PONDELOK V_ŠTVRTOM TÝŽDNI

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, hneď zrána nás naplň svojou milosťou.

Vo Veľkonočnom období:Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha. Aleluja.

Ant. 2 Pánova chvála nech znie od končín zeme.

Vo Veľkonočnom období:Tmu pred nimi premením na svetlo. Aleluja.

Ant. 3 Chváľte meno Pánovo, vy, čo ste v_dome Pánovom.

Vo Veľkonočnom období:Pán je mocný, urobí, čokoľvek chce. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jdt 8, 25b-26a. 27{/r}

Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu, ktorý nás skúša, ako skúšal našich otcov. Len si spomeňte, čo všetko urobil s_Abrahámom a Izákom a čo prežil Jakub. Ako ich nespálil, keď skúšal ich srdcia, tak sa ani na nás nepomstil, ale Pán trestom napomína tých, čo sa blížia k_nemu.

PROSBY

Prosme Krista, ktorý vyslyší a zachráni tých, čo v_neho dúfajú, a volajme:

Teba, Pane, chválime, v_teba dúfame.

Pane, bohatý na milosrdenstvo, vzdávame ti vďaky

za nesmiernu lásku, ktorou nás miluješ.

Teba, Pane, chválime, v_teba dúfame.

Ty s_Otcom ustavične pracuješ vo svete:

obnov všetko silou Ducha Svätého.

Teba, Pane, chválime, v_teba dúfame.

Otvor duchovný zrak nám i_našim bratom a sestrám,

aby sme dnes videli tvoje obdivuhodné činy.

Teba, Pane, chválime, v_teba dúfame.

Ty nás denne voláš do svojej služby:

urob nás služobníkmi svojej mnohotvárnej milosti pre dobro našich bratov a sestier.

Teba, Pane, chválime, v_teba dúfame.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, ty si ľuďom zveril zem, aby si ju chránili a obrábali, ba aj slnko si postavil do ich služby; pomáhaj nám dnes verne pracovať na tvoju slávu a pre dobro našich blížnych.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, riaď moje kroky podľa tvojho výroku.

Ant. 2 Jeden je zákonodarca a sudca; ale kto si ty, že súdiš blížneho?

Ant. 3 Volal som k_Pánovi a on ma vyslyšal.

Na iné hodiny sa berie doplnková psalmódia z druhej a tretej série. PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Lv 20, 26{/r}

Budete mi svätí, lebo ja, Pán, som svätý a oddelil som vás od ostatných národov, aby ste boli moji.

Blažený národ, ktorého Bohom je Pán.

Blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

MODLITBA

Bože, dobrý Otče, ty si ľuďom prikázal tak pracovať, aby si vzájomnou službou pomáhali získať vyššie hodnoty; daj, nech konáme všetky svoje práce ako tvoje verné deti a milujeme všetkých bratskou láskou.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 15, 1. 3{/r}

Ty, Bože náš, si milý, úprimný a trpezlivý a všetko riadiš milosrdne. Teba poznať je zvrchovaná spravodlivosť a pochopiť tvoju silu je koreň nesmrteľnosti.

Ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý,

Zhovievavý, veľmi milostivý a verný.

MODLITBA

Bože, ty si pán žatvy a strážca vinice, ty spravodlivo rozdeľuješ úlohy i_odmeny; daj, nech tak nesieme bremeno dňa, aby sme nikdy nereptali proti tvojej vôli. O_to ťa prosíme

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Bar 4, 21-22{/r}

Synovia, volajte k_Bohu, on vás vyslobodí spod násilia, z_rúk nepriateľov. Lebo ja od Večného očakávam vašu spásu. A prišla mi radosť od Svätého pre milosrdenstvo, ktoré vám čoskoro príde od Večného, vášho spasiteľa.

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.

A na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

MODLITBA

Bože, ty nás voláš v_tú hodinu, keď apoštoli vystupovali do chrámu modliť sa; daj, nech naša úprimná modlitba v_Ježišovom mene vyprosí spásu všetkým, čo toto meno vzývajú.

VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Vo Veľkonočnom období:Kto je v_Kristovi, je novým stvorením. Aleluja.

Ant. 2 Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci.

Vo Veľkonočnom období:My milujeme Boha, pretože on prvý miloval nás. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sol 3, 12-13{/r}

Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i_voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.

PROSBY

Pokorne prosme Ježiša Krista, ktorý neopúšťa tých, čo v_neho dúfajú:

Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.

Pane Ježišu, Slnko spravodlivosti, prežiar svojím svetlom Cirkev,

aby národom hlásala veľké tajomstvo lásky, ktoré sa zjavilo v_tvojom svätom tele.

Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.

Ochraňuj biskupov, kňazov a diakonov,

aby sa usilovali žiť podľa toho, čo hlásajú iným.

Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.

Ty si svojou krvou daroval svetu pokoj;

odvráť od nás hriech nesvornosti a vojnovú pohromu.

Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.

Udeľ manželom hojnosť svojej milosti,

aby čoraz dokonalejšie zobrazovali tajomstvo tvojej Cirkvi.

Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.

Zosnulým odpusť tresty za hriechy,

aby pre tvoje milosrdenstvo našli pokoj v_nebi medzi svätými.

Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.

Otče náš.

MODLITBA

Zostaň s_nami, Pane Ježišu, lebo sa zvečerieva; sprevádzaj nás životom, roznecuj naše srdce a zobúdzaj v_ňom nádej, aby sme ťa so svojimi bratmi a sestrami poznávali v_Písme a pri lámaní chleba.