SPOMIENKA PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Panenská Matka, dcérou si

blaženou Syna milého,

skromná vždy, no si vzácnejšia

nad tvory sveta celého.

Odveký náš vzor, poňatý

v_tvorivom Božom zámere,

ozdoba sveta najkrajšia,

skveješ sa celá v_nádhere.

Tak šľachtíš ľudskú prírodu,

že sám jej Tvorca vznešený

sa do nej včlenil skrz teba

k_úžasu všetkých stvorení.

A v_tvojom lone panenskom

oheň sa Božej lásky vzňal

a v_jeho teple materskom

zem rajské kvety vyháňa.

Otca i_Ducha aj Syna

tvojho nech všetko pochváli,

že ťa za Matku Cirkvi nám

do daru všetkým oddali. Amen.

Pracovný preklad:

Z_príhovoru svätého pápeža Pavla Šiesteho na záver tretieho zasadnutia Druhého vatikánskeho koncilu

(21 novembris 1964: AAS 56 [1964], 1015-1016)

{p}

Mária, Matka Cirkvi

Keď uvažujeme nad úzkou spätosťou medzi Máriou a Cirkvou, na slávu Panne Márii a na našu útechu vyhlasujeme Preblahoslavenú Pannu Máriu za Matku Cirkvi, teda celého Božieho ľudu, tak veriacich, ako aj pastierov, ktorí ju nazývajú najdrahšou Matkou. A žiadame, aby si celý kresťanský ľud Matku Božiu týmto nežným titulom odteraz ešte väčšmi uctieval a ju vzýval.

Ctihodní bratia, tento titul nie je nový v_kresťanskej zbožnosti; práve týmto titulom, pred všetkými inými, veriaci ľudia a Cirkev oslovujú Pannu Máriu. Skutočne je súčasťou úprimného jadra oddanosti Márii, nachádzajúc jeho odôvodnenie v_pravej úctyhodnosti Matky Vteleného Slova.

A v_skutočnosti je to práve Božie Materstvo, ktoré je základom pre jej osobitný vzťah s_Kristom a pre jej prítomnosť v_ekonómii spásy, dosiahnutej Ježišom Kristom. Preto tiež utvára základné opodstatnenie vzťahu medzi Pannou Máriou a Cirkvou, keďže je matkou toho, ktorý sa práve od okamihu svojho Vtelenia v_jej panenskom lone stal hlavou svojho mystického tela, ktorým je Cirkev. Takže Panna Mária, ako Kristova Matka, je tiež matkou všetkých veriacich a všetkých pastierov.

A preto my, s_dušou plnou dôvery a synovskej lásky, dvíhame k_nej náš pohľad napriek našej nehodnosti a slabosti. Ona, ktorá nám dala v_Ježišovi prameň milosti, nesklame v_svojej starostlivosti o_Cirkev, ktorá teraz prekvitá nesmiernou hojnosťou darov Ducha Svätého a dáva sa s_novou horlivosťou do plnenia svojho spásonosného poslania.

A naša dôvera je ešte silnejšia a plne opodstatnená, ak uznávame veľmi dôverné spojenie medzi touto našou nebeskou Matkou a ľudstvom. Aj keď je Bohom ozdobená bohatstvom obdivuhodných výsad, ktoré ju robia hodnou Matky Vteleného Slova, predsa je k_nám veľmi blízko. Dcéra Adama, ako my sami, a preto naša sestra pre putá prirodzenosti. Ona je jednako len stvorenie, avšak uchránená od prvotného hriechu, vzhľadom k_zásluhám Vykupiteľa. Ona vlastní okrem získaných privilégií osobitnú čnosť úplnej a príkladnej viery, a tak je hodná nadšenej chvály: „Blahoslavená si, lebo si uverila.“{n}porov. {r}Lk 1,45{/r}{/n}

Vo svojom pozemskom živote uskutočnila dokonalý obraz Kristovho učeníka, odzrkadľovala všetky čnosti, a stelesňovala evanjeliové blahoslavenstvá vyhlásené Kristom. Preto v_nej celá Cirkev, v_jej jedinečnej rozmanitosti života a účinkovania, nachádza najautentickejší model dokonalej podoby Krista.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Lk 1, 35{/r}

Duch Svätý zostúpil na Máriu {*} A moc Najvyššieho ju zatienila.

