STREDA V_PRVOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Ant. Klaňajme sa Pánovi, lebo on nás stvoril.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Tmy nočné, hmly a temravy,

svet zmätkov, hrôz a blúdení,

už obloha má jas a vie:

prichádza Kristus, ustúpte!

Trhá sa závoj zemskej tmy,

ňou slnečný lúč prenikol

a farbu veciam ponúkol

i_úsmev svetla srdečný.

Tak nech aj nášho srdca tma,

keď duch náš lesť už poznáva,

keď preborí sa cez zlé hmly,

nech sa ti, Bože, podvolí.

Len teba, Kriste, chceme znať,

úprimnou mysľou vyznávať,

v_slzách a piesňach si ťa ctiť

a naveky ťa velebiť.

Čo farby falše zohyzdia,

nech tvoje dary očistia.

Ó, Kriste, svetlo blažených,

tvár tvoja nech v_nás zasvieti.

Kriste, Kráľ dobrý, láskavý,

buď sláva tebe, Otcovi

i_Duchu, ktorý bráni nás

teraz i_večne, v_každý čas. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Bože, v_tvojom svetle uvidíme svetlo.

Vo Veľkonočnom období:U_teba, Pane, je zdroj života. Aleluja.

Ant. 2 Veľký si, Pane, a slávny, obdivuhodne silný a nepremožiteľný.

Vo Veľkonočnom období:Pane, poslal si svojho Ducha a povstali. Aleluja.

Ant. 3 Jasajte Bohu hlasom radostným.

Vo Veľkonočnom období:Boh je kráľom celej zeme, spievajte mu chválospev. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Tob 4, 15a. 16ab. 19a{/r}

Daj pozor na to, čo robíš, buď rozumný vo všetkých svojich rečiach. Čo sa nepáči tebe, nerob inému. O_svoj chlieb sa deľ s_hladným a o_svoje šaty s_nahým. Z_toho, čoho máš hojnosť, daj núdznym. Dobroreč Bohu v_každom čase a pros ho, aby riadil tvoje kroky a usmerňoval tvoje zámery.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Bože, nakloň mi srdce {*} K_svojej náuke.

Bože, nakloň mi srdce {*} K_svojej náuke.

Na tvojej ceste dopraj mi života. {*}

K_svojej náuke.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Bože, nakloň mi srdce {*} K_svojej náuke.

Ant. na Benediktus: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svätú zmluvu.

PROSBY

Vzdávajme vďaky Kristovi a ustavične ho velebme, že s_láskou volá bratmi a sestrami tých, ktorých posväcuje. Preto ho prosme:

Pane, posväť svojich bratov.

Daj, nech s_čistým srdcom zasvätíme začiatok tohto dňa na počesť tvojho vzkriesenia

a dobrými skutkami si zaslúžime, aby ti bol celý náš deň milý.

Pane, posväť svojich bratov.

Ty si nám na spásu a radosť daroval nový deň ako dôkaz svojej lásky;

denne nás obnovuj na svoju slávu.

Pane, posväť svojich bratov.

Pomáhaj nám dnes vidieť teba vo všetkých ľuďoch

a spoznávať ťa najmä v_trpiacich a chudobných.

Pane, posväť svojich bratov.

Daj, aby sme dnes žili v_pokoji so všetkými ľuďmi

a nikomu sa neodplácali zlým za zlé.

Pane, posväť svojich bratov.

Otče náš.

MODLITBA

Vyslyš nás, Bože, naša spása, a pomôž nám kráčať vo svojom svetle a uskutočňovať pravdu, aby sme ako synovia svetla zrodení z_teba boli tvojimi svedkami pred ľuďmi.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, ty si velebený; nauč ma svoje ustanovenia.

Ant. 2 Pane, pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch.

Ant. 3 Povstaň, Pane, a zachráň mi život.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 1, 13-14{/r}

Prepášte si bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v_nevedomosti.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty

A pouč ma o_svojich chodníkoch.

