OBDOBIE CEZ ROK

27. TÝŽDEŇ

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

NEDEĽA

Začiatok Prvého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi

{r:1Tim}1, 1-20{/r}

{p}

Timotejovo poslanie. Pavol, hlásateľ evanjelia

{v}1{/v}Pavol, apoštol Krista Ježiša, z_príkazu Boha, nášho Spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje, {v}2{/v}Timotejovi, pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i_od Krista Ježiša, nášho Pána.

{v}3{/v}Keď som šiel do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v_Efeze a prikázal niektorým, aby neučili inak {v}4{/v}a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán, ktorý je vo viere. {v}5{/v}Cieľom prikázania je láska, vychádzajúca z_čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery, {v}6{/v}od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. {v}7{/v}Chcú byť učiteľmi zákona, a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia.

{v}8{/v}Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa, {v}9{/v}pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, {v}10{/v}pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu, {v}11{/v}podľa evanjelia o_sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.

{v}12{/v}Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu, {v}13{/v}hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to urobil z_nevedomosti v_nevere. {v}14{/v}Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s_vierou a láskou, ktoré sú v_Kristovi Ježišovi.

{v}15{/v}Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z_nich. {v}16{/v}Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v_neho uveria pre večný život.

{v}17{/v}Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

{v}18{/v}Toto prikázanie ti zverujem, syn môj Timotej, podľa predošlých proroctiev o_tebe, aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj, {v}19{/v}aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere. {v}20{/v}K_nim patrí Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa odučili rúhať.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Tim 1, 14. 15b{/r}; {r}Rim 3, 23{/r}

Nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s_vierou a láskou. {*} Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov.

Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. {*} Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov.

Z_Pastoračných pravidiel svätého pápeža Gregora Veľkého

(Lib. 2, 4: PL 77, 30-31)

{p}

Pastier nech je zodpovedný v_mlčaní a užitočný v_slove

Predstavený nech je zodpovedný v_mlčaní a užitočný v_slove, aby nehovoril to, o_čom treba mlčať, a nemlčal o_tom, čo treba povedať. Lebo ako neobozretná reč vedie do omylu, tak zasa nezodpovedné mlčanie ponecháva v_omyle tých, ktorých bolo možno poučiť. Nedbalí predstavení totiž zo strachu, aby nestratili priazeň u_ľudí, často sa boja slobodne povedať, čo treba; a podľa slova Pravdy už vôbec nestrážia stádo svedomito ako pastieri, ale slúžia ako nájomníci, lebo keď prichádza vlk, utekajú tak, že sa skryjú za mlčanie.

Preto ich Pán karhá prostredníctvom Proroka: „Nemí psi, ktorí nemôžu štekať.“{n}{r}Iz 56,10{/r}{/n} A opäť sa sťažuje: „Nevystúpili ste na odpor, ani ste nepostavili múr okolo domu Izraela, aby ste v_Pánov deň pevne stáli v_boji.“{n}{r}Ez 13,5{/r}{/n} Vystúpiť na odpor znamená ísť priamym slovom na obranu stáda proti mocnostiam tohto sveta. A pevne stáť v_boji v_Pánov deň znamená z_lásky k_spravodlivosti odporovať zvrhlým protivníkom.

Ale keď sa pastier bojí povedať, čo treba, čo iné to znamená, ako že mlčaním ukáže chrbát!? Kto sa však vystaví nebezpečenstvu za stádo, stavia okolo domu Izraela múr proti nepriateľom. Preto sa opäť hovorí hriešnemu ľudu: „Tvoji proroci ti ako videnia vraveli lži a hlúposti, tvoj zločin neodhaľovali, aby ťa pohli na pokánie.“{n}{r}Nár 2,14{/r} [Vg.]{/n} Prorokmi sa totiž vo Svätom písme niekedy volajú učitelia, ktorí tým, že upozorňujú na pominuteľnosť terajších vecí, zjavujú budúce. Božie slovo ich usvedčuje, že vravia ako videnia lži, lebo sa boja vyčítať hriechy a previnilcom márne lichotia, keď im sľubujú bezpečnosť; nijako neodhaľujú neprávosť hriešnikov, lebo mlčia, keď majú napomínať.

