NA SVIATKY PANIEN

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS Na sviatok jednej panny:

V_tento deň zbožnosť veriacich

piesňami pannu velebí,

ktorá sa slávou, čistotou

jak hviezda skveje na nebi.

Panna, čo k_chválam Kristovým

prispela mužnou pevnosťou,

k_zborom sa nebies vznešeným

dnes druží s_veľkou radosťou.

Krehkosti tela premohla,

cudnosťou v_srdci vždy čistom

zvodnosťou sveta pohrdla,

po stopách išla za Kristom.

Spravuj nás, Kriste, podľa nej,

pred nepriateľmi chráň svoj ľud,

nás v_čnostiach stále upevňuj

a odstráň od nás všetok blud.

Ježišu, Synu Márie,

tvoj domov zdobia ľalie.

S_Otcom a s_Duchom potechy

nech ti je sláva naveky! Amen.

Na sviatok viacerých panien:

Deň panien, slávny je to deň,

radostne vztýčme pochodeň!

Ich cit a myseľ prečistá

upreli sa len na Krista.

ľalia, pravzor čistoty,

pre panny, Ježiš, tys’ to, ty!

Koho ty vinieš, prekoná

zmyselné zvody démona.

V_panenskom lone nosila

ťa tvoja Matka spanilá;

len svetlo tvojej milosti

z_nás tmu a vinu vyhostí.

Prosba a vďak z_nás hovorí;

Blúdime, ožiar obzory,

podopri dušu ubitú,

ty večný prameň súcitu.

Ježišu, Synu Márie,

tvoj domov zdobia ľalie.

S_Otcom a s_Duchom potechy

nech ti je sláva naveky! Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Panna slávna, múdra a rozvážna; tvojím ženíchom je nepoškvrnené Slovo. Aleluja.

Žalm 19, 2-7

Ant. 2 Pre lásku môjho Pána Ježiša Krista som pohrdla svetom s_celým jeho bohatstvom. Aleluja.

Žalm 45, I

Ant. 3 Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; on je tvoj Boh a Pán. Aleluja.

Žalm 45, II

Ukážeš mi cestu života. Aleluja.

U_teba je plnosť radosti. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom

{r:1Kor}7, 25-40{/r}

{p}

Kresťanské panenstvo

Bratia, {v}25{/v}o_pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako taký, ktorý dosiahol milosrdenstvo u_Pána, aby som bol verný. {v}26{/v}Myslím teda, že je to dobré – pre terajšie ťažkosti_–, že je dobre, keď človek ostane tak, ako je. {v}27{/v}Si viazaný k_žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. {v}28{/v}Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale takíto budú mať telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť. {v}29{/v}A tak, bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, akoby ich nemali; {v}30{/v}tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nevlastnili; {v}31{/v}a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa.

{v}32{/v}Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o_Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. {v}33{/v}Ale ženatý sa stará o_svetské veci, ako sa páčiť manželke, {v}34{/v}a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o_Pánových veciach, aby boli sväté telom i_duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. {v}35{/v}No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k_Pánovi.

{v}36{/v}Ak si niekto myslí, že je potupou pre jeho pannu, ak prekročí vek a má sa tak stať, nech urobí, čo chce; nehreší. Nech sa vezmú. {v}37{/v}Ale kto sa pevne v_srdci rozhodol a nebol donútený, ale je pánom svojej vôle a zaumienil si v_srdci zachovať svoju pannu, dobre robí. {v}38{/v}Teda aj ten, kto vydáva svoju pannu, dobre robí, ale kto nevydáva, robí lepšie.

{v}39{/v}Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, je slobodná, môže sa vydať, za koho chce, ale iba v_Pánovi. {v}40{/v}Bude však blaženejšia, ak ostane tak podľa mojej rady. A myslím si, že aj ja mám Božieho Ducha.

{p}

RESPONZÓRIUM

Kráľ zatúžil za tvojou krásou, veď ti ju on sám dal; on je tvoj Boh a tvoj Kráľ; {*} Len on je tvoj Kráľ a tvoj Ženích. Aleluja.