MODLITBA

Svätý a verný Bože, ty si poslal prisľúbeného Ducha, aby zhromaždil ľudí rozdelených hriechom; pomôž nám zveľaďovať jednotu a pokoj vo svete.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 1, 15-16{/r}

Ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý.

Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti

A tvoji svätí nech plesajú.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, ty nám dávaš poludňajšiu prestávku; láskavo zhliadni na dielo, ktoré sme začali, naprav, v_čom sme chybili, a daj, aby sme ho skončili na tvoju spokojnosť.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 4, 7-8a. 10{/r}

Podriaďte sa Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k_Bohu a on sa priblíži k_vám. Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,

Nad tými, čo v_jeho milosrdenstvo dúfajú.

MODLITBA

Pane Ježišu, ty si pre spásu ľudí rozpäl ruky na kríži; daj, aby sa ti naše skutky páčili a pred svetom vydávali svedectvo o_tvojom vykúpení.

VEŠPERY

HYMNUS

Presvätý Bože na nebi,

čo jasné výšky nadzemské

ohnivou krášliš belosťou

a množíš svetlom nádherným,

keď štvrtého dňa zažal si

koleso slnka žiarivé,

mesiacu dal si poriadok,

hviezdam si cestu vymeral.

Tak nočným tmám a jasným dňom

určil si presné hranice

a podľa novu mesiacov

tiež dal si isté znamenie.

Vyžeň zo srdca nočné tmy

a zotri z_duše poškvrny,

rozviaž nám putá pokleskov

a odstráň hŕbu prečinov.

To daj nám, Otec láskavý

i_Syn tej istej podstaty

i_s_Duchom, ktorý teší nás

a vládne dnes a v_každý čas. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?

Vo Veľkonočnom období:Ježiša Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa. Aleluja.

Ant. 2 Pane, ja hľadám tvoju tvár; neodvracaj svoju tvár odo mňa.

Vo Veľkonočnom období:Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v_krajine žijúcich. Aleluja.

Ant. 3 On, prvorodený zo všetkého stvorenia, má vo všetkom prvenstvo.

Vo Veľkonočnom období:Od neho, skrze neho a pre neho je všetko; jemu sláva naveky. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 1, 22. 25{/r}

Uskutočňujte slovo, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vykúp ma, Pane, {*} A buď mi milostivý.

Vykúp ma, Pane, {*} A buď mi milostivý.

Nezatrať moju dušu s_hriešnikmi. {*}

A buď mi milostivý.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vykúp ma, Pane, {*} A buď mi milostivý.

Ant. na Magnifikat: Veľké veci urobil vo mne ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.

PROSBY

Nech je vo všetkom oslávený všemohúci Boh, ktorý zahŕňa svoj vyvolený ľud nesmiernou láskou, a nech k_nemu vystúpi naša vrúcna modlitba:

Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.

Otče, pamätaj na svoju Cirkev,

chráň ju od všetkého zla a zdokonaľuj ju v_tvojej láske.

Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.

Daj, nech všetky národy spoznajú teba, jediného pravého Boha,

i_tvojho Syna Ježiša Krista, ktorého si poslal.

Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.

Preukáž svoju otcovskú dobrotu našim príbuzným a dobrodincom,

žehnaj ich už tu na zemi a daj im večný život.

Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.

Posilni tých, čo sú unavení namáhavou prácou,

a obráň dôstojnosť tých, ktorými ľudia opovrhujú.

Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.

Otvor brány svojho milosrdenstva tým, ktorí dnes opustili tento svet,

a dobrotivo ich voveď do svojho kráľovstva.

Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.

Otče náš.

MODLITBA

Láskavý Otče, vyslyš naše prosby a vo dne i_v_noci nás ochraňuj, aby nás v_premenách tohto pominuteľného sveta podopierala tvoja nemeniteľná láska.