Slovo výčitky je totiž otváracím kľúčom, lebo napomenutím odhaľuje hriech, ktorý si často neuvedomuje ani ten, kto sa ho dopustil. Preto hovorí Pavol: „Aby bol schopný aj povzbudzovať v_zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia.“{n}{r}Tít 1,9{/r}{/n} Preto sa hovorí aj u_Malachiáša: „Pery kňaza budú strážiť poznanie a z_jeho úst sa bude vyžadovať zákon, lebo je poslom Pána zástupov.“{n}{r}Mal 2,7{/r}{/n} A preto prostredníctvom Izaiáša napomína Pán: „Krič a neutíchaj! Rozozvuč svoj hlas ako poľnica.“{n}{r}Iz 58,1{/r}{/n}

A každý, kto vstupuje do kňazského stavu, prijíma aj úlohu hlásateľa, že pôjde pred príchodom sudcu a bude ohlasovať jeho hrozný príchod. Ak je teda kňaz neschopný kázať, aký hlas vydá nemý hlásateľ? Veď Duch Svätý práve preto zostúpil v_podobe jazykov na prvých pastierov. A tým, že ich naplnil, dal im schopnosť hovoriť o_ňom.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 51, 15. 16b-17{/r}

Poučím blúdiacich o_tvojich cestách a hriešnici sa k_tebe obrátia. {*} A môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. {*} A môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

PONDELOK

Z_Prvého listu Timotejovi

{r:1Tim}2, 1-15{/r}

{p}

Výzva na modlitbu

Milovaný, {v}1{/v}predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, {v}2{/v}za kráľov i_za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. {v}3{/v}Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, {v}4{/v}ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. {v}5{/v}Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, {v}6{/v}ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v_pravom čase. {v}7{/v}A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola – hovorím pravdu, neklamem_–, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.

{v}8{/v}Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. {v}9{/v}Podobne aj ženy nech sú v_odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; {v}10{/v}ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.

{v}11{/v}Žena nech sa učí v_tichosti a v_úplnej podriadenosti. {v}12{/v}Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. {v}13{/v}Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. {v}14{/v}A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. {v}15{/v}Ale spasí sa rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v_posväcovaní a v_triezvosti.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Tim 2, 5-6{/r}; {r}Hebr 2, 17a{/r}

Jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, {*} Ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých.

Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným. {*} Ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých.

Z_Traktátu svätého biskupa Ambróza O_Kainovi a Ábelovi

(Lib. 1, 9, 34. 38-39: CSEL 32, 369. 371-372)

{p}

Predovšetkým sa treba modliť za celé telo Cirkvi

„Obetuj Bohu obetu chvály a Najvyššiemu svoje sľuby splň.“{n}{r}Ž 50,14{/r}{/n} Chváliť Boha znamená urobiť sľub a splniť ho. Preto sa vyzdvihuje pred ostatnými onen Samaritán, čo bol na Pánov rozkaz spolu s_inými deviatimi malomocnými očistený od malomocenstva, ale jediný sa vrátil ku Kristovi, velebil Boha a vzdával vďaky. Ježiš o_ňom hovorí: „Nenašiel sa nik iný okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu vďaku? A jemu povedal: ‚Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.‘“{n}{r}Lk 17,18-19{/r}{/n}

Pán Ježiš ťa božsky poučil aj o_dobrote Otca, ktorý vie dávať dobré veci, aby si dobrého prosil o_dobré{n}porov. {r}Mt 7,11{/r}{/n}, aj vyzval na naliehavú a častú modlitbu; nie aby sa modlitba predlžovala do omrzenia, ale aby bola pravidelná a častá. Dlhé modlitby väčšinou zívajú prázdnotou, keď ich vynechávame, hneď zasa vkĺzne nedbalosť.

Potom pripomína, že keď prosíš o_odpustenie pre seba, musíš vedieť čím viac odpustiť iným, aby si tak svoju prosbu odporúčal hlasom svojich skutkov{n}porov. {r}Mk 11,25{/r}; {r}Mt 6,14-15{/r}; {r:Mt}18,35{/r}{/n}. Aj Apoštol učí, že sa treba modliť bez hnevu a hádok, aby tvoja modlitba nebola mätená a narušovaná{n}porov. {r}1Tim 2,8{/r}{/n}. Učí aj, že sa treba modliť na každom mieste, hoci Spasiteľ hovorí: „Vojdi do svojej izby.“{n}{r}Mt 6,6{/r}{/n}

Ale rozumej nie izbu ohraničenú stenami, ktorá by uzatvárala tvoje údy, lež izbu, ktorá je v_tebe, ktorá uzatvára tvoje myšlienky a v_ktorej prebývajú tvoje city. Táto izba tvojej modlitby je všade s_tebou, je všade v_skrytosti a jej pánom nie je nik iný, iba Boh.

