ŽALTÁR

ROZDELENÝ

NA ŠTYRI TÝŽDNE

Štvortýždňový cyklus žaltára sa spája s_liturgickým rokom tak, že na Prvý adventný týždeň sa berie prvý týždeň žaltára bez ohľadu na to, ktorým týždňom žaltára sa skončilo predchádzajúce liturgické obdobie, a tak sa pokračuje až do sviatku Krstu Krista Pána nevrátane. Od Prvej pôstnej nedele sa berie prvý týždeň žaltára. Na Popolcovú stredu a dni, čo po nej nasledujú, sa berú žalmy zo štvrtého týždňa žaltára. Po veľkonočnej oktáve sa pokračuje druhým týždňom žaltára a Pondelkom po druhej veľkonočnej nedeli.

V_cezročnom období sa prvý týždeň žaltára berie na prvý cezročný týždeň. Po Zoslaní Ducha Svätého sa berie ten týždeň žaltára, ktorý zodpovedá číslu cezročného týždňa.

Pomlčka na konci strany znamená koniec strofy žalmu.

PRVÝ TÝŽDEŇ

NEDEĽA

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Stvoriteľ sveta, Bože náš,

ty riadiš svet a odievaš

velebným svetlom každý deň

a na noc dávaš spánok, sen.

Nech uvoľnené údy zas

ku ďalšej práci vstanú včas,

nech myseľ nemá ťažobu

ani žiaľ, úzkosť, chorobu.

S_vďakou deň tento končíme;

noc ide, my ťa prosíme

a pieseň vrúcnu spievame:

nám hriešnym pomôž, voláme.

Srdce nech teba ospieva,

radosťou hlas nech zaznieva;

chceme ťa vrúcne milovať

a triezvou mysľou úctu vzdať.

A keď už noci temný šat

deň jasný začne zakrývať,

nech viera nezná tmu a sny,

nech vierou noc sa rozjasní.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

Namiesto tohto možno vziať aj hymnus Najsvätejší, ako je pre posvätné čítanie (cez deň).

PSALMÓDIA

Ant. 1 Moja modlitba, Pane, nech sa vznáša k_tebe ako kadidlo.

Ant. 2 Pane, ty si moje útočište, môj podiel v_krajine žijúcich.

Ant. 3 Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh naveky povýšil.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 11, 33-36{/r}

Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Aké mnohoraké sú {*} Tvoje diela, Pane.

Aké mnohoraké sú {*} Tvoje diela, Pane.

Všetko si múdro urobil. {*}

Tvoje diela, Pane.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Aké mnohoraké sú {*} Tvoje diela, Pane.

PROSBY

Vzdávajme slávu jedinému Bohu, Otcovi i_Synovi i_Duchu Svätému, a pokorne ho prosme:

Pane, stoj pri svojom ľude.

Bože, ochraňuj svoj ľud, daj, nech na našej zemi vzíde spravodlivosť,

aby sa tvoj ľud mohol tešiť z_pravého pokoja.

Pane, stoj pri svojom ľude.

Daj, nech vojdú všetky národy do tvojho kráľovstva,

aby tak všetci ľudia získali spásu.

Pane, stoj pri svojom ľude.

Daj, nech manželia zotrvávajú v_tvojom pokoji a držia sa tvojej vôle

a nech stále žijú vo vzájomnej láske.

Pane, stoj pri svojom ľude.

Bože, odmeň všetkých, čo nám dobre robia,

a daruj im večný život.

Pane, stoj pri svojom ľude.

Milosrdne zhliadni na obete nenávisti a vojny,

a prijmi ich do nebeského kráľovstva.

Pane, stoj pri svojom ľude.

Otče náš.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, plesajme v_Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Večný Pán sveta, v_ruke máš

dni, noci, tvorstva osudy,

večnosť na drobné premieňaš,

a tak nás chrániš od nudy.

Z_hlbokej noci ozve sa

ohlasovateľ úsvitu,

chodcom znak dáva na cestu

a zore volá z_úkrytu.

Na ten spev vstáva zornička

svet oslobodiť od mrakov,

z_potuliek pred ňou uteká

záškodná čeľaď tulákov.

Na ten spev plavčík oživne,

more zatíchne sťa v_tôni;

aj Skala Cirkvi na ten spev

ľútostné slzy vyroní.

Ježišu, vždy, keď klesáme,

nech nás tvoj pohľad uzdraví;

len pozrieš: pád sa zastaví

a vinu slza odplaví.

Svieť v_našich zmysloch, večný jas,

od umu odvráť temravy

a zo srdca nám vytrysknú

pre teba prvé pozdravy.