Zasnúbila si sa Kráľovi a Bohu, ktorý ťa obdaroval, ozdobil, vykúpil a posvätil. {*} Len on je tvoj Kráľ a tvoj Ženích. Aleluja.

Z_traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána O_živote panien

(Nn. 3-4. 22. 23: CSEL 3, 189-190. 202-204)

{p}

Čím viac panien, tým väčšia radosť matky

Teraz sa prihovárame pannám, lebo čím vznešenejšie je ich postavenie, tým viac sa treba o_ne starať. Ony sú kvetom na strome Cirkvi, ozdobou a okrasou duchovného pôvabu, radostnou mladosťou, bezúhonným a neporušeným predmetom chvály a úcty, Božím obrazom svätosti Ježiša Krista, vznešenejšou časťou Kristovho stáda. Z_nich sa raduje a z_nich krásne prekvitá požehnaná plodnosť matky Cirkvi a čím je v_nej väčší počet panien, tým väčšia je aj radosť matky. Im hovoríme, ich povzbudzujeme viac z_lásky ako z_moci. Lebo ako posledný, najmenší a dobre si vedomý svojej úbohosti, neosobujeme si právo posudzovať ich správanie, ale vo vedomí zodpovednosti sme obozretnejší a väčšmi sa obávame diablových útokov.

A nie je zbytočná táto obozretnosť, nie je neoprávnená táto obava, lebo pomáha na ceste spásy a bedlí nad Božími a životnými príkazmi, aby panny, ktoré sa zasväcujú Kristovi, zriekajú sa telesnej žiadostivosti a telom i_dušou sa venujú Bohu, korunovali svoje dielo, ktoré čaká veľká odmena. Nech sa neusilujú ozdobovať sa a páčiť sa niekomu inému okrem svojho Pána, veď od neho očakávajú odmenu za svoje panenstvo.

Dbajte, panny, dbajte o_to, čím ste začali byť. Dbajte o_to, čím raz budete. Čaká vás hojná odplata, veľká odmena, najvyššie vyznačenie za čistotu. Vy ste už začali byť tým, čím my len budeme. Vás už v_tomto živote zdobí sláva vzkriesenia, lebo kráčate po tomto svete bez jeho nákazy. Keď ostávate čistými pannami, ste ako Boží anjeli. Nech len vydrží a silnie vaše úprimné a neporušené panenstvo a ako odhodlane sa začalo, tak nech sa zdokonaľuje a nech hľadá svoju ozdobu v_čnostiach, a nie v_šperkoch a v_odeve{n}porov. {r}1Pt 3,3-4{/r}{/n}.

Počujte hlas Apoštola, ktorého Pán nazval svojou vyvolenou nádobou{n}porov. {r}Sk 9,15{/r}{/n} a ktorého Boh poslal hlásať nebeské posolstvo: „Prvý človek pochádza zo zeme, druhý prichádza z_neba. Aký je ten pozemský, takí sú aj jeho potomci. A aký je ten nebeský, takí budú aj jeho nasledovníci. Ako sme nosili podobu toho pozemského, tak budeme nosiť podobu toho, ktorý je z_neba.“{n}{r}1Kor 15,47.49{/r}{/n} Tento obraz nosí v_sebe panenstvo, nosia ho neporušenosť, svätosť a poctivosť.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 7, 34{/r}; {r}Ž 73, 26{/r}

Nevydatá žena a panna {*} Rozmýšľajú o_Pánových veciach, aby boli sväté telom i_duchom. Aleluja.

Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý. {*} Rozmýšľajú o_Pánových veciach, aby boli sväté telom i_duchom. Aleluja.