Počuješ, že sa predovšetkým treba modliť za ľud, čiže za celé telo, za všetky údy tvojej matky; v_tom je znak vzájomnej lásky. Lebo ak by si prosil za seba, budeš prosiť iba za seba. A keby sa všetci modlili iba za seba, hriešnik by mal menšiu milosť ako prosebník. Ale keď sa každý modlí za všetkých, vtedy sa aj všetci modlia za každého.

Teda na záver: Ak prosíš iba za seba, budeš prosiť za seba sám, ako sme povedali. Ale ak prosíš za všetkých, budú za teba prosiť všetci. Veď vo všetkých si aj ty. To je taká veľká výhoda, že modlitby jednotlivcov získavajú jednotlivcom hlasy celého ľudu. A nie je v_tom nijaká nadutosť, ale väčšia pokora a hojnejšie ovocie.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 61, 2-3a. 6{/r}

Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu, všimni si moju modlitbu. {*} Od konca zeme volám k_tebe.

Veď ty si, Bože môj, vypočul moju modlitbu, dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia tvoje meno. {*} Od konca zeme volám k_tebe.

UTOROK

Z_Prvého listu Timotejovi

{r:1Tim}3, 1-16{/r}

{p}

Služobníci Cirkvi

Milovaní, {v}1{/v}toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. {v}2{/v}Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; {v}3{/v}nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; {v}4{/v}musí dobre viesť svoj dom a deti držať v_poslušnosti a v_celkovej mravnej čistote. {v}5{/v}Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o_Božiu cirkev?! {v}6{/v}Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. {v}7{/v}Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla.

{v}8{/v}Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojakí v_reči, ani oddaní vínu, ani žiadostiví mrzkého zisku, {v}9{/v}ale v_čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. {v}10{/v}Aj ich treba najprv vyskúšať; až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú službu. {v}11{/v}Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom. {v}12{/v}Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. {v}13{/v}Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v_Kristovi Ježišovi.

{v}14{/v}Toto ti píšem v_nádeji, že čoskoro prídem k_tebe, {v}15{/v}ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v_Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. {v}16{/v}A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti:

On sa zjavil v_tele,

bol ospravedlnený v_Duchu,

ukázal sa anjelom,

zvestovali ho národom,

na svete v_neho uverili,

vzatý bol do slávy.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sk 20, 28{/r}; {r}1 Kor 4, 2{/r}

Dávajte pozor na celé stádo, v_ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, {*} Aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si Boh získal krvou svojho Syna.

Od správcov sa vyžaduje, aby bol každý verný. {*} Aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si Boh získal krvou svojho Syna.

Začiatok Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Tralliančanom

(Inscriptio; nn. 1, 1 – 3, 2; 4, 1-2; 6, 1; 7, 1 – 8, 1: Funk 1, 203-209)

{p}

Chcem vás ochrániť ako svoje milované deti

Ignác, nazývaný aj Teoforus, svätej cirkvi, milovanej Bohom, Otcom Ježiša Krista, v_Trallii v_Ázii, ktorá je vyvolená a hodna Boha a má pokoj v_tele, v_krvi a v_umučení Ježiša Krista, našej nádeje, že vstaneme z_mŕtvych a budeme s_ním. Pozdravujem ju v_plnosti, ako to robili apoštoli, a želám jej hojnú spásu.

Dozvedel som sa, že máte stále bezúhonné a vo vytrvalosti neotrasiteľné zmýšľanie – a nielen navonok, ale aj v_povahe. Tak mi to povedal váš biskup Polýbius, ktorý bol z_vôle Boha a Ježiša Krista v_Smyrne a prežil so mnou, väzňom v_Ježišovi Kristovi, takú radosť, že som v_ňom videl vás všetkých. A keď som od neho počul o_vašej oddanosti podľa Božej vôle, velebil som Boha, ktorého napodobňujete{n}porov. {r}Ef 5,1{/r}{/n}, ako som sa dozvedel.

Keď sa totiž podriaďujete biskupovi ako Ježišovi Kristovi, vidím, že nežijete podľa človeka, ale podľa Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby ste uverili v_jeho smrť, a tak unikli smrti. Preto je potrebné, aby ste nič nepodnikali bez biskupa, ako to aj robíte. Ale podriaďujte sa aj starším ako apoštolom Ježiša Krista, našej nádeje{n}porov. {r}1Tim 1,1{/r}{/n}, v_ktorom nájdeme život.

Treba však, aby sa aj diakoni ako služobníci tajomstiev Ježiša Krista, páčili všetkým vo všetkom. Veď nie sú služobníkmi jedál a nápojov, ale Božej Cirkvi. Musia sa teda ako ohňa chrániť všetkého, čo možno vytknúť.

