Chválospev II
Pánov príchod

{r}Iz 40, 1-8{/r}

Pánovo slovo trvá naveky. A toto slovo sa vám zvestovalo. ({r}1 Pt 1, 25{/r})

{v}1{/v}Potešujte, potešujte môj ľud,{x}

vraví váš Boh.

{v}2{/v}Hovorte k_srdcu Jeruzalema a volajte k_nemu,{+}

že sa skončilo jeho otroctvo{x}

a je odčinená jeho vina;

veď dostal z_ruky Pánovej dvojnásobok{x}

za každý svoj hriech.

{v}3{/v}Hlas volajúceho:{+}

„Pripravte cestu Pánovi na púšti,{x}

vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine!

{v}4{/v}Každá dolina nech sa zdvihne{x}

a každý vrch i_kopec zníži!

Čo je krivé, nech je rovinou,{x}

a čo hrboľaté, nížinou.

{v}5{/v}I_zjaví sa milosť Pánova{x}

a uvidí každé stvorenie, že prehovorili Pánove ústa.“

{v}6{/v}Hlas hovorí: „Volaj!“{x}

Ja vravím: „Čo mám volať?“

Každé telo je ako tráva{x}

a všetka jeho krása ako poľný kvet.

{v}7{/v}Tráva uschne a kvet odpadne,{x}

keď ho ovanie Pánov dych.

Naozaj je ľud ako tráva:{+}

{v}8{/v}Tráva uschne, kvet odpadne,{x}

ale slovo nášho Boha trvá naveky.

Chválospev I
{k:kat-iz40.htm}Dobrý pastier: Boh najvyšší a najmúdrejší{/k}

{r}Iz 40, 10-17{/r}

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou. ({r}Zjv 22, 12{/r})
{full-text}

[{v}9{/v}Vystúp na vysoký vrch,{x}

ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu!

Zodvihni mocne svoj hlas,{x}

ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu!

Zodvihni, neboj sa,{+}

povedz judejským mestám:{x}

Hľa, váš Boh!]

{/full-text}

{v}10{/v}Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou{x}

a jeho ruka bude vládnuť.

Odmenu víťaza nesie so sebou{x}

a jeho trofeje idú pred ním.

{v}11{/v}Ako pastier pasie svoju čriedu,{+}

do náručia berie baránky a kladie si ich do lona;{x}

starostlivo vedie ovce brezivé.

{v}12{/v}Kto odmeral vody priehrštím{x}

a dlaňou nebo obsiahol?

Kto vtesnal do merice prach zeme,{x}

na váhach vrchy odvážil a pahorky na vážkach?

{v}13{/v}Kto usmernil Pánovho ducha?{x}

Alebo ktorý poradca mu dával pokyny?

{v}14{/v}S_kým sa radil, aby ho poúčal{x}

a naučil ceste spravodlivosti,

zveľadil jeho poznanie{x}

a ukázal mu cestu múdrosti?

{v}15{/v}Hľa, národy sú ako kvapka vo vedre{+}

a ako prášok na váhe zavážia;{x}

ostrovy sú ako nepatrný prach.

{v}16{/v}Libanon nestačí na podpálenie,{x}

všetka jeho zver nestačí na zápalnú obetu.

{v}17{/v}Pred ním sú národy, akoby neboli,{x}

za nič, za ničotu ich pokladá.

HTML © Juraj Vidéky