Alebo iné:

Z_dekrétu Perfectae caritatis Druhého vatikánskeho koncilu o_primeranej obnove rehoľného života

(Č. {r:PC}1. 5. 6. 12. 25{/r})

{p}

Cirkev nasleduje jediného ženícha, Krista

V_Cirkvi boli od počiatku mužovia a ženy, ktorí chceli zachovávaním evanjeliových rád slobodnejšie nasledovať a vernejšie napodobňovať Krista. Tak viedol každý svojím spôsobom život zasvätený Bohu: mnohí z_vnuknutia Ducha Svätého žili pustovníckym životom, iní založili rehoľné rodiny, ktoré Cirkev s_radosťou prijala a svojou autoritou schválila. Tak sa podľa Božej vôle rozvinula obdivuhodná rozmanitosť rehoľných spoločností, ktorá veľmi prispela k_tomu, že Cirkev je nielen vystrojená „na každé dobré dielo“{n}porov. {r}2Tim 3,17{/r}{/n} a pripravená „na dielo služby, na budovanie Kristovho tela“{n}porov. {r}Ef 4,12{/r}{/n}, ale ozdobená rozličnými darmi svojich detí sa javí „ako nevesta, ktorá sa vyzdobila pre svojho ženícha“{n}porov. {r}Zjv 21,2{/r}{/n}, a skrze ňu sa prejavuje „mnohotvárna múdrosť Božia“{n}porov. {r}Ef 3,10{/r}{/n}.

Pri takejto rozmanitosti darov všetci, ktorých Boh volá k_životu podľa evanjeliových rád a oni to úprimne sľúbia, zvláštnym spôsobom sa zasväcujú Pánovi a nasledujú Krista, ktorý v_panenstve a v_chudobe{n}porov. {r}Mt 8,20{/r}; {r}Lk 9,58{/r}{/n} poslušnosti „až na smrť na kríži“{n}{r}Flp 2,8{/r}{/n} vykúpil a posvätil ľudí. Takto hnaní láskou, ktorú v_ich srdciach rozlieva Duch Svätý{n}porov. {r}Rim 5,5{/r}{/n}, stále viac žijú pre Krista a „jeho telo, ktorým je Cirkev“{n}porov. {r}Kol 1,24{/r}{/n}. Teda čím vrúcnejšie sa takýmto darovaním seba, ktoré zahŕňa celý život, spájajú s_Kristom, tým je život Cirkvi bohatší a jej apoštolát plodnejší.

Nech si členovia všetkých ustanovizní v_prvom rade uvedomujú, že sľubom evanjeliových rád odpovedali na Božie volanie, nielen aby odumreli hriechu{n}porov. {r}Rim 6,11{/r}{/n}, ale aby sa zriekli aj sveta a žili len Bohu. Veď celý svoj život venovali jeho službe. Ide tu o_osobitné zasvätenie, ktoré korení hlboko v_krstnom zasvätení a plnšie ho vyjadruje.

Tí, čo sľubujú žiť podľa evanjeliových rád, nech predovšetkým hľadajú a milujú Boha, ktorý nás prvý miloval{n}porov. {r}1Jn 4,10{/r}{/n}, a nech sa za každých okolností usilujú viesť život ukrytý s_Kristom v_Bohu{n}porov. {r}Kol 3,3{/r}{/n}, ktorý je zdrojom a podnecovateľom lásky k_blížnemu, na spásu sveta a rast Cirkvi. Táto láska oživuje a usmerňuje aj uskutočňovanie života podľa evanjeliových rád.

Čistotu „pre nebeské kráľovstvo“{n}porov. {r}Mt 19,12{/r}{/n}, ktorú rehoľníci sľubujú, treba pokladať za vynikajúci dar milosti, lebo jedinečným spôsobom oslobodzuje ľudské srdce a ono sa môže zapáliť väčšou láskou k_Bohu a k_všetkým ľuďom{n}porov. {r}1Kor 7,32-35{/r}{/n}. Preto je osobitným znamením nebeských dobier a najvhodnejším prostriedkom, ktorým sa rehoľníci radostne zasväcujú Božej službe a apoštolskej činnosti. Tak všetkým veriacim pripomínajú ono obdivuhodné zasnúbenie, ktoré uskutočnil Boh a ktoré sa má plne zjaviť v_budúcom veku, mocou ktorého má Cirkev jediného ženícha, Krista.