Všetci nech si ctia diakonov podobne ako Ježiša Krista, ako aj biskupa, ktorý je obrazom Otca, a starších ako Boží senát a zbor apoštolov. Bez nich nemožno hovoriť o_Cirkvi. Som presvedčený, že ich aj vy tak beriete. Veď obraz vašej lásky som dostal a mám ho pri sebe v_osobe vášho biskupa, ktorého správanie je už veľkou školou a miernosť jeho silou.

Veľké veci chápem v_Bohu, ale sa miernim, aby som sa nechvastal, a nezahynul. Teraz sa musím viac obávať a nesmiem počúvať tých, ktorí ma vychvaľujú. Veď tí, čo ma chvália, ma bičujú. A ja rád trpím, ale neviem, či som toho hoden. Mnohí nevidia moju prudkosť, o_to tvrdšie však dolieha na mňa. Potrebujem teda miernosť, ktorá ničí knieža tohto veku.

Preto vás prosím, nie ja, ale láska Ježiša Krista: Požívajte iba kresťanský pokrm; cudzej byliny, čiže bludu, sa varujte.

A to bude vtedy, ak nebudete nadutí a neodtrhnete sa od Boha Ježiša Krista, od biskupa a od apoštolských príkazov. Kto je pri oltári, je čistý; kto je mimo oltára, nie je čistý; čiže kto niečo podniká bez biskupa, bez kňazov a bez diakonov, ten nie je čistý vo svedomí.

Toto nepíšem preto, že by som o_niečom takom vedel medzi vami, ale chcem vás ochrániť ako svoje milované deti.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ef 4, 3-5{/r}; {r}1 Kor 3, 11{/r}

Usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v_jednej nádeji svojho povolania. {*} Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst.

Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. {*} Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst.

STREDA

Z_Prvého listu Timotejovi

{r:1Tim}4, 1 – 5, 2{/r}

{p}

O_bludárskych učiteľoch. O_starších

Milovaný, {v}4,1{/v}Duch výslovne hovorí, že v_posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, {v}2{/v}zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; {v}3{/v}zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. {v}4{/v}Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, {v}5{/v}lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou.

{v}6{/v}Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si si osvojil. {v}7{/v}Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj.

Cvič sa v_nábožnosti! {v}8{/v}Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. {v}9{/v}Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. {v}10{/v}Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v_živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. {v}11{/v}Toto prikazuj a uč!

{v}12{/v}Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v_slove, v_správaní, v_láske, vo viere, v_čistote. {v}13{/v}Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu. {v}14{/v}Nezanedbávaj dar, ktorý je v_tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších. {v}15{/v}Toto si vezmi k_srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý. {v}16{/v}Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v_tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.

{v}5,1{/v}Staršieho nekarhaj, ale ho napomínaj ako otca, mladých ako bratov, {v}2{/v}staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry vo všetkej čistote.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Tim 4, 8b. 10a{/r}; {r}2 Kor 4, 9{/r}

Nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre život. Preto sa namáhame a zápasíme. {*} Lebo máme nádej v_živého Boha.

Prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. {*} Lebo máme nádej v_živého Boha.

Z_Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Tralliančanom

(Nn. 8, 1 – 9, 2; 11, 1 – 13, 3: Funk 1, 209-211)

{p}

Obnovte sa vo viere, ktorá je Pánovým telom, a v_láske, ktorá je jeho krvou

Oblečte si miernosť a obnovte sa vo viere, ktorá je Pánovým telom, a v_láske, ktorá je krvou Ježiša Krista. Nech nik z_vás nemá nič proti blížnemu. Nedávajte pohanom príležitosť, aby pre niekoľkých nemúdrych potupovali celú Božiu obec{n}porov. {r}1Tim 5,14{/r}{/n}. „Lebo beda tomu, pre čiu pochabosť sa pred inými potupuje moje meno.“{n}porov. {r}Iz 52,5{/r}; {r}Rim 2,24{/r}{/n}

Preto si zapchajte uši, keď vám niekto hovorí bez Ježiša Krista, toho z_Dávidovho rodu{n}porov. {r}2Tim 2,8{/r}{/n} a z_Márie{n}porov. {r}Lk 1,27{/r}{/n}, ktorý sa naozaj narodil, jedol a pil, naozaj ho prenasledovali za vlády Poncia Piláta, naozaj bol ukrižovaný a umrel pred očami tých, čo sú na nebi, na zemi i_v_podsvetí{n}porov. {r}Flp 2,10{/r}{/n}, ktorý naozaj vstal z_mŕtvych, lebo ho jeho Otec vzkriesil a ako jeho Otec vzkriesil jeho, podobne vzkriesi aj nás{n}porov. {r}2Kor 4,14{/r}{/n}, čo v_neho veríme, v_Kristovi Ježišovi, bez ktorého nemáme pravý život{n}porov. {r}1Jn 5,12{/r}{/n}.