Buď sláva Bohu Otcovi

i_tebe, Kráľ náš, Ježišu;

aj Duchu, čo z_vás vychádza,

vzdávame chválu najvyššiu. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Už od úsvitu sa viniem k_tebe, Bože, a túžim vidieť tvoju moc. Aleluja.

Ant. 2 Traja mládenci v_ohnivej peci jednými ústami volali a spievali: Velebíme ťa, Bože. Aleluja.

Ant. 3 Synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 7, 10. 12{/r}

Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi! Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i_sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ty sedíš po pravici Otca. {*}

Zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

PROSBY

Chváľme Krista Pána, lebo on je náš deň a naše slnko, ktoré osvecuje každého človeka a nepozná západ. Volajme k_nemu:

Pane, ty si náš život a naša spása.

Pán vesmíru, z_plnosti tvojej dobroty vďačne prijímame prvotiny tohto dňa,

keď slávime pamiatku tvojho zmŕtvychvstania.

Pane, ty si náš život a naša spása.

Tvoj dobrý Duch nech nás dnes učí konať, čo sa páči tebe,

a nech nás stále vedie tvoja Múdrosť.

Pane, ty si náš život a naša spása.

Daj, nech sa s_veľkou radosťou zúčastníme na nedeľnom zhromaždení tvojho ľudu

okolo stola tvojho slova a tvojho tela.

Pane, ty si náš život a naša spása.

Z_celej duše ti ďakujeme

za tvoje nespočetné dobrodenia.

Pane, ty si náš život a naša spása.

Otče náš. MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Dobre je utiekať sa k_Pánovi; jeho milosrdenstvo trvá naveky. Aleluja.

Ant. 2 Moja sila a chvála je Pán. Aleluja.

Ant. 3 Ďakujem ti, Pane, že si ma vyslyšal. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 4, 16{/r}

My, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k_nám. Boh je láska; a kto ostáva v_láske, ostáva v_Bohu a Boh ostáva v_ňom.

Bože, nakloň mi srdce k_svojej náuke.

Na svojej ceste mi dopraj života.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 6, 7b-8{/r}

Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z_tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre Ducha, z_Ducha bude žať večný život.

Pane, tvoje slovo trvá naveky,

Tvoja vernosť z_pokolenia na pokolenie.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 6, 9-10{/r}

Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v_pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Z_celého srdca volám, Pane, vyslyš ma.

Chcem zachovať tvoje ustanovenia.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Stvoriteľ svetla predobrý,

svetlo je prvé v_stvorení

a v_jeho sviežom zrodení

počiatok sveta korení.

Čas od rána až k_večeru

nám kážeš volať jasným dňom.

Keď po ňom tma sa natíska,

čuj náš vzdych v_hlase prosebnom.

Nech nás smrť náhla nestihne,

keď svedomie nám ťaží hriech,

keď nemyslíme na večnosť

a v_srdci pokušenie vrie.

Na bránu klopme nebeskú,

tam kynie život, veleba;

opusťme všetko škodlivé

a zmyme hriechy zo seba.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona a bude kraľovať naveky. Aleluja.

Ant. 2 Pred tvárou Pánovou zem sa zachvela. Aleluja.

Ant. 3 Začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 1, 3-4{/r}

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v_každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v_akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zvelebený si, Pane, {*} Na nebeskej oblohe.

Zvelebený si, Pane, {*} Na nebeskej oblohe.

Hoden chvály a slávy naveky. {*}

Na nebeskej oblohe.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zvelebený si, Pane, {*} Na nebeskej oblohe.

PROSBY

Klaňajme sa Kristovi, nášmu Pánovi, lebo on je naša Hlava a my sme jeho údy, a s_radosťou volajme:

Príď kráľovstvo tvoje, Pane.

Pane, náš Spasiteľ, urob svoju Cirkev čoraz jasnejším znamením jednoty ľudského pokolenia

a účinnejším tajomstvom spásy pre všetky národy.

Príď kráľovstvo tvoje, Pane.

Chráň nášho pápeža M. a celý zbor biskupov

a udeľ im dar jednoty, lásky a pokoja.

Príď kráľovstvo tvoje, Pane.

Daj, aby sa kresťania stále pevnejšie spájali s_tebou, neviditeľnou Hlavou Cirkvi,

a aby svedectvom života šírili tvoje kráľovstvo.

Príď kráľovstvo tvoje, Pane.

Daruj svetu pravý pokoj,

aby všade vládla spravodlivosť a istota.

Príď kráľovstvo tvoje, Pane.

Udeľ zosnulým účasť na sláve vzkriesenia

a daruj aj nám podiel na ich blaženosti.

Príď kráľovstvo tvoje, Pane.

Otče náš.