Znova ju, spoločníčku utrpenia svojho Syna, naplnil svojimi darmi ako Matku vykúpených. {*} A moc Najvyššieho ju zatienila.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Panna, ty hviezdou lásky si,

blažená v_ríši nadhviezdnej;

ty, nádej naša, stoj pri nás

v_hodine žitia poslednej.

Syn dal ti, Panna vznešená,

nad svojím srdcom veľkú moc;

a preto žije v_istote,

kto teba prosí o_pomoc.

Ty dávaš z_dobrotivosti

nielen to, o_čo prosíme;

ty vždy predchádzaš štedrosťou

priania, čo nevyslovíme.

Ty, Matka milosrdenstva,

ty veľkodušných sŕdc si vzor;

v_tebe je vrchol bohatstva,

ktorým sa zaskvel Boží tvor.

Otca i_Ducha aj Syna

tvojho nech všetko pochváli,

že ťa za Matku Cirkvi nám

do daru všetkým oddali. Amen.

Ant. na Benediktus: Učeníci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s_Ježišovou matkou Máriou.

MODLITBA

Bože, Otec milosrdenstva, tvoj jednorodený Syn, pribitý na kríži, dal nám všetkým za matku preblahoslavenú Pannu Máriu; daj, prosíme, aby tvoja Cirkev s_jej láskavou pomocou zo dňa na deň rástla, tešila sa zo svätosti svojich detí a pritiahla do svojho náručia všetky národy sveta.

VEŠPERY

HYMNUS

Zdravas’, hviezda morská,

jasná rajská brána,

slávna Matka Božia,

pritom večne Panna.

Prijmúc ono „Ave“,

čo ti anjel spieva,

vráť nám milosť a zmeň

v_opak meno Eva.

Trestancom sním putá,

slepcom zažni svetlo,

odvráť zlo, by dušu

vždy len dobro stretlo.

Ukáž sa sťa matka,

aby skrze teba

ujal sa nás ten, čo

pre nás zišiel z_neba.

Prevyšuješ všetky

a máš srdce vľúdne;

očisť naše, nech je

pokorné a cudné.

Pomôž nám žiť čisto,

k_nebu kráčať isto,

kde nás radosť spojí

s_Kristom, veď sme svoji.

Nech sa večne vzdáva

Otcu, Synu sláva,

aj Duchu buď chvála

rovná, neskonalá. Amen.

Alebo:

Virgo, mater Ecclésiæ,

ætérna porta glóriæ,

esto nobis refúgium

apud Patrem et Fílium.

Gloriósa Dei mater,

cuius Natus est ac pater,

ora pro nobis ómnibus,

qui memóriam ágimus.

Stella maris, lux refúlgens,

stirps regális, sancta parens,

roga Patrem et Fílium

ut det nobis Paráclitum.

Virgo clemens, virgo pia,

virgo dulcis, o María,

exáudi preces ómnium

ad te pie clamántium.

Funde preces tuo Nato,

crucifíxo, vulneráto

pro nobis et flagelláto,

spinis puncto, felle potáto.

Alma mater summi regis,

lux et porta celsi cæli,

inclína te misérrimis

geméntibus cum lácrimis.

Otca i_Ducha aj Syna

tvojho nech všetko pochváli,

že ťa za Matku Cirkvi nám

do daru všetkým oddali. Amen.

Ant. na Magnifikat: Pán povedal svojej matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Svojmu učeníkovi povedal: „Hľa, tvoja matka!“