Varujte sa teda zlých výhonkov, ktoré plodia smrtonosné ovocie; kto ho ochutná, ihneď zomrie. Ich Otec nesadil{n}porov. {r}Mt 15,13{/r}{/n}. Keby ich bol sadil, podobali by sa vetvám kríža a ich ovocie by bolo neporušiteľné. Týmto krížom volá Kristus vo svojom utrpení vás, ktorí ste jeho údmi{n}porov. {r}Rim 12,4-5{/r}; {r}Ef 5,20{/r}{/n}. Lebo sa nemôže narodiť hlava osve od údov, keď Boh, ktorý je sám jednotou, sľubuje jednotu.

Pozdravujem vás zo Smyrny spolu s_Božími cirkvami, ktoré sú tu so mnou a občerstvili ma vo všetkom na tele i_na duchu. Moje okovy, ktoré nosím pre Ježiša Krista s_modlitbou, aby som dosiahol Boha, vás prosia: Vytrvajte v_svornosti a vo vzájomnej modlitbe{n}porov. {r}Sk 1,14{/r}{/n}. Patrí sa, aby každý z_vás a najmä kňazi robili radosť biskupovi na počesť Otca, Ježiša Krista i_apoštolov.

Prajem si, aby ste ma vypočuli v_láske, aby tento môj list nebol svedectvom proti vám. Ale sa aj modlite za mňa, lebo v_Božom milosrdenstve potrebujem vašu lásku, aby som sa stal hodným dosiahnuť údel, o_ktorý sa usilujem, aby som nebol zavrhnutý{n}porov. {r}1Kor 9,27{/r}{/n}.

Pozdravuje vás láska Smyrňančanov a Efezanov. Pamätajte vo všetkých svojich modlitbách na cirkev v_Sýrii, ktorej meno nie som hoden nosiť, lebo som posledný z_nich. Majte sa dobre v_Ježišovi Kristovi, podriaďujte sa biskupovi ako Božiemu prikázaniu a podobne aj starším. A všetci jednotlivo milujte jeden druhého nerozdeleným srdcom.

Môj duch sa obetuje za vás nielen teraz, ale aj keď dosiahnem Boha. Doteraz som ešte v_nebezpečenstve, ale Otec je verný v_Ježišovi Kristovi a splní moju i_vašu prosbu; želám si, aby ste v_ňom boli bez škvrny.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Sol 2, 14-15a{/r}; {r}Sir 15, 13{/r}

Boh vás povolal skrze evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. {*} A tak teda stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali.

Pán nenávidí každú ohavnosť bludu; a nie je milá ani tým, čo sa ho boja. {*} A tak teda stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali.

ŠTVRTOK

Z_Prvého listu Timotejovi

{r:1Tim}5, 3-25{/r}

{p}

O_vdovách a starších

Milovaný, {v}3{/v}maj v_úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. {v}4{/v}Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým ony učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo to je milé pred Bohom. {v}5{/v}Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v_Boha a dňom i_nocou vytrvalo prosí a modlí sa. {v}6{/v}Ale tá, čo žije v_rozkošiach, je za živa mŕtva. {v}7{/v}A toto prikazuj: aby boli bezúhonné. {v}8{/v}Veď kto sa nestará o_svojich, najmä o_domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

{v}9{/v}Za vdovu nech sa zapíše len tá, ktorá má najmenej šesťdesiat rokov, bola manželkou jedného muža {v}10{/v}a má svedectvo dobrých skutkov: ak vychovala deti, bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o_všetko dobré. {v}11{/v}Mladšie vdovy však odmietaj; lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista, chcú sa vydať; {v}12{/v}a sú odsúdené, lebo porušili prvotnú vernosť. {v}13{/v}Bývajú aj záhaľčivé a zvykajú si chodiť po domoch. A nie sú len záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí. {v}14{/v}Preto chcem, aby sa mladšie vydali, rodili deti, viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie. {v}15{/v}Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom.

{v}16{/v}Ak niektorá veriaca má vdovy, nech sa o_ne stará a nech sa nezaťažuje cirkev, aby stačilo pre tie, čo sú naozaj vdovami.