{p}

RESPONZÓRIUM

Aká si krásna, Kristova panna, {*} Bola si hodna Pánovej koruny, koruny trvalého panenstva.

Nič ti nemôže vziať palmu víťazstva, ani odlúčiť ťa od lásky Božieho Syna. {*} Bola si hodna Pánovej koruny, koruny trvalého panenstva.

NA VIGÍLIU: Ant. O_polnoci sa strhol krik: Ženích prichádza, vyjdite mu v_ústrety. Aleluja.
Evanjelium zo spoločnej časti na sviatky svätíc z_omšového lekcionára.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na druhé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Poďte, dcéry, pristúpte k_Pánovi a budete žiariť. Aleluja.

Žalm 113

Ant. 2 Teraz ťa chceme nasledovať celým srdcom a s_bázňou hľadáme tvoju tvár, Pane; nezahanbi nás. Aleluja.

Žalm 147, 12-20

Ant. 3 Jasajte, Kristove panny, na nebeskej svadbe, ktorá nemá konca. Aleluja.

Chválospev Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 7, 32b. 34a{/r}

Kto je bez ženy, stará sa o_Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o_Pánových veciach, aby boli sväté telom i_duchom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán je môj podiel, {*} Hovorí moja duša.

Pán je môj podiel, {*} Hovorí moja duša.

Dobrý Je Pán k_duši, ktorá ho hľadá. {*}

Hovorí moja duša.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán je môj podiel, {*} Hovorí moja duša.

Vo Veľkonočnom období:

Pán je môj podiel, hovorí moja duša, {*} Aleluja, aleluja.

Pán je môj podiel, hovorí moja duša, {*} Aleluja, aleluja.

Dobrý je Pán k_duši, ktorá ho hľadá. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán je môj podiel, hovorí moja duša, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat; pre pannu mučenicu: Hľa, statočná panna, obeť bezúhonnosti a zápalná obeta čistoty, už nasleduje Baránka pre nás ukrižovaného. Aleluja.

Pre pannu: Prišiel Ženích a múdra panna pripravená vošla s_ním na svadbu. Aleluja.

Pre viaceré panny: Múdre panny, pripravte si lampy; hľa, Ženích prichádza, vyjdite mu v_ústrety. Aleluja.

PROSBY a modlitba ako na druhé vešpery.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, kráľovi panien. Aleluja.

Alebo: Poďte, klaňajme sa Baránkovi, ktorého nasledujú panny. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Na sviatok jednej panny:

Panenská duša, vošla si

s_horiacou lampou do siene

na svadbu Kráľa, kde s_tebou

zbor svätých spieva nadšene.

V_nebi ťa čaká hostina,

nebeský Ženích ťa víta

a svoju čistú nevestu

objíma Láska večitá.

Aj nás uč, ako máme žiť,

a vypros nám dar odvahy,

aby sme mohli odrážať

zvodcu a trhať nástrahy.

Mária, Panna, panien vzor,

nech prosí za nás u_Syna,

aby nás viedol vyhnanstvom,

kde tma vše lampu zhasína.

Buď Bohu sláva naveky,

nech každý tvor ho velebí,

že panne doprial víťazstvo,

ktoré sa slávi aj v_nebi. Amen.

Na sviatok viacerých panien:

HYMNUS: Vypočuj prosby, Ježišu.

Ant. 1 Krista ochotne vyznávam, po Kristovi ohnivo túžim, s_Kristom chcem byť naveky. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Panny, velebte Pána; on, rozsievač čistoty, už vo vás korunoval svoje dary. Aleluja.

Ant. 3 Nech svätí jasajú v_sláve, tí, čo skvele zvíťazili nad telom a krvou. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Pies 8, 7{/r}

Ani veľké vody lásku neuhasia a rieky ju neodplavia. A keby niekto za lásku ponúkol všetko, čo má v_dome, len by sa opovrhlo ním.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tebe hovorí moje srdce: {*} Hľadám tvoju tvár.

