Ducha aj Syna

tvojho nech všetko pochváli,

že ťa tri božské osoby

do rúcha slávy odiali. Amen.

Alebo hymnus Zdravas’, hviezda morská ako na druhé vešpery zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie:

Zdravas’, hviezda morská,

jasná rajská brána,

slávna Matka Božia,

pritom večne Panna.

Prijmúc ono „Ave“,

čo ti anjel spieva,

vráť nám milosť a zmeň

v_opak meno Eva.

Trestancom sním putá,

slepcom zažni svetlo,

odvráť zlo, by dušu

vždy len dobro stretlo.

Ukáž sa sťa matka,

aby skrze teba

ujal sa nás ten, čo

pre nás zišiel z_neba.

Prevyšuješ všetky

a máš srdce vľúdne;

očisť naše, nech je

pokorné a cudné.

Pomôž nám žiť čisto,

k_nebu kráčať isto,

kde nás radosť spojí

s_Kristom, veď sme svoji.

Nech sa večne vzdáva

Otcu, Synu sláva,

aj Duchu buď chvála

rovná, neskonalá. Amen.

Antifóny a žalmy sú z_príslušnej soboty.

Krátke čítanie s_responzóriom sa vyberá z_nasledujúcich:

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 4, 4-5{/r}

Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Po pôrode, Panna, {*} Zostala si neporušená.

Po pôrode, Panna, {*} Zostala si neporušená.

Rodička Božia, oroduj za nás. {*}

Zostala si neporušená.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Po pôrode, Panna, {*} Zostala si neporušená.

Alebo:

Porov. {r}Iz 61, 10{/r}

Radosťou jasám v_Pánovi, duša mi plesá v_mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako nevestu okrášlenú šperkami.

Alebo:

Pán si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Pán si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Do svojho stánku ju voviedol. {*}

A dal jej prednosť pred všetkými.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Alebo:

{r}Zjv 12, 1{/r}

Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z_dvanástich hviezd.

Alebo:

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {*}

Pán s_tebou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Ant. na Benediktus:

Vyberá sa podľa ľubovôle z_nasledujúcich:

1. S_oddanou láskou oslavujme pamiatku preblahoslavenej Panny Márie, aby za nás orodovala u_Pána Ježiša Krista.

2. Požehnaná si, Panna Mária, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na svete.

3. Skrze teba, nepoškvrnená Panna, získali sme stratený život: ty si z_neba počala dieťa a svetu si porodila Spasiteľa.

4. Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou; požehnaná si medzi ženami. Aleluja.

5. Svätá a nepoškvrnená Panna, neviem, akými chválami ťa zahrnúť, lebo skrze teba sme dostali Vykupiteľa, nášho Pána Ježiša Krista.

6. Ty sláva Jeruzalema, ty radosť Izraela, ty česť nášho ľudu.

PROSBY

Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z_Panny Márie, a prosme ho:

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Ježišu, Slnko spravodlivosti, pred tebou ako žiarivá zornica vzišla nepoškvrnená Panna;

daj, nech stále žijeme vo svetle tvojho príchodu.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Ježišu, Večné Slovo, ty si si vyvolil Pannu Máriu za neporušený stánok;

ochráň nás pred skazou hriechu.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Náš Spasiteľ, ty si mal pri kríži svoju matku;

daj, aby sme sa na jej príhovor tešili z_účasti na tvojom utrpení.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Dobrotivý Ježišu, keď si zomieral na kríži, Pannu Máriu si dal Jánovi za matku;

daj, aby sme žili tak, ako sa sluší na jej deti.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Alebo iné:

Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z_Panny Márie, a prosme ho:

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Spasiteľ sveta, ty si mocou svojho vykúpenia uchránil svoju matku pred poškvrnou hriechu;

zachovaj nás čistých od hriechu.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Náš Vykupiteľ, ty si Pannu Máriu urobil čistým príbytkom pre seba a stánkom Ducha Svätého;

urob aj nás trvalým chrámom svojho Ducha.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Ježišu, Večné Slovo, ty si naučil svoju matku voliť si najlepší podiel;

daj, aby sme aj my ako ona hľadali pokrm, ktorý ostáva pre večný život.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Kráľ kráľov, ty si svoju matku vzal s_dušou i_telom k_sebe do neba;

daj, aby sme stále mysleli na to, čo je hore.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Pán neba i_zeme, ty si Pannu Máriu postavil po svojej pravici ako Kráľovnú;

aj nám daj účasť na jej večnej sláve.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

MODLITBA

Vyberie sa jedna z_nasledujúcich:

1.

Pane a Bože náš, daj nám tešiť sa stálemu zdraviu tela i_duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v_ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti.

2.

Prosíme ťa, milosrdný Bože, odpusť nám naše viny, a keďže sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, zachráň nás na orodovanie Rodičky tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista,

3.

Milosrdný Otče, nábožne slávime pamiatku panenskej matky tvojho Syna a prosíme ťa, poskytni nám slabým pomoc, aby sme na jej orodovanie mohli povstať z_hriechu k_novému životu.

4.

Veľký a svätý Bože, nech nám pomáha na životnej púti mocné orodovanie slávnej Panny Márie, aby sme pod jej ochranou boli oslobodení od každého nebezpečenstva a radovali sa z_tvojho pokoja.

5.

Dobrotivý Bože, dnes si s_úctou spomíname na najsvätejšiu Pannu, ktorú si zahrnul darmi svojej milosti; na jej orodovanie udeľ aj nám z_bohatstva svojej dobroty, aby sme ti cez celý život slúžili s_oddaným srdcom.

6.

Všemohúci Bože, sme šťastní, že si nám dal Pannu Máriu za mocnú ochrankyňu; prosíme ťa, na jej materský príhovor zbav nás všetkého zla na zemi a priveď nás do večnej radosti v_nebi.