{v}17{/v}Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní. {v}18{/v}Veď Písmo hovorí: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu“ a: „Robotník si zaslúži svoju mzdu.“ {v}19{/v}Proti staršiemu neprijímaj žalobu, iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia. {v}20{/v}Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní. {v}21{/v}Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič, čím by si sa prikláňal k_niektorej strane. {v}22{/v}Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý!

{v}23{/v}Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína.

{v}24{/v}Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom; niektorých iba nasledujú. {v}25{/v}Podobne zjavné sú aj dobré skutky; a tie, čo nie sú také, nemôžu zostať skryté.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 1, 27; 2, 4. 5{/r}

Žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, a svorne bojujte za vieru evanjelia. {*} Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš. {*} Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.

Začiatok Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Filadelfčanom

(Inscriptio; nn. 1, 1 – 2, 1; 3, 2-5: Funk 1, 225-229)

{p}

Jeden biskup so staršími a diakonmi

Ignác, nazývaný aj Teoforus, cirkvi Boha Otca a Pána Ježiša Krista vo Filadelfii v_Ázii, ktorá dosiahla milosrdenstvo a je upevnená v_svornosti s_Bohom, ktorá plesá v_utrpení nášho Pána, od ktorého ju nemôže nič odlúčiť, a cez jeho zmŕtvychvstanie je dokonale poučená o_každom milosrdenstve. Pozdravujem ju v_krvi Ježiša Krista, lebo ona je mojou trvalou a stálou radosťou, najmä ak sú zjednotení s_biskupom, s_jeho staršími a diakonmi, ustanovenými podľa Kristovho úmyslu, ktorých podľa svojej vlastnej vôle upevnil v_stálosti skrze svojho Svätého Ducha.

Viem, že tento biskup sa nedostal do služby viesť spoločenstvo ani sám od seba, ani od ľudí{n}porov. {r}Gal 1,1{/r}{/n}, ani pre márnu slávu, ale z_lásky Otca a Pána Ježiša Krista. Veľmi ma prekvapila jeho skromnosť; svojou tichosťou zmôže viac ako tí, čo zbytočne veľa hovoria. A rezonuje s_Božími prikázaniami ako citara so strunami. Preto blahorečím jeho nábožnému zmýšľaniu, lebo viem, že je ozdobené čnosťami a dokonalé. Aj jeho neochvejnosti a pokoju, ktorý sa podobá miernosti živého Boha.

A preto, deti svetla pravdy{n}porov. {r}Lk 16,8{/r}; {r}Jn 12,36{/r}; {r}1Sol 5,5{/r}{/n}, utekajte pred nejednotou a zlými náukami. Lebo kde je pastier, ta choďte za ním ako ovce{n}porov. {r}Jn 10,4{/r}{/n}.

Veď všetci Boží a Ježišovi Kristovi sú s_biskupom. Aj všetci, ktorí sa kajúcne vracajú do jednoty Cirkvi, aby žili podľa Ježiša Krista, budú Boží. Nemýľte sa, bratia moji. Ak niekto nasleduje rozkolníka, „nebude dedičom Božieho kráľovstva“{n}porov. {r}1Kor 6,10{/r}{/n}. Kto žije podľa inej náuky, ten nie je zosúladený s_Kristovým utrpením.

Usilujte sa teda sláviť jednu Eucharistiu. Veď je len jedno telo nášho Pána Ježiša Krista a jeden kalich, ktorý nás zjednocuje v_jeho krvi{n}porov. {r}1Kor 10,16-17{/r}{/n}, jeden oltár, ako je len jeden biskup so staršími a diakonmi, mojimi spoluslužobníkmi. A tak čokoľvek robíte, robte tak, ako sa páči Bohu.

Bratia moji, prekypujem láskou k_vám a plný radosti vás povzbudzujem. Ani nie ja, ale Ježiš Kristus, pre ktorého som v_okovách, a tým viac sa bojím, lebo ešte nie som dokonalý. Ale vaša modlitba k_Bohu ma zdokonalí, aby som dosiahol podiel, ktorý mi určilo milosrdenstvo. Utiekam sa k_evanjeliu ako k_telesne prítomnému Kristovi a k_apoštolom ako k_prítomným starším Cirkvi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ef 2, 20. 22. 21{/r}

Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. {*} V_ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v_Duchu.

V_ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v_svätý chrám v_Pánovi. {*} V_ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v_Duchu.

PIATOK

Z_Prvého listu Timotejovi

{r:1Tim}6, 1-10{/r}

{p}

O_otrokoch. O_falošných učiteľoch

Milovaný, {v}1{/v}všetci, čo sú pod jarmom, otroci, nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu. {v}2{/v}A tí, čo majú pánov veriacich, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im slúžia tým ochotnejšie, že sú veriaci a milovaní a majú účasť na dobrodeniach. Takto uč a povzbudzuj!