Tebe hovorí moje srdce: {*} Hľadám tvoju tvár.

Pane, ja hľadám tvoju tvár. {*}

Hľadám tvoju tvár.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Tebe hovorí moje srdce: {*} Hľadám tvoju tvár.

Vo Veľkonočnom období:

Tebe hovorí moje srdce: Hľadám tvoju tvár, {*} Aleluja, aleluja.

Tebe hovorí moje srdce: Hľadám tvoju tvár, {*} Aleluja, aleluja.

Pane, ja hľadám tvoju tvár. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Tebe hovorí moje srdce: Hľadám tvoju tvár, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus; pre pannu mučenicu: Blažená panna, ktorá zaprela samu seba, vzala svoj kríž a nasledovala Pána, Ženícha panien a Kráľa mučeníkov. Aleluja.

Pre pannu: Hľa, múdra panna, ktorá odišla za Kristom a v_zástupe panien žiari nebeským svetlom ako slnko. Aleluja.

Pre viaceré panny: Pánove panny, velebte Pána naveky. Aleluja.

PROSBY

S_radosťou oslavujme Krista, Ženícha a Korunu panien, a vrúcne ho prosme:

Ježišu, Koruna panien, vyslyš nás.

Kriste, teba sväté panny milovali ako jediného Ženícha;

nech nás nič neodlúči od tvojej lásky.

Ježišu, Koruna panien, vyslyš nás.

Ty si svoju matku Máriu korunoval za Kráľovnú panien;

daj, aby sme ti na jej príhovor slúžili celým srdcom.

Ježišu, Koruna panien, vyslyš nás.

Na príhovor tvojich služobníc, ktoré ti boli oddané celým a nerozdeleným srdcom, aby boli sväté telom i_duchom,

nech nás neodvedie od teba príťažlivosť tohto sveta, ktorý sa pomíňa.

Ježišu, Koruna panien, vyslyš nás.

Pane Ježišu, múdre panny čakali na tvoj príchod ako na príchod ženícha;

daj, aby sme bdeli v_nádeji a očakávali ťa.

Ježišu, Koruna panien, vyslyš nás.

Na príhovor svätej M., ktorá bola panna chápavá a patrila medzi múdre panny,

daruj nám múdrosť a nevinnosť života.

Ježišu, Koruna panien, vyslyš nás.

MODLITBA

Modlitba je vlastná; ak takej niet, berie sa:

Dobrotivý Bože, ty nás uisťuješ, že prebývaš v_tých, čo sú spravodliví a majú čisté srdce; na orodovanie svätej panny M. pomáhaj nám tak žiť, aby sme boli tvojím trvalým príbytkom.

Alebo:

Milosrdný Bože, vypočuj prosby svojej rodiny, ktorá oslavuje čnosti svätej panny M., a daj, aby sme vytrvali v_tvojej láske a rástli v_nej až do konca nášho života.

Pre viaceré panny:

Večný Bože, pri radostnej oslave svätých panien M. a M. vrúcne ťa prosíme, preukáž nám svoje milosrdenstvo a pomáhaj nám, aby sme sa spolu s_nimi mohli tešiť v_tvojom večnom kráľovstve.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Vypočuj prosby, Ježišu,

ktorý si pannám odmenou.

Aj teba Matka počala,

súc navždy pannou vznešenou.

Kocháš sa v_kruhu ľalií,

chór panien je ti ohradou,

pannám si verným Ženíchom

a za obety náhradou.

Kamkoľvek ideš, všade ťa

panenské duše sledujú,

chválospevy ti spievajú

a pri tebe sa radujú.

Vzývame tvoju láskavosť,

dopraj nám toľko milosti,

žeby nás viacej nestihol

úder a rana hriešnosti.

Ježišu, z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy;

Otcovi, Duchu Svätému

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pre teba sa uchovám čistá; tebe, môj Ženích, idem s_horiacou lampou v_ústrety. Aleluja.