{v}3{/v}Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, {v}4{/v}je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o_slová. Z_toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, {v}5{/v}trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku.

{v}6{/v}A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. {v}7{/v}Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. {v}8{/v}Uspokojíme sa s_tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. {v}9{/v}Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. {v}10{/v}Lebo koreňom všetkého zla je láska k_peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 6, 25{/r}; {r}1 Tim 6, 8{/r}

Nebuďte ustarostení o_svoj život, čo budete jesť, ani o_svoje telo, čím sa zaodejete. {*} Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

Uspokojíme sa s_tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. {*} Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

Z_Prvého kommonitória svätého kňaza Vincenta Lerinského

(Cap. 23: PL 50, 667-668)

{p}

Pokrok dogmy v_kresťanskom náboženstve

Nejestvuje v_Kristovej Cirkvi nijaký pokrok v_náboženstve? Samozrejme, že jestvuje a veľmi veľký.

Lebo kto tak závidí ľuďom a nenávidí Boha, aby tomu chcel zabrániť? Ale tak, že je to naozaj pokrok viery, nie zmena. Ak je totiž pokrokom to, že sa každá vec sama v_sebe vzmáha, a zmenou, že sa niečo premení z_jedného na druhé.

Treba teda, aby rástlo a veľmi mocne napredovalo chápanie, poznanie, múdrosť tak jednotlivcov, ako aj všetkých, tak jedného človeka, ako aj celej Cirkvi, postupom času a vekov, ale iba vo svojom druhu, čiže v_tej istej dogme, v_tom istom zmysle a v_tom istom obsahu.

Náboženstvo duše má napodobovať spôsoby tela. Ono postupom rokov rozvíja a zväčšuje svoje časti, no pritom zostáva tým, čím bolo. Je veľký rozdiel medzi kvetom mladosti a zrelou starobou. A predsa sa starcami stávajú tí istí, čo boli mladíkmi. Hoci sa stav a telesný vzhľad jedného a toho istého človeka mení, je to stále jedna a tá istá prirodzenosť, jedna a tá istá osoba.

Údy dojčiat sú malé, údy mladíkov veľké, ale sú to tie isté údy. Koľko končatín má dieťa, toľko má aj muž. A ak sú také, ktoré vznikajú v_dospelejšom veku, sú už zasiate vo forme semena. Takže sa neskôr u_starcov nezjaví nič nové, čo by už predtým nebolo ukryté v_deťoch.

Preto niet pochybnosti, že to je zákonité a správne pravidlo pokroku, že to je pevný a prekrásny poriadok rastu, že u_väčších vyšší vek vždy dotvára tie časti a tvary, ktoré v_malých pripravila múdrosť Stvoriteľa.

Keby sa však vzhľad človeka postupne zmenil na nejakú podobu, ktorá nezodpovedá jeho druhu, či už by sa k_počtu údov niečo pridalo alebo od neho ubralo, nevyhnutne by celé telo buď zahynulo, alebo by bolo nenormálne, alebo by aspoň zoslablo. Tak sa patrí, aby sa aj dogma kresťanského náboženstva riadila týmito zákonmi pokroku, čiže aby sa rokmi upevňovala, časom rozširovala a vekom zošľachťovala.

Naši predkovia siali odpradávna na tomto poli Cirkvi pšeničné semená viery. Je veľmi nespravodlivé a nenáležité, ak my, ich potomci, namiesto pravého obilia pravdy zberáme podvrhnutý kúkoľ bludu.

A zasa je správne a dôsledné, ak si prvé a posledné navzájom neodporujú, takže z_rastu pšeničného učenia žneme aj úrodu pšeničnej dogmy; a keď sa postupom času niečo z_tých prvotných semien vyvinie, že sa tomu aj teraz tešíme a ďalej sa o_to staráme.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Dt 4, 1a. 2a{/r}; {r}Jn 6, 63b{/r}

Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré vás učím. {*} Nepridáte nič k_slovu, ktoré vám hovorím, ani z_neho neuberiete.

Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. {*} Nepridáte nič k_slovu, ktoré vám hovorím, ani z_neho neuberiete.

SOBOTA

Z_Prvého listu Timotejovi

{r:1Tim}6, 11-21{/r}

{p}

Posledné povzbudenie

{v}11{/v}Ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o_spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. {v}12{/v}Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď si doň povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.

{v}13{/v}Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: {v}14{/v}Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista, {v}15{/v}ktorého v_pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov. {v}16{/v}On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v_neprístupnom svetle; jeho nik z_ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen.

{v}17{/v}Tým, čo sú bohatí v_tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v_Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie, {v}18{/v}nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky, nech sú štedrí a vedia sa podeliť, {v}19{/v}nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli pravý život.

{v}20{/v}Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy; {v}21{/v}veď niektorí, čo sa k_nej hlásili, zblúdili od viery.

Milosť s_vami!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Kol 2, 6-7{/r}; {r}Mt 6, 19a. 20a{/r}

Ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v_ňom žite: v_ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili, {*} A vynikajte vo vzdávaní vďaky.

Nezhromažďujte si poklady na zemi. V_nebi si zhromažďujte poklady. {*} A vynikajte vo vzdávaní vďaky.

Z_Homílií svätého pápeža Gregora Veľkého na evanjeliá

(Hom. 17, 3. 14: PL 76, 1139-1140. 1146)

{p}

Služba našej činnosti

Počujme, čo hovorí Pán pri vysielaní hlásateľov: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“{n}{r}Mt 9,37-38{/r}{/n} Do veľkej žatvy je málo robotníkov. A nemôžeme to vysloviť bez hlbokého zármutku, lebo je dosť tých, čo by počúvali dobré veci, ale tých, čo by ich hovorili, niet. Hľa, svet je plný kňazov, a v_Božej žatve možno sotva nájsť pracovníka, lebo sme síce prijali kňazský úrad, ale úlohu svojho úradu neplníme.

Počúvajte však, milovaní bratia, počúvajte, čo hovorí: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“{n}{r}Mt 9,38{/r}{/n} Proste za nás, aby sme vládali pracovať pre vás, ako treba, aby sme nemali stŕpnutý jazyk, keď treba hovoriť, a keď sme už zaujali kazateľské miesto, aby naša nemota nežalovala na nás pred spravodlivým sudcom. Lebo často spútava jazyk kazateľov vlastná neprávosť; často však nemôžu predstavení hlásať slovo z_viny podriadených.

Aj vlastná neprávosť spútava jazyk kazateľov, ako hovorí Žalmista: „No hriešnikovi Boh hovorí: Prečo odriekaš moje príkazy?“{n}{r}Ž 50,16{/r}{/n} Ale aj hriechy podriadených umlčujú hlas kazateľov, ako hovorí Pán Ezechielovi: „Jazyk ti prilepím na podnebie, onemieš a nebudeš napomínať, lebo je to spurný dom.“{n}{r}Ez 3,26{/r}{/n} Ako keby otvorene povedal: Berie sa ti slovo ohlasovania, lebo kým ma ľud rozhorčuje svojimi skutkami, nie je hoden povzbudenia pravdy. Teda nie je ľahké rozpoznať, pre čiu chybu sa berie kazateľovi slovo. Pričom s_istotou vieme, že mlčanie pastiera niekedy škodí aj jemu, vždy však podriadeným.

A je aj iné, milovaní bratia, čo ma na živote pastierov veľmi trápi. Ale aby sa niekomu nezdalo nespravodlivé, čo tvrdím, obviňujem rovnako aj seba, že som v_tom, hoci prinútený tlakom barbarských čias, veľmi uviazol proti svojej vôli.

Dali sme sa strhnúť vonkajšou činnosťou. Iné sme dostali hodnosťou a iné robíme z_povinnosti úradu. Službu ohlasovania zanedbávame a na svoju škodu, ako to vidím, nazývame sa biskupmi, pričom nám viac záleží na mene ako na čnosti. Lebo tí, čo sú nám zverení, opúšťajú Boha, a my mlčíme. Sú ponorení do nezriadeností, a výstražnú ruku nedvíhame.

Ale ako môžeme napraviť život iných, keď sa nestaráme o_vlastný? Lebo zaujatí svetskými starosťami stávame sa tým necitlivejšími vnútri, čím aktívnejšie sa prejavujeme navonok.

Preto dobre hovorí svätá Cirkev o_svojich chorľavých údoch: „Urobili ma strážkyňou viníc, a svoju vinicu som nestrážila.“{n}porov. {r}Pies 1,6{/r}{/n} Sme ustanovení za strážcov viníc, a svoju vinicu vôbec nestrážime, lebo len čo sa zaplietame do vonkajšej činnosti, zanedbávame službu svojho úradu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Lk 10, 2{/r}; {r}Ž 62, 9{/r}

Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, {*} Aby poslal robotníkov na svoju žatvu.

Dúfajte v_neho, ľudia, v_každom čase, pred ním si srdce otvorte. {*} Aby poslal robotníkov na svoju žatvu.