Žalm 122

Ant. 2 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Aleluja.

Žalm 127

Ant. 3 Moja myseľ je pevná; je zakotvená v_Kristovi. Aleluja.

Chválospev Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 7, 32b. 34a{/r}

Kto je bez ženy, stará sa o_Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o_Pánových veciach, aby boli sväté telom i_duchom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Ku Kráľovi privádzajú panny {*} S_jasotom.

Ku Kráľovi privádzajú panny {*} S_jasotom.

A uvádzajú ich do Kráľovho chrámu. {*}

S_jasotom.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ku Kráľovi privádzajú panny {*} S_jasotom.

Vo Veľkonočnom období:

Ku Kráľovi privádzajú panny s_jasotom, {*} Aleluja, aleluja.

Ku Kráľovi privádzajú panny s_jasotom, {*} Aleluja, aleluja.

A uvádzajú ich do Kráľovho chrámu. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ku Kráľovi privádzajú panny s_jasotom, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat; pre pannu mučenicu: V_jednej obete slávime dvojitú korunu: korunu čistoty a viery. Vytrvala v_panenstve a dosiahla slávu mučeníctva. Aleluja.

Pre pannu: Poď, Kristova nevesta, a prijmi korunu, ktorú ti Pán pripravil naveky. Aleluja.

Pre viaceré panny: Toto je pokolenie tých, čo hľadajú Pána, čo hľadajú tvár nášho Boha. Aleluja.

PROSBY

Radostne chváľme Pána, ktorý blahoslavil čistotu pre nebeské kráľovstvo, a prosme ho:

Ježišu, Kráľ panien, vyslyš nás.

Kriste, ty si si zasnúbil Cirkev ako ženích čistú pannu;

zachovaj ju nepoškvrnenú a svätú.

Ježišu, Kráľ panien, vyslyš nás.

Kriste, tebe išli v_ústrety sväté panny s_horiacimi lampami;

nedopusť, aby sa tvojim zasväteným služobníčkam minul olej vernosti.

Ježišu, Kráľ panien, vyslyš nás.

Kriste, Cirkev ti vždy zachovávala panenskú vernosť celú a bez úhony;

daj, aby mali všetci kresťania pevnú a čistú vieru.

Ježišu, Kráľ panien, vyslyš nás.

Kriste, ty svoj ľud napĺňaš radosťou zo sviatku svätej panny M.;

daj, nech sa vždy tešíme aj z_jej orodovania.

Ježišu, Kráľ panien, vyslyš nás.

Kriste, ty si sväté panny vzal k_sebe na svadobnú hostinu;

prijmi našich zosnulých do svadobnej siene v_nebesiach.

Ježišu, Kráľ panien, vyslyš nás.

Otče náš.

MODLITBA CEZ DEŇ

V_doplnkovej psalmódii namiesto žalmu 122 možno brať žalm 129 a namiesto žalmu 127 možno vziať žalm 131.

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Pre mňa je slasťou byť v_Božej blízkosti a v_Pánu Bohu svoju nádej mať. Aleluja.

Ant. napoludnie Ujmi sa ma, Pane, podľa svojho prísľubu, a budem žiť; a nezahanbi ma v_mojej nádeji. Aleluja.

Ant. popoludní Aké krásne a skvelé je čisté pokolenie. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 8, 21a{/r}

Spoznal som, že by som nemohol byť zdržanlivý, keby mi to nedal Boh; a už to je múdrosť, vedieť, čí je to dar.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 7, 25{/r}

O_pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako taký, ktorý dosiahol milosrdenstvo u_Pána, aby som bol verný.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 19, 6. 7{/r}

Začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila.

Toto je tá múdra panna. Aleluja.

Ktorú Pán našiel bedliť. Aleluja.

Toto je múdra panna. Aleluja.

Jedna z_rozumných panien. Aleluja.

Našla som, koho miluje moja duša. Aleluja.

Chytila som ho a viac ho nepustím. Aleluja.